Spokanisch Archief

HOGER ONDERWIJS: overzicht instellingen
Bestandsgroep Onderwijs
Hoger onderwijs: wat kun je waar studeren?
Hoger onderwijs: overzicht instellingen
Algemeen: overzicht instellingen
Leerplicht en schooltypen

Gerelateerd bestand
Bibliotheken en archieven
 

Terug naar
Adressen

Dit bestand
A. Instellingen
B. Overige adressen
 

Kies per plaats
Amahagge   Asjetto   Blumarr   Bōrā   Girdesef   Gralkrich   Hildi   Hirdo
Hoggebim   Ies   Jatty (BF)   Kurriy   Lammafin   Lift   Liyrotyka   Lostō   Milbo
Minde   Sinto-Alycro   Tanb’r   Trendon   Trofy   Trondom   Tsjech   Zelzakiy   Zest

 

A. Instellingen

Dit is een open lijst: de onderwijsinstellingen zijn hieronder opgenomen als ze ergens in SPARC of overige literatuur zijn genoemd. Universiteiten en door de overheid officieel erkende hogescholen en academies zijn echter allemaal opgenomen.
Universiteiten, hogescholen en academies zijn per plaats gerangschikt. Plaatsnamen en vervolgens de instellingsnamen zijn alfabetisch gerangschikt. Achter de naam staat tussen haakjes (..) het jaar van oprichting.
Voor het aantal studenten per instelling, zie Statistiek: aantal studenten.
Verwijzing naar een postcodekaart van Amahagge waarop het item staat aangegeven
Verwijzing naar een regiokaart waarop het item staat aangegeven

Bij de adressen worden de volgende Spokaanse termen gebruikt (woorden die voor zichzelf spreken, zijn hier niet genoemd):

geialgemeen (adres)
huflifs(overige) gebouwen
mennhuflifhoofdgebouw
mennofisshoofdkantoor
mennzāratohoofdvestiging
nefzārato[s]dependance[s]
suhuflifbijgebouw, dependance
suofissbijkantoor
’rzj. agrarise ekonomiy    afd. landbouweconomie
generāl mipšarkbuitenland algemeen
’rzj. lāngārsafd. talen
’rzj. mipšarkafd. buitenland
’rzj. sošologise tibānsafd. sociale wetenschappen
’rzj. Toraniefatiyafd. Geneeskunde
Ÿrzjōšiy furt Mux-tibānAfdeling voor Taalwetenschap

Bij elke onderwijsinstelling staat een kadertje met een globaal overzicht wat je hier kunt studeren. Bij universiteiten is het overzicht opgedeeld in faculteiten (onderstreepte naam) - vakgroepen (vierkantje) - studierichtingen (ringetje). Sinds 2014 bestaan er geen subfaculteiten meer; die zijn zelfstandige faculteiten geworden. Bij de overige instellingen gaat het om afdelingen (onderstreept) en specialisaties (vierkantje). Bij de brede hogescholen staan geen afdelingen en specialisaties genoemd, omdat het aanbod dermate groot is en het per hogeschool zo varieert, dat dit niet in dit globale overzicht past (sommige hogescholen hebben meer dan honderd specialisaties).

Wat kun je hier studeren?
Faculteit
 • Vakgroep
  • Studierichting


AMAHAGGE

Ālbe-akademiy (1912) Architectural Academy
 
gei Urzōg-plep 2B • 4002-Amahagge • Tf (040) 2876905
Ep info@albeamahagge.sp • Ws www.albeamahagge.sp

Wat kun je hier studeren?
 • Stedenbouw
 • Ruimtelijke ordening
 • Landschapsarchitectuur

Academie voor Bouwkunst. De opleiding is gespecialiseerd in stedenbouw, ruimtelijke ordening en landschapsarchitectuur. Het ontwerpen van individuele gebouwen is hier secundair.

Cōnservatorym (1942) Conservatory
 
gei Stentkō-plep 6 • 4004-Amahagge • Tf (040) 2817123
Ep info@amacons.sp • Ws www.amacons.sp

Wat kun je hier studeren?
Vocaal
 • Algemeen
 • Opera
 • Traditioneel Spokanisch
Instrumentaal
 • Algemeen
 • Traditioneel Spokanisch

  

Het conservatorium in Amahagge is gehuisvest in een prachtig pand uit omstreeks 1750, dat alle elementen vertoont die zo kenmerkend zijn voor de architectuur in deze stad. Zoals de kruislingse decoratie van gevelpanelen en de onregelmatige indeling van de vensterroeden.

Conservatorium met voornamelijk een zangopleiding. Ook traditionele Spokanische zangtechnieken en traditionele opera's.

Ekonomiy-universitiy (1934) Economic University
 
mennhuflif Avenū-Sinto-Pacarefaniy 380 • 4000-Amahagge • Tf (040) 2856888
Ep info@ekunam.sp • Ws www.ekunam.sp
suhuflif Avenū-Sinto-Pacarefaniy 382 • 4000-Amahagge • Tf (040) 2856868

Wat kun je hier studeren?
Economie en bedrijf
 • Accountancy
 • Actuariėle wetenchappen
 • Financieel management
 • Algemene economie
 • Logistiek en strategie
 • Marketing en planning
 • Bedrijfskunde
Gedrags en maatschappij
 • Sociologie
 • Politicologie
 • Andragogische wetenschappen

Economische Universiteit. Oorspronkelijk alleen op nummer 382. In 1957 is een nieuw gebouw op nummer 380 in gebruik genomen.

Kūra-akademiy (1888) Art Academy
 
gei Stentkō-plep 2-4 • 4004-Amahagge • Tf (040) 2813844
Ep gei@kurastentko.sp • Ws www.kurastentko.sp

Wat kun je hier studeren?
Tweedimensionaal
 • Vrije grafiek
 • Gebonden grafiek
 • Druktechnieken
Driedimensionaal
 • Vrije sculptuur
 • Ornamentiek
Vierdimensionaal
 • Experimenteel algemeen
 • Licht, beeld en geluid

Academie voor beeldende kunst. Wordt door velen beschouwd als een "minder serieuze" opleiding, vanwege het experimentele karakter van het onderwijs en de kunstvormen die er worden onderwezen.

