Spokanisch Archief

KABINETTEN
Terug naar
Politiek

Dit bestand
1. Inleiding
2. Kabinetsperiodes:
    1894-1896 1897-1899 1899-1903 1903-1906 1906-1910
    1910-1911 1911-1914 1914-1918 1918-1922 1922-1924
    1924-1926 1926-1930 1930-1934 1934-1938 1938-1939
    1940-1942 1942-1946 1946-1950 1950-1954 1954-1954
    1954-1956 1956-1958 1958-1962 1962-1966 1966-1970
    1970-1974 1974-1978 1978-1982 1982-1984 1984-1986
    1986-1989 1989-1990 1990-1994 1994-1994 1994-1998
    1998-2002 2002-2005 2005-2006 2006-2010 2010-2014
    2014-2018 2018-....
 

Links vooraan:
Hyndy Fls Comf-Klajes, de eerste minister-president tijdens de regering
van koning Huron Herco II, en daarmee de eerste in een "democratisch
Spokani". Hij diende twee kabinetten: 1894-1896 en 1899-1903.
 
Status: Alle gegevens in dit bestand moeten als definitief worden beschouwd. Alle gegevens elders
in SPARC die afwijken van wat hierboven is vermeld, zijn fout en moeten verbeterd worden.

 

1. Inleiding

Algemeen overzicht van de kabinetten vanaf 1894 (begin regeerperiode Huron Herco II en tevens het jaar dat Pegrevi bij Spokani werd gevoegd). Op 3 mei 1903 begon de regeringsperiode van het eerste kabinet waarvan de ministers door de Volksvertegenwoordiging waren gekozen (vr die tijd koos het staatshoofd de ministers).

In dit overzicht zijn opgenomen:


Vanaf 1899 is elke minister lid van n van de politieke partijen uit onderstaande tabel.

afk.naamopgericht - opgeheven
AP Aquonda rmer-Party 1895-1944 » AZR
AZR Aquonda Zampr-Ratt 1944-....
CSP Cnservateff Stat-Party 1923-....
DeF Demokratiy-Farte 1952-.... ¬ N
DZ Demokratise Zampr-n 1970-2009 » Mes
GCP Generl Ctoliyc Party 1907-1952 » DeF
GeRi Generl Riffek 1966-2009 » Mes
JoarJola ark-ralaers 1903-1922 » JoZa
JoZa Jola Zampr 1922-1970 » LiZa
KP Kindis-Party 1899-1924
K Kelte-n 1930-1944 » AZR
LiZa Liberala Zampr 1970-....
LJP Liberala Jolaiy-Party 1937-1970 » LiZa
Mes Meser 2009-....
N Nenatumt ark 2005-....
SAP Soalistise Aquonda Party 1946-....
SB Soalistise ark-bnt 1933-1952 » DeF
FT n furt Tradamarte 1912-1952 » DeF
ZP Zampr-Party 1898-1911
Als de desbetreffende partij niet is opgeheven, maar is overgegaan in een andere partij, staat deze laatste achter het teken "»" genoemd.
Als er van een niet-opgeheven partij een afsplitsing heeft plaatsgevonden, staat de afgesplitste partij achter het teken "¬".

Meer informatie over (de geschiedenis van) de politieke partijen is te vinden in het bestand Politieke partijen en Volksvertegenwoordiging.


Nieuw sinds 2001: de Evenredige vertegenwoordiging

De ministerkandidaten worden voorgedragen door de Adviesraad (tviss), en de Volksvertegenwoordiging (Zmporementec) kiest hieruit de ministers (tezamen het Kabinet genoemd). Omdat de politieke verhoudingen zoals die in de Volksvertegenwoordiging vastliggen (het aantal zetels per politieke partij) over het algemeen niet weerspiegeld werd in de lijst van ministerkandidaten, kon een uiteindelijk gekozen Kabinet een geheel andere verhouding met betrekking tot de politieke partijen hebben dan de Volksvertegenwoordiging. In 2000 heeft de Adviesraad echter het advies gekregen om bij het samenstellen van de kandidatenlijst meer rekening met de zetelverdeling bij de Volksvertegenwoordiging te houden, zodat de verhoudingen van de politieke partijen waartoe de ministers behoren meer overeenstemt met zulke verhoudingen in de Volksvertegenwoordiging.
In het nieuwe Kabinet in 2002 zijn dan ook grote verschuivingen te zien vergeleken met het Kabinet in 1998:

 19982002
PartijVolksvert.KabinetVolksvert.Kabinet
CSP 105693 6
DeF 91799 9
AZR 59166 4
SAP 41642 1
totaal 296*20 300*20
* Totaal aantal zetels is 347. In 1998 werden 51 zetels door de 3 kleinere partijen bezet; in 2002 was dat 47 zetels.

