Spokanisch Archief

RADIO EN TELEVISIE: zenderoverzicht
Gerelateerd bestand
Omroepbestel
 
Dit bestand
1. Algemeen
2. Nationaal zendernetwerk
3. Regionale zenders
4. Omroepen en hun kanalen
 
Status: Nog uitwerken en actualiseren.
 

1. Algemeen

Dit bestand noemt alle radio- en tv-zenders, zoals aangegeven op de -deelkaarten. Het aanklikbare kaartnummer staat tussen {..}. Deelkaarten worden in een apart venster geopend.

  Voorbeeld van een zender met zijn nummer op een deelkaart.

Het gaat hier om de zendmasten die deel uitmaken van het nationale zendernetwerk, en de zendmasten die primair dienen voor de regionale omroepen. Al deze zenders verzorgen radio-uitzendingen op de FM-band (band II: 87,50-108,00 MHz) en analoge tv-uitzendingen. Vanuit het onderzoekscentrum I.E.S.in Ies wordt via enkele zenders ook digitale tv uitgezonden, in principe volgens de in Europa algemeen toegepaste DVB-standaard, maar men experimenteert ook met varianten hiervan. Deze uitzendingen verkeren anno 2009 nog in een experimenteel stadium. Terwijl in Nederland de digitale tv de analoge variant in 2006 geheel heeft vervangen, zijn er in SpokaniŽ nog geen concrete plannen op dit gebied.


2. Nationaal zendernetwerk

In tabel 1 staan de zendmasten die beheerd worden door de Sentrala Spooksoliy Str‚le Systemm (kortweg 4S of F‚r-S of F‚rees), hoofdkantoor in Hildi. Deze zenders zijn met straalverbindingen aan elkaar gekoppeld. Dit is het openbare radio- en tv-netwerk voor de nationale en regionale omroepen, die zowel openbaar als commercieel kunnen zijn. Alle zenders in het netwerk verspreiden de nationale radio- en tv-programma's. Bovendien wordt per zender bepaald welke regionale programma's worden verspreid. Soms is ťťn zender aangewezen voor de regionale tv-programma's (zoals S612 voor Teujan), soms dekken meerdere zenders een regio (zoals S10 en S101 voor de Zverosta-kust), soms verspreidt ťťn zender meerdere regionale programma's (zoals S11, die zowel programma's voor het district Tjemp uitzendt (in het Tjempse dialect), als voor de regio die bekendstaat als Wequh-jak‚m).

Nummering
De centrale zender (op Centraal-Berref) is M1. Zenders met een directe straalverbinding vanaf M1 zijn genummerd van S1 t/m S10 (de primaire steunzenders). Tweecijferige nummers geven aan dat de zender met een straalverbinding verbonden is met een eencijferig nummer (de secundaire steunzenders). Bijvoorbeeld: S51 is verbonden met S5, S92 met S9.
Driecijferige nummers zijn verbonden met tweecijferige nummers (de tertiaire steunzenders). Bijvoorbeeld: S612 is verbonden met S61, S101 met S10.
Uitzonderingen: S6 is verbonden met S5; S7 is verbonden met S6; S9 is verbonden met S8. Hier gaat het dus om primaire steunzenders die met onderling zijn verbonden. De nummering weerspiegelt niet alleen een technisch systeem, maar ook een administratieve hiŽrarchie.

Verdere techniek
Geografische omstandigheden (bergen, dalen) en bebouwing kunnen een goede ontvangst van radio- en tv-signalen verhinderen. In dat geval zijn nog quartaire steunzenders nodig, veelal met een beperkt (lokaal) bereik. Zulke zenders bedienen vaak een gebied dat niet groter is dan een stadswijk of enkele dorpen. Hoge bebouwing, een diep dal of een hoge bergrug verhinderen vaak een goede ontvangst van primaire, secundaire of tertiaire zenders.
Quartaire zenders worden meestal lokale hulpzenders genoemd. Zij zitten vaak verscholen in kerktorens of andere hoge gebouwen en zijn niet op de SAS-deelkaarten (en in onderstaande tabellen) opgenomen. In plaats van quartaire zenders zijn ook dikwijls kabelnetten aangelegd (vooral in de steden), als de reguliere zendmasten een te zwak FM- of tv-signaal afgeven.