Stat-universitiy (1882) State University
 
ātministrašo/informašo Tujā-pādra 6b • 4005-Amahagge • Tf (040) 2765555
Ep info@sua.sp • Ws www.sua.sp
mennhuflif Tujā-pādra 2-4 • 4005-Amahagge • Tf (040) 2765239
’rzj. Toraniefatiy Mennweg-na-Fonistā 523 • 4001-Amahagge • Tf (040) 2898443
bibliotekke Tujā-pādra 12 • 4005-Amahagge • Tf (040) 2769944 / 2836344
Ep ubi@sua.sp • Ws www.ubi.sua.sp
(zie ook bestand Bibliotheken en Archieven)
Hajajan-goftius (Jongensflat*) Huron-pādra 7 • 4000-Amahagge • Tf (040) 2852840
Pirinin-goftius (Meisjesflat*) Huron-pādra 9 • 4000-Amahagge • Tf (040) 2852860

  * Deze twee flats zijn voornamelijk bestemd voor studenten met roomskatholieke ouders die
veelal niet wensen dat hun kind gehuisvest wordt in een pand waar ook studenten van het andere
geslacht wonen. De gebouwen stammen uit 1959, maar zijn enkele malen gerenoveerd en gemoderniseerd. Sinds ca. 1990 wonen er ook niet-katholieke studenten (voor een deel buitenlanders) die elders moeilijk huisvesting kunnen vinden.

Wat kun je hier studeren?
Recht en bestuur
 • Milieurecht
 • Bestuurskunde
 • Spokanisch recht
 • Sociaal recht en sociale politiek
 • Algemene rechtskunde
Gedrag en maatschappij
 • Psychologie en pedagogiek
 • Communicatie
 • Onderwijs en opvoeding
Gezondheid
 • Algemene geneeskunde
 • Gezondheidskunde
 • Voedingstechnologie
Taal en literatuur
 • Algemene taalwetenschap
 • Algemene literatuurwetenschap
 • Klassieke taal- en literatuurwetenschap
 • Atlantische talen en letterkunde
 • Romaanse talen en letterkunde
 • Germaanse talen en letterkunde
 • Engelse taal en letterkunde
 • Niet-westerse talen en letterkunde
Geschiedenis en cultuur
 • Algemene geschiedenis
 • Archeologie
 • Kunstgeschiedenis
 • Cultuurwetenschappen
Exact
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Sterrenkunde
 • Wiskunde
Informatica
 • Algemene informatica en ICT
 • Informatie- en communicatietechnologie
Biologie
 • Technische biologie
 • Dierwetenschappen
 • Plantenwetenschappen
 • Moleculaire fysiologie
Aarde en milieu
 • Geografie
 • Geologie
 • Geofysica
 • Milieu

Tussen 1983 en 1988 is de nieuwe campus aan de noordrand van Amahagge (Tujā-pādra) in fases geopend. Vóór die tijd zat de universiteit over de hele stad verspreid in een tiental panden. De faculteit Medische Wetenschappen (Toraniefatiy) is gevestigd in een groot gebouwencomplex uit 1967.

    

Hoewel geologie een specialiteit is van de Rijksuniversiteit van Asjetto, geniet ook de Rijksuniversiteit Amahagge bekendheid op dit terrein, vooral omdat Geografie, Geologie, Geofysica en Milieuwetenschappen als één geļntegreerde studierichting aangeboden worden.
Studenten hebben veel praktijk in de vrije natuur, zoals op de foto, waar steensoorten worden onderzocht.

Rijksuniversiteit.

Aparte instituten (dit overzicht is niet volledig)

Instituša furt Dialektolōiy (Instituut voor Dialectologie)
• Mennweg-na-Fonistā 523 • 4001-Amahagge • Tf (040) 2898474


ASJETTO

Stāge-akademiy (1969) Theatre Academy
 
gei Ostuca-pārc 44 • 7100-Asjetto • Tf (072) 2106822
Ep info@stage.point.sp • Ws www.stage.point.sp

Wat kun je hier studeren?
 • Theater
 • Film en tv
 • Decorbouw
 • Entertainment-management

    

Studenten van de Theateracademie in Asjetto presenteren hun eigen "productie". Schrijven van het stuk, regie, kleding- en decorontwerp, acteren, belichting - alles hebben ze zelf in handen.
En de rest van de studenten vormt een kritisch publiek.

De Academie voor Theaterkunst in Asjetto biedt de meest uitgebreide opleiding voor alles wat met theater, film en televisie te maken heeft: hier leert men acteren, scenario's schrijven, tv-programma's maken, decorbouwen, enzovoort. De opleiding heeft een artistiek en creatief karakter (meer dan die in Minde).
Tot 1988 heette het instituut "Theaterschool", maar dat werd te gewoon gevonden.

Stat-universitiy (1756) State University
 
gei Stretteen-lirrotiy 12a • 7100-Asjetto • Tf (072) 2108709
Ep info@suasjetto.sp • Ws www.suasjetto.sp
cāmpus Hāpyja-jakām • 7100-Asjetto • Tf (072) 2498112

Wat kun je hier studeren?
Taal en literatuur
 • Algemene taalwetenschap
 • Algemene literatuurwetenschap
 • Atlantische talen en letterkunde
  • Modern Spokaans
  • Oud- en Klassiek Spokaans
  • Pegrevisch
  • Cheetuc en Garosisch
 • Romaanse talen en letterkunde
  • Frans
  • Spaans
  • Portugees
  • Italiaans
  • Roemeens en overige Romaanse talen
 • Germaanse talen en letterkunde
  • Duits en Nederlands
  • Scandinavische talen
 • Engelse taal en letterkunde
Geschiedenis en cultuur
 • Algemene geschiedenis
 • Prehistorie
 • Kunstgeschiedenis
 • Muziekwetenschap
 • Cultuurwetenschappen
Gedrag en maatschappij
 • Psychologie en pedagogiek
 • Ethiek
Exact
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Sterrenkunde
 • Wiskunde
 • Geologie

Rijksuniversiteit. De nadruk ligt hier op taal- en literatuurwetenschappen, zowel Atlantische, Romaanse als Germaanse talen. De Engelse taal- en literatuurwetenschap neemt hier een bijzondere plaats in. Verder worden de opleidingen Algemene Geschiedenis en Prehistorie zeer gewaardeerd, omdat hier de focus ligt op de situatie buiten Spokaniė.
De bčta-wetenschappen Natuur-, Schei-, Wis- en Sterrenkunde worden als een min of meer geļntegreerd pakket aangeboden. Verder is Geologie een bekende specialisatie van deze universiteit.

  

Zomarte Instituša (1956) Municipal Business Institute
 
gei Stretteen-lirrotiy 18 • 7100-Asjetto • Tf (072) 2103534
Ep gei@zi.asjetto.sp • Ws www.zi.asjetto.sp

Wat kun je hier studeren?
 • Management
 • Business
 • ICT
 • Finance

Het "Gemeentelijk Instituut" is een Commerciėle Hogeschool met een opleiding voor leidinggevende functies. Daarnaast bestaat er sinds 1996 een gerenommeerde opleiding op ICT-gebied. Aangezien ook in Spokaniė studies op het gebied van "management" steeds populairder worden en hun prestige graag onderstrepen met Engelse kretologie, presenteert de Commerciėle Hogeschool zich bij voorkeur als "Asjetto Institute for Business and Management".
Het instituut is niet bevoegd om zelf examens af te nemen. Dit wordt gedaan door de Stat-Exām-Cōmišo.