We zien dat van de vier grootste partijen in 1998 de socialistische SAP het minste zetels had (41), maar 6 ministers leverde, dus evenveel als de conservatieve CSP, die de meeste zetels had (105). En de DeF die qua zetels op de tweede plaats kwam, stond qua aantal ministers helemaal bovenaan.
In 2002 zijn zulke scheve verhoudingen rechtgetrokken: de partij met de meeste zetels, de DeF (99 stuks) levert tevens de meeste ministers (9). De op n na grootste partij, de CSP (93 zetels) levert 6 ministers. En dan volgen AZR (66 zetels) met 4 ministers en SAP (42 zetels) met 1 minister (de drie kleinste partijen die nog in de Volksvertegenwoordiging meespelen, de GeRi, LiZa en DZ, leveren geen ministers). Het is duidelijk dat de SAP 5 ministers heeft moeten inleveren, ten gunste van de AZR (kreeg er 3 bij) en de DeF (kreeg er 2 bij). De socialisten zijn dan ook niet echt tevreden met dit nieuwe principe van "evenredige vertegenwoordiging", waarmee bedoeld wordt dat de rangorde van de zetelverdeling gereflecteerd wordt in het aantal ministersposten per partij. Omdat de Koning zich persoonlijk voor deze evenredige vertegenwoordiging heeft ingespannen, is de toch al moeizame verhouding tussen de socialisten en de Koning nog meer verslechterd. De toekomst moet uitwijzen wat dit voor (politieke) gevolgen zal hebben.


2. Kabinetsperiodes

Kaders nog uitwerken!

Situatie vr 1894
Tot ca. 1830 was het de koning of koningin die regeerde, al dan niet bijgestaan door adviseurs en staatslieden. De functie van minister bestond nog niet, en ministeries waren er evenmin.
 
Tijdens de regering van koning Halari Hecoiy Huron ontstond de functie van minister: een persoon die een bepaald deel van het regeringsbeleid moest uitvoeren. In 1846 werd in de Grondwet expliciet vastgelegd dat zulke ministers verantwoordelijk waren en het staatshoofd onschendbaar was. De ministers stonden toen tevens aan het hoofd van een departement.
 
In 1850 waren er slechts vier departementen: Justitie, Defensie, Financin en Algemene Zaken (dus ook vier ministers). In 1860, toen koningin Lindokiy Zabert ncaram aan de macht kwam, werd het aantal departementen uitgebreid tot zeven: Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken, en Geloof & Educatie kwamen er nog bij. In 1865 werd de menester-gadros ("ministervergadering") ingesteld, wat inhield dat de ministers eens per week gezamenlijk gingen beraadslagen (vr die tijd brachten ze alleen advies aan het staatshoofd uit). De minister van Algemene Zaken werd de voorzitter van de ministervergadering. Dit was dus letterlijk de minister-president, maar pas vanaf 1911 zou de minister-president ook een meer algemene overkoepelende rol gaan vervullen, zoals we dat nu nog kennen: hij/zij is niet alleen de voorzitter van de ministervergadering, maar ook de vertegenwoordiger van alle ministers (het hele Kabinet) ten aanzien van de Volksvertegenwoording, de burgers en de media.

De Minister-president (huidige situatie)
De Minister-president (Mennmenester ("Hoofdminister") of Eertef Menester ("Eerste Minister")) is de belangrijkste minister die ook als voorzitter bij de vergaderingen van het Kabinet optreedt, en dan in het bijzonder bij de menester-gadros ("ministervergadering", vergelijk de ministerraad in Nederland) die elke donderdagochtend in de Lindokiy-zaal bijeenkomt. De ministervergaderingen zijn in principe besloten. De openbare tribune in de Lindokiy-zaal wordt alleen gebruikt bij bijzondere samenkomsten van het Kabinet. Bij hele belangrijke vergaderingen die buiten de reguliere wekelijkse besprekingen vallen, kan ook het staatshoofd aanwezig zijn, of een adviseur namens hem. Het staatshoofd heeft dan de functie van "waarnemer", hoewel hij ook inbreng in de discussie kan hebben.
 
Als de Minister-president verhinderd, ziek of onverwacht overleden is, neemt de Vice-minister-president (Eertef Vise-menester) zijn taken waar. Als ook hij uitgeschakeld is, dan moet het Kabinet in een buitengewone vergadering een opvolger of plaatsvervanger kiezen. Als de Minister-president zijn taak nooit meer kan vervullen (bijvoorbeeld omdat hij is opgestapt of overleden), wordt de Vice-minister-president automatisch Minister-president, en wordt er een nieuwe Vice-minister-president benoemd.
 
Sinds 1984 bestaat de traditie dat de minister van Binnenlandse Zaken tevens Minister-president is. De minister van Algemene Zaken fungeert als Vice-minister-president. De Vice-minister-president wordt informeel ook wel Tentef Menester ("Tweede Minister") genoemd. Als de Vice-minister-president gepromoveerd wordt tot Minister-president, zal hij tevens Minister van Binnenlandse Zaken worden. De nieuw te benoemen Vice-minister-president wordt dan tevens minister van Algemene Zaken.