De ontwikkeling van de mobiele telefonie, die een dicht net van GSM-zenders noodzakelijk maakt, heeft ook invloed op de verspreiding van radio- en tv-signalen. GSM-zendmasten kunnen namelijk ook gebruikt worden voor andere vormen van telecommunicatie, zoals het uitzenden van radio en tv. Het researchcentrum I.E.S. onderzoekt in hoeverre GSM-zendmasten het gehele netwerk van radio- en tv-zenders zouden kunnen vervangen.

TABEL 1
 Zender-
nummer
Zender-
naam
GemeentePlaats van de
zendmast(en)
Kaart-
nummer
1.M1 Agramo Agramo Ziffon-gebergte {E 07}
2.S1 Knolbol I Jentu Azˇ-gebergte {C 07}
3.S11 Zendoreno Zendoreno P‚lsten-gebergte {C 03}
4.S111 Teent Teent Ef Bˇnˇriy-kust {A 02}
5.S2 GrlabŰ Cleft Xeest-vallei {D 05}
6.S3 Prest Prest Krappa-gebergte {F 03}
7.S4 Nichtkalas Nichtkalas Kolai-dunjes {G 05}
8.S5 Fietso Fietso Kulano-gebergte {I 06}
9.S51 Afarcal Afarcal Cˇrofly-gebergte {I 04}
10.S6 Opjevu Opjevu DiŰi-jak‚m {J 06}
11.S61 Oneusˇrt Oneusˇrt Hajega-gebergte {J 03}
12.S611 Troebasˇrt Troebasˇrt Egpeeff-jak‚m {H 02}
13.S612 Zj‚k Kanea eiland Teujan {L 02}
14.S62 Mone Mone Bleftex-jak‚m {J 10}
15.S7 Quitas-Olas Quitas-Olas Girdes-gebergte {L 06}
16.S71 Vlociys Milbo eiland Vlociys {L 04}
17.S72 Ucjyfe-zee Xariy eiland Ucjyfe-zee {N 04}
18.S73 Mont Mont MontrŰ-jak‚m {L 08}
19.S8 Gralkrich Gralkrich Larmin-kust {H 08}
20.S9 Tjokkyt ürnajecŻ Tjokky-gebergte {I 10}
21.S91 Gasky Gasky Krupel-Blof-jak‚m {I 13}
22.S911 Kiven Lasy Lamk-gebergte {G 12}
23.S92 Cˇrbar‚s Cˇrbar‚s Ef Moneetass-kust {J 11}
24.S921 Garos I Dereb‚tje eiland Garos {L 12}
25.S10 Zverosta Tosiy eiland Zverosta {E 10}
26.S101 Zvomina Yfte eiland Zvomina {F 10}
27.S102 Hurterg Hurterg Ziffon-gebergte {D 08}

Het nationale netwerk: zenders en straalverbindingen. De cirkels geven het globale bereik van de zendmasten aan. In bergachtige streken zijn bepaalde zenders niet altijd goed te ontvangen, zodat hier steunzenders geplaatst worden. De grote overlappingen van sommige zenders lijken inefficiŽnt, maar meestal gaat het om gebieden waar ťťn van de zenders slecht is te ontvangen. Zo geeft het kaartje de indruk dat de centrale zender M1 de gehele Zverosta-kust bedient. De zenders S10, S101 en S102 lijken daarom overbodig. In werkelijkheid is het berggebied ten zuiden en westen van M1 een belemmering voor een goede ontvangst op Zuid-Berref, zodat hier deze drie steunzenders uitkomst bieden.
Steunzender S2 is nodig omdat het hier een (overigens vlak) gebied betreft waar de cirkels van S11, S3 en M1 elkaar nauwelijks overlappen; hier is dus sprake van een gebied dat op de rand van de reikwijdte van drie zendmasten ligt, waardoor een 4e steunzender nodig is.


3. Regionale zenders

In tabel 2 staan de regionale zendmasten, die niet door de F‚r-S worden beheerd, maar meestal door de gebruiker(s) ervan (zoals een regionale/lokale omroep, de kustwacht of het leger). Deze zenders zijn geen onderdeel van een met straalverbindingen onderhouden 4S-netwerk (maar staan meestal wel met een andere straalverbinding in contact met overige zenders).
Afhankelijk van de (geografische) omstandigheden, maken regionale radio- en tv-stations gebruik van hetzij de regionale zendmasten, hetzij het nationale netwerk. Combinaties zijn ook mogelijk.
De regionale zendmasten zijn genummerd van M02 t/m M18 (M01 wordt als nummer vermeden, omdat dit als een doublure van M1 wordt gezien).