BLUMARR

Akademiy furt Kūra een Stāgos (1902) Academy for Art and Theatre
 
gei Koles-mirra 24 • 3800-Blumarr

Academie voor beeldende kunst en theater, gesloten in 1991. Dat beide disciplines in één instituut werden gegeven, en ook nog als opleiding werden gecombineerd, was een uniek concept met toekomstperspectieven. Helaas hebben financieel en bestuurlijk wanbeheer deze academie om zeep geholpen.

In 1992 is de voormalig directeur veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf wegens belastingfraude en valsheid in geschrifte. Het bestuur is opgestapt en de academie is failliet verklaard, maar enkele studenten, gesteund door oud-studenten (zoals prinses Neeniy Nuchyre) hebben het gebouw voor een schappelijke prijs kunnen kopen. Het is nu in bezit van een speciaal voor dit doel opgerichte stichting, maar het staat leeg, want geld voor een goede bestemming is er niet. Studenten van andere kunst- en theateropleidingen in Spokaniė kunnen het gebouw gebruiken voor alles en nog wat (repetitieruimte, uitvoeringen, exposities, enzovoort). Omdat het gebouw niet voldoet aan de eisen die er aan openbare gebouwen gesteld worden, weigert de gemeente vergunningen af te geven die de inrichting van een echt theater of een horecagelegenheid mogelijk maken.


BŌRĀ

Aitromba-instituša (1924)
Nautical Academy
 

De Hogere Zeevaartschool in Bōrā, beter bekend als het Aitromba-instituut, is nog steeds gehuisvest in het oorspronkelijke gebouw uit 1924, een creatie van de door de art-deco geļnspireerde architect Vikter Metruss-Palo.
 

gei Nāgalym-plep 27-29 • 1000-Bōrā • Tf (031) 2708321
Ep info@aitromba.com • Ws www.aitromba.com

Wat kun je hier studeren?
 • Koopvaardij en rederijen
 • Marine
 • Douane en kustwacht

Hogere Zeevaartschool (genoemd naar Aitromba = Godin van de Zee). Er zijn drie parallelle opleidingen: de Xanōs-loin (Xanōs-richting, genoemd naar de God van de Handel) leidt op voor het hogere personeel bij de koopvaardij of bij rederijen; de Heeriys-loin (de God van de Moed) leidt op voor de hogere rangen bij de marine; de Flesst-loin (God van de Redding en Veiligheid) leidt op tot de betere banen bij douane, kustwacht en andere instanties die de kusten en wateren rondom Spokaniė beheren en beheersen.
De Heeriys-loin is geen afgeronde studie, maar een voorbereidende, primair theoretische, opleiding waarna de student zijn studie (voornamelijk de praktijkervaring) bij de marine als militair afrondt. Dat deze militaire afdeling op het Aitromba-instituut door de overige richtingen met enige scepsis wordt bekeken blijkt wel uit de bijnaam ervan: Ameo-loin (Ameo is de God van de Oorlog, wat natuurlijk minder positief klinkt dan Heeriys = de God van de Moed). De wet rangschikt de Hogere Zeevaartschool onder de categorie "Hogescholen voor Handel en Beroep".


GIRDESEF

Br’r-akademiy (1985) University of Applied Sciences
 
mennzārato Zūmbara-weg • 6000-Girdesef • Tf (050) 2044053
Ep info@bryrakademiy.sp • Ws www.bryrakademiy.sp
nefzārato Gerdralō-mirra 17 • 6400-Husta • Tf (052) 3826926

Wat kun je hier studeren?
 • Talloze interessegebieden

Brede Hogeschool, voortgekomen uit een fusie in 1985 van de Gemeentelijke Lerarenopleiding in Girdesef en de Sociale Academie in Husta. Tussen 1988 en 1995 heeft dit instituut zich ontwikkeld tot een brede Hogeschool, met intussen zo'n 98 opleidingen (stand 2017).


GRALKRICH

Gralkrich-akademiy (1972) Academy of Fine and Applied Arts
 
gei Gerneert-mirra 3 • 4200-Gralkrich • Tf (046) 2381123
Ep info@gralakademiy.sp • Ws www.gralakademiy.sp

Wat kun je hier studeren?
 • Beeldende kunst
 • Toegepaste kunst

Academie voor beeldende en toegepaste kunst. Dit geldt als een gedegen, brede opleiding met een eigentijds en vrij karakter.


HILDI

Teologise Instituša rifo Scr. Leo XIII (1886)
Theological Institute of His Holiness Leo XIII
 
gei Salix-pārc 1-5 • 2001-Hildi • Tf (087) 2188585
Ep gei@teolin.com

Wat kun je hier studeren?
 • Opleiding rooms-katholieke geestelijkheid

Het "Theologisch Instituut van Z.H. Paus Leo XIII" is opgericht in de periode dat deze paus aan de macht was (1878-1903). Het is het meest gerenommeerde Grootseminarie van Spokaniė. Alleen rooms-katholieke geestelijken die hier hun opleiding hebben gehad, zijn verzekerd van een succesvolle carričre in de kerkelijke hiėrarchie.


HIRDO

Generāl Universitiy (1639) General University
 
ātministrašo Harboembo-lirrotiy 14b (Universitiy-lajjefos) • 3000-Hirdo
Tf (010) 2145777 • Ep info@guh.sp • Ws www.guh.sp (DOM 211)
informašo Harboembo-lirrotiy 8-10 (Zampōr-huflif) • 3000-Hirdo
mennhuflif Ef Zuft 4-6 • 3000-Hirdo • Tf (010) 2145252
suhuflifs Aša-vender 140c-f • 3004-Hirdo • Tf (010) 2192341
bibliotekke Naleem-plep 40 • 3000-Hirdo • Tf (010) 2614321
Ep info@czt.sp • Ws www.czt.sp • (samen met Stat-Universitiy en Tegnise
Universitiy; zie ook bestand Bibliotheken en Archieven)

Wat kun je hier studeren?
Recht en bestuur
 • Fiscaal recht
 • Bestuurskunde
 • Spokanisch recht
Gedrag en maatschappij
 • Psychologie en pedagogiek
 • Sociologie
 • Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
 • Politicologie
Gezondheid
 • Algemene geneeskunde
 • Farmacie
 • Gezondheidskunde
Taal en literatuur
 • Algemene taalwetenschap
 • Klassieke taal- en literatuurwetenschap
 • Atlantische talen en letterkunde
 • Germaanse talen en letterkunde
 • Engelse taal en letterkunde
 • Skandinavische talen en letterkunde
Exact
 • Algemene wiskunde
 • Technische wiskunde
 • Dierwetenschappen
 • Geofysica
   

Algemene Universiteit.
Hierbij horen volgende (onderzoeks)instituten en laboratoria:

Dit overzicht is niet volledig: genoemd zijn alle instituten die ergens in SPARC zijn genoemd.