Achter de kabinetsperiode staat de naam van de dan regerende vorst.
Vrouwelijke ministers zijn gemarkeerd met *. Achter de ministernaam staat eerst de politieke partij waartoe hij/zij behoort en vervolgens de geboorte- en (eventueel) sterfdatum. Tot 1899 bestonden er geen officile politieke partijen (er waren alleen informele politieke bewegingen), en daarom waren de eerste twee hieronder genoemde ministers-presidenten "partijloos".

Kabinetsperiode 14.10.189417.12.1896 (Huron Herco II)
Min.president/Algemene zakenHyndy Fls Comf-Klajes---18231907

Kabinetsperiode 01.01.189716.03.1899 (Huron Herco II)
Vervroegd kabinet
Min.president/Algemene zakenLerdu Rifo Ef Vildul---18391901

Kabinetsperiode 22.04.189921.04.1903 (Huron Herco II)
Tussenkabinet
Min.president/Algemene zakenHyndy Fls Comf-KlajesKP18231907

Kabinetsperiode 03.05.190302.09.1906 (Huron Herco II)
Verlaat kabinet
Min.president/Algemene zakenMazu Wenberg-FynnKP18501925
FinancinElfens FyndyndoKP18541942

Kabinetsperiode 03.09.190603.09.1910 (Huron Herco II)
Min.president/Algemene zakenMazu Wenberg-FynnKP18501925
FinancinElfens FyndyndoKP18541942

Kabinetsperiode 04.09.191023.02.1911 (Huron Herco II)
Min.president/Algemene zakenFns JastafZP18521930
FinancinElfens FyndyndoKP18541942

Kabinetsperiode 20.03.191102.09.1914 (Huron Herco II)
Tussenkabinet
Min.president/Algemene zakenHeef-Petriy Endunn-GpKP18621942
Handel en Openbare WerkenHoliy Krmenn-VeverKP1865-1942

Kabinetsperiode 03.09.191402.09.1918 (Huron Herco II)
Min.president/Algemene zakenHeef-Petriy Endunn-GpKP18621942
JustitieFns JastafGCP18521930
OnderwijsGezulo PogaloFT18541925

Kabinetsperiode 03.09.191801.09.1922 (Huron Herco II)
Min.president/Algemene zakenHeef-Petriy Endunn-GpKP18621942

Kabinetsperiode 04.09.192215.11.1924 (Huron Herco II)
Min.president/FinancinHgge Xaless-Rifo Ef MontrazenJoZa18731944

Kabinetsperiode 20.11.192402.09.1926 (Huron Herco II)
Tussenkabinet
Min.president/FinancinHgge Xaless-Rifo Ef MontrazenJoZa18731944

Kabinetsperiode 03.09.192602.09.1930 (Huron Herco II)
Min.president/Binnenlandse zakenHgge Xaless-Rifo Ef MontrazenJoZa18731944

Kabinetsperiode 04.09.193016.06.1934 (Huron Herco II)
Zie Foto Huron II met Kabinet.
Min.president/Buitenlandse zakenDl Evque-BurosFT18921954
Algemene zaken*Smiy-Elsa Mja-MjaFT18801967
Binnenlandse zakenLykkeliy JstFT18731937
DefensieMatyss LotlorjenJoZa18811955
FinancinGlopiy Gr-JansenFT18881951
Gezondheid*Vyncha Mns-JobleempiytGCP18721948
Handel en Verkeer*Olyna Wenberg-Ef ZutterFT18761951
Justitie*Leta Keett-GemellJoZa18841938
Land- en bosbouwMoffain-Lerdu Hrt-AberhyllFT18701950
OnderwijsKers Kolra-OjicJoZa18921991
OntwikkelingKers Qurrde-PtGCP18891942
Sociale zaken*Elsa Prwńg-SrvegjelftFT18901976
Voedselvoorziening en HuisvestingLerdu Fvi-MetrusseFT18781940
Wetenschap en Kunst*Vequesy FeertupiyreJoZa18871965

Kabinetsperiode 10.07.193410.07.1938 (Huron Herco III)
Min.president/JustitieMoffain Zonhe-XlajesCSP18901972
Economie en HandelLerdu Treeb-enkJoZa18781947

Kabinetsperiode 11.07.193823.12.1939 (Huron Herco III)
Min.president/DefensieSypa Sevyla-WarnerCSP18931965
Economie en HandelLerdu Treeb-enkJoZa18781947

Kabinetsperiode 02.01.194010.07.1942 (Huron Herco III)
Tussenkabinet
Min.president/Financin*Ryna OzzpiyleK19001980
Wetenschap en KunstRegiys Fsty-NgLJP1894-1970

Kabinetsperiode 12.07.194210.07.1946 (Huron Herco III)
Min.president/EconomieCermel NestafieSB19021981
VerkeerMoffain Prdova-TarisSB19001968
Wetenschap en KunstRegiys Fsty-NgLJP1894-1970

Kabinetsperiode 11.07.194610.07.1950 (Huron Herco III)
Min.president/EconomieCermel NestafieSB19021981
VerkeerMoffain Prdova-TarisSB19001968
Wetenschap en KunstUper NndrecLJP1902-1984

