Spokanisch Archief

BIBLIOTHEKEN EN ARCHIEVEN
Gerelateerd bestand
Universiteiten en hogescholen

Zie ook
Kronieken en geschriften
 

    Terug naar
Bouwwerken
Adressen
 
Dit bestand
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Het Kofano Lydos-ârgeff (Openbaar Bestuursarchief) in Tosiy is sinds 1995 ondergebracht in een gebouw dat elk idee van "openbaarheid" onderuit haalt. Een als erker bedoelde uitbouw met balkon is in werkelijkheid een gesloten kolom waar 's nachts een primitieve schijnwerper enig reliëf tracht op te toveren. Ingangen zijn vormgegeven als gotische ornamenten, ramen zijn grijze doffe vlakken. De traditionele grijze flâkâ-steen is gemaskeerd met een wittige glazuurlaag. De mix aan stijlen, de "verkrachting" van de materialen, de geslotenheid waar openheid verwacht wordt - kenners noemen dit wel het meest eigenwijze overheidsgebouw in het land. Wie persoonlijk verantwoordelijk voor het ontwerp is, blijft geheim: het ontwerp is afkomstig van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, die de bouw heeft uitbesteed aan een projectontwikkelaar die op zijn beurt een aantal aannemers heeft ingeschakeld.
 

   

 

Bibliotheken en archieven die vanuit historisch, cultureel, architectonisch of toeristisch oogpunt interessant zijn, dan wel elders in het Spokanisch Archief genoemd zijn.
Universiteitsbibliotheken zijn alleen genoemd als zij op een eigen adres zijn gehuisvest en een zelfstandig instituut vormen. Zijn zij bestuurlijk en fysiek geďntegreerd in een universiteit, kijk dan in het bestand Hoger onderwijs.
Tussen rechte haken [..] staat het aanklikbare nummer waarmee de instelling op de Centrumkaart van Amahagge dan wel op de Gebouwenkaart van Zest is aangegeven.


 1. Afinâf-bibliotekke
  • Afinâf-lirrotiy 3 • 5400-Lostô • Tf (054) 2076391
  • Ws www.afinaf.connect.sp • Ep afinaf@connect.sp

  Beroemde bibliotheek in het Afinâf-klooster te Lostô. Hier worden onder meer de Kentsaramâ en tientallen zeldzame religieuze geschriften bewaard. Verscheidene geschriften zijn vanwege hun pornografische of rascistische inhoud niet voor het gewone publiek toegankelijk.

     Het Afinâf-klooster is een prachtig oud gebouw, de bibliotheek is er niet minder sfeervol, maar om dat persoonlijk te mogen ervaren - daarvoor moet je een ergynische geestelijke zijn, of op zijn minst iemand die kan aantonen dat hij/zij uiterst intiem betrokken is bij het geloof.
  "Buitenstaanders" (en dat zijn bijvoorbeeld alle buitenlanders), worden welkom geheten in een fantasieloze nieuwbouwvleugel van het klooster, waar de bibliotheekfaciliteit bestaat uit een kille wachtruimte met wat algemene werken weggestopt achter glazen deuren. Hier kun je als buitenstaander een boek ter inzage krijgen en op het rode bankje bekijken. Als de bibliothecaris ervan overtuigd is dat je oprecht geďnteresseerd bent in het boekwerk, bestaat de mogelijkheid om toestemming te krijgen tot de "echte" bibliotheek - de prachtige sfeervolle zaal met de meest indrukwekkende geschriften.

 2. Âlbalev-seert
  • Wuma-weg 3 • 7321-Ajertaliy • Tf (070) 5119006

  Geopend in 2016 en vernoemd naar de schrijver Clopiy Âlbalev die enkele maanden na de opening in Ajertaliy is overleden. De familie van de schrijver maakt grote bezwaren tegen de naam "Âlbalev-seert". Zie artikel in de Amagene .

 3. Aquonda Bibliotekke (Nationale Bibliotheek)

  Zie Stat-bibliotekke (Staatsbibliotheek).

 4. Cômatiy Zintes Tomimpit˙ (CZT; Gemeenschappelijke Wetenschappelijke Boekenverzameling)
  • Naleem-plep 40 • 3000-Hirdo • Tf (010) 2614321
  • Ws www.czt.sp • Ep info@czt.sp

  Universiteitsbibliotheek van de Generâl Universitiy, Stat-universitiy en Tegnise Universitiy te Hirdo. Tot 1991 hadden deze 3 instellingen hun eigen bibliotheek. Om doublures te voorkomen en de boekenvoorraad beter toegankelijk te maken, zijn de 3 bibliotheken samengevoegd tot één onafhankelijke organisatie. Bovendien is dit veel efficiënter en goedkoper. Het gebouw is gevestigd vlakbij Hirdo-MG (centraalstation) en goed bereikbaar. Dankzij dit instituut leeft de nogal saaie omgeving hier op, met boekwinkels, cafés, eethuisjes en andere zaken waar studenten en universiteitsmedewerkers zich voor interesseren. Zie ook het bestand Hoger onderwijs.