Sošologise Instituša (Sociologisch Instituut)
• Geter-weg 8 • 3004-Hirdo • Tf (010) 2485950

Stat-universitiy (1731) State University
 
ātministrašo Harboembo-lirrotiy 14c (Universitiy-lajjefos) • 3000-Hirdo
Tf (010) 2145222 • Ep info@buro.suh.sp / info@suh.sp • Ws www.suh.sp
informašo Harboembo-lirrotiy 8-10 (Zampōr-huflif) • 3000-Hirdo
huflifs Universitiy-weg 100 • 3004-Hirdo • Tf (010) 2192008
bibliotekke Naleem-plep 40 • 3000-Hirdo • Tf (010) 2614321
Ep info@czt.sp • Ws www.czt.sp • (samen met Generāl Universitiy en Tegnise
Universitiy; zie ook bestand Bibliotheken en Archieven)

Wat kun je hier studeren?
Recht en bestuur
 • Fiscaal recht
 • Bestuurskunde
 • Algemene rechtskunde
 • Rechtsgeleerdheid
Gedrag en maatschappij
 • Psychologie en pedagogiek
 • Wetenschapsonderwijs
 • Antropologie
Gezondheid
 • Algemene geneeskunde
 • Farmacie
 • Gezondheidseconomie en beleid
Taal en geschiedenis
 • Engelse taal en letterkunde
 • Slavische talen en letterkunde
 • Algemene geschiedenis
Exact en aarde
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Geografie
 • Geologie
Theologie en filosofie
 • Christelijke godsdienstwetenschap
 • Ergynische godsdienstwetenschap
 • Niet-Europese religie
 • Filosofie en wetenschapstheorie
Informatica
 • Wiskunde
 • Computerwetenschappen
 • Algemene informatica en ICT
  

De Staatsuniversiteit van Hirdo heeft geen "echt" logo, maar een zegel, geļnspireerd op het zegel dat aan de oprichtingsakte uit 1731 was bevestigd, maar nu met Latijnse letters en een moderne versie van Sint-Joris en de Draak. De keuze voor deze katholieke heilige is opmerkelijk, maar verklaarbaar als we bedenken dat de akte gedateerd is op 23 april: de naamdag van Sint-Joris (in het Spokaans: Sinto-Gōrges). En omdat Sint-Joris niet echt heeft bestaan, was hij ook voor Ergynne-gelovigen acceptabel. Bovendien kent ook de ergynische mythologie vele verhalen van mannen te paard die draken bestrijden.
Het hier afgebeelde zegel is vanaf 1952 in gebruik, maar de afbeelding van Sint-Joris op zijn paard, zijn lans gestoken in de onder het paard kronkelende draak, is bewust onduidelijk gehouden. Een reproductie van de originele houtsnede waarop de zegel-afbeelding is gebaseerd, staat rechts.

Rijksuniversiteit. Genoemd in de Amagene .


De Algemene Universiteit, Rijksuniversiteit en Technische Universiteit in Hirdo hebben de handen ineen geslagen en gezamenlijk een prachtige bibliotheek gebouwd: het Cōmatiy Zintes Tomimpit’ (CZT; Gemeenschappelijke Wetenschappelijke Boekenverzameling). Wellicht is deze samenwerking een opstap naar een verdere fusie?
Foto: de royale entreehal, niet alleen de doorgang naar de feitelijke bibliotheek, maar ook een plek voor beeldende kunst, theater en muziek.


Tegnise Universitiy (1949) Technical University
 
informašo Harboembo-lirrotiy 8-10 (Zampōr-huflif) • 3000-Hirdo
Pālster-plep 65-67 • 3002-Hirdo • Tf (010) 2176944
Ep info@hirdoteun.sp • Ws www.hirdoteun.sp
bibliotekke Naleem-plep 40 • 3000-Hirdo • Tf (010) 2614321
Ep info@czt.sp • Ws www.czt.sp • (samen met Stat-Universitiy en Generāl
Universitiy; zie ook bestand Bibliotheken en Archieven)

Wat kun je hier studeren?
Informatica
 • Computerwetenschappen
 • Cybernetica
 • Algemene informatica
 • Kunstmatige intelligentie
Toegepaste techniek
 • Elektrotechniek
 • Scheepsbouwkunde
 • Metaalbouwkunde
 • Luchtvaarttechniek
 • Mijnbouwkunde
 • Mechanica
 • Werktuigbouwkunde
 • Materiaalkunde
Landbeheer
 • Bouwkunde en stedenbouw
 • Waterbouwkunde
 • Wegenbouwkunde
 • Verkeerstechniek
 • Spoorwegtechniek
 • Planologie

In 1990 is de naam Tegnise Koles (Technische Hogeschool) in "universiteit" veranderd.

Xeber-Akademiy (1923) Academy of Industrial Design
 
informašo Harboembo-lirrotiy 8-10 (Zampōr-huflif) • 3000-Hirdo
gei Akademiy-plep 14 • 3000-Hirdo • Tf (010) 2153273
Ep info@xeber.bark.sp • Ws www.xeber.bark.sp

Wat kun je hier studeren?
 • Industriėle vormgeving
 • Algemeen design
 • Trendmanagement
      

Instituut begon als een academie voor beeldende kunst, maar richt zich sinds 1983 uitsluitend op industriėle vormgeving en design. Niet te verwarren met de Xeber-akademiy in Amahagge.


HOGGEBIM

Ālbe-akademiy (1940) Architectural Academy
 
gei Korda-arābe 7-9 • 5000-Hoggebim • Tf (041) 2690881
Ep info@hogalba.sp • Ws www.hogalba.sp

Wat kun je hier studeren?
 • Esthetiek van gebouwen
 • Leefomgeving
 • Infrastructuur

Academie voor Bouwkunst, feitelijk een voortzetting van Sāre-seert, het op Bauhaus geļnspireerde instituut dat in 1938 werd gesloten. De opleiding richt zich voornamelijk op het esthetische en kunstzinnige aspect van gebouwen en hun omgeving, en wordt gezien als een noodzakelijke aanvulling op de bouwkunde, de discipline die zich met de technische kant van het bouwen bezighoudt en op een Universiteit wordt onderwezen. De bibliotheek is ondergebracht in de openbare bibliotheek van Hoggebim (Covent-bibliotekke).
Genoemd in de Amagene .

Cōnservatorym (1908) Conservatory
 
gei Malodee-lirrotiy 1 • 5000-Hoggebim • Tf (041) 2631750
Ep conser@sei.sp • Ws www.conser.sei.sp

Wat kun je hier studeren?
Vocaal
 • Algemeen
 • Opera
 • Traditioneel Spokanisch
Instrumentaal
 • Europees
 • Mondiaal
 • Instrumentenbouw

Meest gerenommeerde muziekopleiding in Spokaniė. Het conservatorium biedt een volledige opleiding, inclusief instrumentenbouw.
Genoemd in de Amagene .


