Spokanisch Archief

ORGANISATIES EN VERENIGINGEN
Gerelateerde bestanden
Commercile ondernemingen
Toeristische organisaties
Gemeentelijke instellingen

Terug naar
Adressen
 

Zie ook
Ministeries
Eilands- en districtsbesturen
Belastingdiensten
Hoger onderwijs (instellingen)
Spoorwegmaatschappijen
Rederijen
Busmaatschappijen
Interlokale trammaatschappijen
 
Dit bestand
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Direct naar
Aquonda   Feslosos   Institua   Kindisiy   Ququl   Spooksoliy  Stat
   

Status: Open lijst.

 

Alfabetisch overzicht van Verenigingen, Bonden, Stichtingen, Genootschappen, Maatschappijen en Instanties (ook [semi]overheids-) die ergens in het Spokanisch Archief zijn genoemd.
Voor sommige categorien bestaan aparte bestanden; zie hierboven bij "Gerelateerde bestanden" en "Zie ook".

Alle instituten, laboratoria en dergelijke die gelieerd zijn aan een organisatie voor hoger onderwijs, zijn bij het desbetreffende onderwijsinstituut opgenomen.
Van sommige organisaties kan een eigen website bezocht worden. Dat is aangegeven met het aanklikbare symbool:  .
Tussen rechte haken [..] staat het aanklikbare nummer waarmee de organisatie op de Centrumkaart van Amahagge dan wel op de Gebouwenkaart van Zest is aangegeven.
Verwijzing naar een postcodekaart van Amahagge waarop het item staat aangegeven
Verwijzing naar een regiokaart waarop het item staat aangegeven  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 1. lbe-ratt (Bouwraad)
  (in alle gemeenten)

  Een gemeentelijke instantie of afdeling die verantwoordelijk is voor het afgeven van bouwvergunningen en waakt over de kwaliteit en veiligheid van bouwwerken. Vergelijk "Bouw- en Woningtoezicht".

 2. Amahagge Kelbra-tennis ur Krur-c rganisao (AKK; Amahagge Tafeltennis en Squash Organisatie)
  Hoento-weg 11-13 4001-Amahagge Tf (040) 2894144

  Sportvereniging die tevens het gebouw bezit.

 3. nt-rgeoliy-bnt (B; Bond tegen de Archeologie)
  mfer-mirra 35 6202-Leeserf Tf (051) 6082601

  Opgericht in 1851, toen de "Europese mode van grafplundering, ontwijding van gewijde grond en verstoring van de goede gang van zaken in het dodenrijk" ook naar Spokani dreigde over te waaien.
  Op zijn hoogtepunt (ca. 1880) telde de bond meer dan 40.000 leden, tegenwoordig nog maar 3000, merendeels fanatieke Ergynne-aanhangers, die de archeologie beschouwen als godslasterlijk, niet als serieuze wetenschap. Lees Spokani en de Bond tegen Archeologie . (DOM 34-35)

 4. nt-schiqu-dodos (SD; [Stichting] tegen het uitsterven van de schiqu)
  Cneees-plep 43 2204-Xolije Tf (088) 9406215

  Op initiatief van de regering in 1979 opgerichte stichting die zich inzet voor het behoud van de met uitsterven gedoemde schiqu (bepaald soort hert). Meer informatie in De Schiqu .

 5. nt-teroresmiy-slees (TS; Antiterrorismebrigade)
  (Ministerie van Defensie) Milano-krum 110 3001-Hirdo Tf (010) 2326161

  Samenwerkingsverband van Politie en Douane, in augustus 2005 specifiek opgericht om het terrorisme gerichter te kunnen bestrijden. Het was een "vurige wens" van de Amerikaanse overheid, en de leden van deze brigade worden ook in Amerika getraind. Zonder deze organisatie zouden de Verenige Staten geen directe vliegverbindingen meer willen toestaan, en ook zouden Amerikaanse burgers niet meer naar Spokani mogen gaan. Deze dreigementen leken eerder ingegeven door de toch al stroeve verhouding tussen de VS en Spokani (met name omdat Spokani de Amerikaanse bemoeizucht te groot vindt en minder Amerikaanse militairen in het land wil hebben). Zie ook Politie en douane.

 6. pippol-qummertare-institua (QI; Politie-opleidingsinstituut)
  Plep furt ef Nefmpers 3800-Blumarr Tf (010) 6617551

  Algemeen opleidingsinstituut voor aankomende politieagenten. Het gaat hier om een primaire opleiding; daarnaast bestaan er nog secundaire opleidingen, afhankelijk van het soort politie waar men komt te werken. Het QI is een groot kazerne-achtig complex waar de studenten intern verblijven. Er zijn onder meer leslokalen, sportfaciliteiten en een schietbaan.

 7. Aptoppat-ratt (APRA; Museumraad)
  Urzg-plep 70 4002-Amahagge Tf (040) 2873695

  Behartigt de belangen van de musea, cordineert de samenwerking tussen musea en tracht het museumbezoek te bevorderen d.m.v. reclamecampagnes en voorlichting. De raad ressorteert onder het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Kunst.

 8. Aquonda Au Pair-jafartos (AAPJA; Nationale Au Pair-bemiddeling)
  Zvomina-pola 62 3400-Minde Tf (038) 2103987

  Door de overheid erkende organisatie die bemiddelt tussen gastgezinnen en buitenlandse jongens en meisjes die in Spokani een tijdje au pair willen zijn. In Spokani kunnen zowel jongens als meisjes au pair zijn, en niet alleen om op jonge kinderen te passen, maar bijvoorbeeld ook bij hulpbehoevende bejaarden en zieken. Voorwaarde is wel dat de au pairs de Spokanische cultuur leren kennen en ook de taal leren.
  De AAPJA heeft overal in het land vrijwilligers die een oogje in het zeil houden bij de gezinnen waar de au pairs te gast zijn. In de wet zijn allerlei zaken vastgelegd om te voorkomen dat de au pairs worden uitgebuit of voor andere taken worden ingezet dan waarvoor zij gekomen zijn.

 9. Aquonda Blmert-roefto (ABR; Nationale Voetbalbond)
  Wefot-plep 6 2201-Trendon Tf (035) 2752141

  Overkoepelende organisatie voor alle voetbalclubs in Spokani. Vergelijk de KNVB in Nederland en de KBVB in Belgi. Genoemd in de Amagene .

 10. Aquonda Bibliotekke-lajjefos (Nationale Bibliotheekadministratie)
  Milano-krum 77 3001-Hirdo Tf (010) 2671666 Fx (010) 7071666
  Ep info@abl.sp

  Heeft cordinerende functie bij de samenwerking van alle bibliotheken en archieven in Spokani. Administreert verder alle boek- en tijdschriftpublicaties. Een onderdeel van deze organisatie is het ISBN-bureau, dat de ISBNummers voor Spokani uitgeeft en administreert (ISBN-buro, t.a.v. de heer Miko Neeato; Ep isbn@abl.sp).

 11. Aquonda Bntukeer (AB; Nationale Agrarische Bond)
  Zuffus-vildul-weg 1 2300-Ameronne Tf (092) 2041527 Fx (092) 7041527
  Ep info@aqbontukeer.sp

  Overkoepelende organisatie die de belangen van de agrarirs behartigt. Vormt de schakel tussen de talloze agrarische coperaties en andere organisaties enerzijds en de overheid anderzijds. Deze landelijk opererende organisatie moet niet verward worden met de Bntukeer in Gr, die alleen de belangen behartigt van de boeren in de berggebieden van Liftka.

 12. Aquonda Buro furt Ekonomise Qulapp (ABEQ; Nationale Bureau voor Economisch Onderzoek)
  Tibn-lirrotiy 14 6200-Milbo Tf (051) 2123007
  Ws www.abeqmilbo.com

  Een private, non-profit research-organisatie om een beter begrip te promoten hoe economie werkt en waar economen zich mee bezighouden. In 1936 opgericht door enkele vooraanstaande economen van de Ekonomiy-universitiy in Amahagge, de Stat-universitiy in Hirdo en de Stat-universitiy in Milbo. Na de oprichting van de Ekonomiy-universitiy in Liyrotyka (in 1958) en de Kleter Universitiy in Ies (in 1966) sloten ook economen van deze universieiten zich bij de ABEQ aan.
  De ABEQ was jarenlang een weinig bekende organisatie waarvan de activiteiten zich voornamelijk in een beperkt financieel wereldje afspeelden. Maar toen de gewone burger vanaf 2007 ook in Spokani de gevolgen van de kredietcrisis merkte, en het vertrouwen in de financile wereld, de banken en de economie in het algemeen een deuk opliep, heeft de ABEQ zich ontpopt als een actieve organisatie die alle middelen aangrijpt om de burger uit te leggen hoe de economie in elkaar zit, waarom economen de crisis ook niet konden zien aankomen en dat het met de malafide praktijken van de banken ook best wel meevalt (althans in Spokani).

 13. Aquonda Elektrisitiy Distribuo (AED; Nationale Elektriciteitsdistributie)
  Mirra P3 Opper 4203-Ies Tf (046) 3023167

  Overheidsinstantie die het landelijke koppelnet voor de elektriciteitsdistributie beheert. Ressorteert onder het Ministerie van Economie, Ontwikkeling en Technologie.
  Zie ook Elektriciteitsdistributie.

 14. Aquonda Federao furt Mirre-must-keldatjens (AFM; Nationale Federatie voor Gebruikers van Wandelschoenen)
  Pstbx 209 4601-Manes-Fija Tf (056) 3595634
  Ws www.afmmirre.sp
  Bij de AFM zijn alle clubs en verenigingen op het gebied van wandelen en hiking aangesloten.

 15. Aquonda Flartolar soatt (AF; Nationale Architecten Associatie)
  Ef Slmpoeess 8 6800-Lassos Tf (051) 2403539

  Beroepsvereniging voor architecten.

 16. Aquonda Husof-Meeg (AHuMeeg; Nationale Kastelenraad)
  Folestja-plep 9 4400-Xemn Tf (046) 2059561

  Behartigt de belangen van kasteel- en landgoedeigenaren, zoals:
  a. bemiddeling bij restauratie; b. bescherming van historische gebouwen; c. financile steun bij onderhoud; d. cordinatie bij commercile activiteiten (pension-accommodatie, culturele manifestaties op landgoederen ed.), e. contact tussen eigenaren en bestuurlijke instanties; f. promotie en informatie. Vergelijk ook de Bond voor Landheren. Zie ook Nelty Remste. Zie ook de informatie bij Logies met Eten en Excursies.

 17. Aquonda Ierquf soatt (AI; Nationale Jagers-associatie)
  Sentrukah 7 5500-Gr Tf (048) 2438814

  Landelijke vereniging voor jagers. Geeft samen met de Bond voor Landheren het tijdschrift Ef Ierquf uit.

 18. Aquonda Institua furt Geologise Qulapp (AIGQ; Nationaal Instituut voor Geologisch Onderzoek)
  Mennmirra 8-12 3200-Lift Tf (067) 2913003
  Ep aigq@tang.sp

  Semi-overheidsinstantie, ressorterend onder het Ministerie van Infrastructuur, Landinrichting en Waterstaat, dat betrokken is bij alle vragen op het gebied van de geologische gesteldheid van Spokani. De AIGQ inventariseert, analyseert en onderzoekt onder meer:
  • natuurlijke geologische verschijnselen als aardbevingen en -schokken, vulkanisme, aardverschuivingen, erosie, overstromingen en vloedgolven;
  • door de mens veroorzaakte milieuverontreiniging, broeikaseffect, gevolgen van mijnbouw en boringen, erosie en dergelijke.

  Het instituut roept burgers op om genoemde geologische verschijnselen te melden, en doet tevens zijn best om de bevolking voor mogelijke rampen te waarschuwen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met andere instanties.

  Het jaarverslag van de AIGQ is - in tegenstelling tot de meeste jaarverslagen - gewoon in de boekhandel te koop. Dit, omdat ook de burgers die geologische verschijnselen bij het instituut melden, erin genoemd worden. Het ministerie is van mening dat iedereen die in het jaarverslag vermeld staat, ook de mogelijkheid moet hebben om van deze publicatie kennis te nemen.

 19. Aquonda Insrnsos (A.I.; Nationale Verzekering) [9]
  Blef ef Fsatts 4B 4005-Amahagge Tf (040) 2836262

  Onafhankelijk orgaan dat de werkwijze, financile situatie en het verdere functioneren van alle verzekeringsmaatschappijen in de gaten houdt en zonodig bijstuurt. Vormt zelf ook een financile buffer als bij calamiteiten de schadevergoedingen dermate groot worden dat de individuele maatschappijen niet meer aan hun verplichtingen zouden kunnen voldoen. Vergelijk ook de taken van de Autoriteit Financile Markten (AFM) in Nederland.
  Aquonda Insrnsos wordt op haar beurt gecontroleerd door de overheid. De organisatie is in 1951 opgericht; het kantoorgebouw stamt uit 1972.

 20. Aquonda Jeerstatjen-bnt (AJB; Nationale Makelaarsbond)
  (hoofdkantoor) Fetu-klarbr 3-5 3100-Blort Tf (030) 3690509
  Ep ajb@bark.sp

  Officile organisatie waarbij alle erkende makelaars in onroerend goed zijn aangesloten. Zulke makelaars hanteren vaste tarieven, hebben voldoende kennis van de bouwkundige en juridische aspecten, erkennen de geschillencommissie, enzovoort.

 21. Aquonda Kadstereren (Nationaal Kadasterwezen)
  Garrent-plep 12 4200-Gralkrich Tf (046) 2359004

  Overkoepelende organisatie voor alle kadasterkantoren.

 22. Aquonda Knks-institua (A.K.I.; Nationaal Kankerinstituut)
  Lurgiy-Hstanolac-mirra 84 4005-Amahagge Tf (040) 2832900

  Door de landelijke overheid en de gemeenschappelijke ziekenhuizen betaald onderzoeksinstituut. Het A.K.I. faciliteert ook behandelingen tegen kanker in de samenwerkende ziekenhuizen en cordineert de verschaffing van medicijnen, met name voor bestralingstherapie. In 1984 is in Amahagge een nieuw gebouw voor het A.K.I. geopend, wat tot enige opschudding leidde vanwege de hoge bouwkosten en luxueuze uitvoering.

  Openingsreceptie van het nieuwe A.K.I.-gebouw (6.2.1984). Van links naar rechts:
  Enel Nakana (echtgenote van Leo Nakana);
  Leo Nakana (commissaris Noordelijke Investeringsbank);
  Wesi Vlyg-Seeteffe (directeur A.K.I.);
  Sara Otze-Jiyl (voorzitster Gezondheidsraad).

 23. Aquonda Kin-mipzlbinase-meeg (AKim; Nationale Ziekte-uitkeringsraad)
  Nutter-plep 108 3200-Lift Tf (067) 2875625

  Instantie die de Crbaros-lacs furt Kin (CLK; Voorzieningenwet voor Ziekte) uitvoert. Het betreft hier de regeling en uitbetaling van uitkeringen aan werknemers en zelfstandigen die vanwege ziekte niet kunnen werken.

 24. Aquonda-Kfs-buro (Nationaal Verkeersbureau)

  Oude naam voor de huidige Kfs-meeg. In 1987 is de naam veranderd en tegelijkertijd zijn enkele taken afgestoten, zoals de behandeling van klachten van burgers aangaande verkeersveiligheid, staat van de wegen ed., en de bemiddeling in conflicten tussen burgers en overheid op verkeersgebied. Voor deze kwesties kan de burger nu bij de Nationale Ombudsman terecht.

 25. Aquonda Kra-zolle-srt (AKZ; Nationaal Kunstdepot)
  Mirra P7 Opper kaf 6 4203-Ies Tf (046) 3017265

  Depot waar waardevolle kunstwerken zijn opgeslagen waarvoor geen plaats is in de depots van musea of die niet toebehoren aan musea en andere officile instanties. Het gaat vaak om kunstwerken in bezit van de overheid of van particulieren, of om kunstwerken waarvan de eigenaar onbekend is. De AKZ heeft ook uitgebreide faciliteiten voor wetenschapelijk onderzoek (samen met de universiteit in Ies) en voor de restauratie van kunstwerken. Het gerucht gaat dat de AKZ ook kunst heeft opgeslagen die in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers is geroofd en nooit is teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaren of erfgenamen (veelal joden die in de oorlog zijn omgekomen). Ook zou de AKZ kunst beheren die door justitie in beslag is genomen in de criminele wereld en de illegale kunsthandel. Maar over deze zaken worden geen mededelingen gedaan.
  Elk jaar in juni organiseert het depot een tentoonstelling van een selectie kunstwerken, waar altijd grote belangstelling voor is omdat deze werken verder zelden of nooit te zien zijn.

 26. Aquonda Lotseren (Nationale Loodswezen)
  Fonis-weg 5A 2001-Hildi Tf (087) 2208208

  Loodsdiensten voor vracht- en passagiersschepen die een Spokanische haven aandoen, of de territoriale wateren bevaren.
  Verder beheert en onderhoudt het Loodswezen in samenwerking met de Koninklijke Kustwacht alle vuurtorens, lichtschepen en lichteilanden van Spokani. Zie ook het overzicht Vuurtorens .

  Loodswimpel. Wordt gevoerd door loodsschepen
  die een loodsdienst uitvoeren.

 27. Aquonda Mrc-buro (Nationale Merkenbureau)
  Fonis-plep 33 5000-Hoggebim Tf (041) 2673593

  Hier worden alle merknamen van producten ed., en bijbehorende logo's, geregistreerd, die dan in ieder geval in Spokani beschermd zijn. Zie ook Merken en producten .

 28. Aquonda Omsty-Institua (AOmI; Nationale Filminstituut)
  c-plep 42 3004-Hirdo Tf (010) 2206319

  Houdt zich in ruime zin met speelfilms bezig: subsidies, documentatie, archivering, restauratie, distributie, enz. Het AOmI reikt ook jaarlijks de Gouden Spoel uit.

 29. Aquonda Projecc-weelfa'ece-cmpano (APWC; Nationale Projectontwikkelingsmaatschappij)
  Clali-plep 42 4003-Amahagge Tf (040) 2962706

  Semi-overheidsinstantie die zich bezighoudt met grootschalige projectontwikkeling (woonwijken, bedrijfspanden, bedrijventerreinen, recreatieve voorzieningen). De APWC fungeert als schakel tussen enerzijds de overheidsinstanties en anderzijds de private bedrijven als architecten en aannemers.

 30. Aquonda Ququl rifo Stafiyn Medikiys (Aqustam; Landelijke Vereniging van Huisartsen)
  Crager-plep 6 4215-rtazo Tf (064) 4839002

  Belangenorganisatie (vakbond) voor alle huisartsen in Spokani die een eigen praktijk hebben. Rooms-katholieke artsen zijn meestal geen lid van deze vereniging, maar geven de voorkeur aan de Ctoliyc Medikiy-bnt.

 31. Aquonda Ratt furt Notsta (ARN; Nationale Raad voor Rekeningen)
  Venea-plep 5A 3001-Hirdo Tf (010) 2185322 Fx (010) 7075322
  Ep info@arn.sp Ws www.arn.sp

  Overheidsinstelling met een onafhankelijke status die de overheidsfinancin controleert. Te vergelijken met de Algemene Rekenkamer in Nederland of het Rekenhof in Belgi. Myla Lff was vice-president van de ARN tussen 1988 en 1997.
  Zie originele informatie .

 32. Aquonda Rigttee-Meeg (ARM; Nationale Rechtspraak-Raad)
  Napoll-plep 30 3001-Hirdo Tf (010) 2862866
  Ws www.rigtateemeeg.sp

  Onafhankelijke overheidsinstelling die opkomt voor de belangen van de Rechtspraak. Te vergelijken met de Raad voor de rechtspraak in Nederland of de Hoge Raad voor de Justitie in Belgi.
  Zie originele informatie .

 33. Aquonda Rivo-gert (ARG; Nationale Kustwacht)
  (hoofdkantoor) Zvomina-pola 49B 3400-Minde Tf (038) 2143800

  Bijkantoren in alle grotere havensteden. Onderdeel van de zykrntm, politie die de zeegrenzen van Spokani bewaakt. Let met name op vreemde schepen binnen de territoriale wateren, en verdachte schepen daarbuiten. Houdt voorts de visserij in de gaten. De ARG moet niet verward worden met de Koninklijke Kustwacht, die alleen tot taak heeft om de veiligheid van het schaapvaartverkeer te bewaken. Zie ook Territoriale Wateren en Politie en Douane .

  De wimpel waaraan de patrouilleboten van
  de ARG zijn te herkennen.

 34. Aquonda Smelte-furnakos (ASF; Nationale Hoogovens)
  Pleko-weg 7 5100-Mollefin Tf (045) 2529466

  Branchevereniging voor alle hoogovens en de staalproducerende en -verwerkende industrie; werkt samen met de Ciytrn-mg.

 35. Aquonda Tx-hoefos (ATh; Nationale Belastingheffing)
  Kviyndy-lirrotiy 1-5 3101-Blort Tf (030) 3723720
  Ep info@ath.sp Ws www.ath.sp

  Equivalent van de Belastingdienst in Nederland en de FOD Financin in Belgi. De ATh valt onder het Ministerie van Financin en is verantwoordelijk voor de heffing en inning van een aantal landelijke belastingen. Voor elk van deze belastingen bestaat een apart hoofdkantoor, vaak nog aangevuld met regionale kantoren. De belastingbetaler heeft meestal geen contact met de ATh, maar uitsluitend met de hoofdkantoren van de diverse belastingen.
  Zie ook het bestand Belastingen en briefpapier .

  De ATh is verantwoordelijk voor de heffing en inning van een stuk of 15 belastingen. De belangrijkste zijn (in alfabetische volgorde): ksenns, Fes-jaletx, Kfs-tx, Lorertx, Mipzurrere-la'yc-tx, Oto-tx, Plt-la'yc-tx, Poire-jakm-tx, Produko-tx, Rinne-tx en Wagx.

 36. Aquonda Trekhoros (Nationale Loterij)
  (hoofdkantoor) Protiy-plep 29-31 3700-Conityje Tf (075) 2946199
  Ws www.trekhor.sp

  Equivalent van de Staatsloterij in Nederland. Is pas in 2015 opgericht omdat tot die tijd elke vorm van loterij bij de wet verboden was. Deze wet kwam tegemoet aan de religieuze bezwaren tegen zulke praktijken, omdat geld uitgeven in de hoop dat je door toevallige omstandigheden veel meer geld terugkrijgt volgens de Ergynne verboden is. Het idee achter het verbod is dat mensen die een prijs winnen feitelijk profiteren van het geld dat anderen hebben uitgegeven maar het kwijt zijn omdat ze geen prijs winnen. Ook gokken was om religieuze redenen bij de wet verboden.
  In 2015 is de wet gewijzigd zodat er nu beperkte mogelijkheden voor loterijen en gokken bestaan. Als eerste profiteert de overheid ervan met de oprichting van de Nationale Loterij. De maandelijkse hoofdprijs is slechts 500.000 herco en 50% van de loterijopbrengst gaat naar de staat. Met name de ministeries van Cultuur, Sociale Zaken en Onderwijs profiteren ervan.

 37. Aquonda Wlka rifo rntiyn Lacsaters (AWL; Nationale Orde van Civiele Advocaten)
  (hoofdkantoor) Veltaca-lirrotiy 3-4 7001-Tsjech Tf (070) 2352235

  Door het Ministerie van Justitie gecontroleerde organisatie waarbij alle erkende advocaten(kantoren) dienen te zijn aangesloten. Individuele advocaten kunnen door de Orde terecht worden gewezen indien zij zich niet aan de regels houden. De volgende maatregelen kunnen worden genomen (in toenemende ernst): (1) waarschuwing, (2) berisping, (3) tijdelijke uitsluiting (om als advocaat werkzaam te zijn), (4) definitieve uitsluiting, (5) uitzetting uit de Orde, (6) strafvervolging.
  In de gevallen (1) en (2) kan een advocaat zijn beroep gewoon blijven uitoefenen, maar zijn naam is wel geschaad; in (3) en (4) mag een advocaat tijdelijk of permanent zijn beroep niet meer uitoefenen, maar blijft hij nog wel lid van de Orde; in de gevallen (5) en (6) wordt de persoon uit de Orde gezet. Hij heeft zich dan zo ernstig misdragen dat hij meestal voor een begane misdaad wordt vervolgd (dus (5) leidt vrijwel altijd tot (6)).