Kabinetsperiode 11.07.195010.07.1954 (Huron Herco III)
Min.president/Buitenlandse zakenCermel NestafieSB/DeF19021981
LandbouwClst Brujeer-AtelvaJoZa19011972
Plattelandsontwikkeling*Carola Ferken Heles-HcstaterJoZa19121973
VerkeerMoffain Prdova-TarisSB19001968
Wetenschap en KunstUper NndrecLJP1902-1984

Kabinetsperiode 13.07.195405.09.1954 (Huron Herco III)
Min.president/Buitenlandse zakenValten Hlef-lmarisAZR19071976

Kabinetsperiode 13.09.195424.03.1956 (Huron Herco III)
Tussenkabinet
Min.president/Algemene zakenMoffain Zonhe-XlajesCSP18901972
VerkeerLerdu Qurten-SafjńgDeF19121991

Kabinetsperiode 02.04.195611.07.1958 (Huron Herco III)
Tussenkabinet
Min.president/Buitenlandse zakenValten Hlef-lmarisAZR19071976
VerkeerLerdu Qurten-SafjńgDeF19121991

Kabinetsperiode 13.07.195810.07.1962 (Huron Herco III)
Min.president/Buitenlandse zakenValten Hlef-lmarisAZR19071976
Economie (tot 20.02.1962)Moffain Leget-BlrcDeF19031975
Economie (vanaf 20.02.1962)*Elsa Tgerate MeerAZR19282011
Plattelandsontwikkeling en BouwPetriy FlafAZR19011988
Sociale zakenPetriy BlofAZR19201992
VerkeerLerdu Qurten-SafjńgDeF19121991

Kabinetsperiode 11.07.196212.07.1966 (Huron Herco III)
Min.president/OntwikkelingRemiy Rifo Mikkon-StunneCSP19231993
Economie*Elsa Tgerate-MeerAZR19282011
HandelMoffain Omeriy-Niche FlofarriDeF19131988
Onderwijs*Kruna Holito-LejeDeF19101982
Sociale zaken (tot 08.11.1963)Petriy BlofCSP19201992
Sociale zaken (vanaf 08.11.1963)Lerdu FrthCSP19302001
VerkeerLerdu Qurten-SafjńgDeF19121991

Kabinetsperiode 14.07.196612.07.1970 (Huron Herco Loefe IV)
Min.president/OntwikkelingValten Hlef-lmarisAZR19071976
FinancinPeoll Calafiy-HestiyAZR1914-1985
Onderwijs*Kruna Holito-LejeDeF19101982
Sociale zakenMoffain Omeriy-Niche FlofarriDeF19131988

Kabinetsperiode 14.07.197012.07.1974 (Huron Herco Loefe IV)
Min.president/OntwikkelingDysse FlofarriDeF1931....
FinancinSylvest OqulaDeF19151996
Binnenlandse zaken
(tot 22.09.1972)
Jnes Bavn-Ofenhefer @SAP19241995
Binnenlandse zaken
(vanaf 24.09.1972)
Gres DapozesDeF19221977
Land- en bosbouwSels Har-GreemCSP1934-2005
Sociale zakenMoffain Omeriy-Niche FlofarriDeF19131988
@ Moest aftreden wegens medicijnproeven-schandaal in Ies

Kabinetsperiode 13.07.197411.07.1978 (Huron Herco Loefe IV)
Min.president/OntwikkelingDysse FlofarriDeF1931....
Land- en bosbouwSels Har-GreemCSP1934-2005
OnderwijsPetriy Clmer-SssAZR19441998
Wetenschap en KunstMoffain AlicropaSAP19292002

Kabinetsperiode 12.07.197811.07.1982 (Huron Herco Loefe IV)
Min.president/OntwikkelingDysse FlofarriDeF1931....
Onderwijs*Wndra SjeiynchySAP1944....
Wetenschap en KunstMoffain AlicropaSAP19292002

 

Vanaf 1982 zijn hieronder alle departementen met hun ministers opgenomen.

Kabinetsperiode 13.07.198212.07.1984 (Huron Herco Loefe IV)
Min.president/OntwikkelingDysse FlofarriDeF1931....
Algemene zakenFrerk Jnaler-TiterefAZR19262003
Binnenlandse zakenOlm Blafs-NoqussDeF19412000
Buitenlandse zakenCrle Grament-BlAZR19221986
Communicatie en Voorlichting*Drysa erwanAZR1941....
DefensieHnse Nester-riymmeCSP1940....
EconomieHenec Botriy-PullDeF19372009
FinancinMiko Paraquro-rfallAZR19471998
Gezondheid*Roa Remste-LjansteeSAP19342011
HandelDne Mender-LajiDeF19382001
JustitieZnje Sevyla-GirjnCSP19281986
Land- en bosbouwCermel rlanes-UleffSAP19362014
OnderwijsXm Rnt-BartmnDeF1931....
Ruimtelijke Ordening*Valgja Har-GreemCSP19391996
Sociale zaken*Elsine HaftenAZR19301990
Tourisme en Recreatie*Rina Olf-KreehDeF1950....
VerkeerLra Emmerliyst-OliyiCSP1941....
Voedselvoorziening*Elwe NersDeF19251993
Volkshuisvesting*Smiy rpsleky-CrdiyCSP1937....
Wetenschap en KunstMoffain AlicropaSAP19292002

