Spokanisch Archief  

Quanka-velp


Ina Zlaje-Ferdu (19021974)
eft poitiyn mip ef topoitiyn H Ina (1972)


Hent rliriys armtarfine fes ef pls
Bytelira chyvelira, poire-ksiyg helkara joliy
Pjo rratx ef poiros fes brlelira drgtiy
Flech ur plnziy lef somonor tiffugs
Rilko ef arfinvelkiy blef jarrelira tatys, glaza n astyliyn
Rikbi ef horit forts, krurs mmtsx tjg skt-canaziyn zulls
foolos enn ef rilko enn ef rikbi melde hyt
Bzajer fes ef bytelira kegt jenf
Njebope fes zramos 'kara ef cermrent: zlen-kaf lefd 'kara blotter plksiys!

16 feb 2006