TABEL 2
 Zender-
nummer
Soort*Zender-
naam
GemeentePlaats van de
zendmast(en)
Kaart-
nummer
1.M02 KM Rurf Andel eiland Rurf {G 03}
2.M03 K RoesjŰ Xolestajo eiland RoesjŰ {H 09}
3.M04 KT Aflif Matarija Jena-nes-kust {K 09}
4.M05 KRT Qualeja Qualeja Kjoep-strett-kust {K 06}
5.M06 K Minde Minde Zobid‚-kust {G 09}
6.M07 KM Hildi Hildi Hildi-fonis-kust {C 06}
7.M08 K Tuckr‚hynne Manes-Laöer eiland Tuckr‚hynne {I 12}
8.M09 KM Tanbˇr Tanbˇr Krˇsnyf-nes {J 01}
9.M10 MT HalefiytjŰ HalefiytjŰ Br‚eenc-mŰliy {I 08}
10.M11 M GˇrŰ GˇrŰ –uvelme-gebergte {B 07}
11.M12 K Knolbol II Knolbol Ef Laboh-kust {B 07}
12.M13 KM Lift Lift Ef Mora-kust {F 02}
13.M14 KM Eratiyft Eratiyft noordpunt Teujan {L 01}
14.M15 KRT Gv‚mpiy Teta Ef Gv‚mpa-kust {I 13}
15.M16 K Wefoteka Autaniy Wefot-capŻ {F 12}
16.M17 KMRT AlerbŰ-LestŰ LestŰ LestŰ-Opper {L 07}
17.M18 KT Garos II Garos eiland Garos {L 13}

* K = kustwacht; M = militair; R = regionale radio; T = regionale tv

Het regionale netwerk: zenders voor regionale omroepen. De cirkels geven het globale bereik van de zendmasten aan. Sommige regionale omroepen maken gebruik van meer dan ťťn zendmast. In dat geval bestaan er ook straalverbindingen tussen de masten. Deze maken meestal deel uit van het landelijke straalverbindingsnet van TelCŰm, dat ook dient voor andere vormen van telecommunicatie, zoals (mobiele) telefoon. Sommige zendmasten van het nationale netwerk worden ook voor de regionale uitzendingen gebruikt. Aan de andere kant dienen regionale zendmasten ook vaak voor communicatiedoeleinden van de Kustwacht of het Leger.


4. Omroepen en hun kanalen

We maken hier onderscheid tussen (1) de nationale omroepen en (2) de regionale omroepen. Voor een nadere beschrijving van de omroepen, zie het bestand Omroepbestel. Lokale omroepen zijn meestal alleen op een lokaal kabelnet te vinden, of gebruiken een lokale zender. Dit wordt in dit bestand niet verder behandeld.

Zowel de nationale als de regionale omroepen zijn nog op te splitsen in publieke en commerciŽle omroepen. Publieke omroepen worden voornamelijk betaald uit belastinggeld, en slechts voor een klein deel uit reclameopbrengsten. CommerciŽle omroepen worden uitsluitend onderhouden door de reclameopbrengsten. De overheid ziet er streng op toe dat de publieke omroepen aan een aantal kwaliteitseisen voldoen, zoals: gevarieerd programma-aanbod; objectieve nieuwsuitzendingen; culturele en educatieve programma's; transparante politieke informatie.
Bij de commerciŽle omroepen zijn de kwaliteitseisen veel minder en mag het programma-aanbod veel meer bepaald worden door de kijkcijfers en de wensen van de adverteerders.