  De maatregelen (1) t/m (4) kunnen ook aan een geheel kantoor worden opgelegd. De maatregelen (5) en (6) hebben altijd betrekking op personen.
  Advocaten of advocatenkantoren dienen op hun briefpapier en andere documenten het lidmaatschapsnummer van de AWL te vermelden. Zo heeft het advocatenkantoor Gryhelle-Perdu & Thyss nummer G-93882.

 38. Aquonda rnos-institua (A..I.; Nationaal Normalisatie-instituut)
  Feri-pnt-weg 21 3101-Blort Tf (030) 3650505

  Instantie die standaarden (normen) vaststelt met specificaties of criteria waaraan een product, een dienst, een bedrijf of een methode moet voldoen. Sommige normen zijn verplicht, andere worden slechts aangeraden. Normen zijn onder meer noodzakelijk om de veiligheid en de volksgezondheid te waarborgen (denk aan eisen ten aanzien van de deugdelijkheid van ladders of de wijze waarop voedingsmiddelen worden bereid), ze kunnen onder meer nuttig zijn om producten efficint toe te passen (denk aan de afmetingen van buizen en schroeven). Het A..I. orinteert zich hoofdzakelijk op de Europese normen (DIN, ISO ed.) en volgt in principe de aanbevelingen van de Europese Unie. Buitenlandse equivalenten van het A..I. zijn onder andere het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), het Belgische Bureau voor Normalisatie (NBN), het British Standards Institute (BSI), het Deutsches Institut fr Normung (DIN) en het American National Standards Institute (ANSI). (DOM 178-179)

 39. soatt furt Tibn-filosofa (Vereniging voor Wetenschapsfilosofie)
  Korda-grg 25 1300-Trondom Tf (036) 2236051

  De vereniging is in 1988 opgericht als een discussiegroep bedoeld voor wetenschapsfilosofen verbonden aan de universiteiten waar dit vak wordt beoefend. Tegenwoordig kan iedereen die in (wetenschaps)filosofie genteresseerd is, er lid van worden. De band met de universiteit van Trondom is echter sterk aanwezig. De vereniging geeft het maandblad Hertelafiy furt Tibn-filosofa uit.

 40. tvisere-ratt furt ef Kra (RK; Adviesraad voor de Kunst)
  Teatriy-lirrotiy 8 3100-Blort Tf (030) 3728004

  Instantie die de overheid adviseert over het te voeren kunstbeleid. In deze raad zitten vooraanstaande kunstenaars, museumdirecteuren en anderen die financieel of artistiek betrokken zijn bij de kunstwereld.

 41. tvisere-ratt furt Soala-ekonomise Antrns (SA; Adviesraad voor Sociaal-economische Onderwerpen)
  Napoll-plep 18F 3001-Hirdo Tf (010) 2183506

  Onafhankelijk instituut dat de overheid adviseert over vraagstukken op sociaal-economisch gebied. In deze raad zitten vooraanstaande economen en andere wetenschappers die meestal verbonden zijn aan een universiteit. De SA is te vergelijken met de SER in Nederland of de SERV in Vlaanderen.
  De SA geeft jaarlijks vele rapporten uit, die tegenwoordig ook in pdf-formaat op internet te raadplegen zijn. Zie bijvoorbeeld Robotten: collega's of concurrenten?.

 42. Ayr-gabanosecr Coordinao (AYGACO; Cordinatie van Luchtvervoer)
  Venea-plep 53 3001-Hirdo Tf (010) 2185151
  Ep aygaco@nn.sp

  Overkoepelende organisatie die de belangen van de nationale luchtvaartmaatschappijen behartigt en de binnenlandse vliegverbindingen regelt.


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 43. Bnt Feri-fabrokaliyto ur Astyl-c (BFA; Bond IJzer- en Staalindustrie)
  Newton-mirra 35 1001-Br Tf (031) 2569033

  Vakbond voor werknemers in de ijzer- en staalindustrie. Ooit begonnen als een werknemersclub bij de hoogovens in Br, maar tegenwoordig een landelijke organisatie, ook voor werknemers uit de metaalverwerkende industrie (automobiel, spoorwegmaterieel, enz.).

 44. Bnt furt medise creft (Bmec; Bond voor medisch personeel)
  Zee-mirra 21 7002-Zutterseert Tf (070) 9068500
  Ep info@bomec.sp

  Opgericht in 1966; oorspronkelijk een belangenorganisatie voor het personeel in ziekenhuizen (anders dan artsen en specialisten). Tegenwoordig heeft de bond het karakter van een vakbond voor medisch en paramedisch personeel in de gehele gezondheidszorg. De bond is ook sponsor van het vakblad Ef Medikiy.

 45. Bnt furt arkonteggs (Bond voor Landheren)
  Mazyll-plep 41 7500-Halaresto Tf (072) 3752811

  Bond die de belangen behartigt van landheren, en dan met name de personen die kostbaar en groot onroerend goed bezitten in de vorm van kastelen, landhuizen of kapitale boerderijen. Geeft samen met de Nationale Jagers-associatie het tijdschrift Ef Ierquf uit. Vergelijk ook de Vereniging van Grootgrondbezitters en de Nationale Kastelenraad.

 46. Bnt rifo Gekkers furt ef Spoknda-kolestiy (BGS; Bond van Leraren voor het onderwijs in het Spokaans)
  Jnpyt Crwnn-mirra 13 4003-Amahagge Tf (040) 2975734

  Opgericht in 1927; een uitvloeisel van de Onderwijswet (1925) was dat op alle scholen het Spokaans als standaardtaal gebruikt zou moeten worden; met name in Oost-Spokani (Pegrevisch) en Zuid-Spokani (Cheetuc en Garosisch) was er toen een grote behoefte aan onderwijzend personeel dat de standaardtaal beheerste; deze bond zag zich tot taak om leraren Spokaans te werven; tegenwoordig heeft de bond meer het karakter van vakbond; geeft het tijdschrift Frpj Spoknda uit.

 47. Bntukeer (Agrarische Bond)
  Koles-mirra 7 5500-Gr Tf (048) 2330067

  Bond die de belangen behartigt van de kleinschalige boeren op Liftka, niet te verwarren met de landelijk opererende Aquonda Bntukeer. De Bntukeer richt zich op de arme boeren in de berggebieden die in hun onderhoud moeten voorzien met schapen, geiten, wat koeien, kleine stukjes bouwland en wat tuinbouw. Initiatieven om de boeren te interesseren voor meer lucratieve vormen van landbouw en veeteelt (zoals wijnbouw en boomgaarden) stranden altijd op de koppige, traditionele cultuur die in de berggebieden heerst. Dit probleem wordt ook aangehaald in een artikel in het wijntijdschrift Vini .

 48. Buro furt ef Stovyjeren (Bureau voor het Marktwezen)
  Gret

  Heet sinds 1989 Mrketeren-buro.


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 49. Crtografise Institua (CI; Cartografisch Instituut)
  Tobacc-mirra 43 4200-Gralkrich Tf (046) 2440543

  Opgericht in 1879, op instigatie van Franois Marron, de Fransman die tussen 1877 en 1889 Spokani voor het eerst kadastraal opmat. Het Cartografisch Instituut voert de landmetingen in Spokani uit en is tevens uitgever van atlassen, stafkaarten, landkaarten en plattegronden, alles met betrekking tot het Spokanisch grondgebied.

 50. Ctoliyc Cmpano (Katholieke Maatschappij) [114]
  Meejoa Kostoh-plep 70 4002-Amahagge Tf (040) 2873903

  Van oudsher kan Amahagge beschouwd worden als een sterke katholieke enclave in een verder weinig fanatiek ergynisch deel van Liftka. Vooral de beter gesitueerden (intellectuelen, zakenlui) in deze stad zijn katholiek. Zij hebben in 1841 een sociteit opgericht (de Ctoliyc Cmpano) waar in een goed-katholieke ambiance de avonden gevuld konden worden met debatten, leesclubjes, schaken, varit en andere zaken waar nette heren zich in die tijd mee bezighielden. In 1882 kon men er niet omheen om ook vrouwen toe te laten, want Spokani kende in die tijd al wetten die een gelijke behandeling van mannen en vrouwen garandeerden.
  In de loop der tijden is de katholieke signatuur wat verwaterd en zijn ook ergynische of niet-gelovige dames en heren welkom. Maar een arbitragecommissie waakt er nog steeds over dat de leden van gegoede afkomst zijn en een maatschappelijke positie hebben.

  Zo nu en dan worden in het monumentale sociteitspand lezingen georganiseerd waarbij ook niet-leden welkom zijn. Ook zijn enkele vertrekken als een soort museumpje twee zaterdagen in de maand opengesteld voor het publiek. Hier kun je van alles te weten komen over de geschiedenis van het katholicisme in Amahagge en van de sociteit zelf. Hier is ook de kolenkachel te bezichtigen die ooit in de bestuurskamer stond en waarin in 1855 een zwerfhond (levend?) is verbrand. Het dier stond op de stoep te blaffen en het bestuur ergerde zich hier tijdens een vergadering dermate aan dat het besloot om de hond met een stuk worst naar binnen te lokken en op te stoken.
  Ergynische geestelijken spraken hun afschuw over het incident uit, want honden zijn in hun ogen zo goed als heilig. Daarentegen spraken katholieke geestelijken hun ongenoegen uit over het feit dat kostbare worst aan een hond werd gevoerd, en dat ook de sociteitsleden zich hier kennelijk te goed aan deden terwijl het een vrijdag was.
  In 1896 richtten enkele sociteitsleden een liefdadigheidsorganisatie op om katholieke buitenlanders te helpen, die in Spokani in moeilijkheden waren verzeild; zie Ctoliyc Crtiyr-sponter.

 51. Ctoliyc Crtiyr-sponter (CCS; Katholieke Hulpvaardigheid)
  (hoofdkantoor) Meejoa Kostoh-plep 70 4002-Amahagge Tf (040) 2873821
  (Br) P.T.Chlenosta-plep 45A 1001-Br Tf (031) 2685109
  (Girdesef) Fes Ef Covents 45 6000-Girdesef Tf (050) 2049117
  (Hirdo) Tuliy-weg 93 3002-Hirdo Tf (010) 2176800
  (Komy) Sinto-Clous-plep 69 8400-Komy Tf (082) 2009531
  (Minde) Arnka-mirra 5 3400-Minde Tf (038) 2103865
  (Trofy) Knurfel-lirrotiy 14C 8200-Trofy Tf (083) 2063516
  (Tsjech) Utfin Kormond-mirra 1 7000-Tsjech Tf (070) 2106104

  Een non-profit-organisatie waartoe buitenlanders zich kunnen wenden als zij in Spokani in de problemen komen. Oorspronkelijk ging het om een aantal katholieke welgestelden uit Amahagge die lid waren van de sociteit Ctoliyc Cmpano en klaar stonden om katholieke buitenlanders te helpen. In 1896 richtten zij de CCS op, waarvan het hoofdkantoor nog steeds gevestigd is op het adres van de Ctoliyc Cmpano. Inmiddels heeft de CCS (naast het hoofdkantoor) 7 vestigingen in Spokani. Ondanks de katholieke signatuur is men bereid om ook niet-katholieke buitenlanders te helpen die in Spokani in moeilijkheden verzeild raken. De CCS werkt sinds 1997 officieel samen met de TCS.

 52. Ctoliyc Medikiy-bnt (Katholieke Artsenbond)
  Ramiy-terf 1-3 8200-Trofy Tf (083) 2065112

  Deze vakbond voor rooms-katholieke artsen is fel gekant tegen euthanasie en abortus, en komt daarom geregeld in conflict met de overheid en de Ergynne-kerk. De leden van deze bond dragen een speldje met een gekruisigd esculaapje. Zie ook de Aqustam.

 53. Ciytrn-mg (Delfstoffen-raad)
  Ef Martel Koern 88C 5101-Mollefin Tf (045) 2528194

  Overkoepelende instantie bij bemiddeling en controle bij alle aardolie-, aardgas- en kolenverwerkende industrien. Doet onderzoek en brengt advies uit aangaande olievelden, gasvelden en mijnen. Cordineert de distributie van deze producten. De Ciytrn-mg dient primair de belangen van de verwerkende industrie, maar fungeert ook als adviesorgaan voor de overheid - hoewel dat advies niet altijd objectief zal zijn gezien de primaire belangen. De raad werkt samen met de brancheverenigingen ASF en OjU.

 54. Cma-centos ur Riffek (Gemeenschapszin en Creativiteit)
  Taris-lirrotiy 2B 2500-Hajequ Tf (087) 3519044

  Sociteit waar alleen katholieke adellijke heren vanaf de titel "baron" worden toegelaten. Een gezelligheidsvereniging waar de gemeenschapszin sowieso aanwezig is omdat iedereen man en adellijk is, en waar de creativiteit zich manifesteert in wijnproefsessies, politiek en filosofisch gebabbel en soms ook het aanhoren van een praatje, gehouden door een of andere min of meer bekende Spokanir. Zie ook beschrijving van Hajequ.

 55. Cmatiy Belde Sentrym (CBS; Gemeenschappelijk Leer Centrum)
  Garrent-weg 24 3100-Blort Tf (030) 4526037

  Semi-overheidsinstantie, opgericht in 2003, om het lager beroepsonderwijs (de klen-koles, lbo) landelijk te cordineren. De voornaamste taken zijn:
  (a) implementatie van de "opleidingsbeperking"
  (b) stimulering van vakken waar in de praktijk vraag naar is
  (c) regelen en bemiddelen van stageplaatsen
  (d) communicatie tussen alle lbo-scholen onderling bevorderen
  (e) contacten tussen het onderwijs en het bedrijfsleven bevorderen en onderhouden.

 56. Cmio Digitala nopros (Commissie Digitale Samenleving)
  (Min. van Economie, Ontwikkeling en Technologie) Aven Rifo Florino 54 3001-Hirdo Tf (010) 2188244

  Commissie, in mei 2017 door minister Noa Qurre-Sist ingesteld, om de economische en sociale gevolgen van een voortschrijdende digitale maatschappij te onderzoeken. De nadruk van het onderzoek ligt op cybercriminaliteit en de rol die de sociale media in het dagelijks leven spelen, met name met betrekking tot jongeren.
  In juni 2018 publiceerde de commissie het rapport Cmunikao-praf ja kolesers ur s stdents ("Communicatie-armoede onder scholieren en studenten") waaraan de pers pas aandacht ging besteden toen minister Lerdu Manetaler-Teereso (Onderwijs, Wetenschap en Kunst) er eind juli 2018 aan refereerde.

 57. Cmio furt Drureren-ns-vobaros (Commissie voor Muntstelselhervorming)
  (Min. van Financin) Genova-mirra 1 3001-Hirdo Tf (010) 2322761

  Commissie onder leiding van de voormalige minister van Justitie, Cristo Frederiksson, in 1997 door de regering ingesteld om te onderzoeken of het muntstelsel niet hervormd zou moeten worden, en zo ja, hoe. Onder meer de volgende vragen dienden beantwoord te worden:
  (a) moeten bepaalde bankbiljetten en munten uit de roulatie worden genomen?
  (b) moeten er nieuwe bankbiljetten en munten komen, en wellicht in andere coupures?
  (c) wat heeft de voorkeur: een kwarterend of een kwinterend systeem?
  (d) moet de Bank van Garos gemachtigd blijven haar eigen bankbiljetten uit te geven?
  (e) is de uitgifte van speciale herdenkingsmunten gewenst en haalbaar?

  De commissie heeft in 2000 verslag uitgebracht, en naar aanleiding daarvan zijn een aantal maatregelen genomen. Zie Geschiedenis van het muntstelsel. De commissie wordt ook genoemd in GRASP, paragraaf 170.53. In 2002 is de commissie opgeheven.

 58. Cmio furt ef terminoliy-rfoetos fes ef data-tegniyc (CTeDa; Commissie voor de terminologie-aanpassing in de informatietechniek)
  Genova-plep 160 3001-Hirdo Tf (010) 2184219

  Commissie, in 1995 door de regering ingesteld, die zich bezig moet houden met de aanpassing van de Engelse computerterminologie, waarbij in de meeste gevallen leenvertalingen worden voorgesteld. Zie ook Purisme in het Spokaans .

 59. Cmio furt Lexikoliy (Commissie voor Lexicologie)
  Kralfrich-mirra 8 3003-Hirdo Tf (010) 2125476

  Commissie, in 1974 ingesteld door de vakgroepen Atlantische Taalkunde van de Staatsuniversiteiten Amhagge, Milbo, Asjetto en Zest. Deze commissie houdt zich bezig met de spelling van de Spokanische taal. Zie ook Pegrevische schrift.

 60. Cmio Spooksoliy mintof Brexit (Commissie Spokani na de Brexit)
  Pliynker-aven 71 3001-Hirdo Tf (010) 2936789

  Commissie, in 2018 ingesteld door de gezamenlijke ministeries om de gevolgen van de Brexit voor Spokani te analyseren en beleid uit te werken hoe met het VK om te gaan als het geen EU-lid meer is. De uitkomsten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het rapport Exit mintof Brexit.

 61. Coordinere-bun furt Internet-uos luft ef Mippainsta (CIM; Cordinatieplatform voor Internetgebruik bij de Overheid)
  Mirra P2 B 4203-Ies Tf (046) 3014999


  Een in 2007 door drie ministeries (Communicatie, Economie & Technologie, Bestuurlijke Hervorming) in het leven geroepen organisatie die alle overheidsprojecten met betrekking tot internettoepassingen inventariseert, cordineert en eventueel begeleidt. Het is gebleken dat veel gemeenten en andere overheidsinstellingen weliswaar enthousiast bezig zijn met het ontwikkelen van websites en mogelijkheden om de burger digitaal te laten communiceren, maar dat er van een gestructureerde aanpak nog geen sprake is. Zo raakt de burger verstrikt in een woud van al dan niet nutteloze informatie, chaotische websites en onbegrijpelijke instructies om de communicatie met overheidsinstanties mogelijk te maken. Rina Olf-Kreeh, voormalig minister van Toerisme en Recreatie, was van 2007 tot 2015 de directeur.

 62. Coordinere-buro furt Infrastrkturiy-weelfaos (Coburin; Cordinatiebureau voor Infrastructurele Ontwikkeling)
  Fes ef Jakms G6 3101-Blort Tf (030) 4856622

  Semi-overheidsinstantie die zich bezighoudt met planning, uitwerking en aanbesteding van vooral grote infrastructurele projecten op het gebied van transport, veiligheid en energie (wegen, spoorlijnen, bruggen, tunnels, vliegvelden, dijken, stuwdammen en dergelijke). Coburin heeft voornamelijk een adviserende en cordinerende taak, om alle betrokken partijen op n lijn te krijgen en de samenwerking te bevorderen. Ook de communicatie met anderen die de gevolgen van een groot project ondervinden (bewoners, bedrijven, natuurorganisaties en dergelijke) wordt door het bureau geregeld. Overheidsinstanties kunnen Coburin inschakelen, maar het bureau kan ook zelf initiatieven ontplooien. In alle gevallen werkt Coburin op de achtergrond en is het niet verantwoordelijk voor de daadwerkelijke uitvoering van de projecten en de financile kant ervan.

 63. Crse-clup Xt-riders (Crossclub Xt-riders)
  Krfol-terf 5 4603-Xt Tf (056) 4516250

  Vereniging van liefhebbers van terreinwagens, motoren en quads, die een eigen crossterrein in de buurt van Xt hebben. Niet-leden kunnen bij de club een voertuig huren om op het (officieel goedgekeurde) terrein te crossen. Zie ook Crossterreinen.

 64. Clturala Meg rif Pegre (CMP; Culturele Raad van Pegrevi)
  (hoofdbureau) ark-weg 98D 5600-Oneusrt Tf (049) 3568255

  Officieel de instantie die zich bezighoudt met de cultuur in Pegrevi, maar officieus een bolwerk van nationalistische lieden die streven naar een onafhankelijk Pegrevi. Zij worden de Knarsetanders (Ggers) genoemd. De CMP heeft kantoren in verscheidene Pegrevische steden, en die worden goed in de gaten gehouden door de Spokanische geheime dienst.
  De naam wordt vrijwel altijd in de Pegrevische transciptie Clturala Meg rif Pegre (of Pegrefh) genoemd, maar we komen ook de Spokanische vertalingen Clturela Meeg rifo Pegrefyte of Clturela Meeg rifo Pegreff tegen, waarbij dus een keuze gemaakt moet worden tussen Pegrefyte = het huidige gebied "Pegrevi" en Pegreff = het voormalige koninkrijk Pegrevi. De laatste vorm wordt uitsluitend gebruikt door mensen die de onafhankelijkheid van Pegrevi een warm hart toedragen - iets wat in de rest van Spokani niet gewaardeerd wordt. Zie bijeenkomst van de CMP .
  Genoemd in de Amagene .

 65. Clturala Meg ri Tehhan (CMT; Culturele Raad van Teujan)
  Husof-lirrotiy 6300-Lor Tf (060) 2134136

  Instantie die zich bezighoudt met de taal en cultuur van Teujan. De CMT is gevestigd in het kasteeltje Loroeg Seert, waar ook een cultureel centrum met bibliotheek is gevestigd. De CMT moet niet verward worden met de nationalistische, politiek actieve Culturele Raad van Pegrevi.


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 66. Deprtemena Pree-harbos (DPH; Ministerile Persdienst)
  Genova-mirra 2 3001-Hirdo Tf (010) 2187033


  Een soort Rijksvoorlichtingsdienst, maar dan beperkt tot de nieuwsvoorziening en communicatie vanuit en naar alle departementen. Oorspronkelijk was de DPH opgezet als "doorgeefluik" voor alle informatie waarvan de ministers en hun departementen vonden dat deze openbaar gemaakt mocht worden. Sinds de opkomst van de moderne media is zo'n systeem niet meer te handhaven, en treden ministers en andere bestuurders steeds vaker eigenmachtig op, buiten de "corrigerende kanalen" van de DPH om. Sinds 2008 ressorteert de DPH onder de "communicatiekoepel" Stat-Zampr-Henntrt.
  Televisiekijkers, radioluisteraars en krantenlezers in Spokani hebben een automatisme ingebouwd om bij alle uitzendingen en berichten waarin een politicus aan het woord komt op de indicatie "bron: DPH" te letten. Als dit ergens bij de afkondiging van een programma te lezen of te horen is, of aan het eind van een artikel te lezen is, is het duidelijk dat de informatie door het "corrigerende kanaal" is gegaan, ofwel: gecensureerd is (of kan zijn).

  Daartegenover staat dat het parlement (Volksvertegenwoordiging) steeds vaker een beroep doet op de diensten van de DPH, omdat de individuele afgevaardigden niet optimaal in de gelegenheid zijn om de media te benaderen. In dit geval fungeert de DPH dus niet als "corrigerend kanaal", maar als "cordinerend kanaal". Alleen als afgevaardigden een mening willen verkondigen die ook door hun partij uitgedragen kan worden, kan de DPH omzeild worden, omdat een politieke partij over het algemeen zelf in staat is om de media te benaderen.
  De DPH wordt wel als een Januskop gezien: aan de ene kant treedt de dienst op als "corrigerende factor", als het gaat om departementaal nieuws, aan de andere kant treedt de DPH op als "cordinerende factor" als het gaat om het doorgeven van het nieuws uit de parlementaire hoek.

 67. Distrykalo Institua furt Poire-jakm ntriyos (DIP; Districtaal Instituut voor Milieu-inspectie)
  Litii-plep 22 6200-Milbo Tf (051) 2051593
  Ws www.dipmilbo.sp

  Milieu-inspectie van het district Litii.

