Spokanisch Archief

Regeling Brandstofdistributie
Overkoepelende bestanden
Brandstofprijzen
Wetten: overzicht
 
Terug naar
Brandstofdistributie
Status: Dit is een historische tekst, die geen deel meer uitmaakt van de nu geldende
informatie die in SPARC wordt gegeven.

 

Algemene inlichtingen en bepalingen

INLEIDING

De isolationistische politiek die Spokanië al eeuwenlang voert
houdt ook in dat het land zo veel mogelijk van zijn eigen be- 
staans- en energiebronnen moet zien rond te komen.      
In de Spokanische bodem zit een hoeveelheid olie waar niet al 
te royaal mee omgesprongen kan worden. Toen dankzij de Indu- 
striële Expansie in de jaren vijftig van deze eeuw het auto- 
bezit binnen 6 jaar verviervoudigde (1957: 250.000 personen- 
auto's; 1963: 1 miljoen personenauto's) achtte minister    
Leget-Blârc van Ekonomische zaken het noodzakelijk de benzine 
en dieselolie voor particulieren te rantsoeneren. Zijn voor- 
stellen waren dermate drastisch dat een kabinetscrisis het  
gevolg was en Leget-Blârc de laan uit gestuurd werd.     
Zijn opvolgster, mevrouw Tâgerate-Meer, wist haar mildere   
rantsoeneringsplannen echter wel aanvaard te krijgen en in  
1965 werd haar Wet op de rantsoenering van motorbrandstoffen 
van kracht (Dreutos-burâg-ÿrôniyke-lacs, oftewel DBŸ-lacs).  
Elke particuliere autobezitter had vanaf 1965 recht op 75   
liter benzine of dieselolie per week, ongeacht het aantal   
auto's (of motorfietsen of scooters) dat hij bezat (toenter- 
tijd hadden ruim 7000 particulieren meer dan één auto).    
Toen vanaf 1970 het gebrek aan muntgeld dramatische vormen  
ging aannemen zodat dat er van regeringswege op aangestuurd  
werd om produkten niet langer per afgeronde hoeveelheid maar 
per afgerond bedrag te kopen, werd tevens de brandstofdistri- 
butie gebaseerd op afgeronde bedragen. In plaats van 75 liter 
benzine voor 13h72 werd het 15 herco voor 78,3 liter. Door het
nieuwe systeem had de autobezitter dus recht op 3,3 liter   
méér. Maar er was tevens sprake van een verkapte prijsverho- 
ging, want eigenlijk zou men voor 15 herco recht op 81,9 liter
gehad hebben.                         
Dit was in 1971. Een jaar later kreeg men nog slechts 76,7  
liter voor 15 herco. Na diverse herzieningen en prijsver-   
hogingen gelden tegenwoordig de volgende regels:       

DISTRIBUTIEREGELS VOOR BRANDSTOF               

Als een paragraaf onderverdeeld is in A en B, geldt A voor  
ingezetenen in Spokanië en B voor toeristen die 
NIET woonachtig zijn in Spokanië. Of iemand al dan niet in het
bezit is van de Spokanische nationaliteit speelt bij deze   
onderverdeling geen rol.                   
Paragrafen die NIET onderverdeeld zijn in A en B zijn voor  
alle bezitters van een motorvoertuig van belang.    

Waar heeft men recht op?                

 1. A. Elke particulier die woonachtig is in Spokanië heeft  
    wekelijks recht op motorbrandstof ter waarde van:   
    a. 20 herco per week als hij één motorvoertuig (brom- 
     fietsen uitgezonderd) bezit; of als hij twee brom- 
     fietsen bezit;                   
    b. 40 herco per week als hij twee of meer motorvoertui-
     gen (bromfietsen uitgezonderd) bezit;        
    c. 10 herco per week als hij één bromfiets bezit.   

  B. Elke particulier die Spokanië als toerist bezoekt heeft
    wekelijks recht op motorbrandstof ter waarde van:   
    a. 50 herco per week als hij Spokanië met een personen-
     auto betreedt;                   
    b. 20 herco per week als hij Spokanië met een motor-  
     fiets of scooter betreedt;             
    c. 10 herco per week als hij Spokanië met een bromfiets
     betreedt.                      

Hoeveel kan men aanschaffen?              