Kabinetsperiode 13.07.198412.07.1986 (Huron Herco Loefe IV)
Tussenkabinet
Min.president/Binnenlandse zaken*Mrgret Cviylpa-FiraniCSP19402016
Algemene zaken*Elsa Umerr-JstiyAZR1937....
Buitenlandse zakenAntiy KraumannSAP1944....
Communicatie en VoorlichtingCalr Rifo Ef Cap-Rifo DucDeF1945....
DefensieFred Nut Lemm-Saly FahggeCSP1942....
EconomieJnpyt ark-FerduCSP19342013
FinancinCelf rozze-CwrdenDeF1948....
GezondheidLorjen Koj-ViyndyCSP1940....
HandelLako TerneetjenAZR1943....
JustitieHnse Nester-riymmeCSP1940....
Land- en bosbouwCermel rlanes-UleffSAP19362014
Onderwijs*Drysa erwanAZR1941....
Ontwikkeling*gen Achumm-DebandoDeF19452006
Ruimtelijke OrdeningMoffain Crea-NoliyfAZR19472015
Sociale zaken*Laja Gmpa-LajiyAZR19491990
Tourisme en RecreatieHara Fga-BergoSAP19422016
VerkeerLra Emmerliyst-OliyiCSP1941....
VoedselvoorzieningLerdu Blfer-ZjcSAP19412000
VolkshuisvestingMolle Botriy-PasostiyAZR1951....
Wetenschap en KunstAmest JqueCSP19422003

Kabinetsperiode 13.07.198612.07.1989 (Huron Herco Loefe IV)
Min.president/Binnenlandse zaken*Mrgret Cviylpa-FiraniCSP19402016
Algemene zaken*Maquerta TonystiyAZR1944....
Buitenlandse zakenAntiy KraumannSAP1944....
Communicatie en VoorlichtingPetriy Lopiy-LopiyCSP19392008
DefensieFred Nut Lemm-Saly FahggeCSP1942....
EconomieXm Rnt-BartmnDeF1931....
FinancinCelf rozze-CwrdenDeF1948....
Gezondheid*gen Achumm-DebandoDeF19452006
Handel*Vala nker-Ef OpperCSP19362000
HuisvestingPeoll Rifo Dreumn-Vult @AZR19402013
JustitiePskel Fandare-KeltusCSP19352007
Land- en bosbouwBarenn Larden-WatereenSAP1942....
OnderwijsMoffain Dentr-VolaDeF19322006
Ontwikkeling*Coll Larden-InateSAP1940....
Ruimtelijke OrdeningMolle Botriy-PasostiyAZR1951....
Sociale zaken (tot 01.06.1988)*Laja Gmpa-LajiyAZR19491990
Sociale zaken (vanaf 01.06.1988)Peoll Rifo Dreumn-VultAZR19402013
Tourisme en RecreatieHara Fga-BergoSAP19422016
VerkeerLako TerneetjenAZR1943....
VoedselvoorzieningCermel rlanes-UleffSAP19362014
Wetenschap en KunstPetriy SmiyCSP19341999
@ Vanaf 01.06.1988 tevens waarnemend minister van Sociale zaken, wegens ziekte
van de aangestelde minister

Kabinetsperiode 13.07.198912.07.1990 (Huron Herco Loefe IV)
Tussenkabinet
Min.president/Binnenlandse zakenLores Hees-FiyndiyCSP19332015
Algemene zakenAver Xaless-HurfiyCSP1949....
Buitenlandse zakenCruss Bljer-OftehynneCSP19462010
Communicatie en Voorlichting*Cala Jolarater-LozSAP1949....
DefensieJules IzimkobyjoCSP193920080
EconomieLester Grepiyr-GpSAP1948....
FinancinUteer Prnt-HestCSP19452013
Gezondheid*Verass Blocriy-MelgerDeF1951....
HandelFriyst Pila-MhheSAP1941....
Huisvesting*Reexa Lotc-ComfCSP1956....
JustitieCristo FrederikssonCSP19332010
Land- en bosbouw*Dazy ZunderCSP19562001
Milieu en NatuurHusse AquberrteGeRi1963....
Onderwijs*Piga Zalas-Rifo HirdoDeF19392001
OntwikkelingRonesa Mequs-XalessCSP19622004
Ruimtelijke Ordening*Lyna Noliyf-QurharrtDeF1959....
Sociale zakenPetriy Clmer-SssAZR19441998
Tourisme en RecreatieGyss Rames Zjae-TonneAZR1934....
VerkeerMyzo Astrite-MelgerDeF19322010
Wetenschap en KunstMoffain Tst-KojenCSP1944....