 68. Doker ("Bios")
  Myj-weg 12 3037-Ben Tf (075) 4725911
  Ws www.doker.sp

  Overkoepelende organisatie die de belangen behartigt van alle bioscoopexploitanten. Doker geeft ook de Omsty-ps ("Filmpas") uit, een pasje dat ongeveer 20 herco per jaar kost en waarmee je 14% korting op een bioscoopkaartje krijgt, plus nog allerlei andere leuke aanbiedingen.
  Zie advertentie in de Amagene .

 69. Dreumnater-Fesququl (Redersgenootschap)
  Port-weg I kaf 8F 1001-Br Tf (031) 2532166

  Soort sociteit van reders; gezelligheidsvereniging die tevens de belangen van de reders en hun bedrijven behartigt. Het genootschap organiseert ook een touristische bootverbinding langs de Laboh-kust.


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 70. Ebezze-ratt (Visserijraad)
  Lziytree-port 82-84 1001-Br Tf (031) 2562843

  Houdt registratie van vissersschepen bij; controleert de naleving van de wetten op visserijgebied (veiligheidseisen aan boord, visquota, visafslagen, enz). Zie ook Registratie van schepen .

 71. Eertef Stabos-cmio furt ef rn-stabe-vlassa (EeSr; Eerste Spellingscommissie voor vaste Spellingsregels)
  Hirdo

  Commissie, opgericht in 1930 door het Ministerie van Onderwijs, om de spellingsregels op te stellen zoals die bij de invoering van het Latijnse alfabet zouden moeten gaan gelden. De EeSr zetelde in het gebouw van het ministerie, kwam in 1931 met een rapport en werd in 1933 weer opgeheven toen de spellingsregels in een richtlijn waren vastgelegd. In 1966 zou de Tweede Spellingscommissie de regels weer herzien. Zie ook Pegrevische schrift.

 72. Ef Br-siyclo furt zebbers rifo lngr ur literaturiy (BLL; De Br-kring voor liefhebbers van taal en literatuur)
  Plataniy-krum 33B 1001-Br Tf (031) 2618344

  Sociteit (opgericht in 1910) voor beter opgeleiden met een bijzondere belangstelling voor taal en literatuur. Hun tijdschrift Mux-tibn ber Br bleek te saai en te wetenschappelijk voor de eigen leden, en te amateuristisch voor echte taalkundigen, en is dan ook ter ziele gegaan.

 73. Efantoiy-ratt (Raad voor de Jeugd)
  Lafron-mirra 15 3002-Hirdo Tf (010) 2167777

  Overheidsinstantie die research doet en de regering adviseert op het gebied van jeugdbeleid en jeugdzorg. Genoemd in de Amahko .

 74. Ekonomise Oepiyr-Ratt (EKOER; Economische Controleraad)

  Voorloper van de huidige Ekonomise ark-cmio. De EKOER had tot taak om het sociaal-economische beleid van de overheid te controleren: er werd vooraf gecontroleerd of wetten en regels wel de juiste uitwerking zouden hebben die werden beoogd, en er werd achteraf gecontroleerd of er inderdaad sprake was van de beoogde juiste uitwerking. Als dat niet het geval was kon de EKOER het kabinet "verzoeken" om de regelgeving te herzien. De EKOER had dus uitsluitend een controlerende functie, maar mocht zelf geen advies uitbrengen, ook al was de kennis en ervaring daarvoor wel aanwezig. Vandaar dat er in 1972 een nieuwe instantie in het leven is geroepen: de EC.

 75. Ekonomise ark-cmio (EC; Economische Landscommissie)
  Rom-aven 27-29 3001-Hirdo Tf (010) 2186565

  De EC is in 1972 opgericht en geldt als opvolger van de voormalige EKOER. De EC adviseert het kabinet en parlement bij het te voeren sociaal-economische beleid. De commissie vormt de schakel tussen het bedrijfsleven, de vakbonden en de overheid. Meestal neemt de EC zelf het initiatief om advies uit te brengen, maar het parlement of het kabinet kunnen ook om advies vragen (bijvoorbeeld met betrekking tot een wetswijzing of een nieuwe regelgeving). Indien het kabinet of het parlement de EC om advies vraagt maar dit niet overneemt, dient de adviesvrager de afwijzing met redenen te omkleden. Bovendien dient de procedure van advies vragen en krijgen openbaar te zijn. Op informeel niveau kunnen ook het bedrijfsleven en de vakbonden om advies vragen: die kunnen elk advies naast zich neerleggen en hoeven de procedure ook niet openbaar te maken. In grote lijnen is de EC te vergelijken met de SER (Sociaal-economische Raad) in Nederland. Sinds 1989 is baron Klesto Frkkeny Rifo Flgpe-Par Mes de voorzitter van deze commissie. De directeur-generaal is Hyndy Slagortiy-Grt.

 76. Elek-Oepiye (EOE; Elektriciteitskeuring)
  (hoofdkantoor) Nelmeg-lirrotiy 6 4102-Tunbas Tf (044) 2823761
  (laboratoria) Zjol-weg 41 4100-Tunbas Tf (044) 2823505

  Instantie die de veiligheid van elektrische apparaten keurt en de normen vastlegt waaraan elektrische installaties moeten voldoen (vergelijk de KEMA).

 77. Ergynise Lajjefare-ofiss (E.L.O.; Ergynisch Administratiebureau)
  Belfiyc-lirrotiy 5400-Lost Tf (054) 2065454

  Het "hoofdkantoor" van de Reel (hoofd van de ergynische kerk). Hier worden de administraties en archieven bijgehouden en de informatie en communicatie met de "buitenwereld" onderhouden.


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 78. Fanos furt Ideseeretters een Qukiy-venders (FIQ; Opvang voor Daklozen en Verslaafden)
  (hoofdkantoor) Luna-aven 5 5004-Liyrotyka Tf (042) 2415633

  Landelijk opererende stichting die in een aantal (meest grotere) gemeenten opvangtehuizen exploiteert, veelal in samenwerking met gemeentelijke sociale diensten. Zo'n opvangtehuis wordt ook een FIQ genoemd, waarbij de F dan staat voor "Fanseert"(Opvangtehuis).
  In SPARC is de FIQ in Hoggebim genoemd: Vriylsta-mirra 17-19, 5000-Hoggebim

 79. Femspo
  (afdeling Amahagge-Zuid) Sinto-Hnis-lirrotiy 3 4003-Amahagge

  Feministische beweging in de jaren 70 en 80, met vele afdelingen in voornamelijk de grotere steden. Omdat de gelijkstelling van mannen en vrouwen al in het begin van de 19e eeuw in alle wetten en regels is vastgelegd, en ook de Ergynne de gelijkheid van man en vrouw erkent, is er voor een feministische beweging in Spokani niet veel te "doen". Alleen in de katholieke streken valt er nog het een en ander te verbeteren aan de positie van de vrouw. De opkomst van een organisatie als Femspo kan dan ook voornamelijk gezien worden als een vorm van "meedoen" aan de in die jaren populaire trends die in de rest van de westerse wereld aan de gang waren. De meeste afdelingen van Femspo hadden daarom meer het karakter van een gezelligheidsclubje voor vrouwen, dan van een activistische, links-politieke beweging. In 1991 is Femspo officieel opgeheven, maar veel lokale afdelingen leven nog steeds voort in een andere gedaante, hetzij als gezelligheidsvereniging, hetzij als politieke beweging, hetzij als toneelvereniging; of alles wat daartussen zit. De afdeling in Amahagge-Zuid is in 1993 opgeheven. Tegenwoordig is in het pand (Sinto-Hnis-lirrotiy 3) het advocatenkantoor GENO gehuisvest.
  Genoemd in de Amahko .

 80. Feslosos Chucern Tulnn (Stichting Ondergronds Tulnn)
  Tomato-mirra 5 1900-Tulnn Tf (034) 5080088

  Stichting, opgericht op 12 november 2012 naar aanleiding van de mijnramp bij Tulnn waarbij 23 mijnwerkers omkwamen. De stichting komt op voor de belangen van de nabestaanden van de ramp en probeert via de rechter schadevergoeding en smartengeld uitgekeerd te krijgen. Dit omdat het mijnbouwbedrijf en de gemeente duidelijk in gebreke blijven.

 81. Feslosos Ef Wagenrifs (Stichting De Wagenmakers)
  Moeni-mirra 4 3000-Hirdo Tf (010) 2831464

  Stichting die de recepties, exposities en andere evenementen in de Koninklijke Wagenmakerij organiseert. Voorzitter van de stichting is prinses Ivichinia Maquarta (zuster van koning Huron IV).

 82. Feslosos Ennderur-poerteros (Stichting Restauratie Ennderur-kerk)
  Mes-plep 1 6112-Sinto-Leraquen Tf (050) 9396404

  Stichting (sinds 2003) die met subsidies en vrijwilligers de vervallen Ennderur-kerk in Sinto-Leraquen heeft opgeknapt, met het doel er een culturele en sociale bestemming aan te geven. Na de restauratie zal de stichting voor het onderhoud zorgen en zich gaan bezighouden met de organisatie van de evenementen. Half november 2015 kwam uit dat de gemeente Sinto-Leraquen (de eigenaar van de kerk) het gebouw wilde gaan verkopen aan een orthodoxe religieuze organisatie. Uiteraard is de stichting daar fel tegen. Gesprekken met de gemeente leidden in maart 2016 tot een patstelling en in augustus dat jaar bepaalde de rechter dat de stichting in haar recht stond: de subsidie was bedoeld voor de restauratie met het doel dat de kerk een sociale en culturele bestemming zal krijgen. De gemeente heeft niet het recht om het gebouw te verkopen aan een organisatie die een ander doel voor ogen heeft. Omdat de gemeente sowieso af wil van het kerkgebouw, volgden onderhandelingen met mogelijke kopers (waaronder de stichting zelf) die willen instaan voor het culturele en sociale doel. Begin 2017 is er nog geen koper gevonden maar de stichting probeert via crowdfunding aan het benodigde geld te komen om de kerk zelf aan te schaffen. De verhouding met de gemeente is intussen danig verstoord.

 83. Feslosos Frints rifo ef Half-lofipana

  Zie Fiysloses Pihhaces ri iyf Half-lofpane.

 84. Feslosos furt Akalbink-Stros (F.A.S.; Stichting voor het Beheer van Bezienswaardigheden)
  Kindis-plep 41 7000-Tsjech Tf (070) 2108586
  Ws www.fas.sp

  De stichting beheert objecten die zijn geclassificeerd als "officile bezienswaardigheid": zij zijn een toeristische trekpleister of van grote culturele, geografische, wetenschappelijke of religieuze waarde. In principe kan elk object voor deze classificatie in aanmerking komen: natuurwonderen, monumenten, gebouwen, grafheuvels, kunstwerken, landschappen, enzovoort.
  De stichting waakt ervoor dat het object als zodanig intact blijft, markeert het met een speciaal symbool (een gestileerde rode A), plaatst informatieborden en neemt het object op in catalogi en (toeristische) gidsen en de website www.fas.sp.

 85. Feslosos furt Baniylsta (Stichting voor Fobien)
  skn-mirra 31-blef 1128-Papije Tf (089) 6536211

  Vereniging voor mensen met een fobie, maar ook een belangenorganisatie die ernaar streeft om de maatschappij zodanig aan te passen dat zulke mensen er aangenaam in kunnen leven. (DOM 78-79)

 86. Feslosos furt Dunjes-Zerfosex ef Frints (Stichting Vrienden van Dunjes-Zerfos)
  Tunlf-mirra 281 5803-Floran Tf (045) 3544792

  Stichting opgericht in 1996, en gevestigd in het museumkasteel Dunjes-Zerfos bij Floran. Stelt zich ten doel om het in verval rakende bouwwerk te redden en het een levensvatbare museale bestemming te geven.

 87. Feslosos furt Ef Dadcs-zollos (Stichting voor het Behoud van Ef Dadcs)
  Jabr-mirra 7-A 2200-Trendon Tf (035) 2859081

  Stichting opgericht in 1997 te Trendon; streeft ernaar om de overheden ervan te overtuigen dat de reeks unieke moerasgebiedjes langs de beide oevers van de Trendon (bekend als Ef Dadcs) een beschermde status moeten krijgen, omdat de moerassen anders na ca. 2014 geheel verdwenen zullen zijn.

 88. Feslosos furt ef Frints rifo ef Tmp-echuh-kipt (Stichting Vrienden van het Stoomgemaal)
  Arnka-mirra 121 3400-Minde Tf (038) 2103822

  Stichting opgericht in 1989 te Minde; wil tenminste n van de 6 stoomgemalen die tussen 1882-1885 de Pitla-plder hebben drooggemaakt in oorspronkelijke staat herbouwen. Vooralsnog (stand 1995) ontbreekt het aan financile middelen, en ook de autoriteiten lijken niet direct genegen om een vergunning voor deze bouwplannen te verlenen.

 89. Feslosos furt ef Frofler-rutracciyex ef Kafobiyros (Stichting ter Bevordering van de Mobiliteit van Gehandicapten)
  Reee-weg 77 5003-Hoggebim Tf (041) 2503900
  Ep info@ffk.sp Ws www.ffk.sp

  Stichting opgericht in 1963 te Hoggebim; zet zich in voor de toegankelijkheid van (openbare) gebouwen voor gehandicapten. Denk hierbij aan het installeren van liften en hellingen voor rolstoelen, opschriften in braille voor visueel gehandicapten, enzovoort. De stichting probeert eerst om overheden zo ver te krijgen dat zij voor zulke voorzieningen zorgen. In het uiterste geval betaalt de stichting er zelf aan mee. Sinds er vanaf ca. 1985 allerlei voorschriften in wet- en regelgeving zijn opgenomen om gebouwen en vervoermiddelen ook voor gehandicapten toegankelijk te maken, heeft de stichting aan belang ingeboet.

 90. Feslosos furt ef Moios rifo Undxiyn n rkamr Miperters (MUM; Stichting voor de Ondersteuning van Veelbelovend en Jong Talent)
  Grt-mirra 32 3100-Blort Tf (030) 3861700

  Stichting opgericht in 2015 om jonge, veelbelovende kunstenaars te helpen een succesvolle carrire op te bouwen. Omdat de neoliberale regering steeds minder geld over heeft voor de culturele sector, hebben enkele vermogende industrilen en kunstenaars de MUM opgericht om het gat te vullen dat de regering heeft geslagen.

 91. Feslosos furt ef Pegrefiy-krodanaros (FPK; Stichting ter Bevordering van het Pegrevische schrift)
  Kleter-Krur 5 7300-Zest Tf (070) 4425419

  Stichting opgericht in 1981 door enkele hoogleraren van de Universiteit van Zest om jongeren de kennis van het Pegrevische alfabet weer bij te brengen. De hoogleraren hadden geconstateerd dat steeds minder studenten in staat waren om oudere teksten in het Pegrevische alfabet te begrijpen, wat als een handicap bij diverse studies werd gezien. Dankzij het lobbyen van de FPK wordt sinds 2003 het Pegrevische alfabet weer op de basisscholen onderwezen. Zie ook Pegrevische schrift.

 92. Feslosos furt ef Tentef-lngr-kolestiyecr kafobiyros (FTLKK; Stichting voor de Bevordering van het Tweede-taalonderwijs)
  rmeenn-plep 15 4005-Amahagge Tf (040) 2835912

  Stichting opgericht op 1 februari 2001. Een initiatief van de universiteiten van Amahagge, Asjetto en Zest, om het onderwijs in een tweede taal te bevorderen. De stichting is een soort protest tegen de laksheid van de regering op onderwijsgebied. Voorzitter van de FTLKK is mevrouw Rolaver Moffayn-Vlom.

 93. Feslosos furt ef Xxos rifo Spooksoliy Herita (XxHer; Stichting voor de Instandhouding van Spokanisch Erfgoed)
  Kolini-weg 47 3007-Xea Tf (010) 4659015

  De stichting speelt een bemiddelende rol tussen enerzijds particulieren en organisaties die zich inzetten om "erfgoed" in stand te houden en anderzijds de overheid die bij dit streven kan helpen met subsidies en andere maatregelen. XxHer hanteert een zeer ruime definitie voor "erfgoed"; het gaat grofweg om drie soorten: (1) onroerend erfgoed (zoals monumenten, bouwwerken, fabrieken, landschappen, beschermde dorpsgezichten, archeologie, natuurgebieden, geologische bezienswaardigheden); (2) roerend erfgoed (zoals verzamelingen, kunstwerken, archieven, bibliotheken, beeldhouwwerken, antieke vervoermiddelen); (3) immaterieel erfgoed (zoals dans, muziek, theater, ambachten, tradities, rituelen, feesten, dialecten). Categorien (1) en (2) zijn samen te nemen als materieel erfgoed. De stichting werkt nauw samen met andere organisaties die zich meer specifiek met n bepaald soort erfgoed bezighouden.

 94. Feslosos furt Helten-tolinnoss (FHT; Stichting voor Gezondheidsvraagstukken)
  Mirra Q2 kaf 47 4203-Ies Tf (046) 3034006

  Dit instituut doet onderzoek naar en beantwoordt vraagstukken over voeding, voedselvoorziening en de voedingsmiddelenindustrie. Verder houdt het zich bezig met het gebruik en de gevaren van alcohol, tabak en drugs. Anders dan de naam doet vermoeden, gaat de FHT niet over ziektes en medische vraagstukken. De stichting is opgericht door de Kleter Universitiy in Ies en werkt samen met de Generl Universitiy in Hirdo en de Stat-universitiy in Amahagge. Ze geeft ook een aantal vakbladen uit.

 95. Feslosos furt Industriela Herita-zollos (FIHZ; Stichting voor het Behoud van Industrieel Erfgoed)
  Koffon-mirra 56 1300-Trondom Tf (036) 2177004

  Deze stichting probeert de sloop van oude fabrieken en andere industrile objecten te voorkomen, en ze eventueel te (laten) restaureren. Verder zoekt de FIHZ naar passende nieuwe bestemmingen voor afgedankte objecten. Zo worden de drie oude kalkovens bij Kiylper-Friyl (Noordoost-Tjemp) als "vakantiehuisjes" gexploiteerd.

 96. Feslosos furt Kokecur-kafobiyros (Stichting ter Bevordering van de Kookkunst)
  Tokolini-terf 20 5500-Gr Tf (048) 2372388

  In 1987 opgericht door de beroemde kokkin Elsa Korelli-Haga. Zelf vertrok ze in 1989 naar haar geboorte-eiland Lomky, om in Trofy een restaurant te beginnen, dat een van de meest gerenommeerde etablissementen van het land zou worden.

 97. Feslosos furt Liftkar Elek-fradsz (FLEF; Stichting voor Oude Elektrische Locomotieven)
  armiy-mirra 7C 3615-Gaquggee Tf (077) 2016869

  De stichting zet zich in om met sloop bedreigde oude ellocs te redden en te renoveren. Men streeft ernaar om ze weer in zo'n perfecte staat te krijgen dat ermee gereden kan worden, bijvoorbeeld om toeristische treinen te trekken. Intussen renoveert de stichting ook ander oud rollend materieel, zoals rijtuigen en goederenwagons. De stichting heeft een depot met werkplaats op een voormalig industrieterrein even ten zuiden van Gaquggee, met een gelektrificeerde spooraansluiting op de hoofdlijn. Zie ook Locomotieven .

 98. Feslosos furt Saile-kmpos-vlazzos (FSKV; Stichting Zeilkamp-organisatie)
  Frtes-mirra 12C 7000-Tsjech Tf (070) 2237122
  Ws www.sailekampos.sp

  Overkoepelend en cordinerend orgaan voor de organisatie van zeilkampen voor jongeren.

 99. Feslosos furt Sailelira Herita (FeSaHe; Stichting Zeilend Erfgoed)
  Fetuer-mirra 7-a 2100-Tosiy Tf (079) 4058129

  Deze stichting probeert de sloop van oude zeilschepen te voorkomen, en ze eventueel te (laten) restaureren. Verder zoekt de FeSaHe naar passende nieuwe bestemmingen voor deze schepen: ze worden verhuurd voor tochten en excursies, of ze dienen als pension (grotere schepen) of "vakantiehuisje" (kleine schepen).

 100. Feslosos furt Tneferdos-Quistos (FTQ; Stichting voor Vreemdelingenwelzijn) [35]
  Gp-kah 92 7300-Zest Tf (070) 4436360
  Ep ftq@connect.sp

  De FTQ bekommert zich om, en zet zich in voor, mensen die op de een of andere wijze in Spokani "verzeild" zijn geraakt, zonder dat ze over geldige papieren beschikken. Zulke mensen zijn over het algemeen geen asielzoekers (die hebben dit land nog niet ontdekt), maar er landen wel regelmatig mensen in bootjes op de kusten. Soms zijn dit bewuste pogingen om het land illegaal binnen te komen, maar vaak gaat het ook om schipbreukelingen die gewoon met de Warme Golfstroom meegesleurd worden.
  De overheid heeft de neiging om zulke mensen direct weer de zee op te sturen, maar de FTQ vervangt als het ware het onmenselijke overheidsbeleid. De voorzitter van de FTQ is Lako pjader, een politicoloog die het in de Verenigde Staten aan den lijve heeft ondervonden hoe het is om als "illegaal" behandeld te worden.

 101. Feslosos furt Yrnula-prodks ur s Slojetiyn Poirests (FYSP; Stichting voor Nijverheidsproducten en Ambachtelijke Levensmiddelen)
  Port Prusot-mirra 4 5500-Gr Tf (048) 2420896

  Bescherming, instandhouding en promoting van oude ambachten, traditioneel vakmanschap, huisvlijt en oude tradities. Houdt de Gilltram (Gilde-register) bij, waarin opgenomen alle ambachtslieden die garanderen dat zij volgens oude tradities en klassieke werkwijzen handwerkproducten vervaardigen.
  De FYSP is in 1977 opgericht, op initiatief van het toenmalige Ministerie van Economische Zaken. Dit als reactie op de snelle industrile ontwikkeling waarbij gevreesd werd dat de fabrieksmatige serieproductie de oude ambachten geheel zou verdringen. Zie ook Ambachten & Ambachtelijke Producten .

 102. Feslosos Olmes Tja Henna-Plas Mert
  Mrket-mirra 12 4206-Xolestajo Tf (064) 4035182

  Stichting die de belangen van de museumkastelen behartigt en zulke als museum ingerichte kastelen ook als zodanig erkent. De stichting is vernoemd naar jonkeer Olmes Tja Henna-Plas Mert, de voormalige beheerder van het landgoed Cltehynne, die in 1927 het initiatief nam om zijn kasteel gedeeltelijk als museum in te richten.

 103. Feslosos Tumt furt Ani (TfA; Stichting Platteland voor Vermaak)
  Srseert-mirra 18A 4422-Frezzet Tf (064) 6025817

  Bij deze stichting zijn veel (meestal grotere) boerenbedrijven aangesloten die Kullos ur Lardos (Logies-met-Eten) bieden voor mensen die het "authentieke" boerenleven willen meemaken.

 104. Fesququl st ef Ciulotos (Genootschap tegen Bijgeloof)
  Lobuti-mirra 22 7022-Manes-Puriy Tf (073) 3019595

  Vereniging van voornamelijk hogeropgeleiden met een humanistische of athestische opvatting die zich inzet om bijgeloof te bestrijden. Omdat bijgeloof en geloof in Spokani niet duidelijk uit elkaar gehouden kunnen worden, stelt dit genootschap zich dus ook kritisch op tegen religie. In Spokani is godsdienstvrijheid in de wet vastgelegd, en daarom kan dit genootschap zich niet openlijk bezighouden met het bestrijden van godsdienst. Vandaar de nadruk op "bijgeloof".
  Binnen het genootschap speelt zich al jaren een tweestrijd af of alternatieve geneeswijzen als homeopathie, acupunctuur en dergelijke nu wel of niet als "kwakzalverij" en dus als "bijgeloof" beschouwd moeten worden.
  Het genootschap verleent eens in de 4 jaar de "eervolle" vermelding Ef Pltciulotelira Zeces ("Het Bijgelovigste Dorp ooit") aan een dorp, gehucht of andere duidelijk te omschrijven gemeenschap waar in die afgelopen 4 jaar een op bijgeloof gebaseerde gebeurtenis de landelijke media heeft gehaald. (DOM 87)

 105. Ficus carica
  Hpa-mirra 44 3000-Hirdo Tf (010) 2152186

  Studentensociteit voor studenten van de Staatsuniversiteit in Hirdo. Ficus carica is de Latijnse naam voor "vijgeboom". De sociteit is in 1794 opgericht en bestaat nog steeds. Het aantal leden wordt geheim gehouden, maar in het sociteitsgebouw komen elke vrijdagmiddag zo'n 30 tot 100 leden bij elkaar. De sociteit kent twee afdelingen: een gezelligheidsvereniging en een politiek gengageerde groep die vanaf ca. 2000 steeds duidelijker een rechtse, neoliberale, signatuur heeft. Dit trekt enerzijds studenten aan, anderzijds voelen meer links georinteerde studenten zich er niet meer thuis. Lees ook de gebeurtenissen in 1804 in Het Bakenhuis.