 2. Voor 50 herco krijgt u: 191,5 liter superbenzine óf 200,5 
              liter gewone benzine óf 223 liter 
              dieselolie;            
  Voor 40 herco krijgt u: 153,2 liter superbenzine óf 160,4 
              liter gewone benzine óf 178,4   
              liter dieselolie;         
  Voor 20 herco krijgt u: 76,6 liter superbenzine óf 80,2  
              liter gewone benzine óf 89,2 liter
              dieselolie;            
  Voor 10 herco krijgt u: 38,3 liter superbenzine óf 40,1  
              liter gewone benzine óf 44,6 liter
              dieselolie.            

  Uit bovenstaande cijfers volgt:              
          1 liter super kost 26,1 toeftos (f 1,879) 
          1 liter gewoon kost 24,9 toeftos (f 1,793)
          1 liter diesel kost 22,4 toeftos (f 1,613)

Hoe wordt de brandstof verkocht?            

 3. Benzine of dieselolie wordt verkocht in eenheden van res- 
  pectievelijk 3,83 liter (super), 4,01 liter (gewoon) en  
  4,46 liter (diesel). Elke eenheid heeft dus een waarde van
  1 herco. Het gewenste aantal eenheden is op de benzine- of
  dieseloliepomp van te voren in te stellen en het pomp-  
  mechanisme is zodanig dat de brandstoftoevoer automatisch 
  stopt als het bij de eenheden behorende aantal liters   
  brandstof geleverd is.                  

Hoe wordt de brandstof betaald?            

 4. A. Ingezetenen hebben een boekje met 20 coupons en elke  
    coupon is goed voor 1 eenheid brandstof (waarde 1   
    herco). Het pomppersoneel is verplicht om voor elke  
    gekochte eenheid brandstof één coupon uit het boekje te
    nemen en af te stempelen.               

  B. Toeristen hebben losse coupons met drie verschillende 
    waardes, namelijk: ½ eenheid (waarde 50 toeftos), 1  
    eenheid (waarde 1 herco) en 2½ eenheid (waarde 2h50). 
    Toeristen kunnen zelf beslissen hoeveel coupons van  
    elke waarde zij willen aanschaffen, voor zover de to- 
    tale waarde niet de bedragen als genoemd in paragraaf 
    1B. overschrijdt. Het pomppersoneel is verplicht om  
    voor elke gekochte eenheid brandstof de juiste waarde 
    aan coupons in te nemen en deze coupons in het bijzijn 
    van de koper af te stempelen.             

 5. A. Zowel het omslag van het boekje als de erin aanwezige 
    coupons zijn voorzien van de datum en plaats van af-  
    gifte en van het kenteken van het motorvoertuig waarbij
    het boekje hoort. Een couponboekje mag niet gebruikt  
    worden voor een motorvoertuig met een ander kenteken  
    dan erin aangegeven staat.               

  B. De coupons zijn voorzien van de datum en plaats van af-
    gifte, het kenteken en de naam van de eigenaar van het 
    motorvoertuig. De coupons mogen niet gebruikt worden  
    voor een motorvoertuig met een ander kenteken dan erop 
    aangegeven staat.                   

 6. A. Het pomppersoneel dat de laatste (20e) coupon in ont- 
    vangst neemt, dient tevens een stempel te plaatsen in 
    het hiertoe bestemde vakje achterop het omslag van het 
    boekje.                        

Waar naar toe als de coupons op zijn?         

 7. A. De bezitter van het couponboekje dient met het lege en 
    volgens paragraaf 6A. afgestempelde omslag naar een  
    POSTKANTOOR, STADHUIS, STAATSBUREAU of DISTRICTSKANTOOR
    te gaan. Hier wordt het lege omslag ingenomen en een  
    nieuw boekje afgegeven.                
 
  B. De toerist die al zijn coupons heeft uitgegeven dient 
    naar een STADHUIS of het DOUANEKANTOOR van de havens  
    Amahagge, Bôrâ, Hoggebim of Husta te gaan. De douane- 
    kantoren zijn ook zaterdags en zondags geopend.    

 8. A. Bij de afgifte als bedoeld in paragraaf 7A. dient de  
    bezitter zich te legitimeren en het kentekenbewijs te 
    tonen van het motorvoertuig waarvoor het couponboekje 
    geldig zal zijn. Het bedrag van 20 herco dient contant 
    betaald te worden.                   