IES

Kleter Universitiy (1966) New University
 
gei Mirra P3 Wefot • 4203-Ies • Tf (046) 3023232 / 3023434
Ep info@klun.sp • Ws www.klun.sp

Wat kun je hier studeren?
Recht en bestuur
 • Milieurecht
 • Bestuurskunde
 • Spokanisch recht
Economie en bedrijf
 • Actuariėle wetenchappen
 • Financieel management
 • Algemene economie
 • Logistiek en strategie
 • Marketing en planning
 • Veranderkunde en consult
Gedrag en maatschappij
 • Communicatie
 • Politicologie
 • Andragogische wetenschappen
Gezondheid
 • Voedingstechnologie
Taal en cultuur
 • Engelse taal en letterkunde
 • Muziekwetenschap
 • Filosofie en wetenschapstheorie
Exact
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
Informatica
 • Wiskunde
 • Computerwetenschappen
 • Cybernetica
 • Algemene informatica en ICT
 • Statistiek en logica
 • Informatie- en communicatietechnologie
 • Kunstmatige intelligentie
Agricultuur
 • Grondbewerking
  • Akkerbouw
  • Land- en tuinbouw
  • Weidebouw
  • Hout- en bosbouw
 • Grondwetenschappen
  • Ontginning en drooglegging
  • Bergtechniek
  • Grondtechniek
  • Mestwetenschappen
  • Milieutechniek
 • Zuivelwetenschappen
  • Veeteelt
  • Zuiveltechniek
 • Landbouweconomie en -sociologie
 • Agrotechnologie
  • Plantengeneeskunde
  • Plantenveredeling
Biologie
 • Dierwetenschappen
 • Plantenwetenschappen
 • Moleculaire fysiologie

Nieuwe Universiteit. Diverse niet-universitaire opleidingen, met name op het eiland Liftka, zijn opgegaan in de KU. Een spraakmakende reorganisatie was de opheffing van de gerenommeerde Koninklijke Land- en Bosbouwschool (Kindisiy Koles furt Agrarišā een Mōpeh) in Aflif, nu de Agrarische Faculteit van de KU. Alleen de Tropentuin in Aflif herinnert nog aan dit opleidingsinstituut dat bestaat heeft van 1851 tot 1966.
Genoemd in de Amagene .
  De Nieuwe Universiteit in Ies moest eind jaren zestig imponeren met hoge gebouwen. Nu, na veertig jaar, prefereren universiteiten juist paviljoen-achtige laagbouw temidden van het groen.

Medise Universitiy (1972) Medical University
 
gei Mirra P9 • 4203-Ies • Tf (046) 3020455
Ep mun@sei.sp • Ws www.mun.sei.sp

Wat kun je hier studeren?
Gedrag en maatschappij
 • Psychologie
 • Pedagogiek
Gezondheid
 • Algemene geneeskunde
 • Farmacie
 • Tandheelkunde
 • Medische biologie
Dierwetenschappen
 • Diergeneeskunde
 • Biologie

In 1990 is de naam Medise Koles (Medische Hogeschool) in "universiteit" veranderd.


JATTY (BF)

Prenses-akademiy (1951) University of Applied Sciences
 
mennzārato Plaju-krur 1-3 • 3600-Jatty (BF) • Tf (076) 2440441
Ep post@prensesakademiy.sp • Ws www.prensesakademiy.sp
nefzāratos Ef Arābes • 4102-Tunbas • Tf (044) 2727134
Lāster-weg 79 • 5101-Mollefin • Tf (045) 2553911

Wat kun je hier studeren?
 • Talloze interessegebieden

Brede Hogeschool. Oorspronkelijk een hogere technische opleiding (vergelijk de vroegere HTS). Vanaf ca. 1980 heeft de instelling zich ontwikkeld tot een brede Hogeschool met intussen ca. 110 opleidingen (stand 2017). Qua aantal opleidingen en aantal studenten is het de grootste Hogeschool in Spokaniė.


KURRIY

Generāl Slojet-koles (1922) General Business Academy
 
gei Prusot-weg 59 • 1100-Kurriy • Tf (032) 2726035
Ep buro@slojetkurriy.sp • Ws www.slojetkurriy.sp / www.gskkurriy.sp

Wat kun je hier studeren?
 • Handelstechniek
 • Kennis van het midden- en kleinbedrijf
 • Financiėn en verzekering
 • Voedsel- en warenkennis

Algemene Hogeschool voor de Handel. In tegenstelling tot het Zomarte Instituša in Asjetto biedt Kurriy een meer traditionele, praktijkgerichte opleiding op het gebied van de handel en het midden- en kleinbedrijf. Je kiest voor deze studie als je een eigen bedrijf wilt beginnen. Wil je (top)manager in een groot bestaand bedrijf worden, dan ga je naar Asjetto.

De Algemene Hogeschool voor de Handel in Kurriy is een modern, transparant gebouwencomplex temidden van gazons en bosschages.

Toraniefatiy-universitiy (1732) Medical University
 
gei Mennweg-na-Iji 56 ur 60 • 1100-Kurriy • Tf (032) 2730944 / 2739064
Ep info@tunk.sp • Ws www.tunk.sp

Wat kun je hier studeren?
Gezondheid
 • Farmacie
 • Tandheelkunde
 • Medische techniek
Dierwetenschappen
 • Diergeneeskunde
 • Biologie

Geneeskundige Universiteit.


LAMMAFIN

Ef Covent-arābe (1961) University of Applied Sciences
 
mennzārato Avenū-na-Trondom 16 • 1700-Lammafin • Tf (091) 4079333
Ep info@coventarabe.sp • Ws www.coventarabe.sp
nefzāratos Vildul-plep 5-9 • 3100-Blort • Tf (030) 4747123
Kjebbe-pola 55 • 2100-Tosiy • Tf (079) 4038491

Wat kun je hier studeren?
 • Talloze interessegebieden

Brede Hogeschool, in 1961 in Lammafin opgericht als Sociale Academie. Omstreeks 1970 had het instituut zich al uitgebreid met 35 studierichtingen. In 1982 en 1995 zijn de vestigingen in Blort, respectievelijk Tosiy, geopend. Anno 2017 is het een brede Hogeschool met ca. 85 studierichtingen in Lammafin, en ca. 50 studierichtingen in Blort en in Tosiy.


LIFT

Instituša furt helten ur heltiy (1962) Institute for health and healthcare education
 
mennzārato Kjūpur-plep 212-214 • 3200-Lift • Tf (067) 2872192
Ep info@ihh.sp • Ws www.ihh.sp

Wat kun je hier studeren?
 • Gezondheid en gezondheidszorg

Opleiding voor de gezondheid en gezondheidszorg, in 1962 begonnen als opleiding voor verpleegkundig personeel. In 1971 kwamen er opleidingen voor dokters- en tandartsassistent(e) bij. Vanaf ca. 1985 is het aanbod van studierichtingen drastisch uitgebreid.