 106. Fijnta-trijos (Vleeskeuring)
  Gralkrich

  Voormalige keuringsdienst voor vlees, vleeswaren en vis. Controle van slagerijen, abattoirs, vee en visgronden. In 1975 is de naam veranderd in Oepiyre-harbos furt Fa'i, Gtliy een Nej, waarbij ook het takenpakket "gemoderniseerd" werd.

 107. Film & Plata (Film & Plaat)
  Nelquiyf-mirra 75 4006-Aschen Tf (066) 2017202


  Organisatie die de auteursrechten, uitvoeringsrechten en andere rechten beheert die verband houden met het uitvoeren van muziek, het vertonen van films, het opnemen van muziek en film op geluids- en beelddragers.
  Verder zorgt Film & Plata voor de correcte financile afhandeling met betrekking tot vergoedingen en royalty's op het gebied van het uitvoeren, reproduceren of vervaardigen van muziek en film. Vergelijk de Buma en Stemra in Nederland, of de Sabam in Belgi.

 108. Fiysloses Pihhaces ri iyf Half-lofpane (Stichting Vrienden van het Half-paleis)
  Kester-pnt-weg 6302-Manes-Half Tf (060) 3178820

  Stichting die het paleis Seert rifo Kester-dunje onderhoudt en daar ook de evenementen organiseert.

 109. Focus
  rmola-weg 4352-Quober Tf (048) 4017755

  Veel voormalige kastelen, paleizen en andere imposante gebouwen, meestal in een prachtige omgeving, worden verbouwd tot chique hotels met uitstekende faciliteiten voor congressen, seminars of andere bijeenkomsten. De meest prestigieuze ondernemingen zijn aangesloten bij focus, een belangenbehartigende organisatie, die de communicatie tussen de ondernemingen en het bedrijfsleven optimaal weet te garanderen. Bovendien heeft focus een internationaal netwerk via welk ook het buitenlandse bedrijfsleven warm gemaakt kan worden om hun congressen in Spokani te organiseren. focus heeft ook goede contacten met de Spokanische overheid - een noodzakelijke voorwaarde om buitenlanders op "soepele" wijze in de gelegenheid te kunnen stellen zulke bijeenkomsten in Spokani bij te wonen.
  focus is in 2003 opgericht door enkele exploitanten van horeca-ondernemingen die zich willen profileren in de congres- en seminar-business. Door de voormalige minister Lerfa Blaaf (Toerisme en recreatie) als voorzitter aan te stellen, wisten de exploitanten zich verzekerd van een goede communicatie met de overheid. De organisatie is gevestigd in het kasteel Zjobakul (dat tevens een van de meest gerenommeerde conferentie-oorden huisvest).
  Zie Conferentie- en congrescentra voor de ondernemingen die bij focus zijn aangesloten.

 110. Frestas ur Wumaa (Fuwu; Bossen en Wouden)
  (hoofdkantoor) Dercs-weg 54 3007-Oofo Tf (010) 4061610

  De Fuwu is een overheidsinstantie (ressorterend onder het Ministerie van Milieu en Natuur) die belast is met het beheer van bos-, duin- en heidegebieden die Staatseigendom zijn (het Spokanische equivalent van Staatsbosbeheer). Bovendien heeft de Fuwu een overkoepelende en cordinerende taak met betrekking tot het functioneren van overige organisaties die zich met zulk beheer bezighouden. Het betreft hier met name de bos- en heidegebieden van de arkdomenns en andere grote particuliere landgoederen, en zulke gebieden in eigendom van districten of gemeenten. Voor particuliere bossen bestaat de instantie arkaleemos. Zie ook Hara Fga-Bergo.

  De Fuwu in Oofo

 111. Forum furt Veldur-rigts (Forum voor Mensenrechten)
  Kles-plep 12 3000-Hirdo Tf (010) 2940777

  Onafhankelijke organisatie die opkomt voor de mensenrechten, primair in Spokani maar (meestal in combinatie met Amnesty International) ook internationaal. De overheid is niet altijd blij met de kritiek van dit Forum.


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 112. Gabane-mg (Vervoersraad)
  Mintepot Plep 67-69 5002-Hoggebim Tf (041) 2407033

  Overkoepelende organisatie die de belangen van het vrachtvervoer op de weg, per spoor of te water behartigt. Het gaat primair om de wet- en regelgeving, de (kwaliteit van de) infrastructuur, de cordinatie op het spoor voor goederentreinen en het regelen van de onderlinge concurrentie. De Gabane-mg brengt advies uit aan de overheid en doet ook onderzoek in opdracht van de overheid.

 113. Generl Clturela Spendyros (GeCSpe; Algemene Culturele Investering)
  Alexnder-pola 185C 1400-Knolbol Tf (033) 2028271

  De GeCSpe zorgt voor visa, contracten, huisvesting, werkvergunningen, belastingbetalingen ed. voor buitenlandse kunstenaars die in Spokani optreden, exposeren en/of tijdelijk werken. De GeCSpe helpt alleen kunstenaars die een contract hebben voor een loon van (eventueel omgerekend) minimaal 15 herco/uur.
  De GeCSpe is in 1961 opgericht door de acteur Petriy Lerdu Stmp-Eemnen, die zich ergerde aan de moeizame procedures voor buitenlandse kunstenaars en musici om in Spokani te kunnen exposeren of optreden. Hij is tot zijn dood in 1981 directeur van de organisatie gebleven.

 114. Generl Gillt (GG; Algemene Ambacht)
  Crdelenn-weg 14 3700-Conityje Tf (075) 2862345
  Ep info@gengil.sp Ws www.gengil.sp

  Overkoepelende federatie voor alle erkende Spokanische vakbonden, opgericht in 1919. De vakbonden voeren de (loon)onderhandelingen met werkgevers(organisaties) en behartigen de individuele belangen van de leden. De GG voert namens alle (aangesloten) vakbonden op een hoger niveau het overleg met voornamelijk de overheid en de diverse adviesraden en andere overheidsinstellingen. De GG is het enige overkoepelende orgaan met die taak. Vergelijk dit met de Nederlandse situatie, waar drie van zulke organen (vakcentrales) bestaan (FNV, CNV en MHP). Het is opvallend dat veel voormalige bestuursleden van de GG (allen begonnen als werknemer in een bedrijf) later carrire maakten als werkgever, dus "aan de andere kant van de onderhandelingstafel" kwamen te zitten. Een opvallende uitzondering is Petriy affe-Neee, die na zijn carrire als GG-voorzitter vanaf 1986 tot aan zijn pensioen in 2001 een baan als topambtenaar op het Ministerie van Sociale Zaken had.

 115. Generl Grafise Bnt (Algemene Grafische Bond)
  (hoofdkantoor) Darola-siyclo 39 3000-Hirdo Tf (010) 2143343

  Beroepsvereniging die de belangen van grafici en illustratoren behartigt, met name op het gebied van copyright en andere rechten.

 116. Generl Plata-ofiss (GPO: Algemeen Grammofoonplatenbureau) [40]
  Cwerty-blufk-mirra 36 4003-Amahagge Tf (040) 2914500

  Instantie (opgericht in 1940) die tot 1988 de productie en distributie van grammofoonplaten regelde (zie Henne Metrusse-Oemve). Tegenwoordig houdt het bureau zich alleen nog met auteursrechten en dergelijke bezig, en exploiteert het een klein museum. Het huidige kantoorgebouw is in 1972 in gebruik genomen.

 117. Generl Quiyrda-Ratt (GEQURA: Algemene Dagbladraad)
  Jabr-mirra 45-47 2200-Trendon Tf (035) 2827828

  Overkoepelende organisatie die de belangen van de dagbladpers behartigt, opgericht in 1951. De GEQURA houdt zich verder bezig met onderzoek, distributielogistiek en de advertentiemarkt. Anders dan bijvoorbeeld NDP Nieuwsmedia in Nederland is de GEQURA gn branche- en werkgeversorganisatie, maar focust meer op de werknemers en freelancers (journalisten ed.).

 118. Geohistorise Institua (Geohistorisch Instituut)
  Garrent-weg 27 3100-Blort Tf (030) 4237622
  Ws www.geohisblort.sp

  Wetenschappelijk instituut, bestudeert de historische dimensie van geografische verschijnselen. Werkt nauw samen met de vakgroepen Geografie en Geschiedenis van de Staatsuniversiteiten van Amahagge, Hirdo en Zest, en met de vakgroep Archeologie van de Staatsuniversiteit van Amahagge. Het instituut wordt voor een belangrijk deel gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Kunst.

 119. Geologise Institua (Geologisch Instituut)
  Milbo-mirra 5-9 5500-Gr Tf (048) 2387003
  Ws www.geolin.sp

  Wetenschappelijk overheidsinstituut, bestudeert en onderzoekt de geologische eigenschappen van gebieden. Niet alleen zuiver wetenschappelijke analyse, maar ook praktisch onderzoek, bijvoorbeeld ten behoeve van de bouw van tunnels, bruggen, wegen, spoorlijnen, kanalen, stuwdammen, dijken en dergelijke.


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 120. Helt Poiros Clup (HPC; Gezond Leven Club)
  Flshynne (eiland) 2615-Balison Mt 020.576.2411 (alleen mobiel)
  (postadres) Pstbx 5 2615-Balison

  De enige naturistenvereniging in Spokani. De HPC exploiteert twee campings waar een streng regime heerst: kleding, roken en alcohol zijn verboden, er wordt gemeenschappelijk gegeten en veel sport bedreven, men gaat vroeg naar bed en staat heel vroeg op. Kortom, men staat een levenswijze voor die geheel tegenovergesteld is aan de gangbare manier van leven in Spokani. Zie ook camping Flshynne. (DOM 156, 159)

 121. Helten-meeg (Gezondheidsraad)
  Grist Lb-mirra 5 3007-Xea Tf (010) 4670934

  Onafhankelijke overheidsinstantie; adviesorgaan om ministers en parlement te adviseren op het gebied van de volksgezondheid. Het advies wordt meestal gevraagd, maar er wordt ook ongevraagd advies gegeven (als "beleidshint" of als het signaleren van trends). Tot mei 2001 ressorteerde de Gezondheidsraad onder het Ministerie van Gezondheid), maar op deze wijze bleek een onafhankelijk, objectief advies niet gegarandeerd. De minister kreeg veel te vaak precies dt advies dat hij wilde horen. Sindsdien in het een onafhankelijk instituut geworden, dat niet alleen door ministers, maar ook door de Volksvertegenwoordiging en andere maatschappelijke instituten geraadpleegd kan worden.

 122. Helten-ratt (Gezondheidsraad)

  Oude naam voor de huidige Helten-meeg. In 1990 is de naam veranderd, omdat de term ratt te veel associeert met een "groep raadgevende personen", terwijl mg eerder doet denken aan een "organisatie bestaande uit raadgevende personen".

 123. Historise Ququl rifo ef Rilko-kbotass-eka (Hiqurik; Historische Vereniging van de Zuidwesthoek)
  Fonis-weg 22 2001-Hildi Tf (087) 2186834

  Feitelijk een stichting; streeft naar behoud van het culturele erfgoed in de streek rond Hildi, die bekend staat als Rilko-kbotass-eka (Zuidwesthoek). (DOM 111)


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 124. Iologise Enterprise-Sentrym (I.E.S.; Ideologisch Ondernemingscentrum)
  Mirra P4 kaf 7 4203-Ies Tf (046) 3040304

  I.E.S. is in 1951 opgericht door Professor Maliy Cofert die meende dat alle wetenschap en research in Spokani op n plek gebundeld diende te zijn, wilde het land kunnen ontwikkelen van een feodale maatschappij naar een moderne industriestaat. In het mliy-gebied tussen Amahagge en Gralkrich groeide vanaf 1951 een enorm wetenschaps- en researchcentrum. Omdat alle medewerkers hier ook waren gehuisvest, kreeg het centrum steeds meer het karakter van een stad; in 1966 werd het ook formeel een eigen gemeente. De afkorting I.E.S. werd toen tevens de stads- en gemeentenaam Ies. Deze stad werd een soort proeftuin voor alle nieuwe uitvindingen. De bewoners konden reizen per rollend tapijt en monorail, ze hadden thuis een centraal stofzuigersysteem, waren de eersten met kleuren-tv en een computer, en ga zo maar door. In de eerste decennia liep de technologie vergeleken bij de rest van de wereld vaak voorop. De bewoners waren niet alleen de eerste Spokanirs die de nieuwe uitvindingen mochten uitproberen, maar dikwijls ook de eersten op de wereld. Naarmate Spokani steeds verder industrialiseerde, ging I.E.S. zich steeds meer toeleggen op grootschalige wetenschappelijke en technische projecten die niet meer direct de burger raakten. Kernfysica, ruimtevaart, astronomie en medisch research werden de speerpunten. Het is een publiek geheim dat deze ontwikkeling niet zonder meer door de Spokanische overheid werd gestuurd, maar dat ook enkele Europese landen en met name de Verenigde Staten invloed uitoefenden. Proefnemingen en research die strategisch, ethisch of moreel gevoelig lagen, konden wellicht in het gesoleerde Spokani plaatsvinden, zonder dat de buitenwereld ervan af wist. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel laboratoria in Ies onder de grond zijn gesitueerd.

  Sinds tegenwoordig de banden tussen Spokani en de Verenigde Staten zo goed als geheel zijn doorgesneden, lijkt ook de Spokanische overheid steeds minder interesse in de research en projecten van I.E.S. te hebben (want: waar moet nu het geld vandaan komen?). Zo heeft I.E.S. zich ontwikkeld tot een overkoepelend instituut dat zich voornamelijk ten doel stelt om commercile activiteiten in de stad Ies binnen te halen. Het I.E.S. is een interdepartementale instantie die ressorteert onder het Ministerie van Defensie, het Ministerie van Economie, Ontwikkeling en Technologie en het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Kunst. Dankzij de grote mate van zelfstandigheid van I.E.S. hebben de drie ministeries niet veel kans om elkaar ten aanzien van het I.E.S.-beleid te dwarsbomen.

 125. IES-SEC
  (hoofdkantoor) Mirra P3 kaf 1 4203-Ies Tf (046) 3014632
  Weg I kaf 226 4203-Ies Tf (046) 3010222
  Flbe-plep 3 3002-Hirdo Tf (010) 2168585
  Fesdure-lirrotiy 2 4001-Amahagge Tf (040) 2896871 [3]

  "IES" staat voor Iologise Enterprise-Sentrym en "SEC" voor Spooksoliy Ekonomiy Cmpano.
  Terwijl I.E.S. zich als overheidsinstantie richt op de ontwikkeling van nieuwe technologien en wetenschappelijk research (kortom: innovatie), is IES-SEC een soort overkoepelende instantie die erop toeziet dat de gelden goed besteed worden en de technologie en research een nuttige bijdrage zijn aan de Spokanische maatschappij en/of economie. IES-SEC treedt ook op als woordvoerder en PR-bureau voor de bezigheden van I.E.S. en is in 1982 afgesplitst van de SEC. Het hoofdkantoor van IES-SEC is geopend in 1970, in de jaren dat hier een nieuwe wijk werd ontwikkeld, onder meer met een nieuw station en het Spoorwegmuseum.
  De bijkantoren zijn in de jaren erna geopend en dienen ook als informatie- en contactcentra.

 126. IES-SEC Cmpande Mntyosz (IES-SEC Maatschappelijke Problemen)
  Mirra P6 4203-Ies Tf (046) 3933453

  Hulp- en adviesbureau voor de inwoners van Ies. In 1955 begonnen als een organisatie om de mensen bij te staan die zich in de toen nieuwe, experimentele, stad Ies wilden vestigen. Sinds 1988 een gemeentelijke organisatie waar de bewoners met sociale en maatschappelijke problemen terecht kunnen.

 127. Individuela Informao (I.I.; Individuele Informatie)
  (hoofdkantoor) Zee-aven 55 4200-Gralkrich Tf (046) 2279721

  De I.I. is in 1821 opgericht, en het Ergynische equivalent van het Leger des Heils. Een particuliere instantie voor hulpverlening aan daklozen, verslaafden, alcoholisten ed. Verder biedt de I.I. hulp bij calamiteiten en grote evenementen. Zie verdere informatie .

 128. Institua furt lbe-tibn (InlTi; Instituut voor Bouwkunde)
  Hirdostenn lmer-mirra 132 2200-Trendon Tf (035) 2863388

  Behartigt de belangen van bouwkundigen en architecten, informeert en adviseert over alles met betrekking tot bouwen, architectuur en bouwkunde in Spokani.

 129. Institua furt Aquonda Helten-naliycos (IAH; Instituut voor Nationale Gezondheidszorg)
  Groto-lirrotiy 7 4004-Amahagge Tf (040) 2843122

  Overkoepelend en cordinerend orgaan voor alle zorgverzekeraars in Spokani (inclusief de Sociale Ziekteverzekering = de overheidsorganisatie die in 1993 is ontstaan na de fusie van alle ziekenfondsorganisaties en tegenwoordig ressorteert onder het Ministerie van Gezondheid, Voedselkwaliteit en Consumentenzaken). Zie ook Gezondheidszorg en buitenlanders.

 130. Institua furt Digitala Tegnoliy (Instituut voor Digitale Technologie)
  Mirra Q5 kaf 16 4203-Ies Tf (046) 3020203

  Opgericht in 1984, om onderzoek op het gebied van de digitale technologie te cordineren en promoten. Men denkt in de eerste plaats aan nieuwe toepassingsmogelijkheden voor computers en andere digitale apparatuur, aan de ontwikkeling van software en aan de verbetering van de telecommunicatie in Spokani.

 131. Institua furt ef Wein-lebetecr Kafobiyros (IWK; Instituut voor de Bevordering van de Wijnhandel)
  Nutter-mirra 3 7022-Manes-Puriy Tf (073) 3017921

  Behartigt de belangen van de Spokanische wijnhandel (wijnbouwers, bottelaars, handelaren, enz.). Promoot de Spokanische wijn in het buitenland. Pelcer Raiy-Drmote was van 1995 t/m 2010 voorzitter.
  Zie ook Wijnbouw en wijnen en artikel in het wijntijdschrift Vini .

 132. Institua furt Jofy-tibnsecr Fos (IJF; Instituut voor de Begunstiging van de Geesteswetenschappen)
  Kusamat ef Mjl Eesty-Urenget 4007-Fonist Tf (066) 4862518

  Opgericht in 1937. Cordineert de bezigheden en belangen van allerlei [universitaire] instellingen en instituten die zich met de geesteswetenschappen bezighouden. Geeft het tijdschrift Lngr + Tibn uit.

 133. Institua furt Miparcess Cijazutosz (IMC; Instituut voor Buitenlandse Betrekkingen)
  Vlmpiy-plep 67B 3800-Blumarr Tf (010) 6621892

  Opgericht in 1948. Analyseert de politieke verhoudingen in de wereld en geeft richtlijnen voor het buitenlandbeleid van de Spokanische overheid. Het IMC vormt een link tussen de onafhankelijke wetenschap (met name de Vakgebieden Politicologie van de universiteiten in Hirdo (GUH), IES en Zest) en de politiek.

 134. Institua furt Palequeo Tibn (IPT; Instituut voor Moderne Wetenschap)
  Kar'ef-prusot 11-15 3000-Hirdo Tf (010) 2144501

  Opgericht in 1950. Stelt zich ten doel om de wetenschap te bevorderen en informatie te verschaffen over de nieuwste ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied. Het instituut geeft het Engelstalige tijdschrift Ghost-writer uit.

 135. Institua furt Wenct Energiy (IWE; Instituut voor Duurzame Energie)
  Moneetass-lirrotiy 6-8 7100-Asjetto Tf (072) 2216725

  Onderzoekt de mogelijkheden voor alternatieve en duurzame energievoorziening in Spokani, en wil dat ook bevorderen.


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 136. Jola Bellart (Vrije Leerling)
  (regionaal kantoor) Tfjana-mirra 38 4002-Amahagge Tf (040) 2873765

  Soort vakbond die de belangen behartigt van leerlingen van het middelbaar onderwijs. Het bestuur bestaat voornamelijk uit leerlingen zelf, maar er zijn ook enkele professionele bestuurders bij betrokken. Het hoofdkantoor is in Hirdo. Genoemd in de Amahko .


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 137. Kindisiy Aquonda Ququl furt Njebostrter-otfsta (KAQUN; Koninklijke Nationale Vereniging voor het Redden van Schipbreukelingen)
  Atlnto-port-lirrotiy 5-7 1000-Br Tf (031) 2834567 Tx 117222
  Ep info@kaquny.sp Ws www.kaquny.sp

  Equivalent van Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij of de Royal National Lifeboat Institution in Groot-Brittanni. In 1844 richtte een clubje welgestelde reders em scheepsbouwers in Br de Ququl furt Njebostrter-otfsta (Vereniging voor het Redden van Schipbreukelingen) op. Er werden een aantal reddingboten gebouwd en deze opereerden vanuit enkele plaatsen langs de westkust van Berref. In 1846, 1847 en 1849 volgden dergelijke verenigingen in respectievelijk Husta, Gasky en Tanbr. Al spoedig werd duidelijk dat een goede samenwerking en een flinke uitbreiding van het aantal reddingboten noodzakelijk was om een effectieve redding van schipbreukelingen langs alle Spokanische oceaankusten te kunnen garanderen. In 1852 fuseerden de 4 verenigingen tot n nationale organisatie en werd het woord Aquonda ("Nationaal") aan de naam toegevoegd. In 1860 verleenden koning Aleroh Cafociy Zempeha en zijn dochter koningin Lindokiy Zabert ncaram (die in dat jaar samen aan de macht kwamen en een dubbelregering vormden) de vereniging het predicaat van "koninklijk". Sinds dat jaar wordt de KAQUN ook door de overheid gesubsidieerd.

  Tegenwoordig heeft de KAQUN 122 reddingstations, min of meer gelijkelijk verdeeld langs de oceaankusten. Bij stranden en moerassen worden de reddingboten veelal met een tractor de zee in getrokken; soms is er een aparte weg aangelegd als de grond al te drassig is. Bij rotskusten en op plaatsen met een grote getijdenverschil worden de boten meestal langs een glijbaan of scheepshelling te water gelaten. Bij enkele zeer steile kusten worden de boten met een kraan in het water getakeld.
  De binnenwateren (d.w.z. de zeestraten tussen de eilanden en alle inhammen) vallen niet onder het gebied waar de KAQUN opereert. In deze wateren zijn de aan de kust liggende gemeenten voor de reddingsacties verantwoordelijk. Veelal zijn een gemeentelijke Brandweer en een Reddingsdienst gecombineerd.

 138. Kindisiy ann (Koninklijke Douane)
  (hoofdkantoor) Kuvi-mirra 20 4001-Amahagge Tf (040) 2898362

  Officile naam van de Douane in Spokani. Ressorteert onder het Ministerie van Binnenlandse zaken en Bestuurlijke hervorming.