  B. De toerist dient bij de aanschaf van nieuwe coupons te 
    overleggen:                      

    a. geldig paspoort;                  
    b. geldig rijbewijs;                  
    c. kentekenbewijs;                   
    d. geldig toeristenvisum.               

    Op het visum wordt aangetekend hoeveel coupons er aan- 
    geschaft worden. Per week mag er voor niet meer dan 50 
    herco, 20 herco of 10 herco (zie paragraaf 1B.) aan  
    coupons gekocht worden, maar de toerist mag zelf be-  
    slissen of hij deze maximum hoeveelheid in één of in  
    verscheidene keren (binnen de week) wil aanschaffen. De
    gekochte coupons dienen contant betaald te worden. Het 
    is nuttig om de kwitanties van deze aankopen te bewaren
    want zonder deze kunt u nimmer aanspraak maken op even-
    tuele restitutie voor ongebruikte coupons.       
    Let op: na een week gaat een nieuwe periode van een  
    week in. Dan kunt u niet de coupons waar u de week er- 
    voor recht op had en die u nog niet aangeschaft heeft 
    alsnog kopen!                     

Wat is de geldigheidsduur van de coupons?       

 9. A. Een couponboekje wordt altijd geldig op de eerste dag 
    ná de dag van afgifte. Het blijft precies een jaar gel-
    dig. Een nieuw couponboekje wordt slechts afgegeven  
    als:

    a. de aanvrager het lege en gestempelde omslag van het 
     vorige boekje inlevert, EN             
    b. er tussen de datum van afgifte van het oude boekje 
     en de datum van afgifte van het nieuwe boekje niet 
     minder dan 7 dagen en niet meer dan 365 dagen zit- 
     ten.                        

  B. De coupons worden altijd geldig op de dag van afgifte. 
    De eerste week gaat in op de eerste dag dat het visum 
    geldig is. Op de 8e geldigheidsdag van het visum (dus 
    de 2e week) kan men geen aanspraak meer maken op nog  
    niet aangeschafte coupons uit de eerste week (zie para-
    graaf 8B.).
    Als het visum niet een heel aantal weken (dus een veel-
    voud van 7 dagen) geldig is, heeft u de resterende   
    dagen (6 of minder) geen recht op een weekrantsoen zo- 
    als genoemd in paragraaf 1B. Wél heeft u recht op een 
    zogenoemde "bonus"; dit zijn extra coupons en de bere- 
    kening van de bonus is als volgt:           

    Het visum is geldig een heel aantal weken plus:    

    a. 1 dag: bonus is 1/10 van het weekrantsoen (dus resp.
     5 h, 2 h of 1 h; zie paragraaf 1B.);        
    b. 2 dagen: bonus is 2/10 van het weekrantsoen;    
    c. 3 dagen: bonus is 3/10 van het weekrantsoen;    
    d. 4 dagen: bonus is 5/10 van het weekrantsoen;    
    e. 5 dagen: bonus is 6/10 van het weekrantsoen;    
    f. 6 dagen: bonus is 8/10 van het weekrantsoen.    

10. B. Voor de aanschaf van de bonus-coupons geldt:     

    a. de bonus-coupons moeten in één keer aangeschaft   
     worden, EN                     
    b. de bonus-coupons moeten tegelijkertijd met de    
     laatste coupons van het laatste weekrantsoen aan-  
     geschaft worden.                  

    Voorbeeld: stel uw visum is nog 11 dagen geldig en
         u bent van plan om nog zeer veel met uw auto
         door het prachtige Spokanische landschap te 
         toeren. Deze 11 dagen zijn op te splitsen in
         1 week en 4 dagen. Voor deze week heeft u  
         recht op coupons ter waarde van 50 herco.  
         Voor de overige 4 dagen heeft u recht op een
         bonus van 5/10, dat is: coupons ter waarde 
         van 5/10 van het weekrantsoen, is: ½ x 50 h 
         = 25 herco. Op de eerste dag van de laatste 
         volledige week koopt u een deel van uw week-
         rantsoen, namelijk coupons ter waarde van 35
         herco. Rest: 15 herco. Als u op de laatste 
         dag van deze week het resterende deel van uw
         weekrantsoen koopt (15 h), moet u tegelij- 
         kertijd de bonus van 25 h aanschaffen. Daar 
         kunt u later nooit meer op terug komen.   

