Spokanisch Archief

KENTEKENS
Gerelateerde bestanden
Lijst met kentekencodes
Kentekenbewijzen
Weggebruikers (categorieŽn)

Zie ook
Geregistreerde kentekens
 

Dit bestand
A. Oude systemen
B. Nieuw systeem
     1. Motorvoertuigen: permanent
     2. Motorvoertuigen: tijdelijk
     3. Tractoren en (landbouw)machines
     4. Koninklijk Huis en Corps Diplomatique
     5. äarkdomenns
     6. Overheid
     7. Leger en Politie
     8. Aanhangwagens en opleggers
     9. Typografie en afmetingen
 

A. Oude systemen

1909 - 1927

De eerste kentekens werden ingevoerd in 1909. Het waren zwarte borden met witte cijfers. Het eerste getal (voor het streepje) gaf de rigtsˇrt aan waar het nummer was ingeschreven. Achter het streepje stond een volgnummer. Een onderscheid tussen verschillende categorieŽn (personenauto's, vrachtauto's, bussen) werd nog niet gemaakt. In 1920 waren er ca. 10.000 auto's in SpokaniŽ.
De nummering van de rigtsˇrts lijkt nogal arbitrair. De eerste stad waar een auto werd ingeschreven kreeg nummer 1 (dat was Hirdo). De volgende stad kreeg 2 (dat was Minde). Toen in 1912 26 rigtsˇrts een nummer hadden, zijn de overige in alfabetische volgorde genummerd. Zie lijst met rigtsˇrts uit 1927 .

1.Voorbeeld van een personenauto geregistreerd in Sinto-Han‚ (nummer 84)
Er bestaat nog een foto van een ongeluk met deze personenauto.
2.Voorbeeld van een personenauto(?) uit Manes-Sjeny (nummer 67)


Auto uit Sinto-Han‚ is verongelukt in Hoggebim. 1923.

1927 - 1950

Tussen 1927 en 1950 bestond een nieuw systeem, waarbij niet een rigtsˇrt-nummer, maar een eilandcode werd gebruikt. De borden waren donkerblauw met wit opschrift. Achter het streepje stond een volgnummer. Een onderscheid tussen verschillende categorieŽn (personenauto's, vrachtauto's, bussen) werd nog niet gemaakt. Tot en met het volgnummer 9999 ontbrak de stip in het nummer. Vanaf 10.000 kwam er een stip na de duizendtallen. In 1950 werd een nieuw systeem ingevoerd, waarbij ook onderscheid werd gemaakt tussen de verschillende categorieŽn weggebruikers.

1.Voorbeeld van een personenauto van het eiland Liftka (LY)
2.Voorbeeld van een personenauto van het eiland Liftka (LY)

1950 - 1972

Vanaf maart 1950 tot en met 31 december 1972 bevatte elk kenteken (behalve dat voor tractoren en landbouwmachines) een tweeletterige eilandcode, plus een uit cijfers en letters bestaand rangnummer. De verdeling van de cijfers en letters in dit rangnummer was als volgt:

1.Personenauto's: 4 cijfers en 1 letter (permanent kenteken) of 3 cijfers en 1 letter (tijdelijk kenteken)
2.Scooters en motorfietsen: 5 cijfers (permanent) of 4 cijfers (tijdelijk)
3.Vrachtauto's en autobussen: 2 cijfers en 3 letters (permanent) of 1 cijfer en 3 letters (tijdelijk)
4.Tractoren en landbouwmachines: 1 letter, 2 cijfers en 1 letter
5.Koninklijk huis en regering: 3 letters
6.äarkdomenns: 4 letters
7.Leger: 1 letter en 2 cijfers, of 2 letters en 1 cijfer (plus eenletterige code voor het legeronderdeel)
 
Bij sommige legereenheden werd het niet zo nauw genomen met de officiŽle kentekenplaten, en kon het gebeuren dat iemand in een werkplaats zelf een bord schilderde (onderste voorbeeld).

8.Politie: 1 letter en 2 cijfers, of 2 letters en 1 cijfer (plus eenletterige code voor "soort" politie: rijkspolitie, gemeentepolitie, marechaussee, havenpolitie of douane)

Bij alle categorieŽn, behalve 4., 5. en 6., was de volgorde van de cijfers en letters van het rangnummer en de tweeletterige eilandcode vrij. Als bijvoorbeeld alle kentekens met de volgorde eilandcode-cijfers-letters opgebruikt waren, kwam er een nieuwe serie met cijfers-letters-eilandcode. Enzovoort.