 139. Kindisiy Glf-Ququl rifo Zverosta (Koninklijke Golfvereniging van Zverosta)
  srt 7, Uament 3404-Uofiten Tf (038) 6584866

  Een van de grootste golfclubs van het land. De club heeft bijna het gehele eilandje Pmnhynne als golfterrein in gebruik, wat bij niet-golfers en natuurorganisaties de nodige weerstand en agressie opwekt.
  De golfclub verschaft ook info over de bootverbinding naar het eiland Rsterhynne. (DOM 186)

 140. Kindisiy Kfs-buro (KKB; Koninklijk Verkeersbureau)
  Kleter Groller-mirra 29-31 4001-Amahagge Tf (040) 2897755
  Ep info@kkb.sp Ws www.kkb.sp

  Globaal het equivalent van de Rijksdienst voor het Wegverkeer in Nederland of de Dienst Inschrijvingen Voertuigen in Belgi. Houdt het centrale kentekenregister bij, waarvoor de gegevens door de Stat-buros in alle rigtsrts worden aangeleverd. In sommige gevallen geeft de KKB ook zelf kentekens en kentekenbewijzen uit. Verder houdt de KKB statistieken bij, stelt verkeersborden en -tekens vast, en regelt de keuringen van motorvoertuigen. Vergelijk ook de Verkeersraad en het Centraal Verkeersbureau.

 141. Kindisiy Saile-clup (KSC; Koninklijke Zeilvereniging)
  Plpoem-pt 3001-Hirdo Tf (010) 2185127

  Opgericht in 1841; clubhuis in Zuid-Hirdo op een pier in het Plpoem-meer. In 1972 is het houten clubhuis afgebrand waarbij 27 doden vielen; het geheel is weer opgebouwd, met een nieuw restaurant (Ef Tuffes Karee).
  Jonkheer Moffain Mesturia Ploji-Locren is jarenlang, tot aan zijn dood in 2000, voorzitter van de KSC geweest.
  In het clubhuis treden ook geregeld bekende artiesten op, waarbij men een voorkeur voor cabaret en jazz heeft. Zo is ook de jazz-zangeres Tek Lejynne een graag geziene en telkens weer terugkerende gast. Lees De Sailka .

 142. Kindisiy Speleolche-Roefto (KSR; Koninklijk Speleologenverbond)
  Fu-pola 12B 5912-Gran Tf (049) 2037954

  Deze vereniging beheert ook zelf een aantal grotten en onderaardse waterlopen, waar eventueel excursies worden georganiseerd (zie Grotten en onderaardse waterlopen ). Het predicaat "Koninklijk" dankt deze vereniging aan het feit dat ook de Prinsen Rygt Mazu en Kralt Atori III (zoons van de Koning) lid zijn, en zich fanatiek met speleologie bezighouden.

 143. Kindisiy Verest (Koninklijk Leger)
  (informatiecentrum) Fandare-mirra 79 3004-Hirdo Tf (010) 2195226

  Officile naam van het Leger in Spokani. Voor meer informatie, zie Leger .

 144. Kindisiy Xijegert (Koninklijke Kustwacht)
  (hoofdkantoor) Nrcus-port Huflif A2 4200-Gralkrich Tf (046) 2320073

  Instantie die de vuurtorens, radarsystemen en beboeiing van de Spokanische territoriale wateren onderhoudt; verder verzorgt zij de radio-uitzendingen voor de zeescheepvaart en onderzoekt ze de zeestromingen en bevaarbaarheid van de kustwateren; de gegevens hierover gebruikt het Ruts-crtografij-Buro voor de vervaardiging van de officile zeekaarten. De Kindisiy Xijegert is er uitsluitend voor de veiligheid van de scheepvaart, niet voor de militaire verdediging van de Spokanische kust, en werkt nauw samen met het Nationale Loodswezen, maar moet niet verward worden met de Nationale Kustwacht.

  Schouwwimpel. Wordt gevoerd door kustwachtschepen
  die belast zijn met inspectie en onderhoud van vuurtorens,
  lichtschepen en lichteilanden.

 145. KJEK
  Meezem-mirra 88 5003-Hoggebim Tf (041) 2507639

  Nationalistische organisatie voor het behoud van het Spokanisch Isolationisme; tegenwoordig met racistische, ultrarechtse tendenzen. Leden van de KJEK kijken met afgunst naar de Nederlandse PVV omdat dat een echte politieke partij is en niet "zomaar" een beweging (maar ze vergeten dat de PVV gn leden heeft). Geert Wilders schijnt in 2009 door de KJEK te zijn uitgenodigd om een lezing te komen houden, maar dat ging niet door omdat Wilders geen visum voor Spokani kreeg. Hij schijnt dan ook erg boos op de Nederlandse ambassadeur in Hirdo geweest te zijn omdat deze zich volgens Wilders had moeten inspannen voor de verstrekking van dat visum. (situatie 2011)
  Tegenwoordig kijkt de KJEK naar de ontwikkelingen in Amerika en het Verenigd Koninkrijk. Men bewondert president Donald Trump en premier Boris Johnson vanwege hun populistische retoriek en hekel aan internationale samenwerking. (situatie 2019)

 146. Kniteg-ratt (Adelraad)
  Fetu-kah 27 3100-Blort Tf (030) 4279005

  Vergelijk de Hoge Raad van de Adel. Behartigt alle aangelegenheden m.b.t. de adel in Spokani. De leden van de Kniteg-ratt zijn zelf altijd van adel, en het liefst zitten ze ook nog in de politiek. Het is een besloten instantie, die lak heeft aan de "openbaarheid van bestuur" waar de Spokanische regering zo naar streeft. Aan het verlenen van een adellijke titel gaat veel overleg vooraf, en de argumenten waarom een bepaalde titel al dan niet verleend is, worden in lijvige rapporten uiteengezet. Helaas zijn deze rapporten geheim zodat er in de pers heel wat gespeculeerd moet worden en er een goede voedingsbodem voor geruchten bestaat. We moeten niet vergeten dat de leden van de Kniteg-ratt veelal familie van elkaar zijn, en er een grote dosis eigenbelang aan hun beslissingen kleeft. Bovendien schijnen eeuwenoude vetes binnen deze Raad uitgevochten te worden. Men zegt wel dat de vroegere veldslagen tussen de adellijke grootgrondbezitters tegenwoordig op meer subtiele wijze in de Kniteg-ratt worden uitgevochten. Zie verder Adel in Spokani en de burelen van de Kniteg-ratt .

 147. Knurfel-lbosiy-meeg ur Mjl-c (KM; Raad voor Waterbouwwerken en Molens)
  Moffain Cwrden-mirra 3-5 3400-Minde Tf (038) 2140762

  Instantie die overheid en particuliere belanghebbenden adviseert op het gebied van aanleg, onderhoud, restauratie en exploitatie van waterbouwwerken en molens (behalve molens om elektriciteit op te wekken).

 148. Knurfel-buro (Waterkantoor)
  Milano-krum 73-75 3001-Hirdo Tf (010) 2184915

  Houdt registratie van pleziervaartuigen bij; controleert de naleving van de wetten op vaargebied (veiligheidseisen aan boord, enz); cordineert het werk van de beheerders van sluizen en bruggen. Zie ook Registratie van schepen .

 149. Kost Zps ef Gertiy (Mijn Hart is Uw Hart)
  Axer-covent 6700-Jareuc Tf (053) 2017805

  Ergynische orthodoxe organisatie, gelieerd aan de Pelres-orde. Het kantoor zit ook in een klooster van deze orde. Het is niet geheel duidelijk wat de doelstelling van de stichting is, maar primair lijkt het te gaan om een orthodoxe vorm van het geloof uit te dragen middels lezingen, publicaties en bijeenkomsten, met name in het Pegrevische deel van Spokani. Vermoed wordt dat de stichting ook lobbyt bij politici voor wet- en regelgeving en regeringsbeleid die meer rekening houden met de "waarden en normen" van het geloof.

 150. Kosr Kindisiy Blofer-Ququl (Kosr Koninklijke Paardenfokvereniging)
  Liftkar Jakm-pt 8 3701-Kosr Tf (075) 6094753

  Deftige vereniging waarvan de leden het feitelijke fokken van paarden overlaten aan de boeren in de omgeving, en zichzelf voornamelijk vermaken met paardrijden, goede wijn en sociaal gebabbel. De eerste zondag van april is er elk jaar een groot feest op het sportterrein van Kosr, waar de gehele bevolking welkom is. Prins Lerdu Geeneg-Hubert die in de buurt van Kosr woonde, was tot zijn dood (8 mei 2019) erelid van de vereniging.

 151. Kfs-meeg (Verkeersraad)
  Fetu-klarbr 42 3100-Blort Tf (030) 4831019

  Overheidsinstantie (ressorterend onder het Ministerie van Verkeer) met als taak om de verkeersveiligheid te bevorderen, en de weggebruiker bekend te maken met regels, borden en voorschriften. Verder is de Kfs-meeg verantwoordelijk voor de rijexamens en de uitgifte van rijbewijzen. Vergelijk ook het Koninklijk Verkeersbureau. Tot 1987 heette deze instantie Aquonda-Kfs-buro.

 152. Kullarpliyjeren-bnt (Horeca-bond)
  Ef Blotter Liyt 88F 1700-Lammafin Tf (091) 4096565

  Organisatie van de werkgevers, werknemers en andere belanghebbenden in de horeca (hotel-, restaurant en cafwezen).


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 153. Labane-corvi'am (Labane-gemeenschap)
  Vuldurtos-lirrotiy 3 6800-Lassos Tf (051) 2506768

  Labane is de Godin van de Aarde. Dit is een vereniging van Ergynne-gelovigen die de "aanbidding der Natuur", zoals de Ergynne voorschrijft, ook bij de vrijetijdsbesteding in de praktijk wil brengen. Uiteraard trekt men er veel op uit, de vrije natuur in. Vandaar dat de vereniging ook twee kampeerterreinen bezit, waar een "religieuze beleving van het kamperen" centraal staat.

 154. Labane-institua (Labane-instituut)
  Colonje-weg 4046-Mnin Tf (066) 3075306

  Onderzoeksinstituut voor milieuvraagstukken, met een congrescentrum. Sinds april 2017 is de voormalige minister Govert Makaber directeur van dit instituut. ...

 155. Lanko-feslosos furt Zros-fntses (LfZf; Koepelstichting voor Woningfondsen)
  Tlpiy-even 6-8 4400-Xemn Tf (046) 2055205

  Overkoepelende organisatie die de belangen behartigt van alle bouwfondsen in Spokani. Wat bouwfondsen (of woningfondsen) zijn, wordt uitgelegd in het bestand Wonen en woonvormen

 156. Lebet-Buro (Kamer van Koophandel)
  (in alle rigtsrts) .

  Hier kunnen ondernemers zich inschrijven en hun rechtsvorm vastleggen. Het Lebet-Buro zorgt primair voor de uitvoering van de Lacs furt ef Lebetos (LfeL: Wet voor het Handeldrijven) waarin onder meer alle rechtsvormen zijn beschreven.

 157. Lebet-Buroex ef Ququl (LBQ; Vereniging van Kamers van Koophandel)
  (hoofdkantoor) Plaju-mirra 29 5000-Hoggebim Tf (041) 2728548
  (bijkantoor) Aftdierot 2 3000-Hirdo Tf (010) 2143711

  Overkoepelend orgaan van alle Kamers van Koophandel, dat voor hun gemeenschappelijke belangen naar buiten treedt. Het jaarboek Tiffapoent verschijnt onder redactie van de LBQ.
  Genoemd in de Amagene . Zie briefpapier .

 158. Lebet-ofiss (Handelskantoor)
  Veres-plep 2 3000-Hirdo Tf (010) 2916500

  Informatiecentrum voor buitenlanders die met Spokani handel willen drijven, of zich in Spokani willen vestigen. Ook bestemd voor Spokanirs die zaken met het buitenland willen doen. Het Lebet-ofiss is een onderdeel van het Ministerie van Handel, en moet niet verward worden met het Lebet-Buro = Kamer van Koophandel.

 159. Lehortiy-Zagy-Feslosos (LZF)
  Korda-mirra 33 4311-Laffenet Tf (058) 4074985

  Overkoepelende stichting voor de exploitatie van de Volkshogescholen. De stichting is in 1947 opgericht, en genoemd naar de commune (Lehortiy-Zagy-kents) waar de eerste Volkshogeschool van Spokani werd geopend (in 1938).

 160. Lesbifem
  (hoofdkantoor) Kordahagge 16 4200-Gralkrich Tf (046) 2389004

  Feministische beweging voor lesbische vrouwen, opgericht in 1964. Omdat de gelijkstelling van mannen en vrouwen al in het begin van de 19e eeuw in alle wetten en regels is vastgelegd, en ook de Ergynne de gelijkheid van man en vrouw erkent, is er voor een feministische beweging in Spokani niet veel te "doen". Daarentegen hebben lesbische vrouwen nog wel behoefte aan maatschappelijke aanvaarding. Tegenwoordig staat dat "fem" in de naam Lesbifem dan ook niet meer voor feministise maar moet het primair refereren aan "vrouwelijkheid", om het vooroordeel dat lesbiennes altijd van die mannelijke types zijn, onderuit te halen. Genoemd in de Amahko .

 161. Literarr
  Nar Bribbof-mirra 19 3000-Hirdo Tf (010) 2144729

  Literaire sociteit. Opgericht in 1912 en gevestigd in een oud schoolgebouw. Leden worden aangenomen door een ballotagecommissie, en dienen hun sporen verdiend te hebben met boek-, krant- en/of tijdschriftpublicaties op literair of journalistiek gebied. Bar en restaurant zijn uitsluitend toegankelijk voor de leden, hun permanente introducs en soms ook incidentele introducs. Maar events in de "Gouden Zaal" zijn voor iedereen toegankelijk. Hier worden perspresentaties, lezingen en discussies gehouden.

 162. Liysta (letterlijk "aanplakbord")
  Flbe-plep 109 3002-Hirdo Tf (010) 2162160


  Stichting, in het leven geroepen door de overheid, die zorg draagt dat alle mededelingen van de overheid via tv, websites en folders bij de burger terechtkomen. Het gaat dan in de eerste plaats om praktische zaken die de burger moet weten, maar ook besluiten, wetsaankondigingen en andere zakelijke informatie worden via Liysta openbaar. Sinds 2008 ressorteert Liysta onder de "communicatiekoepel" Stat-Zampr-Henntrt.

 163. Lgsecr Matns (Vrienden van het Woord)
  Hupster Lirrotiy 3A 3700-Conityje Tf (075) 2770062

  Literaire sociteit. Opgericht in 1799, bestaat nog steeds. Deze sociteit is de bakermat van de Conityje-koles (Conityjaanse School), een literaire stroming die tussen ca. 1840-1900 haar bloeitijd kende. De sociteit zelf kende haar bloeitijd tot omstreeks 1920. Tot ca. 1980 leidde ze een kwijnend bestaan, maar daarna nam het ledental weer toe, wat samenging met een toenemende belangstelling voor historische romans.

 164. Lziytree-port Cmpano
  (hoofdkantoor) Lziytree-port 4 1001-Br Tf (031) 2685642
  (Aflif) Corvitry-mirra 4 5300-Aflif Tf (047) 2048501
  (Husta) Kah-mirra 2 6400-Husta Tf (052) 3920511

  Hulporganisatie, primair bedoeld voor buitenlandse zeelui in Spokani, maar ook andere buitenlanders worden geholpen. Het gaat vooral om mensen met psychische, sociale of juridische problemen.

 165. Lnters-feslosos (Stichting "Klimop")
  Bach-plep 18 5003-Hoggebim Tf (041) 2503342

  Lnters is een bepaald soort klimop met rood-gele bladeren. Deze stichting behartigt de belangen van lichamelijk gehandicapten, en verzorgt ook vakanties en uitstapjes voor deze groep mensen. De stichting beheert enkele campings aan de Zverosta-kust, in het Girdes-gebergte en op Garos, die speciaal zijn aangepast, en waar voor een goede begeleiding van de gehandicapten wordt gezorgd.


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 166. Mrketeren-buro (Bureau voor het Marktwezen)
  Koles-mirra 13 3800-Blumarr Tf (010) 6632576

  Overheidsinstantie (ressorterend onder het Ministerie van Handel) die de belangen van de markten behartigt. In 1937 opgericht, en tot 1989 gevestigd in Gret (onder de naam Buro furt ef Stovyjeren). De modernisering van deze instantie ging in 1989 gepaard met een naamsverandering en een verhuizing naar Blumarr.
  Zie ook Geld en betalingsverkeer .

 167. Medise Ratt (Medische Raad)
  (Berref) Grt-mirra 24 3100-Blort Tf (030) 4259596
  (Liftka) Mennweg-na-Fonist 686 4000-Amahagge Tf (040) 2856331 [64]
  (kantoor in Amahagge sinds mei 1949 op dit adres; daarvoor elders)
  (Brr/Teujan) skn-mirra 13c 6200-Milbo Tf (051) 2041357
  (Tigof/Lomky/Garos) Domiy-plep 45 7100-Asjetto Tf (072) 2256101


  Instantie op eilandsniveau die de praktijken van medici controleert, opgericht in 1923. Hier kan men ook terecht met klachten over behandelende artsen. In de raad is tevens een tuchtcollege dat artsen terecht kan wijzen en eventueel tijdelijk op non-actief kan stellen. Bij zeer ernstige misstanden moet de raad de rechter inschakelen, die dan eventueel strafmaatregelen kan nemen.
  De Medische Raad is uitsluitend voor individuen die op medisch gebied over de schreef gaan. Voor ziekenhuizen en overige instituten in de gezondheidszorg bestaan andere controlerende instanties. De raad is ook sponsor van het vakblad Ef Medikiy.

 168. Megt Kondor-Gemell-trsrt
  (Belt-Hurt) 8402-Tofano Tf (082) 9562831
  Ws www.kondorgemell.sp

  Marien proefstation, vernoemd naar de mariene bioloog Megt Kondor-Gemell. Dit onderzoeksinstituut is een initiatief van de universiteiten van Amahagge en Zest, de Nationale Agrarische Bond (AB) en de toenmalige ministeries van Landbouw en Visserij, en van Economische zaken, en geopend in 1999. Hier onderzoekt men de economische en technische haalbaarheid van de teelt van zilte gewassen, vis, schaal- en schelpdieren. Verder vindt er zuiver wetenschappelijk onderzoek van het mariene leven plaats en worden de gevolgen van klimaatveranderingen en milieuvervuiling onderzocht, voor zover dat invloed heeft op het leven in zee.
  Het proefstation voert ook onderzoek in opdracht van derden uit en adviseert diverse organisaties op het gebied van aan zee gerelateerde voedselvoorziening.

 169. Meteorologise Institua (Met-In; Meteorologisch Instituut)
  Lofipana-prc 1 3100-Blort Tf (030) 3853850
  Ws www.metin.sp


  Spokanisch equivalent van het KNMI. Verzorgt de weersvoorspellingen en geeft verdere informatie over weer en klimaat. (DOM 66)

 170. Militerr Gmafae-Xlah (Migmax; Militair Ontspannings Korps)
  (hoofdkantoor) Plano-lirrotiy 14 3904-Berezze Tf (038) 3360541

  Besloten en exclusieve club voor hoge militairen en hun partner. Er zijn totaal 12 clubadressen, altijd in plaatsen met een kazerne of andere militaire instantie.

 171. Mindefit Uza (Rode Kruis) [57]
  Kindis-plep 2 4000-Amahagge Tf (040) 2855100

  Hoofdkantoor van het Rode Kruis in Spokani. De Spokanische afdeling is in 1889 opgericht, en sinds 1918 is het gevestigd op deze locatie in Amahagge, ooit een landhuis op een landgoed aan de rand van de stad, tegenwoordig een complex met aanbouwen in de stad zelf.

 172. Mittof & Pij-kf (Dit & Iets-heel-anders)
  Crotiy-mirra 49 7100-Asjetto Tf (072) 2132130
  Ws www.mittofurpijakuf.sp

  Stichting, door de gemeente Asjetto in het leven geroepen, om bijzondere winkels te promoten die voldoen aan de formule dat zij producten verkopen die in principe geen enkele relatie met elkaar hebben, maar waarvan de relatie op een grappige of creatieve manier toch gelegd wordt. (ASJETTO.DOM)

 173. Mbriy-ratt (MR; Monumentenraad)
  (hoofdkantoor) Ef Woquft 5 3300-Gret Tf (039) 4043022 Tx 334789
  (bijkantoor) Kelbra-plep 5 4002-Amahagge Tf (040) 2921516 [88]


  Spokanisch equivalent van Monumentenzorg; opgericht in 1957. Het bijkantoor in Amahagge is in 1963 geopend in een verbouwde, voormalige fabriekshal uit ca. 1840 (ook een monument).


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 174. Ngalim-Institua furt Tolanko-qulapp (NITOQU; Ngalim-Instituut voor Heelal-onderzoek)
  Weg hor 16 (Hr-Mldreevve) 5018-Totiarofe-Leresc Tf (063) 5012700
  Ws www.nitoqu.eu

  Door de overheid en een aantal universiteiten gefinancierd instituut dat in de ruimste zin van het woord het heelal onderzoekt. Dit onderzoek gebeurt in principe vanaf de aarde, maar soms werkt het NITOQU ook samen met buitenlandse ruimtevaartprojecten als het gaat om onderzoek in de ruimte. Op het terrein van het NITOQU staan diverse enorme schotelantennes, telescopen en andere apparatuur opgesteld om signalen en beelden uit de ruimte op te kunnen vangen.

 175. Nelatiyce-feslosos furt aferses ur Svmsta-armt (NS; Stichting voor de Zorg van Drenkelingen en Aangespoelde voorwerpen)
  Wefot-pola 62 2100-Tosiy Tf (079) 4030403
  Ws www.nelfes.sp

  Door de overheid opgerichte stichting die cordinerend optreedt als er actie ondernomen moet worden bij aan de kust aangespoelde dieren, lijken, boten of andere voorwerpen. In principe dienen burgers de politie of gemeente te verwittigen als ze aangespoelde dieren, drenkelingen of voorwerpen aantreffen. De gemeente of de politie schakelt dan de NS in, die alle overige betrokken instanties informeert. Deze cordinatie moet voorkmen dat bijvoorbeeld een aangespoelde walvis door de kustgemeente wordt begraven, terwijl het kadaver later weer moet worden opgegraven voor wetenschappelijk onderzoek. Ook kan de NS optreden als er gevaarlijke stoffen of drugs zijn aangespoeld en wellicht door nietsvermoedende burgers zijn meegenomen.

 176. Notarrs-fesququl (Notarisgenootschap)
  Tryfter-grg 3 1300-Trondom Tf (036) 2252255

  Beroepsvereniging voor notarissen. Het bestuur heeft de juridische mogelijkheid om een notaris uit het genootschap te zetten, zodat hij/zij het beroep niet meer mag uitoefenen.

 177. Nucleerr Qulape-sentrym (NQS; Nucleair Onderzoekscentrum)
  Maliy Cofert-plep 4203-Ies Tf (046) 3036125
  Ws www.nqsies.com


  Het gebouwencomplex ligt om veiligheidsredenen een eindje ten noorden van de bebouwde kom van Ies. Wat er in het NQS precies gebeurt, is deels geheim, maar dat er ook in opdracht van Defensie wordt gewerkt, is wel bekend. Verder houdt men zich hier ook bezig met onderzoek op het gebied van kernenergie en op medisch gebied. Andere taken zijn: onderzoek en advies m.b.t. stralingsbescherming, veiligheid en risico's; testen van nucleaire materialen; ontmanteling en afvalmanagement.


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 178. Oepiyre-harbos furt Fa'i, Gtliy een Nej (OeFGN; Keuringsdienst voor Vee, Vis en Vlees)
  Vildul-weg Nutter 9-11 4200-Gralkrich Tf (046) 2827262
  Ws www.oefgn.sp

  De OeFGN ressorteert onder het Ministerie van Landbouw/veeteelt en Visserij. Het is een overheidsinstantie die toeziet op de naleving van wet- en regelgeving met betrekking tot het houden van vee (waaronder ook gevogelte en andere dieren die bestemd zijn voor menselijke consumptie), de visserij en het verwerken van vlees en vis. De OeFGN certificeert slachthuizen, houdt het dierenwelzijn in de gaten, speelt een cordinerende rol bij dierziektes (denk aan vogelgriep, varkenspest, BSE, enz.), controleert veetransporten en de omstandigheden op markten waar levende dieren worden verhandeld, ondersteunt de douane bij de controle op in- en export van levende dieren, vlees en vis. Vergelijk ook de vroegere Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV) in Nederland (nu opgegaan in de Voedsel en Waren Autoriteit).
  Tot 1975 heette deze instantie Fijnta-trijos, waarbij het takenpakket veel minder omvattend was dan nu. Lano Estert-Rkfr is de directrice van deze instantie.