 5. Covent-bibliotekke (Kloosterbibliotheek)
  • Garrent-weg 2-4 • 5000-Hoggebim • Tf (041) 2201456
  • Ws www.covbib.sp • Ep info@covbib.sp

  Openbare bibliotheek in Hoggebim. Hier is ook de bibliotheek van de Academie voor Bouwkunst ondergebracht, maar deze is alleen toegankelijk voor studenten en medewerkers van de Academie, voor leden van de het Instituut voor Bouwkunde en de Nationale Architecten Associatie. De naam van de bibliotheek verwijst naar een vroeger klooster dat tot halverwege de 18e eeuw op deze plek gestaan heeft.

 6. Distrycciy Bibliotekke ur Ârgeff (Dibâ; Districtale Bibliotheek en Archieven)
  • Jakâm-weg 120 • 1001-Bôrâ • Tf (031) 2608080
  • Ws www.diba.bora.sp • Ep info@diba.bora.sp

  Geopend in 1998. Het gebouw is een fraaie creatie van Quela Vromiy-Kalâc (een van de weinige vrouwelijke architecten in Spokanië). (DOM 73-74).

 7. Kofano Lydos-ârgeff (KOLÂ, Openbaar Bestuursarchief)
  • (hoofdkantoor) Blofnolac-mirra 27 • 2100-Tosiy • Tf (079) 4046063
  • Ws www.kola.sp • Ep menn@kola.sp

  Alle gemeenten, districtsbesturen, eilandsbesturen en de landelijke overheid zijn verplicht om een archief te onderhouden waarin alle officiële documenten, nota's, verslagen enzovoort worden bewaard. Per categorie is in de wet vastgesteld hoe lang de documenten bewaard moeten blijven en wat de mate van "openbaarheid" is. Met dat laatste wordt bedoeld wie de documenten mag raadplegen. Algemene informatie is voor iedereen toegankelijk, maar sommige informatie mag alleen geraadpleegd worden door specifieke belangengroepen, zoals politici, politie, de rechterlijke macht, wetenschappers, enzovoort. Sommige informatie is uiterst geheim en kan alleen door de Qurubo-Lanko (Inlichtingendienst, vgl. AIVD) worden ingezien. De kwalificatie "openbaar" dient dus niet al te letterlijk te worden genomen.
  Het KOLÂ-hoofdkantoor in Tosiy heeft een controlerende, coördinerende, adviserende en informatieve rol: zo houdt het in de gaten of alle bestuurlijke instanties hun Openbare Bestuursarchief op orde hebben en adviseert hier eventueel bij, geeft voorlichting over de werkzaamheden en bemiddelt bij het raadplegen van gevoelige informatie.

 8. Maliy Cofert-bibliotekke (zie ook Stat-Universitiy te Zest) • [11]
  • Tanko-pârc 3-7 • 7300-Zest • Tf (070) 4064064
  • Ws www.mcb.sz.sp • Ep mcb@sz.sp

  Gecombineerde Universiteits- en Stadsbibliotheek, genoemd naar de bekende econoom Maliy Cofert die grote invloed heeft gehad bij de oprichting van Ies en het succes van de Industriële Expansie. De fusie van de beide bibliotheken vond plaats in 1992, maar het nieuwe onderkomen werd pas in 1996 geopend (in het gerestaureerde en aangepaste Prinsenpaleis). Het oude gebouw van de Stadsbibliotheek is tegenwoordig een dependance van een bejaardentehuis, en het oude gebouw van de Universiteitsbibliotheek is gesloopt.

 9. Stat-Bibliotekke (Staatsbibliotheek)
  • Romba-weg 155 • 3000-Hirdo • Tf (010) 2142170 • Fx (010) 2142172
  • Ws www.statbi.spet.sp • Ep statbi@spet.sp

  Sinds 1881 de naam van de voormalige Nationale Bibliotheek, in 1623 in Hirdo gesticht door Keizer Hacori Festo Zlebaôno. De Staatsbibliotheek heeft meer het karakter van een archief. Boeken worden er niet uitgeleend, maar kunnen voor wetenschappelijke doeleinden geraadpleegd worden. Sinds 1972 is de Staatsbibliotheek verbonden aan de Staatsuniversiteit te Hirdo. De complete boekenverzameling is inmiddels zo groot dat het oude gebouw maar 20% van het totaal kan herbergen; de rest wordt bewaard in een enorm modern depot in Noord-Hirdo. Zie briefpapier .