Gebruikte kleuren:

categorie 
1. 2. 3.donkerrood op blauw (permanent) of donkerrood op wit (tijdelijk)
4. donkerrood op geel
5. 6. lichtblauw op donkerrood
7. 8. zwart op lichtgroen

Zie ook de lijst met geregistreerde kentekens.


B. Nieuw systeem

Vanf 1 januari 1973

Vanaf 1 januari 1973 is er een nieuw systeem ingevoerd waarbij de categorieŽn herzien werden, en tevens een gemeentecode is ingevoerd.
Alle voertuigen die na deze datum voor het eerst op de weg verschijnen, dienen volgens het nieuwe systeem geregistreerd te zijn. Oudere voertuigen mogen eventueel hun oude kentekenplaten behouden, maar de eigenaar kan ook beslissen om op het nieuwe systeem over te gaan.

Behalve de gemeente- of districtscode heeft elk kenteken een uit cijfers en letters bestaand rangnummer. Het aantal letters in dit rangnummer is per categorie vastgesteld. Het aantal cijfers varieert van ťťn (met als laagste nummer 0) tot vier (met als hoogste nummer 9999). Elk kenteken kan maximaal 7 posities (letters en cijfers) bevatten. Dus als een gemeentecode uit 3 letters bestaat, kunnen er op een kenteken voor personenauto's niet meer dan 2 cijfers volgen (omdat er ook nog twee rangletters volgen). Op een kenteken met een gemeentecode van 1 letter kunnen 4 cijfers (plus 2 rangletters) staan.

Voor de gemeentecode geldt:

1 letter landelijke hoofdstad (Hirdo) en de hoofdsteden van de eilanden
(uitzonderingen: GI = Girdesef en GS = Garos, want de G is al toegekend aan Gasky)
2 lettershoofdsteden van de districten en de steden die de kentekenadministratie van een aantal gemeenten voeren (de zogenoemde rigtsˇrts)
3 lettersoverige gemeenten

Beperkingen en uitsluitingen:
In het rangnummer worden de letters I en O niet gebruikt (om verwarring met de cijfers 1 en 0 te voorkomen). Tweeletterige rangnummers lopen van AA, AB, AC, ..., AZ, BA, BB, ..., ZZ.
Sommige combinaties uit het oude systeem kunnen ook in het nieuwe systeem voorkomen, maar dan met een andere betekenis. Zo betekent het kenteken B-2391-LY in het oude systeem: een auto van het eiland Lomky (LY). Maar in het nieuwe systeem zou dit kenteken betekenen: een vrachtwagen (op meer dan 4 wielen) uit de gemeente Blort (B), waarbij "LY" dan een willekeurige lettercombinatie voorstelt. Om zulke doublures te voorkůmen, worden in het nieuwe systeem die combinaties uitgesloten die reeds in het oude systeem een geldig nummer waren. Als kentekens uit het oude systeem ingetrokken worden, kunnen zij na twee jaar (tot 1997 al na een jaar) opnieuw gebruikt worden in het nieuwe systeem.

Zie ook de lijst met geregistreerde kentekens.

Opmerking
Bij het nieuwe systeem wordt de kentekenregistratie verzorgd door een Stat-buro dat gevestigd is in de rigtsˇrts. Bij het oude systeem viel de kentekenregistratie onder de verantwoordelijkheid van de eilandsregeringen.
De instanties die verantwoordelijk zijn voor de kentekens in het nieuwe systeem lijken niet altijd zorgvuldig te controleren of een bepaald kenteken reeds in het oude systeem bestond. Zodoende rijden er auto's met identieke kentekens rond (alleen de kleuren verschillen!). Politie, belastingdiensten en verzekeringsmaatschappijen hebben dan ook de gewoonte om bij kentekens uit het oude systeem de letter "L" (van liftkar = 'oud') toe te voegen, om elk misverstand te voorkůmen.
Het aantal auto's met een oud kenteken (dus van vůůr 1973) neemt uiteraard snel af, zodat dit misverstand vanzelf de wereld uit geholpen wordt.

Hergebruik van kentekens en veranderen van kenteken
Bij het nieuwe systeem geldt dat kentekens die worden ingetrokken (bijvoorbeeld omdat de auto gesloopt is), na 5 jaar weer opnieuw kunnen worden gebruikt. De overheid acht een periode van 5 jaar lang genoeg om de administratie van het "oude" motorvoertuig geheel opgeschoond te hebben. Denk hierbij aan verzekeringen, belastingen, boetes, diefstal en andere aan het kenteken gelieerde administratie, waarbij geen verwarring mag ontstaan met de "nieuwe" auto die nu het identieke kenteken draagt.