 179. Oftian 280 (Wijk 280)
  Mpberiy-plep 2 4004-Amahagge Tf (040) 2802801

  Winkeliersvereniging, oorspronkelijk van de middenstanders uit de wijk 280, maar omstreeks 1985 heeft ook de aangrenzende wijk 282 zich erbij gevoegd. Deze vereniging behartigt de belangen van de ondernemers uit deze twee wijken omdat zij zich bedreigd voelen door de sterke concurrentie in wijk 288, waar zich van oudsher de populaire winkelstraten van Amahagge bevinden. Oftian 280 is genoemd in de Amahko .

 180. Ollstovyer-Ququl (Vereniging van Kermisexploitanten)
  Kupn-terf 3 4019-Feuni Tf (040) 3626254

  Belangenorganisatie voor kermisexploitanten. Genoemd in de Amahko .

 181. Ool-jakms ur Umyns (OjU; Olievelden en Mijnen)
  Pleko-weg 9 5100-Mollefin Tf (045) 2529595

  Branchevereniging voor de olie- en kolenwinningsindustrie (mijnbouw); werkt samen met de Ciytrn-mg.

 182. rganisao furt ef Covent-poiros (CP; Organisatie voor het Kloosterleven)
  Liftkar Helmy-mirra 33 4100-Tunbas Tf (044) 2837120

  Een overkoepelende, niet-religieuze organisatie die de commercile en profane belangen van de Ergynne- en RK-kloosters en hun bewoners behartigt en cordineert. Regelt onder meer de pension-accommodatie en culturele activiteiten in kloosters. Zie ook de informatie bij Logies met Eten.


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 183. Podym-Ratt (Toneelraad)
  (hoofdkantoor) Korarbe 4-6 3100-Blort Tf (030) 3520761

  Overkoepelende organisatie die de belangen behartigt van alle aangesloten Spokanische toneel- en dansgezelschappen. Zie ook Mefa Quzoji-Vnn.

 184. Poly-Noi
  Nets-terf 1 4003-Amahagge Tf (040) 2916862

  Actiecomit, opgericht in 1961, dat verdere uitbreiding van de chemische fabriek Polyfiyx in Amahagge wilde voorkmen, en de corruptie van dit bedrijf aan de kaak stelde. Na het faillissement van Polyfiyx in 1980 heeft Poly-Noi zich ingezet om het vervuilde industrieterrein te saneren en voor woningbouw te bestemmen; sinds 1990 is Poly-Noi een lokale politieke partij en heet officieel Pola, maar de oude naam is nog algemeen in gebruik.

 185. Port-wuma
  Karee-lirrotiy 12-18 en 19 / Mst-terf 4003-Amahagge
  Tf (040) 2953466 en 2953470 Tel.nrs. zijn vervallen!

  Actiecentrum (opgericht in 1972 en opgeheven in 1988) in de toentertijd verpauperde wijk Port-arbe in het havengebied van Amahagge. In eerste instantie was Port-wuma een krakersbeweging die de lege pakhuizen en de vervallen arbeidershuizen in de wijk kraakte en opknapte. Later ontwikkelde het actiecentrum zich tot een professioneel geleide organisatie, waarbij het kraken niet meer voorop stond, maar de nadruk werd gelegd op renovatie van de wijk. Uiteindelijk werd het een soort projectbureau dat nauw ging samenwerken met de gemeente Amahagge om de wijk geheel op te knappen, met onder meer luxe appartementen en veel sociale, culturele en maatschappelijke voorzieningen. In 1988 heeft Port-wuma zichzelf opgeheven omdat hun doel bereikt was: verdere ontwikkelingen konden aan de gemeente overgelaten worden. Veel krakers en actievoerders van het eerste uur zijn tegenwoordig succesvolle zakenlui, bekende politici of geslaagd in creatieve beroepen (architecten ed.). Het voormalige "kantoor" van Port-wuma aan het Karee-lirrotiy was ooit een gekraakte verzameling woonhuizen annex kantoren. Tegenwoordig zijn het luxe appartementen. Enkele krakers uit de jaren 80 wonen er nu als welgestelde 50-plussers. De spreekbuis van het actiecentrum was de weekkrant Amahko.
  Genoemd in de Amahko .

 186. Pree fes Spooksoliy (PRESPO; Pers in Spokani)
  Amahagge
  Aven-Sinto-Pacarefaniy 401 4000-Amahagge Tf (040) 2863121
  Fx (040) 2863125 Tx 426999
  (oude adres tot juni 1992: Sinto-Larmin 6 4003-Amahagge Tf (040) 2684848 Tx 420505)
  Hirdo
  Mikkon-terf 6 (Mikkon) 3000-Hirdo Tf (010) 2155215
  Fx (010) 2157000 Tx 383736
  algemeen
  Ep info@prespo.sp Ws www.prespo.sp / www.prespo.com / www.prespocom.sp

  Het officile nationale persbureau, in het dagelijks taalgebruik "Prespo" genoemd. Een particuliere onderneming die aan het Ministerie van Algemene zaken en Communicatie verantwoording schuldig is. PRESPO-nieuwsitems met betrekking tot informatie die in het Spokanisch Archief is opgenomen, kunnen bereikt worden door op de knop te klikken.

  Op sites met PRESPO-nieuws kan geadverteerd worden. Meer informatie hierover is te vinden op de speciale site www.prespocom.sp.
  (DOM 209) (zie briefpapier en )

 187. Propagand-buro rifo Chalfe-kra (PCK; Propagandabureau voor Kunstnijverheid)
  Garrent-lirrotiy (Xerdf-toren) 4003-Amahagge Tf (040) 2300538

  Het kantoor huisvest tevens een expositieruimte en een verkoopcentrum.

 188. Publiyc Prosecutere-buro (PPB; Openbaar Prosecutiekantoor)
  Kloppa-weg 3-5 3007-Xea Tf (010) 4657657


  Overheidsinstantie, equivalent van het Openbaar Ministerie (Public Prosecution Service). Verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Onderdeel van het Ministerie van Justitie.


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 189. Ququl furt Bergalefos (QuBerg; Vereniging voor Bergsporten)
  Blef ef Husof 47 4331-Quandep Tf (048) 3038269

  Vereniging voor liefhebbers van bergbeklimmen, bergwandelen, skin en langlaufen. Er worden tochten en excursies georganiseerd, en de leden hebben toegang tot enkele schitterend gelegen, maar moeilijk bereikbare, kampeerterreinen.

 190. Ququl furt ef Spooksoliy Benc-siyclo (QSBS; Vereniging voor de Spokanische Bankenbranche)
  Genova-mirra 42A 3001-Hirdo Tf (010) 2186824

  Belangenorganisatie waarbij alle banken zijn aangesloten. De QSBS zorgt ervoor dat gemeenschappelijke belangen behartigd worden en dat de banken in vele opzichten op n lijn zitten als het gaat om service en benadering van hun klanten. Zo zorgt de QSBS ervoor dat banken dezelfde openingstijden hanteren, hun informatievoorziening volgens standaardprocedures plaatsvindt, betalingssystemen gentegreerd zijn, enzovoort. Verder is de QSBS een machtige lobby-organisatie naar de overheid toe - om niet te spreken van belangenverstrengeling. Veel bestuurders van de QSBS hebben nauwe zakelijke of familiebanden met politici.

 191. Ququl furt Liftkar Mjls (QULIM; Vereniging voor Oude Molens)
  Lurgiy-mirra 52 4602-Jannen Tf (056) 4083136

  Beijvert zich voor de restauratie en de instandhouding van vervallen wind- en watermolens. Men probeert tevens een goede bestemming te vinden voor molens die niet meer als zodanig in bedrijf zijn.

 192. Ququl furt Zleeftiyns-spklns (Vereniging voor Onroerendezaak-eigenaren)
  Weg-na-Tkle 22 2104-Vega Tf (079) 5907678

  Vereniging behartigt primair de belangen van huiseigenaren (vergelijk de Nederlandse Vereniging Eigen Huis). Maar ook de particuliere bezitters van bedrijfspanden kunnen tot zekere hoogte profiteren van deze vereniging.

 193. Ququl rifo Arnka-frints (QUAFRI; Vereniging van Spoorwegvrienden)
  Heles-grg 13B 4000-Amahagge Tf (040) 2885612

  Deze vereniging organiseert allerlei reizen met bijzondere treinen over spoorlijnen die dikwijls niet voor normaal reizigersvervoer gebruikt worden, zodat u op plaatsen komt waar u als "normale" toerist nooit zult komen. Zie ook de informatie bij Excursies.

 194. Ququl rifo Elx Ergte (Qu.E.E.; Vereniging van Bescheiden Bedrijven)
  Fonis-plep 1 2032-Empecho Tf (088) 2140099

  Belangenvereniging voor het midden- en kleinbedrijf. Het MKB staat in Spokani bekend als "e.e.", ofwel elx ergte. In de Spokanische wetgeving wordt onderscheid gemaakt tussen (1) middelgrote bedrijven (minder dan 250 werknemers), (2) kleine bedrijven (minder dan 50 werknemers) en microbedrijven (minder dan 10 werknemers). Hier wordt dus dezelfde onderverdeling gehanteerd als in de Europese Unie wordt geadviseerd.
  Voor bedrijven die in de categorie "e.e." vallen, gelden minder strikte regels op het gebied van boekhouding en andere administratie, personeelsbeleid, belastingen, arbo-wetgeving en dergelijke.

 195. Ququl rifo Esperantistiys fes Spooksoliy (Quesp; Vereniging van Esperantisten in Spokani)

  Tussen 1943 en 1950 de naam voor de huidige Spokana Esperantista Asocio.

 196. Ququl rifo Onbas (QO; Vereniging van Grootgrondbezitters)
  Egpeeff-plep 88 5400-Lost Tf (054) 2059282

  Belangenorganisatie voor grootgrondbezitters. Wie dat precies zijn is niet geheel duidelijk: mensen die vele vierkante kilometers aan grond bezitten maar in een relatief bescheiden villa wonen zijn net zo goed de doelgroep als mensen met een riant kasteel op slechts een halve hectare grond (vergelijk ook de Bond voor Landheren). Verder wordt er geen onderscheid gemaakt tussen eigenaren van een arkdomenn en eigenaren van een "gewoon" stuk grond, noch tussen adel en niet-adel.
  De QO is tot op zekere hoogte ook een gezelligheidsvereniging (sociteit) voor grootgrondbezitters, en organiseert dan ook regelmatig feesten, diners, culturele avonden of informele bijeenkomsten, altijd ten huize van een van de leden ergens in het land.
  Bijzonder is dat hier de traditionele scheidslijn tussen domenners en "gewone" grootgrondbezitters weggewist is, en men als vrienden met elkaar optrekt. Het is vooral aan jonkheer Moffain Mesturia Ploji-Locren te danken dat de van oudsher feodale verhoudingen een democratisch gezicht konden krijgen.

 197. Ququltor Energiy-cmpano (QEC; Verenigde Energiemaatschappij)
  (hoofdkantoor) Mitrt Huliy-mirra 48-50 4200-Gralkrich Tf (046) 2525252
  Ws www.qec.sp


  Staatsbedrijf dat op landelijk niveau water, gas en elektriciteit distribueert en dit bij de afnemers in rekening brengt. De QEC bezit zelf ook een aantal elektriciteitscentrales, waterwin-installaties en gasfabrieken. Bovendien controleert de QEC de lokale elektriciteitsproductie en drinkwaterwinning die plaatsvindt buiten de landelijke distributienetten en veelal in privhanden is.
  Zie documentvoorbeelden meteropneming en kantooropening .

 198. Qurubo-Lanko (QULA; Veiligheidskoepel)
  (hoofdkantoor) Craja-plep 4-6 3004-Hirdo Tf (010) 2425260

  Binnenlandse veiligheidsdienst, equivalent van de AIVD (voormalige BVD) in Nederland. Buitenlanders die in Spokani woonachtig zijn, worden in de gaten gehouden door de afdeling "Tnefrzjo".

 199. Qulape-institua furt ef Zee-poiros (Onderzoeksinstituut voor het Zeeleven)
  Zee-belp-lirrotiy 6401-Zar-Husta Tf (052) 2268244

  Door de overheid gefinancierd instituut dat het leven in zee en de gevolgen van milieuvervuiling en dergelijke bestudeert. Het instituut is in 1912 opgericht en werkt sinds ca. 1950 nauw samen met de universiteiten in Amahagge en Zest. In 2008 kon het instituut een gloednieuw pand betrekken waar tevens een museum en aquarium werden ingericht, het Tena Gizell-Acarym. Het oude, uit 1902 stammende pand, dat op een mooie locatie aan de kust lag, is ondanks vele protesten gesloopt.

 200. Qulape-institua furt Ekologise Agrari (QIFEA; Onderzoeksinstituut voor Biologische Landbouw)
  Crdelenn-weg 20 3700-Conityje Tf (075) 2864006
  Ws www.qifea.sp


  Keurmerk
     Door de overheid gefinancierd instituut dat bestudeert hoe biologische landbouw (en veeteelt) in Spokani bevorderd kan worden. Het instituut controleert ook de producten die als "biologisch" op de markt worden gebracht en geeft hiervoor een keurmerk uit, genaamd EKAG. EKAG-producten worden steeds vaker in gewone supermarkten verkocht, maar zijn vooralsnog vooral in gespecialiseerde winkels te vinden.

 201. Qulape-sentrym furt Energiy-crbaros ur Ityro-somposz (QSECIS; Onderzoekscentrum voor Energievoorziening en Klimaatgevolgen)
  Chepciy-mirra 3912-Ozaneto a/e Leije Tf (038) 9013555


  Een organisatie van Elek-crbatt (staatsbedrijf voor elektriciteitsvoorziening), gevestigd in de Pitla-polder, die zich bezighoudt met onderzoek naar energievoorziening en de gevolgen voor het klimaat. QSECIS richt zich voornamelijk op praktisch onderzoek, dit in tegenstelling tot het QUSET.

 202. Qulape-sentrym furt Energiy-tolinnoss (QUSET; Onderzoekscentrum voor Energievraagstukken)
  Mirra P2 E 4203-Ies Tf (046) 3919722

  Een IES-organisatie, die zich bezighoudt met onderzoek naar duurzame energie (windmolens, zonnepanelen, aardwarmte, enz.). QUSET richt zich voornamelijk op theoretisch-wetenschappelijk onderzoek, dit in tegenstelling tot het QSECIS.


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 203. Rao-meeg ur Portzerfi-c (Rameepo; Radio- en Televisieraad)
  Hildi

  Voormalige beheerder van radio- en tv-zenders, opgericht in 1937. Oorspronkelijk beheerde de Rameepo ook de radio- en tv-studio's, maar die taak is in 1971 afgeschaft toen de radio- en tv-omroepen zelf over hun eigen studio's mochten beschikken. De Rameepo werd toen het Sentrala Spooksoliy Strle Systemm (4S).

 204. Rao-Televio-Ququl (Ratequ; Radio-Televisie-Vereniging)
  Quitk-ark 55 3000-Hirdo Tf (010) 2154300

  Landelijke omroepvereniging die tot 1987 het monopolie op de publicatie van radio- en tv-programma's had - in het blad Ratequ-tden. Veel Spokanirs waren tot dat jaar noodgedwongen lid van deze dure vereniging, alleen om op de hoogte te blijven van het programma-aanbod.

 205. Roefto furt Arnka-stunners een c-cstierpas (Rasc; Verbond voor Spoorwegbetrokkenen en -belangstellenden)
  Mjl-mirra 33 4200-Gralkrich Tf (046) 2361296
  Ep info@rasoc.sp Ws www.rasoc.sp

  Opgericht in 1938 en primair een organisatie van mensen die beroepshalve betrokken zijn bij de spoorwegen. Maar het verbond staat ook open voor alle anderen die genteresseerd zijn in het spoorwegwezen. Het doelgebied is tegenwoordig uitgebreid met tramwegen (zowel lokaal als interlokaal) en metro's, kortom, al het railgebonden vervoer. De Rasc geeft een maandblad uit dat ook in de vrije verkoop is: Trenos.

 206. Roefto furt ef Rte, Ripje een Nolce (RRRN; Verbond voor het Rijden, Mennen en Besturen)
  (hoofdkantoor) Elsine Sinto-Stemn-Kerft-mirra 22 5008-Moques Tf (063) 2094733

  Organisatie waarbij iedereen aangesloten moet zijn die op de openbare weg een rijdier wil berijden of een bespannen wagen wil besturen.

 207. Roefto furt Tiynslenkers (Verbond voor Vrachtrijders)
  (hoofdkantoor) Trest-mirra 33 3600-Jatty (BF) Tf (076) 2561416
  (bijkantoor) Cndy-mirra 12a 5500-Gr Tf (048) 2329632

  Organisatie die de belangen van vrachtautochauffeurs en het vrachtverkeer behartigt. Dit is geen echte vakbond.

 208. Ruts-crtografij-Buro (RCB; Zeecartografie-Bureau)
  Mennweg-na-Lankos 88 8200-Trofy Tf (083) 2039665

  Overheidsinstantie (ressorterend onder het Ministerie van Infrastructuur, Landinrichting en Waterstaat) die de officile zeekaarten uitgeeft.


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 209. ar-ofiss (Natuurbureau) [22]
  Brefkch-plep 86A 4004-Amahagge Tf (040) 2815209

  In opdracht van de overheid werkend ingenieursbureau (opgericht in 1991) dat grote infrastructurele projecten uitwerkt die ingepast dienen te worden in de natuurlijke omgeving, vaak in beschermde natuurgebieden of anderszins kwetsbare milieus waar technische ingrepen gevoelig zijn.

 210. ar-tonn-frints (TF; Vrienden van het Natuurschoon)
  Kriy-lirrotiy 7C 3300-Gret Tf (039) 4073895

  Vereniging die zich inzet om te genieten van wat de natuur ons te bieden heeft, in plaats van actief bezig te zijn met het behouden van de natuur die ons nog rest, of met het uitbreiden van de schaarse natuur. De meeste leden van deze vereniging zijn oudere intellectuelen, kunstenaars en (fanatieke) Ergynne-gelovigen.

 211. ar-Zillos (Z; Natuur-Bescherming)
  (hoofdkantoor) Dvoets-pt 3601-Flipa Tf (076) 3845300

  Spokanische vereniging voor behoud van de natuur, vergelijk Natuurmonumenten in Nederland. De organisatieheeft talloze natuurgebieden in beheer, maar laat het beheer van officile landgoederen en door de overheid erkende natuurreservaten aan andere organisaties over. De Z zet zich met research, werkgroepen en projecten ook in voor het behoud van specifieke landschapselementen of bedreigde planten- en diersoorten. Ook is voorlichting en educatie een belangrijke taak.

 212. Samen Vlemoetseerts (SV; Zich goed gedragende Slachthuizen)
  Taris-mirra 27 7001-Tsjech Tf (070) 2336009

  Slachthuizen die alleen duurzaam gefokte dieren accepteren, ervoor garant staan dat ze diervriendelijk zijn vervoerd en ook diervriendelijk worden geslacht, kunnen lid worden van de SV. Ook slagers die garanderen dat ze alleen vlees verkopen dat aan al deze eisen voldoet, kunnen het keurmerk SV krijgen. Het keurmerk zegt echter niets over biologische of ecologische veeteelt, waarbij eisen gesteld worden op het gebied van milieu, natuur en landschap (daar zijn andere keurmerken voor). De SV gaat dus uitsluitend over het welzijn van de dieren, en ook enigszins van de mensen omdat er ook strenge regels met betrekking tot het toedienen van antibiotica en dergelijke gelden.
  Genoemd in de Amahko .

 213. mrmiy-Meeg (Werklozen-Raad)
  (hoofdkantoor) Larmin-mirra 22 3300-Gret Tf (039) 4074303
  Aven-Sinto-Pacarefaniy 454 4000-Amahagge
  Tf (040) 2865861 (sinds 1954; samen met rm-ofiss) [71]

  Instantie die zich met arbeidsbemiddeling en uitkeringen bezighoudt (een soort combinatie van Sociale Dienst en Arbeidsbureau). De Raad heeft een vestiging in elke rigtsrt . Zie ook de afbeelding .

 214. arcess Hst-ratt ur Umyn-c (HU; Landelijke Mijn- en Groeveraad)
  (hoofdkantoor) Egpeeff-lirrotiy 122 5200-Tanbr Tf (043) 2135131

  Overheidsinstantie (ressorterend onder het Ministerie van Sociale zaken, Werk en Jeugd) die toezicht houdt op de mijnen, steengroeven, olie- en gaswinning. Vergelijk het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in Nederland. Van 1994 tot in mei 2006 was Lra Emmerliyst-Oliyi, de voormalige minister van Verkeer, directeur.

 215. arkaleemos ("Bosbouw op eigen terrein")
  Moffain Lerf-mirra 73 1301-Trondom Tf (036) 2185082

  Overheidsinstantie (ressorterend onder het Ministerie van Landbouw/Veeteelt, Bosbouw en Visserij) die toezicht houdt op particuliere bossen (voor bossen in staatseigendom bestaat de instantie Frestas ur Wumaa).

 216. arkdomenn-meeg (Domeinraad)
  Fes ef Jakms G1 3101-Blort Tf (030) 4851932

  Overkoepelende raad, bestaande uit afgevaardigden van de regering, de eilandsbesturen en de arkdomenns, die het reilen en zeilen op deze landgoederen in de gaten houdt.

 217. arkiffos ("Land-maken")
  (hoofdkantoor) Hotela-lirrotiy 61 2201-Trendon Tf (035) 2700270

  Overheidsinstantie (ressorterend onder het Ministerie van Infrastructuur, Landinrichting en Waterstaat), belast met het beheer van waterwegen, bruggen, sluizen, dijken en andere objecten met betrekking tot waterwegen. Het equivalent van Rijkswaterstaat (maar beheer en onderhoud van wegen valt niet onder de taken van arkiffos). De instantie heeft diverse regionale kantoren, onder andere in het Gratyliy-seert te Hirdo, dat tevens een museum is.

 218. See Nature
  Venea-plep 27 3001-Hirdo Tf (010) 2375213

  Overkoepelende organisatie voor natuurbehoud en recreatie. Er zijn in Spokani talloze organisaties die zich inzetten voor herstel en behoud van de natuur, maar ook vele organisaties die de belangen van de recreatieve sector behartigen. Vaak gaan beide doelstellingen niet samen. Natuurbehoud en natuurbescherming laten zich niet altijd combineren met toerisme en recreatie.
  Om deze tegenstelling op te lossen en de doelstellingen te cordineren hebben het Ministerie van Toerisme en Recreatie, en het Ministerie van Milieu en Natuur in 1990 de stichting ar-zerfos ("Natuurzicht", of ook "Zie de Natuur") in het leven geroepen. Sinds 2006 heet deze organisatie See Nature.
  Het initiatief voor deze stichting heeft een interessante voorgeschiedenis. In de jaren 80 voerde het Ministerie van Toerisme en Recreatie enkele campagnes om de ogen te openen voor al het fraais dat de Spokanische natuur te bieden heeft. Eerst met de nadruk op de bossen, later meet in het algemeen met de slogan "Spooksoliyex ef toarkofiy ge: ..." (Het landschapsschoon van Spokani biedt aan: ...) werd telkens een ander element uit de Spokanische natuur belicht. De slogan was te vinden op posters, en op de puntjes stond dan de naam van een prachtig natuurgebied. Het was de bedoeling dat mensen zulke gebieden gingen bezoeken, maar de campagne werd zo'n groot succes dat de natuurgebieden eronder gingen lijden, en de overheid de nadruk ging leggen op het behouden van de natuur, in plaats van op het bezoeken ervan. Dit leidde tot de oprichting van ar-zerfos, dus in feite een vervolg op de succesvolle campagne.
  Het Fysieke Archief bezit 5 originele posters uit de tijd van deze campagnes, zie de afbeeldingen.