Kabinetsperiode 13.07.199021.01.1994 (Huron Herco Loefe IV)
Min.president/Binnenlandse zakenLores Hees-FiyndiyCSP19332015
Algemene zakenAver Xaless-HurfiyCSP1949....
Buitenlandse zakenCrevo Lajjeve-SeftcDeF1950....
Communicatie en Voorlichting*Cala Jolarater-LozSAP1949....
DefensieNeemt Lobnn-HalofiystaAZR1931....
EconomieLester Grepiyr-GpSAP1948....
FinancinClopiy Tmpeere-OtaniyDeF1942....
GezondheidTedor NeflamCSP19482002
Handel*Acerna Leesy-AtrogeniySAP1943....
Huisvesting*Reexa Lotc-ComfCSP1956....
JustitieCristo FrederikssonCSP19332010
Land- en bosbouw*Dazy ZunderCSP19562001
Milieu en NatuurHeef PlferCSP19422010
OnderwijsXm Rnt-BartmnDeF1931....
OntwikkelingRonesa Mequs-XalessCSP19622004
Ruimtelijke Ordening*Antyra Rifo PlpSAP1956....
Sociale zakenPetriy Clmer-SssAZR19441998
Tourisme en RecreatieGyss Rames Zjae-TonneAZR1934....
VerkeerMyzo Astrite-MelgerDeF19322010
Wetenschap en Kunst*Uper Rifo Huis-XeerftDeF1950....

Kabinetsperiode 22.01.199411.07.1994 (Huron Herco Loefe IV)
Demissionair kabinet zie hiervoor
Voor de kabinetscrisis die tot dit demissionaire kabinet leidde, zie bestand Rechtspraak.

Kabinetsperiode 12.07.199412.07.1998 (Huron Herco Loefe IV)
Min.president/Binnenlandse zakenJnes Omeriy-Mip SeertCSP1948....
Algemene zakenHara Fga-BergoSAP19422016
Buitenlandse zakenVikter Hajde-WarDeF1951....
Communicatie en VoorlichtingPrf Henkaler-UgotosDeF1957....
DefensieCales Lgte-JohnalerCSP1947....
Economie*Carola ft-FeldariyDeF19522009
FinancinBlocriy LoestAZR1949....
GezondheidPlfer ndunn-Ef PoirosCSP1950....
Handel*Alynne JoplamiyAZR1946....
HuisvestingAver Xaless-HurfiyCSP1949....
JustitieCales Helfer-moDeF1948....
Land- en bosbouwMaliyster Crderame-Half Ur SteenCSP1941....
Milieu en NatuurLoskam Otryff-XmtDeF1943....
OnderwijsAlis XeelmAZR1958....
Ontwikkeling*Cruss Bljer-OftehynneCSP19462010
Ruimtelijke OrdeningEngerr LelperiyCSP1950....
Sociale zakenJn Firos-UmsseAZR19602017
Tourisme en Recreatie*Lerfa BlaafSAP1952....
Verkeer*Marina Polater-PlfiyDeF1957....
Wetenschap en KunstPetriy Jabrt-errceSAP1955....

Kabinetsperiode 13.07.199814.07.2002 (Huron Herco Loefe IV)
Min.president/Binnenlandse zakenJnes Omeriy-Mip SeertCSP1948....
Algemene zakenHara Fga-BergoSAP19422016
Buitenlandse zakenVikter Hajde-WarDeF1951....
Communicatie en Voorlichting*Mitja Bst-AgererSAP1947....
DefensieCales Lgte-JohnalerCSP1947....
EconomieMoffain Bldriy-Rifo Ef SesDeF1941....
FinancinBlocriy LoestAZR1949....
GezondheidMerlen EbezzerDeF1952....
Handel*Elsyne Vricc-rfallSAP1938....
Huisvesting*Yna MuryhilleCSP1949....
JustitieCales Helfer-moDeF1948....
Land- en bosbouwMaliyster Crderame-Half Ur SteenCSP1941....
Milieu en NatuurLoskam Otryff-XmtDeF1943....
OnderwijsPetriy Jabrt-errceSAP1955....
Ontwikkeling*Cruss Bljer-OftehynneCSP19462010
Ruimtelijke OrdeningEngerr LelperiyCSP1950....
Sociale zakenZts Pacarefaniy-LomiyDeF1955....
Tourisme en Recreatie*Lerfa BlaafSAP1952....
Verkeer*Marina Polater-PlfiyDeF1957....
Wetenschap en Kunstrs Heelfer-MiyntSAP1950....