Bezitters van motorvoertuigen, tractoren en landbouwmachines die naar een andere gemeente verhuizen kunnen het kenteken van hun voertuig al dan niet laten wijzigingen. Er zijn drie mogelijkheden:

  1. Mensen die binnen hun rigtsˇrt-gebied verhuizen behouden in principe hun oude kenteken. Immers, een nieuw kenteken zou door hetzelfde Stat-buro worden geadministreerd, dus feitelijk doet de gemeentelijke lettercode er voor de administratie niet toe.
  2. Mensen die binnen hun rigtsˇrt-gebied verhuizen mogen er ook voor kiezen om een nieuw kenteken aan te vragen, met de lettercode van de gemeente waar men nu woont. Omdat dit een vrije keus is (zie ook punt 1.), zijn aan deze wijziging extra kosten verbonden.
  3. Mensen die naar een ander rigtsˇrt-gebied verhuizen mogen nog een jaar met hun oude kenteken blijven rijden. Daarna moeten ze een nieuw kenteken aanvragen bij het Stat-buro van de rigtsˇrt waar de nieuwe woonplaats onder ressorteert. Bedenk wel dat voor alle administratieve handelingen altijd het oude Stat-buro bezocht moet worden, wat niet altijd handig is als je naar de andere kant van het land verhuist. Tegenwoordig kan de communicatie steeds vaker digitaal verlopen, dus is een fysiek bezoek aan het Stat-buro niet zo gauw meer aan de orde.

Als een voertuig verkocht wordt (of preciezer: op de naam van een ander wordt gesteld), dient er altijd een nieuw kenteken aangevraagd te worden met de lettercode van de gemeente waar de nieuwe eigenaar ingeschreven staat.

Bovenstaande regels zijn niet van toepassing voor voertuigen van het koninklijk huis, het leger en de politie, want de kentekens van deze voertuigen hebben geen gemeentelijke lettercode (zie de categorieŽn 4. en 7. hieronder).
Voertuigen waarvan de bezitter woonachtig is op een öarkdomenn hebben een kenteken met een districtscode (categorie 5.), omdat zulke landgoederen niet onder een bepaalde gemeente ressorteren of binnen een bepaald rigtsˇrt-gebied vallen. De kentekenadministratie wordt gevoerd door het Stat-buro van de hoofdstad van het district. Krijgen dergelijke voertuigen een eigenaar binnen een ander district, dan zal er ook een nieuw kenteken aangevraagd moeten worden.


1. Motorvoertuigen: permanent

Motorfietsen (al dan niet met zijspan), scooters, personenauto's, bestelauto's, busjes, autobussen, vrachtauto's ed. voor privť of zakelijk gebruik.

VOORBEELD
personenauto uit Amahagge
 
De gemeente Amahagge heeft ervoor gekozen om de lettercombinatie WW voor taxi's te reserveren.
personenauto uit Moques (vierkant model)
 
Bij het vierkante model kan de cijferreeks over twee regels gesplitst worden; het hier getoonde voorbeeld heeft als kenteken: MO-418-ER.
vrachtauto uit Jajes
motorfiets uit Duji (klein model)
SCHEMA X-1234-LLzwarte letters op lichtgele achtergrond

Xťťn-, twee- of drieletterige gemeentecode zie lijst met kentekencodes
LLeenletterig rangnummer (A t/m W) voertuigen op 2 of 3 wielen
tweeletterig rangnummer (eerste letter A t/m Z; tweede letter A t/m W) voertuigen op 4 wielen
tweeletterig rangnummer (eerste letter A t/m Z; tweede letter X, Y of Z) voertuigen op meer dan 4 wielen


2. Motorvoertuigen: tijdelijk

Tijdelijke kentekens zijn bestemd voor voertuigen die nog geen kentekenbewijs hebben, voor voertuigen waarvan de eigenaar slechts tijdelijk in SpokaniŽ woonachtig is of voor voertuigen die een beperkte levensduur hebben (praalwagens voor een optocht ed.) of vanwege hun bijzondere karakter niet aan alle wettelijke voorschriften voldoen (antieke auto's ed.). Hier wordt geen onderscheid naar het aantal wielen gemaakt.

VOORBEELD motorvoertuig uit Hirdo
motorvoertuig uit Falebo
SCHEMAX-1234-L rode letters op lichtgele achtergrond

Xťťn-, twee- of drieletterige gemeentecode zie lijst met kentekencodes
Leenletterig rangnummer (altijd X, Y of Z) -


3. Tractoren en (landbouw)machines

Gemotoriseerde voertuigen en machines die niet harder kunnen/mogen dan 30 km/u.