 219. eentriyos furt ef Ayrs-quruboiy (AQUR; Inspectie voor de Luchtvaartveiligheid)
  Rom-aven 43 3001-Hirdo Tf (010) 2188585
  Ep info@saqur.sp Ws www.saqur.sp

  Ressorteert onder het Ministerie van Verkeer. De oude naam was Ayrs-qurubos-ntriyos. Deze organisatie was tot maart 1998 gevestigd in Blort. Vervolgens werd de naam gewijzigd in eentriyos furt ef Ayrs-quruboiy (afgekort als eefAqu) en werd de organisatie in Hirdo gevestigd op hetzelfde adres als het ministerie (Aven Rifo Florino 20). Toen het ministerie op 1 augustus 2006 verhuisde, verhuisde de eefAqu naar het nieuwe adres Rom-aven 43. De afkorting eefAqu werd toen gewijzigd in AQUR.
  De Inspectie controleert de veiligheid op luchthavens en vliegvelden , in de ruimste zin des woords. Verder valt ook de luchtverkeersleiding boven Spokanisch grondgebied onder de verantwoordelijkheid van de Inspectie. De verkeersleiders zijn in haar dienst. Zie ook Hesta Plck en Hgge Plmer-Dryst. Zie oud briefpapier tot 1.8.2006. Zie nieuw briefpapier vanaf 1.8.2006.

 220. eentriyos furt Njebopiy-poalsta (NP; Inspectie voor Scheepvaartaangelegenheden)
  (hoofdkantoor) Port-weg II kaf 6-10 1001-Br Tf (031) 2666666
  Fx (031) 7027020 Tx 117890 Ep info@seenp.sp Ws www.seenp.sp

  Ressorteert onder het Ministerie van Verkeer. Te vergelijken met de Scheepvaartinspectie in Nederland. De instantie controleert de veiligheid op/van schepen en havens, in de ruimste zin des woords. Ook de controle van de (al dan niet) geldige documenten van het personeel aan boord van buitenlandse schepen die een Spokanische haven aandoen, valt onder de verantwoordelijkheid van de NP (maar in samenwerking met de douane en immigratiedienst).

 221. eentriyos furt rm-stnts (S; Inspectie voor Arbeidsomstandigheden)
  Kryobiy-lirrotiy 5-7 3100-Blort Tf (030) 3765376
  Ep info@sys.sp Ws www.sys.sp

  Te vergelijken met de Arbeidsinspectie in Nederland. Houdt toezicht op de naleving van wetten op het terrein van arbeid (veilig en gezond werken). In tegenstelling tot de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft de S niet de taak om arbeidsmarktfraude, zoals illegale arbeid, uitbuiting en onderbetaling te controleren en bestrijden; daarvoor bestaat geen landelijke dienst, maar wordt de verantwoordelijkheid bij de districten en gemeenten gelegd (veelal de politie en/of belastingdiensten).

 222. empoeg Fisa-clup (FC; Visclub van emp)
  Ni-terf 8 3413-emp Tf (038) 4027142

  Oorspronkelijk een lokale vereniging van vissers. Zet zich vanaf ca. 1970 in voor het behoud van de met uitsterven gedoemde kaklbes (bepaald soort vis). De activiteiten van de visclub zijn zo serieus en succesvol dat de regering de FC aanwijst als officile instantie die zich moet inzetten voor het behoud van alle bedreigde zoetwatervissen in Spokani. Van een amateur-visclubje is de FC uitgegroeid tot een professioneel geleide, door de regering gesubsidieerde, stichting. Meer informatie in De Kaklbes .

 223. Sensuriy-meeg (Censuur-raad)
  Dizjeft-pt 2 3800-Blumarr Tf (010) 6644551

  Overheidsinstantie, opgericht in 1833; sinds 1999 gevestigd in Blumarr, voor die tijd in Amahagge. Ressorteert tegenwoordig onder het Ministerie van Justitie en ziet toe op de naleving van de censuurwetten. Tot ca. 1980 werd er sterk gelet of taalgebruik, afbeeldingen en muziek niet beledigend waren voor het Koninklijk Huis, niet strijdig waren met de gangbare politieke opvattingen, geen aantasting betekenden van de goede zeden en geen bedreiging vormden voor de openbare orde.
  De censuurraad was tussen 1950 en 1980 opvallend lastig voor de popmuziek en het moderne theater, twee ontwikkelingen die werden beschouwd als een verderfelijke invloed uit de westerse wereld. Vanaf 1985 is de raad vrijwel uitsluitend genteresseerd in openbaarmakingen waarin geweld, politiek extremisme, discriminatie, racisme en terrorisme een rol spelen, of waarin zulke verwerpelijke zaken worden aangewakkerd.
  Het begrip "openbaarmaking" dient zo ruim mogelijk opgevat te worden: elke vorm waarin tekst, afbeeldingen of geluid aan het volk gepresenteerd kan worden, is een "openbaarmaking". Ook moderne digitale middelen als internet of cd-rom vallen hieronder. De Censuurraad bepaalt niet alleen of een openbaarmaking verboden moet zijn, maar beslist ook over de minimumleeftijd voor bioscoop- en tv-films. Zie ook Elsa Strftmmui-Oten.

 224. Sentrala Krediytram (Centraal Kredietregister)
  Nut-prer-plep 199 4101-Tunbas Tf (044) 2594823

  Hier wordt de registratie van alle schulden, leningen, hypotheken, nog niet voldane belastingen en boetes ed. gedaan. Als Spokanische burgers niet aan hun betalingsverplichtingen voldoen wordt dat hier geregistreerd. Kredietverlenende instanties en belastingdiensten kunnen inzage in de gegevens krijgen. Particuliere schuldeisers (ook verstrekkers van leningen) kunnen een notaris inschakelen die inzage krijgt in de gegevens, zodat deze de particuliere opdrachtgever op de hoogte kan stellen van iemands financile situatie. Zie ook Javln Eltu Varyh-Meert.

 225. Sentrala Kfs-buro (Centraal Verkeersbureau)
  Napoll-plep 14 3001-Hirdo Tf (010) 2187837

  Een onderafdeling van het Ministerie van Verkeer. Is verantwoordelijk voor de heffing van motorrijtuigenbelasting en verzorgt de aanvraag/verlenging van rijbewijzen voor de volgende groepen:
  (a) Spokanirs die geen vaste woon- of verblijfplaats in Spokani hebben
  (b) Spokanirs die in het buitenland woonachtig zijn
  (c) buitenlanders die in Spok woonachtig zijn.
  Spokanirs met een vaste woon- of verblijfplaats in Spokani kunnen voor hun rijbewijs terecht bij hun gemeentehuis of een Stat-buro. Vergelijk ook het Koninklijk Verkeersbureau.

 226. Sentrala Poirest-ofiss (SPO; Centraal Levensmiddelenbureau) [34]
  Quijatustr-weg 4003-Amahagge Tf (040) 2952064

  Het SPO ressorteert onder het Ministerie van Gezondheid, Voedselkwaliteit en Consumentenzaken en is het equivalent van de Keuringsdienst van Waren (tegenwoordig: Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), in Belgi de FAVV - tenminste, voor zover het voedsel betreft). Houdt de kwaliteit van levensmiddelen in de gaten en controleert of de wetgeving op dit gebied wordt nageleefd door de horeca, levensmiddelenbedrijven en industrie. De SPO heeft bijkantoren in alle hoofdsteden.
  De SPO kent een aantal onderafdelingen met een meer commercile dan controlerende functie, het beste te vergelijken met "productschappen". Deze afdelingen hebben tot doel om de kwaliteit van bepaalde productcategorien (zoals zuivel; groente en fruit; brood en deegwaren; vlees en vleesproducten; vis en visproducten; wijn en bier) te verhogen, nieuwe producten te ontwikkelen en deze promoten. Er worden dan ook regelmatig beurzen en competities georganiseerd om nieuwe of verbeterde producten aan te prijzen en er prijzen voor uit te reiken. Op deze manier heeft het SPO niet het bureaucratische, kinderachtige en strenge imago dat het Nederlandse equivalent kent.
  De voorloper van de SPO (ra-trijos) is opgericht in 1926, de naam is in 1969 veranderd, en het enorme kantoorgebouw in Amahagge is in 1966 in gebruik genomen.
  Voor het bewaken van de veiligheid van consumentenproducten (anders dan voedsel) en de controle op de naleving van wet- en regelgeving met betrekking tot consumentenproducten kent Spokani de eentriyos furt Cnsument-yjeefiys (Inspectie voor Consumentenbelangen).

 227. Sentrala Publiyc rnteram (SP; Centraal Openbaar Bevolkingsregister)
  Lerdu Fls Comf-Kanea-weg 32-36 3101-Blort Tf (030) 4846589

  Registratie van alle personen met de Spokanische nationaliteit. Het SP (ressorterend onder het Ministerie van Binnenlandse zaken en Bestuurlijke hervorming) houdt de volgende gegevens bij:
  (a) volledige naam (voornamen en achternamen)
  (b) geboortedatum en geboorteplaats
  (c) eventuele sterfdatum en sterfplaats
  (d) persoonsnummer (Identihor)

  Via de Burgerlijke Stand in de geboorte- of sterfplaats is te achterhalen waar iemand op een bepaald moment woonachtig is/was. De gemeente waar iemand woont houdt een meer gedetailleerd bestand bij, met o.m. de volgende gegevens: adres, huwelijkse staat, kinderen, in bezit van paspoort/rijbewijs/kentekenbewijs ed., beroep, godsdienst, eventueel strafblad. Deze gegevens zijn niet openbaar. Uit de persoonsgegevens destilleert de SP een lijst met alle voor- en achternamen die in Spokani voorkomen. Alleen de spelling gehanteerd in de registers van de SP wordt als geldige schrijfwijze aangemerkt.

 228. Sentrala Spooksoliy Strle Systemm (4S; Centraal Spokanisch Zendsysteem)
  Kindis-mirra 92 2000-Hildi Tf (087) 2193003

  Instantie die de radio- en tv-zenders en zendmasten van de nationale en regionale omroepen beheert. Officieel wordt de naam als "4S" afgekort, maar men schrijft ook wel "Fr-S" of "Frees" (zoals de uitspraak is).
  De 4S kwam in 1971 voort uit de Rameepo die ook de radio- en tv-studio's beheerde. Sinds 2001 heeft de 4S ook een cordinerende rol bij het verlenen van vergunningen voor zenders voor mobiele telefonie, en het plaatsen en onderhouden van zulke zenders en masten.
  Voor een overzicht van de zenders, zie Radio en televisie: zenderoverzicht .

 229. Sentrym furt Internet-tegnoliy (SIT; Centrum voor Internettechnologie)
  Mirra P2 G 4203-Ies Tf (046) 3919898

  Een IES-organisatie, die zich bezighoudt met onderzoek en ontwikkeling op het gebied van internettechnologie. Mede door de onthullingen van Edward Snowden heeft het SIT prioriteit gegeven aan onderzoek naar versleuteling van het internetverkeer en een afscherming van het Spokanische netwerk, zodat buitenlandse inlichtingendiensten de Spokanische internetcommunicatie niet kunnen aftappen. Kvink is de eerste provider die expliciet van deze technologie gebruikmaakt.

 230. Siyclo-ququl furt Burgs-wencaters (SQuBu; Branchevereniging voor Tankstationhouders)
  Wefot-mirra 7-9 1100-Kurriy Tf (032) 3271938
  Ws www.sqburwen.sp

  Belangenorganisatie voor pachters en uitbaters van tankstations. Het zijn over het algemeen de grote benzinemaatschappijen en het staatsbedrijf Lux die de bedrijfsvoering van de tankstations bepalen. De pachters, uitbaters en hun personeel hebben niet veel in te brengen. De SQuBu komt op voor hun arbeidsomstandigheden, financile belangen, cao's enzovoort.

 231. Societatis Zestiense
  Sinto-Mateus-mirra 36 7300-Zest Tf (070) 4087671

  Ergynische sociteit, oorspronkelijk voor het meer behoudende soort geleerden die verbonden zijn aan de Universiteit van Zest. In 1757 opgericht door een aantal ergynische professoren die zich niet thuisvoelden in het katholieke milieu waarin de meeste geleerden in die tijd verkeerden. Tegenwoordig is de ergynische signatuur minder prominent aanwezig en is de sociteit meer een gezelligheidsvereniging voor alle hoogleraren en docenten van de universiteit geworden. Maar een conservatief clubje ergynische sociteitsleden gaat nog elke donderdagavond baden in het Akademise Wik-seert.

 232. Soala Kin-insrnsos (Sokin; Sociale Ziekteverzekering)
  (hoofdkantoor) Genova-plep 33-35 3001-Hirdo Tf (010) 2875143
  Fx (010) 7075143 Ep info@sokin.sp Ws www.sokin.sp
  (bijkantoor regio Gret) Tentef Kveer-weg 16-20 3300-Gret
  Tf (039) 4148884 Ep gret@sokin.sp

  Algemene ziektekostenverzekering voor elke Spokanir die niet voor een particuliere verzekering kiest. Het is nooit verplicht om bij de Sokin verzekerd te zijn, ook niet als je inkomen beneden een bepaalde grens ligt. De Sokin heeft in 1993 het Kinfnts (Ziekenfonds) opgevolgd. Spokani is in 17 regio's verdeeld, elk met een eigen bijkantoor.
  (zie briefpapier )

 233. Spke-smurf-ofeserr-ququl (SOQU; Vereniging van gepensioneerde (beroeps)officieren)
  Gillt-mirra 4 3100-Blort Tf (030) 4503855

  Opgericht in 1930. En weinig aan de weg timmerende club, die op opvallende wijze in de publiciteit kwam toen het door hen geschonken Vredesmonument bij Eratiyft in 1960 werd onthuld.

 234. Spocanian Environmental Development (Spede)
  Mirra P8 kaf 27 4203-Ies Tf (046) 3016010
  Ep info@spede.org.sp Ws www.spede.org.sp

  Stichting die met subsidies probeert om verouderde, vervuilende industrie te moderniseren en saneren. Zie ook de informatie in het bestand Economie.

 235. Spokana Esperantista Asocio (SEA; Spokanische Esperantisten Vereniging)
  (hoofdkantoor) Gmblps-lirrotiy 3 2000-Hildi Tf (087) 2195272

  In 1943 opgericht door de taalkundige Maliy Ru'etteg-Liyrka, onder de naam Ququl rifo Esperantistiys fes Spooksoliy (Quesp). Deze naam is in 1950 in de huidige Esperanto-naam veranderd.

 236. Spooksoliy Blmerre-ququl (SBQ; Spokanische Voetbalvereniging)
  Laboh-weg 52 1400-Knolbol Tf (033) 2024848

  Geen echte vereniging maar een bond waarbij alle voetbalclubs zijn aangesloten (vgl. de KNVB). Zie ook het bestand Sport en spel.

 237. Spooksoliy Bnt furt Hfruos n Kolestiy (SBHK; Spokanische Bond voor Opvoeding en Onderwijs)
  Fotelm-plep 41A 3001-Hirdo Tf (010) 2183333

  Opgericht in 1903, met het doel om opvoeding en onderwijs op het platteland te verbeteren en te cordineren; sinds onderwijs een taak van de overheid is geworden (leerplicht sinds 1925) richt de Bond zich meer op cultuur en kunst; de bond geeft het tijdschrift Cltura uit.

 238. Spooksoliy Criabl-Roefto (SCR; Spokanische Handbalbond)
  Korda-kah 7A 2200-Trendon Tf (035) 2987926

  Bij deze bond zijn alle plaatselijke handbalverenigingen aangesloten.

 239. Spooksoliy Clturela Sentrym (SCS; Spokanisch Cultureel Centrum)
  Weg IV kaf 12 4203-Ies Tf (046) 3010349

  Vakbond voor uitvoerders van populaire muziek (popartiesten, popgroepen, ed.), opgericht in 1969.

 240. Spooksoliy Ekonomiy Cmpano (SEC; Spokanische Economie-maatschappij)
  Mirra P3 kaf 2 4203-Ies Tf (046) 3015004

  Toen de I.E.S. in 1951 werd opgericht, bleek al spoedig dat dit instituut erg veel geld nodig had, en ook zonder problemen van de overheid kreeg. In 1953 werd de SEC in het leven geroepen om de financile positie en behoeften van I.E.S. te controleren en in goede banen te leiden, want de overheid was van mening dat het ter beschikking gestelde geld niet altijd even efficint of correct werd gebruikt.
  Sinds 1982 is de SEC in twee units onderverdeeld: IES-SEC houdt zich met de besteding van de beschikbare gelden en het maatschappelijke en commercile nut van het onderzoek bezig; SEC is meer een beleidsbureau geworden dat de dialoog tussen overheid en I.E.S. gaande houdt.

 241. Spooksoliy Energiy-buro (Spokanisch Energiebureau)
  Aven Rifo Florino 200d 3001-Hirdo Tf (010) 2370039

  Semi-overheidsinstantie die de regering adviseert inzake vraagstukken op het gebied van energievoorziening. Wordt gefinancierd door het Ministerie van Economie, Ontwikkeling en Technologie.

 242. Spooksoliyex ef Kindisiy Akademiy (Koninklijke Academie van Spokani)
  ktaviy-plep 6 3001-Hirdo Tf (010) 2186056
  Ep info@kindakad.sp Ws www.kindakad.sp

  Genootschap ter bevordering van de wetenschap, meestal kortweg Kindisiy Akademiy genoemd. De leden ervan zijn vooraanstaande wetenschappers, veelal professoren van universiteiten. Alle wetenschappelijke disciplines, zowel alfa- als bta-wetenschappen, zijn vertegenwoordigd. Het staatshoofd is per definitie erelid. Vergelijkbare instituten zijn in tal van landen, zoals de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, de Koninklijke Vlaamse Academie van Belgi en de Royal Society in het Verenigd Koninkrijk. Zie ook Pegrevische schrift. Zie briefpapier .

 243. Spooksoliy Familij Bnt (SFB; Spokanische Gezinsbond)

  Rooms-katholieke instantie, in 1842 in Hildi opgericht om de rooms-katholieke waarden en normen binnen het gezin te behartigen en verdedigen. De oprichters van de bond waren van mening dat de ergynne in wet- en regelgeving en onderwijs een steeds dominantere rol ging spelen en zodoende het rooms-katholieke geloof ondermijnde. In 1866 gaf de SFB een lijvig boekwerk uit, getiteld Eker Seert-mimpit ("Vanouds Huishoudboek") waarin nauwkeurig beschreven werd hoe een "goed rooms-katholiek" gezin diende te leven en het huishouden diende te organiseren. In 1944 is de SFB opgeheven, omdat de ergynne niet meer als een bedreiging voor de rooms-katholieken werd beschouwd. De voorzitter van de SFB verklaarde bij de opheffing: "Ergynne-gelovigen, niet-gelovigen en rooms-katholieken hebben de laatste decennia in Spokani bewezen dat zij broederlijk naast elkaar kunnen leven met wederzijds respect voor de levenswijze van de anderen. Ook onze wet- en regelgeving garandeert een gelijke behandeling van iedere ingezetene in dit land, zonder positieve of negatieve discriminatie. Onze bond heeft daarom gelukkig geen bestaansrecht meer. Doch, des te verontrustender is het absolute gebrek aan respect voor de medemens zoals we dat de laatste jaren in Europa en de hele wereld ervaren. Elke organisatie in ons land die zich inzet om de duivel van de oorlog buiten onze archipel te houden is daarom tienduizend keer meer nodig dan een organisatie die rooms-katholieken tegen andere opvattingen moet beschermen."

 244. Spooksoliy Gm-zillos (Spokanische Wildzorg)
  Klarbr-pola 104 5500-Gr Tf (048) 2376112

  Instantie die de wildstand en de jacht regelt en beheert.

 245. Spooksoliy Institua furt Glfiy-Mntyosz (Sigm; Spokanisch Instituut voor Bedrijfsproblemen)
  Garrent-lirrotiy 1C 3800-Blumarr Tf (010) 6637633

  Instantie die het midden- en kleinbedrijf (mkb) adviseert bij met name een gezonde bedrijfsvoering en financile en juridische problemen. Sigm is in 1986 opgericht en een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken, in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en de Q9 (9 belangrijkste banken). In principe kan iedereen die tot het mkb gerekend wordt, een beroep doen op Sigm, maar als je lid van het instituut bent, heb je recht op uitgebreider advies en ook concrete hulp (zoals juridische bijstand of bemiddeling bij kredietaanvragen of de afhandeling van een faillissement). Bij het mkb gaat het hier om bedrijven tot en met 10 medewerkers. Soms mag een bedrijf groter zijn als het aan speciale voorwaarden voldoet (zoals een erg lage omzet, een specifieke branche of gevestigd in een economisch zwakke regio). Het gaat nadrukkelijk om bedrijven met medewerkers; zzp'ers vallen daar dus niet onder.

 246. Spooksoliy Literaturiy Feslosos (SLF; Spokanische Literatuur Stichting)
  Kolini Kaltn 35 3700-Conityje Tf (075) 2766400
  Ws www.slfconityje.sp

  Stichting die zich bezighoudt met de bevordering van literatuur en ondersteuning van schrijvers en vertalers. Ze vormt een brug tussen auteurs en vertalers enerzijds en de uitgevers anderzijds. Ook verstrekt de SLF subsidies en beurzen aan schrijvers en vertalers. De stichting is voor een deel financieel afhankelijk van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Kunst. Ze is in grote lijnen het equivalent van het Nederlands Letterenfonds of het Belgische Literatuur Vlaanderen.
  Sinds 2020 is de SLF ook verantwoordelijk voor de uitreiking van de Cvrf-literatuurprijs.

 247. Spooksoliy Mipark-crtiyr (SMR; Spokanische Buitenlandhulp) [87]
  Fesdu Ovap-port 4002-Amahagge Tf (040) 2921385

  Liefdadigheidsorganisatie (opgericht in 1941) die met collectes, loterijen en acties geld inzamelt voor hulp in arme landen. De Spokanische overheid doet niets op dit gebied: ten eerste past dat niet in de isolationistische politiek, en ten tweede beschouwt Spokani zichzelf als "arm". Sinds 2003 is de organisatie gevestigd in een voormalig flatgebouw annex portierswoning van de voormalige gasfabriek (het grootste deel van het gebouw staat (nog) leeg). Vr die tijd zat de organisatie elders in Amahagge.

 248. Spooksoliy Oto-Insrnsos (Spokanische Autoverzekering)
  Tuliy-weg 55 3002-Hirdo Tf (010) 2164040

  Instantie die de schade met buitenlandse motorrijtuigen afhandelt met de desbetreffende verzekeringsmaatschappijen. Vergelijk het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars of het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars. In de meeste Europese landen is de Groene Kaart vereist, als bewijs dat je verzekerd bent. In Spokani is de Europese Groene Kaart niet geldig, maar je kan aan de grens een gelijkwaardige verzekering afsluiten. Zie ook Hulp bij pech en ongelukken.

 249. Spooksoliy Pitte-zyle-federao (SPZF; Spokanische Wielrennersfederatie)
  Rojnsa-mirra 41c 1600-Korif Tf (034) 3550214

  Bij deze federatie zijn alle plaatselijke wielrennersverenigingen aangesloten.

 250. Spooksoliy Publikao Fesququl (SPF; Spokanisch Publicatie Genootschap)
  Prusot-lirrotiy 21-23 5500-Gr Tf (048) 2413854
  Ws www.spfgyro.sp

  Brancheorganisatie voor kranten- en tijdschriftenuitgevers.

 251. Spooksoliy Quista Cubus (S.Q.C.; Spokanische Goede Harten)
  Mender-mirra 29 1600-Korif Tf (034) 3899334

  Liefdadigheidsstichting, opgericht in 1888 door een groepje uitgetreden rooms-katholieke nonnen in Korif. De stichting bekommert zich vooral om dakloze jongeren, alcoholisten, drugsverslaafden en slachtoffers van misdrijven, in de grote steden van het rooms-katholieke deel van Spokani.

 252. Spooksoliy ar-frints (SF; Spokanische Natuurvrienden)
  Lerdu Qurten-Safjg-plep 9 5203-Ibesto-Horo Tf (054) 9073955

  Natuurhistorische vereniging, opgericht in 1855; de leden ervan hebben toegang tot allerlei gesloten natuurreservaten.