Zijn er gunstige uitzonderingen op de paragrafen 9. en 10.?

11. A. Niet elke ingezetene zal in de gelegenheid zijn om pas 
    een nieuw couponboekje aan te schaffen als zijn oude  
    geheel opgebruikt is. Daarom kent paragraaf 9A. een  
    soepele variant: Een nieuw couponboekje wordt óók uit- 
    gegeven als:                      

    a. de aanvrager het nog niet opgebruikte vorige coupon-
     boekje voor een aantekening meeneemt naar de daartoe
     bevoegde instantie, EN               
    b. de aanvrager zich uitsluitend vervoegt op het STAD- 
     HUIS van de gemeente waar hij woonachtig is, EN   
    c. de aanvrager bereid is om voor het nieuwe boekje  
     niet 20 h te betalen, maar 22 h, EN         
    d. er tussen de datum van afgifte van het oude boekje 
     en de datum van afgifte van het nieuwe boekje niet 
     meer dan 30 dagen zitten (m.a.w. als het oude boekje
     ouder is dan 1 maand, moet het eerst opgemaakt wor- 
     den alvorens men recht heeft op een nieuw boekje). 

  B. Als een toerist zijn coupons met Amerikaanse valuta be-
    taalt en hij bovendien zijn hele weekrantsoen in één  
    keer aanschaft, krijgt hij als attentie één coupon ter 
    waarde van 1 herco gratis aangeboden.         

12. A. Als het pomppersoneel de laatste coupon inneemt van een
    boekje dat een aantekening als bedoeld in paragraaf  
    1lAa. bevat, dient dit personeel tevens het omslag in 
    te nemen. De eigenaar van dit opgebruikte couponboekje 
    is immers reeds in het bezit van een nieuw boekje en  
    behoeft zich dus niet meer met dit lege omslag te ver- 
    voegen bij een instantie als bedoeld in paragraaf 7A. 

Wie heeft er recht op een extra weekrantsoen?     

13. A. Als een ingezetene 2 of meer motorvoertuigen bezit,  
    heeft hij recht op 2 couponboekjes (zie paragraaf 1A.).
    Bij 3 of meer motorvoertuigen zal één van de coupon-  
    boekjes voorzien worden van alle andere kentekens die 
    bij het 3e, 4e, enzovoort, motorvoertuig horen.    

14. A. Ingezetenen die in het bezit zijn van 3 of meer motor- 
    voertuigen en die menen aan 2 couponboekjes per week  
    niet genoeg te hebben, kunnen om meer boekjes (hoog-  
    stens 1 per motorvoertuig) verzoeken. Dit verzoek wordt
    gedaan op formulier Bu12, te verkrijgen bij het stad- 
    huis van de gemeente waar de ingezetene woonachtig is. 

15. A. Ingezetenen die in het bezit zijn van 1 of 2 motorvoer-
    tuigen en die menen aan 1 couponboekje (bij 1 motor-  
    voertuig) of aan 2 couponboekjes (bij 2 motorvoertui- 
    gen) per week niet genoeg te hebben, kunnen om een   
    tweede boekje voor elk motorvoertuig verzoeken. Dit  
    verzoek wordt gedaan op formulier Bu13, te verkrijgen 
    bij het stadhuis van de gemeente waar de ingezetene  
    woonachtig is.                     

16. A. In plaats van het aanvragen van extra couponboekjes kan
    men natuurlijk ook een motorvoertuig op naam van een  
    derde (echtgenotje, levenspartner) laten schrijven.  

Wie valt er buiten de rantsoenering?          

17. A. Voor bedrijfsmotorvoertuigen geldt geen rantsoenering. 
    Wel is het noodzakelijk om brandstof te tanken in een- 
    heden als bedoeld in paragraaf 3. Deze eenheden worden 
    á raison van 1 herco per eenheid verkocht en dienen aan
    het pomppersoneel contant betaald te worden.      

18. A. Een bedrijfsmotorvoertuig staat op naam van:      

  a. een onderneming die bij de Kamer van Koophandel staat 
    ingeschreven (dit kan zijn: (eenmans)firma; NV;    
    stichting; maatschappij);               
  b. een overheidsinstantie (op landelijk, eilandelijk, dis-
    tricaal of gemeentelijk niveau);
  c. het leger, de politie, de brandweer;          
  d. het bestuur van een šarkdomenn of de beheerder van een 
    beschermd natuurgebied.                