VOORBEELD tractor uit Kiven
SCHEMA X-12345zwarte letters op lichtgele achtergrond

Xťťn-, twee- of drieletterige gemeentecode zie lijst met kentekencodes


4. Koninklijk Huis en Corps Diplomatique

VOORBEELD personenauto van het koninklijk huis
motorfiets van het koninklijk huis
personenauto van een diplomaat
SCHEMAX-123-LL donkerrode letters op lichtblauwe achtergrond

X eenletterige code K = Kindisiy (Koninklijk Huis)
CD = Corps Diplomatique
LLeenletterig rangnummer (A t/m V) voertuigen op 2 of 3 wielen
tweeletterig rangnummer (eerste letter A t/m Z; tweede letter A t/m W) voertuigen op 4 wielen
tweeletterig rangnummer (eerste letter A t/m Z; tweede letter X, Y of Z) voertuigen op meer dan 4 wielen


5. äarkdomenns

VOORBEELD personenauto van een landgoed in district Ales
tractor van een landgoed in district Tjemp (vierkant model)
SCHEMAXXX-12-LL donkerrode letters op lichtblauwe achtergrond

XXXdrieletterige districtscode zie lijst met kentekencodes
LLeenletterig rangnummer (A t/m V) voertuigen op 2 of 3 wielen
eenletterig rangnummer (W t/m Z) tractoren en (landbouw)machines
tweeletterig rangnummer (eerste letter A t/m Z; tweede letter A t/m W) voertuigen op 4 wielen
tweeletterig rangnummer (eerste letter A t/m Z; tweede letter X, Y of Z) voertuigen op meer dan 4 wielen


6. Overheid

Dienstvoertuigen van gemeente, district, eiland of rijksoverheid.

VOORBEELD vrachtauto van een overheidsdienst in de gemeente Papije
tractor van een overheidsdienst in de gemeente Aschen
SCHEMA123-L-X donkerrode letters op lichtblauwe achtergrond

Xťťn-, twee- of drieletterige gemeentecode lijst met kentekencodes
Leenletterig rangnummer (Y en Z) tractoren en (landbouw)machines
eenletterig rangnummer (W en X) voertuigen op 2 of 3 wielen
eenletterig rangnummer (A t/m N)voertuigen op 4 wielen
eenletterig rangnummer (P t/m V)voertuigen op meer dan 4 wielen


7. Leger en Politie

VOORBEELD vrachtauto van de marine
jeep van de luchtmacht (vierkant model)
tank van de landmacht (voldoet niet aan de wettelijke eisen)
personenauto van de rijkspolitie
motorfiets van de marechaussee
motorfiets van de rijkspolitie (klein model)
SCHEMA123-L-XX witte letters op donkergroene achtergrond

Leenletterig rangnummer (Y en Z) tractoren en (landbouw)machines
eenletterig rangnummer (W en X) voertuigen op 2 of 3 wielen
eenletterig rangnummer (A t/m N)voertuigen op 4 wielen
eenletterig rangnummer (P t/m V)voertuigen op meer dan 4 wielen
XXtweeletterige leger- of politiecode BA = bas-ayr (luchtmacht)
BS = bas-öark (landmacht)
BE = bas-zť (marine)
SP = stat-poliöo (rijkspolitie)
ZP = zomar-poliöo (gemeentepolitie)
ZY = zykrˇntŰm (marechaussee)
PZ = port-zykrˇntŰm (haven- of kustpolitie)
DU = ūŻann (douane)
QA t/m QZ = speciale diensten
  (brandweer, ambulance, kraanwagens,
  gevechtsvoertuigen, ed.)


8. Aanhangers en opleggers

Aanhangwagens en opleggers die door een vrachtauto of trekker getrokken worden dragen altijd een kentekenplaat die identiek is aan de kentekenplaat van het trekkende motorvoertuig. Bovendien hebben zij een eigen zogenoemde "fiscale plaat" met de volgende gegevens: (1) een registratienummer; (2) de massacode. Het registratienummer wordt afgegeven door het bureau Verkeersbelasting in Blort, en de massacode geeft de massa van de aanhangwagen of oplegger aan ("massa" = ledig gewicht plus maximum toegestaan laadvermogen). De fiscale plaat dient voor de vaststelling van de verkeersbelasting van de aanhangwagen of oplegger (voor het trekkende motorvoertuig wordt apart verkeersbelasting geheven, en hierbij dient de kentekenplaat als identificatie).