 10. S˙rt-ârgeff (Stadsarchief) •
  • Mintepot Môjôl-plep 47-49 • 5004-Liyrotyka • Tf (042) 2337831
  • Ws www.liyrsyrtargeff.sp • Ep info@liyrsyrtargeff.sp

  Bij de beruchte bibliotheekbrand in 1720 gingen duizenden historische documenten, en daarom een deel van de Spokanische geschiedenis, in vlammen op. Men heeft toen het Stadsarchief gebouwd om vanaf dat moment alle documenten brandveilig te kunnen bewaren. Uiteraard bevat het Stadsarchief nauwelijks documenten van vóór 1720, maar er zijn enkele uitzonderingen. Zo wordt er in het archief een document bewaard waaruit de handelscontacten tussen Liyrotyka en Holland in de 17e eeuw blijken. De ietwat cryptische tekst luidt:
  "Kusamiluft declare ef Liyrotyka Lebet-Seert ur monrater G˙js Dirckszoon mip Amsterdam ur Liyrotyka blulhelkara meldelira kest 23 raphertel zemper 1672."
  Te interpreteren als: "Hierbij verklaren de Handelskamer van Liyrotyka en de heer Gijs Dirckszoon uit Amsterdam dat er een overeenkomst met Liyrotyka is gesloten op 23 april 1672." (A ur B melde blulhelkara betekent feitelijk "A en B komen bij elkaar", wat te interpreteren is als "A en B sluiten een overeenkomst met elkaar")
  Dit betekent dus dat Gijs Dirckszoon in deze stad mocht wonen en handel mocht drijven. In 1676 kwam er echter een vestigingsverbod voor buitenlanders in Liyrotyka, waardoor de handel met onder meer Holland en Engeland instortte. We mogen aannemen dat ook Gijs Dirckszoon moest vertrekken.

 11. S˙rt-ârgeff (Stadsarchief) • [18]
  • Vildul-knurfel 1-3 • 7300-Zest • Tf (070) 4085019
  • Ws www.argeff.zest.sp • Ep argeff@zest.sp

  Een van de oudste archieven in Spokanië. Er bevinden zich documenten vanaf ca. 1410.

 12. S˙rt-bibliotekke (Stadsbibliotheek) • [51]
  • Havôteji-mirra 99 • 4000-Amahagge • Tf (040) 2886222
  • Ws www.syrtbibama.sp • Ep info@syrtbibama.sp

  Tevens museum. Het gebouw van de bibliotheek is in 1962 geopend, tegelijk met het Xeber-museum ernaast.

 13. S˙rt-bibliotekke (Stadsbibliotheek)
  • Aftdierot 3 • 3000-Hirdo • Tf (010) 2155749
  • Ws www.biblio.hirdo.sp • Ep biblio@hirdo.sp
   
     bezoekadres:
  Aftdierot 5, Hirdo (op het briefpapier staat abusievelijk nummer 2)

  In 1856 wordt de Aftdierot-schouwburg annex danszaal in Hirdo geopend. De akoestiek blijkt echter zo slecht te zijn dat men een nieuwe functie voor het gebouw ging zoeken waarbij geluid juist geen rol mocht spelen; zo werd het theater in 1861 verbouwd tot studiezaal en bibliotheek. In 1878 krijgt het instituut de naam Stadsbibliotheek, en wordt voor elke burger opengesteld. In principe worden boeken uitgeleend, maar kostbare werken kunnen ter plekke geraadpleegd worden. Zie briefpapier .
  (UIS 48; DOM 209)

 14. Universitiy-bibliotekke (zie ook Stat-Universitiy te Amahagge)
  • Tujâ-pâdra 12 • 4005-Amahagge • Tf (040) 2769944 / 2836344
  • Ws www.ubi.sua.sp • Ep ubi@sua.sp


  Bewaart ook veel historisch materiaal, zoals de tweede druk van "Journal of a Spocanian Survey" (1724) van John Croydon (zie ook UIS 17), voorzien van plattegronden en gravures (de eerste druk kwam ca. 1712 uit, maar was niet geďllustreerd).

 15. University Press[14]
  • Blof-terf • 7300-Zest • Tf (070) 4033663

  Archief, behorend bij het museum dat in dit oude pand van de uitgeverij is gevestigd.

 16. Zomarte Ârgeff (Gemeentearchief) • [120]
  • Sfinks-plep 22 • 4001-Amahagge • Tf (040) 2898480

  Gehuisvest in het resterende deel van een oude kazerne (18e eeuw). Hier is ook een museum. De huisvesting is te klein en voldoet niet aan de eisen; daarom is een deel van het archief ondergebracht in een goed beveiligd depot op het industrieterrein aan de zuidrand van de stad, dat echter niet toegankelijk is voor het publiek.

© De Twee Hanen v.o.f. • Kimswerd • The Netherlands

DA 00 • SPARC 10 jul 1995

bibliotheek/archief - DICTIO {N} - 08.05.06
adres - STRATENL.HTM - 08.05.06
adres - STRATENO.HTM - 08.05.06
telnr - TELLIJST.HTM - 08.05.06
internet - WEBEMLYS.HTM - 08.05.06