LIYROTYKA

Ekonomiy-universitiy (1958) Economic University
 
mennhuflif Hoggebim-vender 66 • 5004-Liyrotyka • Tf (042) 2401525
Ep menn@ekoliy.sp • Ws www.eko.liyrotyka.sp
’rzj. agrarise ekonomiy Ÿc-pārc 5 • 5004-Liyrotyka • Tf (042) 2204296
Ep agra@ekoliy.sp • Ws www.eko.liyrotyka.sp

Wat kun je hier studeren?
Economie en bedrijf
 • Accountancy
 • Financieel management
 • Algemene economie
 • Fiscale economie
 • Landbouweconomie
 • Logistiek en strategie
 • Marketing en planning
 • International business administration
Gedrag en maatschappij
 • Algemene sociologie
 • Landbouwsociologie

Economische Universiteit.


LOSTŌ

Kindisiy Erget-instituša (ca. 1700) Royal Erget Institute
 
ātministrašo Afināf-lirrotiy 12 • 5400-Lostō • Tf (054) 2065906
Ep ke-info@afinaf.sp
mennhuflif Akademiy-mirra 3-5 • 5400-Lostō • Tf (054) 2065906

Wat kun je hier studeren?
 • Opleiding ergynische geestelijkheid

Meest gerenommeerde opleidingsinstituut voor ergynische geestelijken. Ressorteert direct onder het kerkbestuur van de Reelā (het hoofd van de Ergynne-kerk).


MILBO

Stat-universitiy (1643) State University
 
mennhuflif Mārket-mirra 3d • 6200-Milbo • Tf (051) 2038865
Ep gei@sumilbo.sp • Ws www.sumilbo.sp
’rzj. lāngārs Kalda-mirra • 6200-Milbo • Tf (051) 2039644
Ep langar@sumilbo.sp • Ws www.sumilbo.sp
’rzj. sošologise tibāns Mārket F • 6200-Milbo • Tf (051) 2035401
Ep soso@sumilbo.sp • Ws www.sumilbo.sp

Wat kun je hier studeren?
Economie en bedrijf
 • Economie
 • Logistiek en strategie
 • Veranderkunde en consult
Gedrag en maatschappij
 • Psychologie en pedagogiek
 • Communicatie
 • Wetenschapsonderwijs
 • Sociologie
 • Andragogische wetenschappen
 • Ethiek
Taal en literatuur
 • Algemene taalwetenschap
 • Algemene literatuurwetenschap
 • Atlantische talen en letterkunde
 • Niet-westerse talen en letterkunde
Geschiedenis en cultuur
 • Algemene geschiedenis
 • Kunstgeschiedenis
 • Filosofie en wetenschapstheorie
Exact
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Wiskunde
Agricultuur
 • Grondbewerking
  • Land- en tuinbouw
  • Hout- en bosbouw
 • Agrarische techniek
  • Grondtechniek
  • Landbouwwerktuigkunde
  • Landbouweconomie en -sociologie
 • Voedselbeheer
  • Veeteelt
  • Aquacultuur en visserij
  • Voedingstechnologie
  • Plantenwetenschappen

De Rijksuniversiteit van Milbo heeft de modernste faciliteiten op onderwijsgebied. Ook het talenpracticum voldoet aan de hoogste standaard.

Rijksuniversiteit.
Hierbij horen volgende (onderzoeks)instituten en laboratoria:

Dit overzicht is niet volledig: genoemd zijn alle instituten die ergens in SPARC zijn genoemd.

Instituša furt Pegreviy-oltakos
(Instituša fuė Pegreüƒ-oltakys / Institute for Pegrevian Studies)
• Opper Mārket-mirra 7-9 • 6100-Tuūn • Tf (050) 2623001

Steufima-akademiy (1977) Hotel and Restaurant Academy
 
gei Lisager-mirra 3-7 • 6200-Milbo • Tf (051) 2044020
Ep info@steufima.taris.sp • Ws www.steufima.taris.sp

Wat kun je hier studeren?
Commerciėle opleiding
 • Bedrijfsmanagement
 • Economie
Praktische opleiding
 • Kookkunst
 • Gastheerschap
 • Voedsel- en warenkennis

Hogere Hotel- en Horecavakschool. Er is een commerciėle opleiding (globaal: hoe je een groot bedrijf of een keten van bedrijven moet runnen) en een praktische opleiding (globaal: opleiding voor kok, gerant, ober ed.). Er is ook een gemengde opleiding mogelijk, speciaal voor mensen die een kleiner hotel of restaurant willen runnen, en daar zelf ook koken of bedienen.
De wet rangschikt de Hogere Hotel en Horecavakschool onder de categorie "Hogescholen voor Handel en Beroep".


MINDE

Stāge-akademiy (1950) Academy of Film, Television and Theatre
 
gei Plaju-plep 100 • 3400-Minde • Tf (038) 2103816
Ep info@stagak.com • Ws www.stagak.com

Wat kun je hier studeren?
 • Acteren
 • Theaterregie
 • Mediaregie
 • Decorbouw
 • Theatertechniek
 • Filmtechniek
 • Televisietechniek

Oorspronkelijk alleen een opleiding voor acteren, regisseren, decorbouw en andere werkzaamheden op theatergebied. Tegenwoordig richt de opleiding zich vooral op film en tv. Er worden ook cursussen gegeven voor optreden in het openbaar en in tv-uitzendingen. De opleiding is meer technisch en commercieel gericht dan die in Asjetto.
Genoemd in de Amagene .


SINTO-ALYCRO

Jonās Friyndās-Trabana-instituša (1990) University of Applied Sciences
 
mennzārato Avolatiy-mirra 31 • 7301-St. Alycro • Tf (070) 5439555
Ep info@jftistal.sp • Ws www.jftistal.sp
nefzārato S’rseert-plep 93C • 8300-Lasy • Tf (082) 3468708

Wat kun je hier studeren?
 • Talloze interessegebieden

Brede Hogeschool. Een geheel nieuw opleidingsinstituut, in 1990 opgericht met medewerking van de Staatsuniversiteit in Zest, die een HBO-opleiding als praktische aanvulling op de universitaire opleiding zag. Tegelijkertijd werd een locatie in Lasy geopend, om een link te creėren tussen het achtergebleven zuiden van het land met de intellectuele regio rond Tsjech, Zest en Sinto-Alycro. Er worden in Sinto-Alycro ca. 60 studierichtingen aangeboden, en in Lasy ca. 40 (anno 2017).