1. Nationale omroepen

1AREAquonda Raūo-enterprisos publieke radio-omroep
2GEPGener‚l Enterprisos furt Portzerfi publieke tv-omroep
3IT Ies Televiöo commerciŽle tv-omroep
4KlpKloppa commerciŽle radio- en tv-omroep
5Prm Primo commerciŽle radio- en tv-omroep

2. Regionale omroepen

01AR Azˇ-reelv‚seren commerciŽle radio- en tv-omroep in Azˇ-gebergte
02GaTe GŠrosh Televishye commerciŽle tv-omroep voor Zuid-SpokaniŽ
03JTV Jelafo-TV commerciŽle tv-omroep voor Jelafo
04NuSp Nutter-Spok‚nda commerciŽle tv-omroep voor Noord-Liftka en Noord-Teujan
05Opra Opper Raūo Pegrevische publieke radio-omroep voor Oost-SpokaniŽ
06PB Portzerfi Bloi publieke tv-omroep voor Bloi
07Raga Raūo Gasky commerciŽle radio- en tv-omroep voor Lomky
08RPZ Raūo-Portzerfi Zverosta commerciŽle radio- en tv-omroep voor de Zverosta-kust
09RG Raūo Gralkrich commerciŽle radio-omroep voor Zuid-Liftka en Tigof
10RR RoesjŰ Reelv‚seren commerciŽle radio-omroep voor Zuid-Liftka en Noord-Tigof
11TR Tjemp Reelv‚seren publieke radio- en tv-omroep voor Tjemp

Voor de FM-uitzendingen van de radio wordt in SpokaniŽ het frequentiebereik 88.2--106.1 MHz (Band II) gebruikt.
Voor televisie zijn de volgende kanalen in gebruik: UHF 21--49; VHF 2, 3 en 4 (Band I) en VHF 5--10 (Band III).


FM-zenders (in MHz)

  zender- ARE  ARE  ARE  Klp  Prm  AR  Opra Opra RaGa RPZ  RG  RR  TR
  nummer 1   2   3            I   II               
---------------------------------------------------------------------------------------
 1 M1   88.2 92.3 100.4 95.0 101.4  -   -   -   -   -   -   -   -
 2 S1   91.5 94.8 89.9 96.0 100.8  -   -   -   -   -   -   -   -
 3 S11   89.5 93.5 97.5 90.4 100.1  -   -   -   -   -   -   -  95.6
 4 S111  88.2 92.3 100.4 95.0 101.4  -   -   -   -   -   -   -  91.9
 5 S2   99.2 90.1 98.6 92.7 101.0  -   -   -   -   -   -   -   -
 6 S3   91.5 94.8 89.9 96.5 100.8  -   -   -   -   -   -   -   -
 7 S4   89.5 93.5 97.5 90.4 100.1  -   -   -   -   -   -   -   -
 8 S5   95.6 97.0 88.8 93.2 99.8  -   -   -   -   -   -   -   -
 9 S51   91.5 94.8 89.9 96.0 100.8  -   -   -   -   -   -   -   -
10 S6   88.2 92.3 100.4 95.0 101.4  -   -   -   -   -   -   -   -
11 S61   89.5 93.5 97.5 90.4 100.1  - 105.5 99.4  -   -   -   -   -
12 S611  88.2 92.3 100.4 95.0 101.4  -   -   -   -   -   -   -   -
13 S612  99.2 90.1 98.6 92.7 101.0  -   -   -   -   -   -   -   -
14 S62   91.5 94.8 89.9 96.0 100.8  -   -   -   -   -   -   -   -
15 S7   99.2 90.1 98.6 92.7 101.0  -   -   -   -   -   -   -   -
16 S71   91.5 94.8 89.9 96.5 100.8  -   -   -   -   -   -   -   -
17 S72   88.2 92.3 100.4 95.0 101.4  -   -   -   -   -   -   -   -
18 S73   89.5 93.5 97.5 90.4 100.1  -   -   -   -   -   -   -   -
19 S8   99.2 90.1 98.8 92.7 101.0  -   -   -   -   -   -   -   -
20 S9   88.2 92.3 100.4 95.0 101.4  -   -   -   -   -   -   -   -
21 S91   89.5 93.5 97.5 90.4 100.1  -   -   -   -   -   -   -   -
22 S911  91.5 94.8 89.9 96.0 100.8  -   -   - 101.0  -   -   -   -
23 S92   99.2 90.1 98.6 92.7 101.0  -   -   -   -   -   -   -   -
24 S921  88.2 92.3 100.4 95.0 101.4  -   -   -   -   -   -   -   -
25 S10   91.5 94.8 89.9 96.0 100.8  -   -   -   - 101.0  -   -   -
26 S101  89.5 93.5 97.5 90.4 100.1  -   -   -   -  88.7  -   -   -
27 S102  89.5 93.5 97.5 90.4 100.1  -   -   -   -   -   -   -   -
28 M02    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
29 M03    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 106.1  -
30 M04    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
31 M05    -   -   -   -   -   - 104.7 97.2  -   -   -   -   -
32 M06    -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 104.5  -   -
33 M07    -   -   -   -   - 102.1  -   -   -   -   -   -   -
34 M08    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
35 M09    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
36 M10    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  89.1  -   -
37 M11    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
38 M12    -   -   -   -   - 101.9  -   -   -   -   -   -   -
39 M13    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
40 M14    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
41 M15    -   -   -   -   -   -   -   -  92.0  -   -   -   -
42 M16    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
43 M17    -   -   -   -   -   - 103.5 99.4  -   -   -   -   -
44 M18    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