19. A. Voor motorvoertuigen behorende tot het corps diploma- 
    tique en tot het Spokanische koninklijk huis (te her- 
    kennen aan de speciale kentekens) geldt geen rantsoe- 
    nering. Wel is het noodzakelijk om brandstof te tanken 
    in eenheden als bedoeld in paragraaf 3. Deze eenheden 
    worden a raison van 1 herco per eenheid verkocht.   

  B. Voor NIET-Spokanische motorvoertuigen behorende tot een
    corps diplomatique in het buitenland geldt geen    
    rantsoenering als dergelijke motorvoertuigen met    
    toeristische oogmerken Spokanië aandoen. Wel is het
    noodzakelijk om brandstof te tanken in eenheden als  
    bedoeld in paragraaf 3. Deze eenheden worden á raison 
    van 1 herco per eenheid verkocht en dienen bij voorkeur
    met Amerikaanse valuta betaald te worden.       

20. B. Voor motorvoertuigen van personen die ANDERS dan toe- 
    rist Spokanië betreden alsmede voor motorvoertuigen van
    gehandicapten die niet zònder dit vervoermiddel 
    kunnen, gelden bijzondere bepalingen die variëren van 
    een korting op de aanschaf van coupons tot een algehele
    vrijstelling van de brandstofrantsoenering.      

21. B. Voor alle in paragraaf 20B. bedoelde personen geldt dat
    zij in het bezit moeten zijn van een aangepast visum
    (dat is elk visum behalve het toeristenvisum). Nadere 
    inlichtingen bij het Spokanische Consulaat.      

Hoe krijgt men zijn eerste coupons?

22. A. Een ingezetene die een couponboekje wenst aan te schaf-
    fen terwijl hij geen leeg en afgestempeld omslag kan  
    inleveren, dient allereerst formulier Bu2 in te vullen.
    Dit formulier is aan te vragen op het stadhuis van de 
    woonplaats van de ingezetene en dient daar ook weer in-
    geleverd te worden.                  

  B. De eerste aanvraag van coupons door een toerist ver-  
    schilt niet van latere aanvragen. Derhalve kan verwezen
    worden naar de paragrafen 7B. en 8B.          

23. A. Naar aanleiding van formulier Bu2 (paragraaf 22A.) zal 
    de desbetreffende ambtenaar op het stadhuis verifiëren 
    of:                          

    a. de aanvrager één of meer motorvoertuigen bezit;   
    b. hij meerderjarig is en niet-uitgeklaard is;     
    c. hij geen strafblad of belastingschuld heeft;    
    d. er sprake is van één van de volgende gevallen:   

     I.  de aanvrager is nog nimmer in het bezit geweest
        van een brandstof-couponboekje;        
     II. de aanvrager heeft zijn laatste boekje, geheel 
        of gedeeltelijk ongebruikt, ingeleverd en hier-
        voor restitutie ontvangen (paragraaf 28A.);  
     III. zijn laatste couponboekje is verlopen (dus   
        ouder dan 1 jaar);               
     IV. de ingezetene is zijn laatste boekje verloren 
        of anderszins kwijtgeraakt en hiervan heeft de 
        politie proces verbaal opgemaakt.       

Wat wordt er tegen fraude gedaan?           

24. A. Zodra blijkt dat de bezitter van een couponboekje mis- 
    bruik maakt van zijn zogenoemde "rantsoeneringsgunst", 
    kan de verantwoordelijke ambtenaar in de gemeente waar 
    de bezitter woonachtig is besluiten deze "gunst" in te 
    trekken. Misbruik is bijvoorbeeld als de bezitter zijn 
    benzine of dieselolie niet zelf oprijdt maar uit zijn 
    tank hevelt en (met winst) doorverkoopt aan derdeng of 
    dat hij kentekens, afgiftedata ed. op de coupons ver- 
    valst.                         

  B. Zodra blijkt dat een toerist misbruik maakt van zijn  
    coupons kan hij door de politie Spokanië uit gezet   
    worden. In het buitenland woonachtige Spokaniërs die  
    als toerist hun eigen land bezoeken kunnen in dat geval
    in Spokanië gestraft worden.              