TANBŸR

Ennderur-akademiy (1957) University of Applied Sciences
 
mennzārato Ef Gruva • 5200-Tanb’r • Tf (043) 2123361
Ep info@enndak.sp • Ws www.enndak.sp
nefzārato Koles-mirra 22A • 5500-G’rō • Tf (048) 2413906

Wat kun je hier studeren?
 • Talloze interessegebieden

Brede Hogeschool, in 1957 ontstaan na een fusie van de Middelbare Sociale opleiding in Tanb’r en de Middelbare Lerarenopleiding in G’rō. Na de fusie ontstond een algemeen Sociaal en Educatief Instituut, dat in 1992 de status van hogere opleiding verwierf. Hierna vond een snelle uitbreiding tot een brede Hogeschool plaats, waar momenteel zo'n 70 studierichtingen worden aangeboden (anno 2017).


TRENDON

Cōnservatorym (1917) Conservatory
 
gei Loki-plep 77 • 2201-Trendon • Tf (035) 2841944
Ep buro@conserv.bark.sp • Ws www.trendon.sp/con/

Wat kun je hier studeren?
 • Muziekgeschiedenis
 • Muziektheorie
 • Componeren
 • Instrumenttechiek
 • Zangtechniek
 • Instrumentbespeling

Klein conservatorium; de opleiding richt zich voornamelijk op componeren en muziektheorie.

Kindisiy Akademiy furt Danšos een Balett (1957)
Royal Academy of Dance and Ballet
 
gei Dreegt-kah 22-24 • 2201-Trendon • Tf (035) 2885882
Ep info@kadaba.sp • Ws www.trendon.sp/daba/

Wat kun je hier studeren?
 • Klassiek ballet
 • Moderne dans
 • Dansregie
 • Choreografie

Meest gerenommeerde opleiding voor dans en ballet. De meeste docenten zijn oudere balletdansers en -danseressen, maar een uitzondering vormt Meate Koll-Neef, die al op haar 38e jaar (in 1998) afscheid nam van een balletcarričre en ervoor koos om docente aan deze academie te worden. Voor de Spokanische wet valt een dans- en balletopleiding onder de "theaterkunst".


TROFY

Generāl Tegnise Universitiy (1958) General Technical University
 
gei Ef Mintepot Sails 79 • 8200-Trofy • Tf (083) 2047474
Ep info@geteuntro.sp • Ws www.geteuntro.sp

Wat kun je hier studeren?
 • Medische techniek
 • Elektrotechniek
 • Bouwkunde en stedenbouw
 • Scheepsbouwkunde
 • Wegenbouwkunde
 • Metaalbouwkunde
 • Mijnbouwkunde
 • Landmeetkunde
 • Mechanica
 • Werktuigbouwkunde
 • Materiaalkunde
 • Landbouwwerktuigkunde

De Algemene Technische Universiteit in Trofy is gehuisvest in enkele fantasieloze kantoorblokken uit de jaren zeventig, omringd door oudere gebouwen die reeds op deze locatie aanwezig waren. De goederenspoorlijn naar de haven loopt erlangs.

In 1990 is de naam Generāl Tegnise Koles (Algemene Technische Hogeschool) in "universiteit" veranderd.

Instituša rifo Sinto-Marjes (1934) University of Applied Sciences
 
mennzārato Sinto-Marjes-weg 1 • 8200-Trofy • Tf (083) 202049191
Ep ofiss@marjestrofy.sp • Ws www.marjestrofy.sp

Wat kun je hier studeren?
 • Talloze interessegebieden

Brede Hogeschool. Qua studentenaantal de kleinste in Spokaniė, met ca. 35 studierichtingen (anno 2017). De Hogeschool is in 1934 geopend als een middelbare agrarische opleiding, die in 1975 werd opgewaardeerd tot hogere opleiding. Vanaf ca. 1990 is het aanbod van opleidingen geleidelijk uitgebreid.


TRONDOM

Zomar-universitiy (1651) Municipal University
 
ātministrašo/informašo Korda-grāg 13 • 1300-Trondom • Tf (036) 2179064
Ep info@zu.trondom.sp • Ws www.zu.trondom.sp
suhuflif Korda-grāg 88 • 1300-Trondom • Tf (036) 2179355
gei/cāmpus Pārc-plep • 1300-Trondom • Tf (036) 2179079

Wat kun je hier studeren?
Recht en bestuur
 • Milieurecht
 • Fiscaal recht
 • Bestuurskunde
 • Spokanisch recht
 • Sociaal recht en sociale politiek
Taal en literatuur
  Faculteit per 1 sept 2017 opgeheven
Geschiedenis en cultuur
 • Algemene geschiedenis
 • Archeologie
 • Prehistorie
 • Antropologie
 • Culturele diversiteit en integratie
  (sinds 1 sept 2017)
Exact
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Sterrenkunde
Theologie en filosofie
 • Christelijke Godsdienstwetenschap
 • Ergynische Godsdienstwetenschap
Technische wetenschappen
 • Wiskunde en informatica
  • Wiskunde
  • Informatica
  • Statistiek en logica
 • Exact
  • Technische biologie
  • Technische natuurkunde
  • Technische scheikunde
  • Technische wiskunde
Aarde en milieu
 • Plantenwetenschappen
 • Geologie
 • Geofysica
 • Milieuwetenschappen
 • Bos- en natuurbeheer

Gemeente-universiteit. Was tot ca. 1955 de enige universiteit waar ingenieurswetenschappen gestudeerd konden worden. De opleiding was echter niet volledig en de meeste studenten vervolgden hun studie dan ook in Engeland of elders in Europa. Toen de Technische Hogescholen (nu universiteiten) in Hirdo (in 1949) en Trofy (in 1958) waren opgericht, kon er een volledige, kwalitatief uitstekende, ingenieursopleiding worden aangeboden. De Gemeente-universiteit van Trondom heeft deze opleiding sindsdien vrijwel geheel van zich afgeschoven.
Genoemd in de Amagene .


TSJECH

Kelfer-akademiy (1819) Academy of Fine Arts
 
gei Kelfer-plep 1-5 • 7000-Tsjech • Tf (070) 2108479
Ep gei@kelfer.sp • Ws www.kelfer.sp

Wat kun je hier studeren?
 • Tweedimensionale kunst
 • Driedimensionale kunst
 • Abstracte kunst
 • Monumentale kunst
 • Architectonische kunst

De oudste academie voor beeldende kunst in Spokaniė. Het is nog steeds een gedegen, maar ietwat ouderwetse en schoolse opleiding. Vanaf het begin van de jaren negentig ligt het accent hier steeds meer op de monumentale ruimtelijke kunst, zoals die verbonden is met de moderne architectuur.