Kabinetsperiode 15.07.200222.04.2005 (Huron Herco Loefe IV)
Min.president/Binnenlandse zakenJnes Omeriy-Mip SeertCSP1948....
Algemene zakenLex Bloes-BrysaDeF1944....
Buitenlandse zakenVikter Hajde-WarDeF1951....
Communicatie en Voorlichting*Mitja Bst-AgererSAP1947....
DefensieFeelix Lanes-LajjeveCSP1954....
EconomieLerdu Alorje-PalynneDeF1970....
FinancinMoffain Bldriy-Rifo Ef SesDeF1941....
Gezondheid*Gizell Plaja-LoskDeF1957....
Handel*Ravaja Cordelha de Lopez-HaraAZR1968....
Huisvesting*Yna MuryhilleCSP1949....
JustitieCales Helfer-moDeF1948....
Land- en bosbouwHysa Bertldi-HeccCSP1961....
Milieu en Natuur*Carola ft-FeldariyDeF19522009
OnderwijsSidn QuleeeAZR1959....
Ontwikkeling*Cruss Bljer-OftehynneCSP19462010
Ruimtelijke OrdeningMil Xaless-HurfiyCSP1953....
Sociale zakenZts Pacarefaniy-LomiyDeF1955....
Tourisme en Recreatie*Joveeny MeprAZR1952....
Verkeer*Marina Polater-PlfiyDeF1957....
Wetenschap en KunstBlocriy LoestAZR1949....

Kabinetsperiode 25.04.200511.07.2006 (Huron Herco Loefe IV)
Tussenkabinet Lees Analyse 001
Min.president/Binnenlandse zakenLerdu Heedrgter-PliyfonDZ1943....
Algemene zakenLex Bloes-BrysaDeF1944....
Buitenlandse zakenLorjen Koj-ViyndyCSP1940....
Communicatie en Voorlichting*Mitja Bst-AgererSAP1947....
DefensieAmest Gerlas-MendoriyCSP1942....
EconomieMil Xaless-HurfiyCSP1953....
FinancinSaresten LunenCSP1952....
Gezondheid*Gizell Plaja-LoskDeF1957....
Handel*Ravaja Cordelha de Lopez-HaraAZR1968....
Huisvesting*Yna MuryhilleCSP1949....
JustitieFlaf Oleema-SixCSP1949....
Land- en bosbouwHysa Bertldi-HeccCSP1961....
Milieu en Natuur*Carola ft-FeldariyDeF19522009
OnderwijsHerriy Blerdenert-OlevyCSP1959....
Ontwikkeling*Cruss Bljer-OftehynneCSP19462010
Ruimtelijke OrdeningNelty RemsteAZR1956....
Sociale zakenCales Lgte-JohnalerCSP1947....
Tourisme en Recreatie*Joveeny MeprAZR1952....
Verkeer*Marina Polater-PlfiyDeF1957....
Wetenschap en KunstBlocriy LoestAZR1949....

Kabinetsperiode 12.07.200611.07.2010 (Huron Herco Loefe IV)
Min.president/Binnenlandse zaken
en Bestuurlijke hervorming
Lerdu Heedrgter-PliyfonDZ 1943....
Algemene zaken en CommunicatieRan Itrzatreef Rifo Troef-
Hedrgter
SAP1958....
Buitenlandse zakenLorjen Koj-ViyndyCSP1940....
DefensieSaresten LunenCSP1952....
Economie, Ontwikkeling en TechnologieHastm Molest-Rifo Ef VolaSAP1955....
FinancinZfte Bulger-riymmeAZR1959....
Gezondheid, Voedselkwaliteit en
Consumentenzaken
*Neja Qummertee-HalnSAP1959....
Handel*Geolle PinCSP1966....
HuisvestingNuser Moffain Laterafe-
Nut Lemm
DZ1958....
Infrastructuur, Landinrichting en WaterstaatSidn QuleeeAZR1959....
Justitie*Ivonn EemereCSP1963....
Landbouw/Veeteelt, Bosbouw en VisserijMoffain Dicorona-PelatiyCSP1951....
Milieu en NatuurVromiy FandareSAP1966....
Onderwijs, Wetenschap en Kunst*Matilda Eester-DltyAZR1949....
Sociale zaken, Werk en Jeugd*Gryhelle Lyndyll-TrelesSAP1961....
Tourisme en Recreatie*Irenn Adolent-Sinto-TrofiAZR1951....
VerkeerPetriy Jabrt-errceSAP1955....

Kabinetsperiode 12.07.201011.07.2014 (Huron Herco Loefe IV)
Min.president/Binnenlandse zaken
en Bestuurlijke hervorming
Mil Xaless-HurfiyCSP1953....
Algemene zaken en CommunicatieRan Itrzatreef Rifo Troef-
Hedrgter
SAP1958....
Buitenlandse zakenLorjen Koj-ViyndyCSP1940....
DefensieSaresten LunenCSP1952....
Economie, Ontwikkeling en TechnologiePetriy Jabrt-errceSAP1955....
FinancinZfte Bulger-riymmeAZR1959....
Gezondheid, Voedselkwaliteit en
Consumentenzaken
Gylt ColiyfMes (GeRi)1956-....
Handel*Matilda Eester-DltyAZR1949....
HuisvestingHastm Molest-Rifo Ef VolaSAP1955....
Infrastructuur, Landinrichting en WaterstaatSidn QuleeeAZR1959....
JustitieMoffain Dicorona-PelatiyCSP1951....
Landbouw/Veeteelt, Bosbouw en Visserij*Ravaja Cordelha de Lopez-HaraAZR1968....
Milieu en NatuurNuser Moffain Laterafe-
Nut Lemm
Mes (DZ)1958-....
Onderwijs, Wetenschap en Kunst*Grytt Camyra-MoffaynSAP1950-....
Sociale zaken, Werk en Jeugd*Gryhelle Lyndyll-TrelesSAP1961....
Tourisme en Recreatie*Lar TgerateMes (DZ)1967-....
VerkeerCales Lgte-JohnalerCSP1947....