Tv-zenders (kanalen)

  zender- GEP GEP IT  IT  Klp Prm AR  GaTe JTV NuSp PB  RaGa RPZ TR
  nummer 1  2  1  2                          
-------------------------------------------------------------------------------
 1 M1    8  27  30  41  24  33  -  -  -  -  -  -  -  -
 2 S1    4  23  32  45  26  35  -  -  -  -  -  -  -  -
 3 S11   2  21  38  43  28  31  -  -  -  -  -  -  -  3
 4 S111   4  23  32  45  26  35  -  -  -  -  -  -  -  -
 5 S2   10  29  34  47  40  37  -  -  -  -  -  -  -  -
 6 S3    4  23  32  45  26  35  -  -  -  -  -  -  -  -
 7 S4    6  25  36  49  22  39  -  -  -  -  -  -  -  -
 8 S5    4  23  32  45  26  35  -  -  -  -  -  -  -  -
 9 S51   2  21  38  43  28  31  -  -  -  -  -  -  -  -
10 S6    8  27  30  41  24  33  -  -  -  -  -  -  -  -
11 S61   6  25  36  49  22  39  -  -  -  -  -  -  -  -
12 S611   8  27  30  41  24  33  -  -  -  -  -  -  -  -
13 S612   8  27  30  41  24  33  -  -  -  -  -  -  -  -
14 S62   6  25  36  49  22  39  -  -  -  -  -  -  -  -
15 S7   10  29  34  47  40  37  -  -  -  -  -  -  -  -
16 S71   2  21  38  43  28  31  -  -  -  -  -  -  -  -
17 S72   4  23  32  45  26  35  -  -  -  -  -  -  -  -
18 S73   4  23  32  45  26  35  -  -  -  -  -  -  -  -
19 S8    2  21  38  43  28  31  -  -  -  -  -  -  -  -
20 S9    8  27  30  41  24  33  -  10  -  -  -  -  -  -
21 S91   4  23  32  45  26  35  -  -  -  -  -  -  -  -
22 S911   6  25  36  49  22  39  -  7  -  -  -  42  -  -
23 S92   2  21  38  43  28  31  -  29  -  -  -  -  -  -
24 S921   8  27  30  41  24  33  -  -  -  -  -  -  -  -
25 S10   2  21  38  43  28  31  -  -  -  -  -  -  29  -
26 S101   4  23  32  45  26  35  -  -  -  -  -  -  40  -
27 S102   6  25  36  49  22  39  -  -  -  -  -  -  -  -
28 M02   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  34  -  -  -
29 M03   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
30 M04   -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -  -  -
31 M05   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
32 M06   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
33 M07   -  -  -  -  -  -  7  -  -  -  -  -  -  -
34 M08   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
35 M09   -  -  -  -  -  -  -  -  -  21  -  -  -  -
36 M10   -  -  -  -  -  -  -  -  5  -  -  -  -  -
37 M11   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
38 M12   -  -  -  -  -  -  9  -  -  -  -  -  -  -
39 M13   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  29  -  -  -
40 M14   -  -  -  -  -  -  -  -  -  21  -  -  -  -
41 M15   -  -  -  -  -  -  -  40  -  -  -  44  -  -
42 M16   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
43 M17   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
44 M18   -  -  -  -  -  -  -  10  -  -  -  -  -  -

© De Twee Hanen v.o.f. ē Kimswerd ē The Netherlands

DA 81 ē SPARC 26 okt 1982