ZELZAKIY

The Famon's University (1994)
 
gei Landgoed Safari-pārc • 4501-Zelzakiy • Tf (046) 4588888
Ep mail@famonsuniversity.com • Ws www.famonsuniversity.com

Wat kun je hier studeren?
 • International business
 • Accounting, auditing & control
 • Ethiek en strategie
 • Ondernemerschap
 • Belasting en financiėn
 • Management
 • Human resource en maatschappij

Toen het Safari-pārc met zijn landhuis nog particulier eigendom was, stond het bekend als het landgoed Ja Pluf ur Zelze. Tegenwoordig is het een beschermd natuurgebied met een safaripark, en het landhuis is tussen 1988 en 1993 geheel opgeknapt en uitgebreid om onderdak aan The Famon's University te bieden.

Deze prestigieuze instelling is een gezamenlijk initiatief van de Economische Universiteiten van Amahagge en Liyrotyka, en de Rijksuniversiteiten van Zest en Asjetto, die hiermee een op internationale leest geschoeide relatie willen leggen met de wetenschap en het bedrijfsleven. Het instituut is genoemd naar het stadje Famon - niet omdat deze plaats veel met het instituut te maken heeft, maar veeleer omdat het vlakbij ligt en de naam ook in het Engels goed "bekt"; Famon (op zijn Engels uitgesproken) zou wel eens een bekende Amerikaanse geleerde kunnen zijn, en bovendien associeert het met "famous". De Engelstalige term university heeft volgens de Spokanische wet geen enkele betekenis. Dit instituut valt dan ook onder de categorie "Hogeschool voor Handel en Beroep", en niet onder die van "Universiteit".

Een afgeronde opleiding geeft recht op het voeren van een op Amerikaanse leest geschoeide graad (die echter geen enkele waarde in Spokaniė heeft), maar bij de bovengenoemde universiteiten kan nog een kopstudie van 1 of 2 jaar worden gedaan die tot een academische titel leidt, zodat ook het recht bestaat om te promoveren.


ZEST

Stat-Universitiy (1729) State University
 
Mennhuflif (Hoofdgebouw) Xijera-mirra 41-43 • 7300-Zest • Tf (070) 4021626
Ep uni@sz.sp • Ws www.uni.sz.sp
Maliy Cofert-bibliotekke Tanko-pārc 3-7 • 7300-Zest • Tf (070) 4064064
Ep mcb@sz.sp • Ws www.mcb.sz.sp
(zie ook bestand Bibliotheken en Archieven)
Ÿrzjōšiy furt Mux-tibān Ef Greppa 2 • 7300-Zest • Tf (070) 4430202
Ineechos-huflif (Rechtsgeleerdheid) Afstoen-terf • 7300-Zest • Tf (070) 4063992

Wat kun je hier studeren?
Recht en bestuur
 • Milieurecht
 • Fiscaal recht
 • Bestuurskunde
 • Spokanisch recht
 • Sociaal recht en sociale politiek
 • Algemene rechtskunde
Gedrag en maatschappij
 • Antropologie
 • Politicologie
 • Sociale cohesie en integratie
Taal en literatuur
 • Algemene taalwetenschap
 • Algemene literatuurwetenschap
 • Atlantische talen en letterkunde
 • Romaanse talen en letterkunde
 • Germaanse talen en letterkunde
 • Engelse taal en letterkunde
 • Skandinavische talen en letterkunde
 • Slavische talen en letterkunde
 • Niet-westerse talen en letterkunde
Geschiedenis en cultuur
 • Algemene geschiedenis
 • Archeologie
 • Prehistorie
Exact
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Wiskunde
Aarde en milieu
 • Algemene biologie
 • Geografie
 • Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning

Stat-Universitiy ber Zest

Het Instituut voor Archeologie en Geschiedenis van de Rijksuniversiteit in Zest gebruikt de modernste middelen om het oudste in Spokaniė te bestuderen.

Rijksuniversiteit. Hierbij horen volgende (onderzoeks)instituten en laboratoria:

Dit overzicht is niet volledig: genoemd zijn alle instituten die op de Gebouwenkaart van Zest
staan ingetekend (hieronder tussen [..] met de aanklikbare nummers op de Gebouwenkaart), en degene die elders in SPARC zijn genoemd.

Gerārdus-seert (Congrescentrum) • [37]
• Klesblufk 1 • 7300-Zest • Tf (070) 4455555

Instituša furt Ārgeolōiy een Pirāmer (Instituut voor Archeologie en Geschiedenis) • [3]
• Kolini-s’rt 12 • 7300-Zest • Tf (070) 4053037

Instituša furt Dialektolōiy (Instituut voor Dialectologie) • [9]
• Arico-mirra 3 • 7300-Zest • Tf (070) 4429183

Lāgte-Gajener-instituša (Instituut voor vredesvraagstukken) • [26]
• Mennweg-na-Tsjech 306 • 7300-Zest • Tf (070) 4430846
(opgericht in 1952 en vernoemd naar de politicologe en ethica Oliyi Lāgte-Gajener)

Literariy Instituša (LI; Literair Instituut) • [36]
• Hōgta Urrvu-Diez-mirra 7 • 7300-Zest • Tf (070) 4084900
(Vereniging voor schrijvers en tevens organisatie ter bevordering van de literatuur, gelieerd aan de Universiteit van Zest; de bij dit instituut horende uitgeverij geeft Litra uit.)

Šašōr-historise Instituša (Natuurhistorisch Instituut) • [7]
• Nar Vija 22 • 7300-Zest • Tf (070) 4063855

Universiterr Biolōiy-laboratorym (Universitair Biologielaboratorium) • [19]
• Kurāf-mirra 1 • 7300-Zest • Tf (070) 4417646


B. Overige adressen

Interuniversitair Administratie- en Voorlichtingscentrum
Interuniversity Administration and Information Centre
 
gei Ep info@glufus.sp • Ws www.glufus.sp
mennofiss GLUFUS (Gei Lajjefos ur Fesrafanos Universitiys fes Spooksoliy)
Romba-weg 40 • 3000-Hirdo • Tf (010) 2147281
suofiss SUGLUFUS
Mirra R7-A • 4203-Ies • Tf (046) 3020888
’rzj. mipšark GLUFUSINT
Mirra R7-C • 4203-Ies • Tf (046) 3020399
generāl mipšark Mail to GLUFUSINT

Stichting voor Hulp aan Buitenlandse Studenten
Foundation for Foreign Students' Aid
 
Spokānda FMSC (Feslosos furt Mipšarcess-stūdent-c’rtiyr)
English FFSA (Foundation for Foreign Students' Aid)
ofiss Harboembo-lirrotiy 14f (Universitiy-lajjefos) • 3000-Hirdo • Tf (010) 2143477
Ep info@fmsc.sp • Ws www.fmsc.sp
Ep info@ffsa.sp • Ws www.ffsa.sp

© De Twee Hanen v.o.f. • Kimswerd • The Netherlands

DA 35-150182 • SPARC 24 mrt 1998

instantie - DICTIO {N} - 17.01.05
straat + huisnummer - STRATENO.HTM - 17.01.05
telefoon/fax - TELLIJST.HTM - 17.01.05
internet - WEBEMLYS.HTM