Kabinetsperiode 12.07.201411.07.2018 (Huron Herco Loefe IV)
Lees Analyse 003
Min.president/Binnenlandse zaken
en Bestuurlijke hervorming
Vikter Oemve-MesdulLiZa1958-....
Algemene zaken en CommunicatieJohaniys CherseDeF1962-....
Buitenlandse zakenRufen Ferdu-FraveffLiZa1956-....
DefensieMoffain Crympf Hueste-
Half Ur Steen
LiZa1963-....
Economie, Ontwikkeling en Technologie*Noa Qurre-SistDeF1970-....
FinancinZfte Bulger-riymmeAZR1959....
Gezondheid, Voedselkwaliteit en
Consumentenzaken (tot 10.03.2015)
Gylt Coliyf @Mes1956-....
Gezondheid, Voedselkwaliteit en
Consumentenzaken (vanaf 10.03.2015)
*Poji Rifo Cap-LstaLiZa1974-....
HandelGezulo RkalaLiZa1980-....
HuisvestingGiyrte Durain-EemereDeF1961....
Infrastructuur, Landinrichting en WaterstaatSidn QuleeeAZR1959....
Justitie*Lisa Gonzales-PrtellLiZa1959-....
Landbouw/Veeteelt, Bosbouw en Visserij*Matilda Eester-DltyAZR1949....
Milieu en Natuur (tot 07.02.2017)Govert Makaber @DeF1966-....
Milieu en Natuur (vanaf 02.05.2017)*Rosina Kelde-TarisAZR1965-....
Onderwijs, Wetenschap en Kunst
(tot 07.02.2017)
*Juliy Celdars @Mes1978-....
Onderwijs, Wetenschap en Kunst
(vanaf 15.02.2017)
Fernent Spok-IjirrCSP1962-....
Sociale zaken, Werk en Jeugd
(tot 07.02.2017)
Nuser Moffain Laterafe-
Nut Lemm
@
Mes1958-....
Sociale zaken, Werk en Jeugd
(vanaf 15.02.2017)
Zreef Ytrcc-pjaderLiZa1976-...
Tourisme en Recreatie*Lar TgerateMes1967-....
VerkeerZesto-Klmen Hemper-AlbesDeF1955-....
@ Opgestapt omdat zij de neoliberale dominantie van de coalitie niet konden accepteren

Kabinetsperiode 12.07.2018.... (Huron Herco Loefe IV)
Lees Analyse 004
Min.president/Binnenlandse zaken
en Bestuurlijke hervorming
Vikter Oemve-MesdulLiZa1958-....
Algemene zaken en CommunicatieJohaniys CherseDeF1962-....
Buitenlandse zakenelt Jlba Holiy-Hojic ManfAZR1960-....
Defensie (tot 01.08.2020)Moffain Crympf Hueste-
Half Ur Steen #
LiZa1963-....
Defensie (vanaf 10.08.2020)?????????-....
Economie, Ontwikkeling en Technologie*Noa Qurre-SistDeF1970-....
FinancinZfte Bulger-riymmeAZR1959....
Gezondheid, Voedselkwaliteit en
Consumentenzaken
Yseng Heegg-LnnCSP1951-....
HandelGezulo RkalaLiZa1980-....
Huisvesting*Spensa Tarisz-WeesDeF1985....
Infrastructuur, Landinrichting en Waterstaat*Faly Glppe-YrghDeF1982....
JustitieRufen Ferdu-FraveffLiZa1956-....
Landbouw/Veeteelt, Bosbouw en VisserijQulann Zmpsy-LajtoAZR1979....
Milieu en Natuur*Rosina Kelde-TarisAZR1965-....
Onderwijs, Wetenschap en KunstLerdu Manetaler-TeeresoCSP1966-....
Sociale zaken, Werk en Jeugd
(tot 01.09.2018)
Weljn Hopjrte-Iytter @DeF1963-...
Sociale zaken, Werk en Jeugd
(vanaf 20.09.2018)
Olm Keeche-iyzzeDeF1961-...
Tourisme en RecreatieSidn QuleeeAZR1959-....
VerkeerZesto-Klmen Hemper-AlbesDeF1955-....
# Opgestapt na een motie van wantrouwen vanwege een conflict met minister
   Olm Keeche-iyzze van Sociale Zaken
@ Opgestapt vanwege zijn nederlaag bij de kwestie om de AOW-leeftijd te verhogen

© De Twee Hanen v.o.f. Kimswerd The Netherlands

DA 83-091182 SPARC 05 mei 1997

persoon - PERSLYST.HTM - 15.07.06
politieke partijen - POLPARTI.HTM - 15.07.06
ministeries - MINISTER.HTM - 15.07.06