 253. Spooksoliy arkofiy-zillos (SZ; Spokanische Landschapsbescherming)
  Aven Rifo Florino 200c 3001-Hirdo Tf (010) 2370051

  Organisatie, in 1993 opgericht bij een gezamenlijk initiatief van de districten Ziyp en Bloi (eiland Berref), omdat zij niets zagen in het beleid van de landelijke overheid om de verstedelijking van het platteland aan te pakken. In 1995 sloten de districten Ren en Jelafo (op Liftka) zich hierbij aan, want ook hier dreigt de verstedelijking in de naaste toekomst een groot probleem te worden.
  Anno 2004 is de SZ een landelijk opererende organisatie geworden, die de belangen van districtale en gemeentelijke overheden inzake de handhaving van de plattelandsstructuur behartigt, en een spreekbuis naar de landelijke overheid is geworden.

 254. Spooksoliy Seertare-gillteren (Spokanisch Verhuizersgilde)
  Kaltn-mirra 52 4200-Gralkrich Tf (046) 2358856

  Beroepsorganisatie voor erkende verhuizers. Verhuizingen dienen volgens de algemene voorwaarden van deze organisatie (zoals bij de Kamer van Koophandel in Gralkrich gedeponeerd in 1992) uitgevoerd te worden.

 255. Spooksoliy Statistiyc (SS; Spokanische Statistiek)
  Ef Kalojes 6-10 3004-Hirdo Tf (010) 2204646
  Ws www.ss.sp

  Equivalent van het Centraal Bureau voor Statistiek.

 256. Stat-buro (Staatsbureau)
  (in alle rigtsrts)

  Overheidsinstantie die allerlei administratieve zaken afhandelt waar kleinere gemeenten zelf niet voor ingericht zijn. Zie verder bij Bestuur.

 257. Stat-drureren (Rijksmuntwezen)
  Fes ef Jakms F 3101-Blort Tf (030) 4263711

  Hier worden sinds 1782 de munten geslagen, en sinds 1839 de bankbiljetten gedrukt. Zie ook Geld en betalingsverkeer .

 258. Stat-Exm-Cmio (Staats-Examencommissie)
  Ef Hynt 12 1301-Trondom Tf (036) 2358901
  Ws www.statexco.sp

  Instantie die examens afneemt namens hogescholen en academies die zelf geen examenbevoegdheid hebben. Het hoofdkantoor zit in Trondom, maar de examens worden afgenomen in de onderwijsinstituten zelf, of in een locatie daar in de buurt. Zie ook een voorbeeld van een diploma , door deze commissie uitgereikt in naam van het Zomarte Institua te Asjetto.

 259. Stat-institua furt Dialektoliy een Onomastiyc (SIDO; Rijksinstituut voor Dialectologie en Naamkunde)
  Sibelius-mirra 8-10 4002-Amahagge Tf (040) 2946800

  Instituut dat samenwerkt met de Stat-universitiy in Amahagge. Hier houdt men zich bezig met onderzoek op dialectologisch en naamkundig gebied. De dialectologie beperkt zich tot de dialecten van het Spokaans (Pegrevisch en Garosisch vallen buiten het onderzoeksgebied). De naamkunde houdt zich bezig met betekenis en herkomst van aardrijkskundige namen, en familie- en voornamen, voor zover ze in Spokani gevonden worden.
  Niet te verwarren met het Institua furt Dialektoliy van de universiteit, dat zich meer met de taalwetenschappelijke kant van dialecten bezighoudt.

 260. Stat-institua furt Zampr-helten (SIZ; Rijksinstituut voor Volksgezondheid)
  Garrent-weg 46-48 3100-Blort Tf (030) 3568106

  Het SIZ ressorteert onder het Ministerie van Gezondheid, Voedselkwaliteit en Consumentenzaken. Het houdt zich bezig met talloze zaken die met de volksgezondheid te maken hebben, zoals (1) nationale cordinatie bij rampen, epidemien ed., (2) preventie- en interventieprogramma's, (3) informatie aan burgers en professionals, (4) kennisontwikkeling en onderzoek. Het SIZ is vergelijkbaar met het RIVM in Nederland en het WIV in Belgi. Voor een overzicht van dergelijke instituten in andere landen, zie ook www.ianphi.org/membercountries/index.html. .... (diverse coronaberichten)

 261. Stat-kabi Blort (sk Blort; Staatsdrukkerij)
  Poka-mirra 2-6 3101-Blort Tf (030) 3618454

  Hier worden alle officile documenten gedrukt, zoals paspoorten, identiteitskaarten, rijbewijzen en kentekenbewijzen. Ook postzegels en formulieren komen hier vandaan.

 262. Stat-laboratorym furt Digitala Qulapp (SLDQ; Staatslaboratorium voor Digitaal Onderzoek)

  Researchcentrum in Ies, in 1969 door de overheid opgericht om het onderzoek naar digitale technieken mogelijk te maken. In 1985 is het instituut geprivatiseerd en gaat verder als commercieel bedrijf onder de naam Diga.cm.

 263. Stat-noftate-ofiss (SNO; Staatwisselkantoor)
  (hoofdkantoor) Rgt-plep 35 6400-Husta Tf (052) 3816063

  Het SNO heeft wisselkantoren in de grotere postkantoren en op vele stations. Hier kan men euro's, Engelse ponden, Amerikaanse dollars of Zwitserse franken wisselen (andere valuta zijn in Spokani niet inwisselbaar).

 264. Stat-Zampr-Henntrt (Retourtje Overheid-Volk)
  Pstbx 111 3100-Blort Tf (030) 4438011 of (gratis) 017-54321
  Ep info@henntyrt.com

  Oorspronkelijk een overheidsbureau voor persoonlijke vragen, problemen en klachten met betrekking tot welke bestuurlijke instantie dan ook. Elke burger kan zich (uitsluitend schriftelijk of per e-mail) tot deze instantie richten. Voor meer informatie, zie Stat-Zampr-Henntrt in het bestand "Bestuur". Sinds 2008 wordt het een "communicatie-koepel" genoemd waaronder onder meer de ombudsmannen, de Liysta en de DPH ressorteren. De ombudsmannen hebben de bemiddelende taak van Stat-Zampr-Henntrt overgenomen.

 265. Still-Ratt (Stijlraad)
  (in alle districtshoofdsteden)

  Het Spokanische equivalent van de Welstandscommissie. In Spokani heeft elk district een eigen Still-Ratt die aan gemeenten advies uitbrengt over de passendheid van te bouwen huizen en gebouwen. In elke Still-Ratt zitten (landschaps)architecten, historici en andere experts van wie verwacht wordt dat zij objectief over het uiterlijk van te bouwen objecten kunnen oordelen. Gemeenten zijn niet verplicht om advies in te winnen, maar als zij de bouw van objecten toestaan die qua uiterlijk of locatie niet in de omgeving passen, kan de Still-Ratt de gemeente op de vingers tikken. Ook kunnen burgers een klacht bij de Still-Ratt indienen als zij het niet eens zijn met bepaalde bouwplannen. Het is dan wel verstandig om direct na het bekend worden van de aanvraag voor een bouwvergunning te gaan klagen, want als de vergunning verleend is, is het meestal te laat. De Still-Ratt gaat uitsluitend over esthetische aspecten, zoals uiterlijk en passendheid in de omgeving. Voor andere bezwaren met betrekking tot te bouwen objecten (zoals te verwachten overlast of bedorven uitzicht) moet men zich direct tot de gemeente wenden. De Still-Ratt is genoemd in de Amahko .


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 266. Tmp-frintser Ququl (Vereniging van Stoomvrienden)
  Kveer Kordatern-mirra 3 2205-Sinto-Her Tf (087) 6695473

  Deze vereniging zet zich in voor het behoud van oude stoommachines, locomotieven en stoomschepen.

 267. Tmp-zollos (Stoom-behoud)
  Blta-terf 1 3225-Nustiy Tf (068) 4036745

  Vereniging voor het behoud van stoommachines en stoomlocomotieven.

 268. Tarres (Boterbloemen)
  (hoofdbureau) Vlamp-mirra 26 4004-Amahagge Tf (040) 2808015

  In 1970 opgericht door Crena Sprns-Mender, als een actiecomit voor het behoud van oude panden in de havenwijk van Amahagge. Ontwikkelde zich via een lokale actiegroep tegen milieuvervuiling tot een nationaal opererende milieu-organisatie met hechte banden met Greenpeace (sinds 1985). Tegenwoordig is de organisatie dermate professioneel dat ook de politiek in Hirdo niet om de research en rapporten van Tarres heen kan.

 269. Tegnise Ratt (Technische Raad)
  Gest Operhenyll-Kalc-mirra 103 3000-Hirdo Tf (010) 2149154
  Ws www.tegniseratt.sp

  Onafhankelijke semi-overheidsinstantie die toezicht houdt op veilige werking van machinerien in fabrieken ed., en behandeling van klachten betreffende technische problemen. Deze instantie houdt zich niet bezig met de arbeidsomstandigheden en veiligheid van werknemers, dat is de taak van de eentriyos furt rm-stnts (Inspectie voor Arbeidsomstandigheden).

 270. Tentef Stabos-cmio (TSC; Tweede Spellingscommissie)
  Hirdo

  Commissie, opgericht in 1964 door het Ministerie van Onderwijs, om de spellingsregels van de Eerste Spellingscommissie te herzien. Dit leidde tot de Nieuwe Spelling (Kleter Stabos; KS) in 1966. De TSC zetelde in het gebouw van het ministerie, en werd in 1967 weer opgeheven toen de spellingsregels wettelijk waren vastgelegd. Zie ook Pegrevische schrift.

 271. Theresja
  Quiff-plep 9 5002-Hoggebim Tf (041) 2807587 Adres en telefoonnummer zijn vervallen

  Voormalige orchideenkweekvereniging in Hoggebim; kreeg altijd de opdrachten van het Koninklijk Huis om voor de bloemstukken bij galadiners en dergelijke te zorgen. Is in 2017 opgeheven.

 272. Tibn-lger (Wetenschapssociteit)
  Mintepot Burg 76 7300-Zest Tf (070) 4061144

  Exclusieve club voor hoogleraren en andere geleerde of invloedrijke personen, verbonden aan de Universiteit van Zest. Maar ook mensen van andere universiteiten zijn via een ballotagecommissie welkom. De sociteit is gevestigd in enkele vertrekken van het Academiegebouw. De sociteit bestaat al sinds 1733 (4 jaar na de oprichting van de universiteit) en is daarmee de oudste nog bestaande exclusieve club voor een selecte groep personen.

 273. Tneferdes-crtiyr fes Spooksoliy (TCS; Buitenlanderhulp in Spokani)
  (hoofdkantoor) Bobinn-mirra 10 3002-Hirdo Tf (010) 2163609
  (Amahagge)* Sinto-Larmin 86 4003-Amahagge Tf (040) 2917644
  (Asjetto) Hpa-aven 89 7100-Asjetto Tf (072) 2108273
  (Br) Fiylec-mirra 5 1000-Br Tf (031) 2850011
  (Hirdo) Harboembo-lirrotiy 8-10 (Zampr-huflif) 3000-Hirdo Tf (010) 2145754
  (Husta) Ef Kryobiy 5B 6400-Husta Tf (052) 3849428
  (Komy) Lamk-weg II kaf 31 8400-Komy Tf (082) 2009765
  (Lift) Krappa-weg III kaf 34 3201-Lift Tf (067) 2920654
  (Minde) Zvomina-pola 487 3400-Minde Tf (038) 2103456
  (Mollefin) Kjoeplastiy 34 5101 Mollefin Tf (045) 2034488

  * Balie gevestigd in het SEQU-kantoor

  Non-profit-organisatie waartoe buitenlanders zich kunnen wenden als zij problemen in Spokani hebben. Alle buitenlanders zijn er welkom, zowel toeristen als in Spokani woonachtige buitenlanders. De organisatie heeft mensen in dienst die vele talen spreken en men kan er terecht voor elk denkbare probleem. In principe verwijst TCS door naar gespecialiseerde hulpverlening, maar als buitenlanders gevaar lopen met de Spokanische justitie in aanraking te komen, zal de organisatie andere hulp bieden, want het belang van de buitenlander staat voorop. TCS heeft 9 vestigingen in het land en werkt sinds 1997 officieel samen met de CCS.

 274. Toylmos furt Hpyja-wencaters ur s Lmbetiyse-vlemoets (Gilde voor Schapenhouders en Lamsvleesslagers)
  Loti-weg 22 5700-Opjevu Tf (042) 2960012
  Ws www.hwlv.com

  Soort productschap: behartigt de belangen van schaapsherders, schapenboeren en lamsvleesslagers - kortom: de hele keten van schaap naar voedsel. Verder wordt lamsvlees gepromoot met acties, advertenties en speciale arrangementen in restaurants.
  Genoemd in de Amagene .

 275. Trip-frints (Tramvrienden)
  Eelepp-lirrotiy 6B 5500-Gr Tf (048) 2365291

  Stichting die met financile en materile hulp probeert om onrendabele interlokale tramlijnen voor opheffing te behoeden. Deze stichting wordt zwaar gesubsidieerd door diverse overheidsinstanties en particuliere ondernemingen, waardoor de verantwoordelijkheid die de overheid jegens de instandhouding van het openbaar vervoer heeft, afgeschoven wordt op deze stichting.


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 276. Velparen ef Ruts (Pomp de Zee leeg)
  Kupn-mirra 11 7301-Sinto-Alycro Tf (070) 5451288
  Ep info@velprutos.eu

  Overkoepelende stichting waarin zich een aantal organisaties op het gebied van wetenschap, cultuur en sport hebben verenigd, met als doel om de isolationistische politiek aan de kaak te stellen en het land opener te maken. Spokani zou zich veel meer in het buitenland moeten manifesteren op wetenschappelijk, cultureel en sportief gebied. De naam van de stichting duidt op het "leegpompen van de zee", ofwel het opheffen van de als barrire ervaren grenzen van het land. In 2009 bood de stichting een spraakmakend rapport aan de regering aan, maar dat heeft nog geen positieve uitwerking gehad (anno 2011).

 277. Veritas
  Mehan-plep 21-c 2100-Tosiy Tf (079) 4019666

  Katholieke stichting die zich ten doel stelt om de algemene kennis met betrekking tot het geloof in het algemeen, en het katholicisme in het bijzonder, te bevorderen.

 278. Vertare-cmio (Privatiseringscommissie)
  Lofipana-prc 4 3100-Blort Tf (030) 3770322

  Commissie, in 1997 door de regering ingesteld, om de privatisering van overheidsbedrijven te bestuderen en voor te bereiden. In de loop der jaren heeft de commissie zich steeds meer ontpopt als een kritisch instrument dat vraagtekens zet bij de haalbaarheid en wenselijkheid van een ver doorgevoerde vorm van privatisering. Zij focust hierbij op de mislukkingen in andere landen, zoals de privatisering van het openbaar vervoer in Groot-Brittanni, of de gezondheidszorg en energiebedrijven in Nederland. Het hoofd van de Vertare-cmio is Peoll Larmatiy.

 279. Vinologise Laboratorym (Oenologisch Laboratorium)
  Poso-weg 5-7 7022-Manes-Puriy Tf (073) 3027357

  Gerenommeerd instituut dat de kwaliteit van de Spokanische wijnen in de gaten houdt en research doet naar druiventeelt en wijnproductie. Het laboratorium werkt niet alleen voor de wijnbouwgebieden rondom Manes-Puriy, maar voor het hele land. Zie ook Wijnbouw en wijnen .

  Oenologisch Laboratorium in Manes-Puriy

 280. VisitHirdo
  Penyat-mirra 98 3000-Hirdo Tf (010) 2145999
  Tirrafener-mirra 12 3000-Hirdo Tf (010) 2146828
  Trendon-kanol-mirra 34 3000-Hirdo Tf (010) 2143257

  Toeristenbureau, speciaal voor buitenlanders die Hirdo bezoeken. Hier kan men terecht voor alle mogelijke informatie, hulp en klachten. Ook wordt hier bemiddeld bij hotelreserveringen, aanschaf van kaartjes voor het openbaar vervoer, voor theater, enzovoort. Men spreekt er Engels, op het kantoor in de Penyat-mirra kan men ook terecht met Frans, Italiaans en Spaans.

 281. Vogilygert (Vogelwacht)
  Chale-prc 45 7401-Krnien Tf (071) 2130808

  Belangrijkste ornithologische vereniging (stichting) in Spokani.


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 282. Wagg-hrmsjatjen-bnt (Bagageverwerkers-bond)
  Ef Oo arks B12 3800-Blumarr Tf (010) 6085080

  Vakbond voor personeel van de bagageafhandeling op luchthavens.

 283. Wencaten ef grgent (WEG; Behoud het verstand)
  Stindiy-es 3700-Conityje Tf (075) 2743886

  Stichting ter bevordering van de verkeersveiligheid, onder andere door middel van reclamecampagnes en voorlichting op scholen.

 284. Wencatos rifo Liftkar Arnkanolacs (WLA; Behoud van Oud Spoorwegmaterieel)
  6700-Jareuc

  Stichting opgericht in 1984, en in 1988 veranderd in de spoorwegmaatschappij Opper-Brr-Lnts (OBL). De initiatiefnemer voor de oprichting was Quzo Kelde-Mff. De railbussen die de OBL nog gebruikt, vallen onder de serie Modesta - de voornaam van zijn vrouw.

 285. Wuma-zolle-meeg (WZM; Raad voor het Bosbehoud)
  Afstoen-riff 1 2014-Fameto-Toliy Tf (087) 5906006

  Organisatie waarbinnen een aantal instanties samenwerken op het gebied van goed bosbeheer. Het Spokanische equivalent van de internationale FSC (Forest Stewardship Council). Het logo dient tevens als keurmerk op hout dat afkomstig is uit een goed beheerd bos (het kan dan - letterlijk - als brandmerk aangebracht worden, zie onderste logo).


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 286. rm-ofiss (Arbeidsbureau)
  (hoofdkantoor) Jnes-Bavn-Ofenhefer-mirra 22 3800-Blumarr Tf (010) 6084444
  (Hirdo) Flecs-mirra 20 3000-Hirdo Tf (010) 2148406
  (Amahagge) Aven-Sinto-Pacarefaniy 454 4000-Amahagge Tf (040) 2863178 (sinds 1954; samen met mrmiy-Meeg) [71]

  Instantie die de werkgelegenheid, CAO's, naleving van wetten ed. regelt en in de gaten houdt. Dat is dus iets anders dan een "Arbeidsbureau" in Nederland, dat voornamelijk bemiddelt bij banen. Die functie wordt in Spokani door de mrmiy-Meeg vervuld.

 287. rufy-strett
  Plekotos-pt 5200-Tanbr Tf (043) 2147309

  Stichting die de geschiedenis levend houdt van de voormalige rufy-strett, ook Ef rufy-knurfel genoemd, de zeestraat die het eiland Poleahynne van het vasteland scheidde. Het zuidelijke deel van de zeestraat is verzand zodat er een grote inham overblef, de huidige Tanbr-fonis. Het verzande deel ligt wat lager en hier is ook een informatiecentrum waarin de geschiedenis van de zeestraat en de huidige inham wordt uitgelegd.

 288. ra-trijos (Voedselkeuring)
  Amahagge

  Voormalige keuringsdienst voor voedsel. Controle op kwaliteit, veiligheid, gezondheid ed. van voedsel. In 1969 is de naam veranderd in Sentrala Poirest-ofiss, waarbij ook het takenpakket "gemoderniseerd" werd.


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 289. Zikbe
  Fonis-mirra 37 5700-Halaresto Tf (072) 3750099

  Stichting die vakantiekolonies voor achtergestelde (= arme) kinderen beheert. De naam Zikbe is feitelijke de afkorting van Zirrot-kmpos furt blefsrtor efantys, maar de stichting gebruikt alleen de afkorting als stichtingsnaam, terwijl er met de volledige omschrijving gerefereerd wordt aan de kampen zelf. Zie ook Gezondheidszorg .

 290. Zille-Are TC (ZA TC; Natuurreservaat TC)
  (hoofdkantoor) Garrent-lirrotiy 17 3700-Conityje Tf (075) 2835227
  Ws www.zillareu.com

  Organisatie die een aantal beschermde natuurgebieden beheert, die de kwalificatie "Natuurreservaat" mogen voeren. Zie ook Natuurreservaten .

 291. Zintes tvisere-ratt furt ef Tangodm (ZRT; Wetenschappelijke Adviesraad voor de Regering)
  Mirra Q9 kaf 212 4203-Ies Tf (046) 3020912
  Ep info@zart.sp Ws www.zart.sp

  De ZRT is in 1972 opgericht door een aantal hoogleraren van de universiteiten in Amahagge, Hirdo en Zest, met het doel om de regering te adviseren over ontwikkelingen en trends die van belang kunnen zijn voor een consistent en slagvaardig politiek beleid dat kan rekenen op een maatschappelijk draagvlak. Bij de adviezen staat een wetenschappelijke benadering voorop waarbij vanzelfsprekendheden ter discussie worden gesteld en mogelijke beleidsalternatieven worden geanalyseerd en voorgesteld.
  De ZRT komt voort uit de onvrede die vanaf halverwege de jaren 60 steeds meer in de wetenschappelijke wereld ging leven over de kortzichtigheid en desinteresse die bij politici steeds duidelijker voelbaar werden als het ging om het uitstippelen van adequaat beleid. In eerste instantie werd de ZRT door veel politici niet serieus genomen, of zelfs beschouwd als een onwelkome indringer binnen het politieke wereldje. Toen in 1975 de Koning aankondigde dat hij de ZRT in principe altijd zou raadplegen als hij advies wilde inwinnen, steeg het prestige van deze adviesraad. De ZRT kon zich toen ontwikkelen tot een algemeen gerespecteerd en geconsulteerd instituut dat een grote invloed op het regeringsbeleid kon uitoefenen. De talloze publicaties van de ZRT worden altijd uitgebreid in de pers behandeld en vormen onbetwiste leidraden voor politici.

  De steeds kritischer toon die de ZRT aanslaat, en ook de duidelijk uitgesproken en beargumenteerde voorkeur voor toenadering van Spokani tot de EU valt niet bij alle politici in goede aarde. Vanaf 2003 is er een duidelijke kentering merkbaar: steeds meer politici zien de ZRT als een lastige, kritische organisatie die een consistent en breed gedragen regeringsbeleid eerder dwarsboomt dan ondersteunt. Ook de Koning ziet deze ontwikkeling: hij heeft in 2006, een maand na de installatie van de nieuwe regering, minister-president Lerdu Heedrgter-Pliyfon opgedragen om de ZRT als officieel adviesorgaan te erkennen, en te implementeren in het nieuwe bestuurlijke systeem zoals dat vorm moet krijgen. Daar de minister-president tevens minister van Bestuurlijke Hervorming is, kan hij zich niet aan deze door de Koning opgedragen taak onttrekken.
  Indien de ZRT als een officieel door de regering erkende adviesraad kan fungeren, zou deze goed vergeleken kunnen worden met de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), zoals die in Nederland fungeert.

 292. Zutter-Spooksoliy Sect-ylm-grup (Zussyg; Zuid-Spokanisch Wijngilde)
  Trf-mrket 15 7022-Manes-Puriy Tf (073) 3018533

  Soort vakbond voor de wijnbouwers van Tigof en Lomky. Zie ook Gyss Rames Zjae-Tonne.


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© De Twee Hanen v.o.f. Kimswerd The Netherlands

DA DICTIO SPARC 22 nov 1998

organisatienaam - DICTIO {N} - 01.04.06
afkorting van organisatie - DICTIO {afk} - 27.11.05
straatnaam + nummer - STRATENO.HTM - 06.04.05
straatnaam - STRATENL.HTM - 06.04.05
tel.nummer - TELLIJST.HTM - 06.04.05
telexnummer - TEXLIJST.HTM
internet - WEBEMLYS.HTM - 06.04.05
(jaartal) - JAARTALL.HTM
(persoon) - PERSLYST.HTM - 10.04.05