25. Bij tankstations dient de brandstof van de pomp onmiddel- 
  lijk in de vaste tank van het motorvoertuig getankt te  
  worden. Als de vaste tank onverhoopt vol mocht raken is  
  het toegestaan om een of meer eenheden (of gedeeltes   
  daarvan) in een of meer losse jerrycans te tanken.    

26. De hoeveelheid brandstof die in een of meer losse jerry- 
  cans getankt wordt mag nooit méér bedragen dan de helft  
  van de hoeveelheid brandstof die tijdens dit pompbezoek in
  de vaste tank getankt wordt. Bovendien mogen jerrycans pas
  gevuld worden nadat de vaste tank geheel gevuld is.

27. Het pomppersoneel is verplicht om de naleving van de
  regels in paragraaf 25. en 26. te controleren. Bovendien 
  heeft het personeel opsporingsplicht, dat wil zeggen, het 
  is gehouden om het kenteken op de coupons te vergelijken 
  met het kenteken op het motorvoertuig en het dient de eco-
  nomische politie in te lichten zodra het vermoedt dat een 
  bezitter van coupons zich schuldig maakt aan praktijken  
  als bedoeld in paragraaf 24.               

Is er restitutie mogelijk?

28. A. Een geheel of gedeeltelijk ongebruikt couponboekje kan 
    teruggegeven worden bij de instantie die het afgegeven 
    heeft, waarna restitutie van 90 toeftos per ongebruikte
    coupon plaatsvindt. De aanschaf van een nieuw coupon- 
    boekje is hierna niet zonder meer mogelijk (men bezit 
    immers geen leeg, afgestempeld omslag van een oud boek-
    je meer, zodat men niet aan paragraaf 7A. kan voldoen).

  B. Over het algemeen kan een toerist eenmaal aangeschafte 
    maar ongebruikte coupons niet weer inleveren. Als de  
    toerist echter door overmacht (ziekte, sterfgeval, na- 
    tuurramp, oorlogsgeweld) Spokanië twee of meer 
    dagen vóór de afloop van de geldigheidsduur van zijn  
    visum moet verlaten, en hij is nog in het bezit van on-
    gebruikte coupons, kan eventueel restitutie gevraagd  
    worden.                        

29. A. Zij die restitutie voor een geheel of gedeeltelijk on- 
    gebruikt boekje hebben ontvangen (paragraaf 28A.) en  
    later een nieuw boekje wensen, dienen te handelen alsof
    zij voor de eerste keer een boekje aanvragen (paragraaf
    22A. en verder).                    

30. B. Toeristen die vanwege de bepalingen in paragraaf 28B. 
    voor restitutie in aanmerking menen te komen kunnen het
    volgende doen:                     

    a. bij het verlaten van Spokanië aan de douanebeambte 
     vragen of deze de ongebruikte coupons "sluimerend  
     geldig" (zumme-juftelira) wil maken, d.w.z. de toe- 
     rist kan de coupons bewaren tot hij de volgende keer
     in Spokanië terugkomt. Dan kan hij ze opnieuw laten 
     stempelen zodat zij geldig zijn tijdens de geldig- 
     heidsduur van het nieuwe visum;           
    b. bij het verlaten van Spokanië aan de douanebeambte 
     vragen of deze de ongebruikte coupons wil "innemen" 
     (fes-pâre). Dan kan 80 % van de totale waarde van de
     coupons gerestitueerd worden, maar restitutiebe-  
     dragen lager dan 2 herco worden niet uitgekeerd (dus
     voor een coupon van 1 herco of 50 toeftos krijgt u 
     niets terug).                    

Is schadevergoeding mogelijk?             

31. Bij verlies of diefstal van coupons en couponboekjes dient
  men zich onmiddellijk tot de politie te wenden, die dan  
  proces-verbaal opmaakt. Alleen als dit gebeurd is kan de 
  gedupeerde eigenaar niet aansprakelijk gesteld worden voor
  een eventueel misbruik dat van de coupons gemaakt wordt. 
  Bovendien heeft de eigenaar grote kans dat hij nieuwe cou-
  pons of een nieuw boekje kan krijgen.           


© De Twee Hanen v.o.f. • Kimswerd • The Netherlands

DA 78-121082