VOORBEELD registratienummer en massacode 074
SCHEMACC L CC MC witte letters op rode achtergrond

CC L CC registratienummer (2 cijfers, 1 letter, 2 cijfers)
MCmassacode (3 cijfers)

De massacode geeft, vermenigvuldigd met 100, de massa in kilogrammen aan.
Bijvoorbeeld: code 009 = 900 kg; code 012 = 1200 kg; code 153 = 15300 kg. Alle massa's worden afgerond met 50 kg: t/m 50 kg naar beneden; 51 kg en meer naar boven, dus 950 kg wordt 900 kg, en 2371 kg wordt 2400 kg.


9. Typografie en afmetingen

Kentekenplaten
Tussen de letter- en cijfergroepen komt een kort liggend streepje. Bij voertuigen van de Koning zijn deze streepjes vervangen door goudkleurige kroontjes. Bij kentekens van legervoertuigen is in de linker bovenhoek de Spokanische vlag afgebeeld, echter zonder zon en ster. Afmetingen van de vlag: 5x4 cm. Het gebruikte lettertype staat in SpokaniŽ bekend als "H-92" en komt het meest overeen met "Arial Narrow Vet".

Afmetingen:

  BordenLetters
en cijfers
max. lengtehoogtehoogte
langwerpig49 cm 11 cm 7,5 cm
vierkant 25 cm 20 cm 7,5 cm
klein 20 cm 14 cm 5 cm
De term "vierkant" moet hier niet letterlijk worden genomen, want de breedte is meestal slechts bij benadering gelijk aan de hoogte.
Kleine borden zijn altijd "vierkant".

Het kleine formaat is speciaal bestemd voor scooters en motorfietsen (en soms ook tractoren).
De lengte van de borden kan variŽren, al naar gelang de ruimte die de letter/cijfercombinatie inneemt. De hoogtematen zijn altijd dezelfde.

Fiscale platen
De massacode is met een verticale lijn afgescheiden van het registratienummer. De letter- en cijfergroepen worden niet met liggende streepjes verbonden.
Afmeting van de borden: 11 cm hoog, lengte zo veel als nodig is.
Afmeting van de letters/cijfers: 8 cm hoog, max. 4,5 cm breed.


Op alle kentekens kan achter het totale nummer nog een X toegevoegd worden indien het voertuig ingericht is voor een speciale functie of voor een invalide bestuurder, waardoor het niet aan alle wettelijke voorschriften voldoet. Toevoeging van de X houdt in dat het feitelijke registratienummer niet meer dan 6 posities mag hebben, aangezien er totaal niet meer dan 7 letters en cijfers op de kentekenplaat mogen staan. Voorbeeld: als iemand uit Sinto-Groje vanwege een lichamelijke handicap zijn auto laat aanpassen, en het kenteken was bijvoorbeeld SG-834-ST, kan dit niet SG-834-ST.X worden, maar zal de aangepaste auto een nieuw kenteken moeten krijgen met slechts 2 cijfers, bijvoorbeeld SG-22-ST.X. Om die reden zullen de instanties die de kentekens uitgeven altijd registratienummers met niet meer dan 6 posities reserveren.

VOORBEELD personenauto uit Hirdo, aangepast voor een gehandicapte
landbouwmachine van een landgoed in district Bloi met een breedte van meer dan 2 m

De nationaliteitsletters voor SpokaniŽ zijn SIY. (Zie Noot hieronder!)

Bewoners van de gebieden PegreviŽ (Pegrefyte) en Reeöe plakken wel een geel ovaal met de afkortingen PG of RE op hun auto.


Noot
"SIY" is ook het Spokaanse woord voor "ja". Toen de regering in 1988 voorstelde om de verkeersbelasting drastisch te verhogen plakten veel automobilisten een wit ovaaltje met de tekst "NOFT" (nee) op hun auto, als blijk van protest tegen deze belastingverhoging.
Het plan van de regering is inderdaad niet door gegaan, en het dagblad de Amagene plaatste een foto van de auto van de Minister van Verkeer, waarop een wit ovaaltje met "DUS" (letterlijk "dan", maar hier te interpreteren als "vooruit dan maar") te zien was. Boze tongen beweerden dat de Amagene een trucfoto had geplaatst en dat de minister nimmer zo'n sticker op zijn auto heeft gehad. Hijzelf zwijgt hierover tot op de dag van vandaag.

   

© De Twee Hanen v.o.f. ē Kimswerd ē The Netherlands

DA 85-190183 ē SPARC 12 apr 1996