Spokanisch Archief

POLITIE en DOUANE
Zie ook
Politiebureaus en -regio's
Douanebepalingen
 
Dit bestand
1. Politie
2. Douane
 
Status: Alle termen nog in DICTIO opnemen.
 

Politie en Douane worden in Spokani samengevat onder de naam Kindisiy Lacs-zobaqueros (Koninklijke Wethandhaving). De minister van Binnenlandse Zaken is in principe verantwoordelijk voor het gehele beleid binnen de politie en douane. Hij heeft een sterke controlerende, bemiddelende en regelende functie, en dient erop toe te zien dat de verschillende politiekorpsen en douaneafdelingen efficint en harmonieus met elkaar samenwerken, ook al hebben zij vaak verschillende werkgevers en sterk van elkaar afwijkende bedrijfsculturen of verschillende belangen.
In bijzondere, expliciet gedefinieerde, gevallen kunnen ook de ministers van Justitie of Defensie bij het beleid en de taakuitvoering betrokken worden. Verder hebben ook lagere besturen (zoals eilandsbesturen, districtsbesturen en gemeenten) hun verantwoordelijkheden. Het bestuurlijke lichaam dat voor de politie- en douanetaken verantwoordelijk is, hoeft niet per se ook de werkgever van deze politie of douane te zijn. Hieronder wordt uitgelegd hoe de precieze verdeling in elkaar zit.


1. Politie

Het algemene Spokaanse woord voor "politie" is polio, een "politieagent" heet pippol, of kortweg pip en het "politiebureau" heet pipsrt.
De gehele organisatie kent een aantal verschillende soorten politie, al naar gelang de taak en de bestuurlijke instantie waaronder de politie ressorteert. Een onderverdeling naar taak vinden we in het onderscheid:


Onder de laatste categorie valt alles dat niet specifiek voor een taak wordt onderscheiden; het is de "gewone" politie, de agent op straat die garant moet staan voor de openbare orde en veiligheid, en geacht wordt u de weg te kunnen wijzen en de boeven in hun kraag te grijpen.

Een apart onderdeel van de rnter-polio is de Flacr Quos (letterlijk "Speciale Reserve", ofwel de oproerpolitie, vergelijk de ME), meestal afgekort tot FlaQu. De FlaQu bestaat uit gewone politiemensen, maar met een aanvullende opleiding. Zij treden op om verstoringen van de openbare orde te voorkomen. Mochten de rellen erg uit de hand (dreigen te) lopen, dan kan de FlaQu versterking krijgen van speciaal getrainde collega's van de Lvn of Zykrntm.

Een onderverdeling naar bestuur kan als volgt gemaakt worden:

De Zykrntm is gelieerd aan de Marine en Douane (zie hieronder), en heeft als primaire taak om territoriale wateren, kusten en havens te bewaken. Secundair houdt deze instantie zich bezig met illegale en criminele vreemdelingen, smokkelaars en asielzoekers.
De routinematige controle van de kustwateren wordt overgelaten aan een onderafdeling van de Zykrntm, die bekend staat als de Aquonda Rivo-gert (ARG: Nationale Kustwacht). Pas bij echte calamiteiten wordt het goed getrainde paramilitaire deel van de Zykrntm ingeschakeld, en als de zaak geheel uit de hand dreigt te lopen, kan ook het leger actief worden.

Spokani is in 15 regio's ingedeeld die elk een hoofdkantoor van de Zykrntm hebben. De hoofdkantoren liggen altijd in een kustplaats met een haven. De politiemensen dragen op hun uniform een cirkelvormige speld waaraan de regio is te herkennen. In sommige spelden is de beginletter van de plaats verwerkt (zoals de A voor Amahagge, de H voor Husta of de L voor Lift), maar in andere gevallen gaat het om een fantasievorm.
 
 

De Lvn is een onderdeel van de Landmacht en heeft als "doelgroep" de militairen, het Koninklijk Huis en de diplomatieke wereld. Maar ook bij ernstige calamiteiten waarbij de gewone burger is betrokken (zoals gijzelingen, gewapende overvallen of ernstige ongelukken en natuurrampen) kan de hulp van de Lvn ingeroepen worden (ook van het leger trouwens).
De Lvn en de Zykrntm vallen onder de Landmacht respectievelijk de Marine, en hebben dus indirect het Ministerie van Defensie als werkgever.

Eind jaren zeventig kampte de Burgerpolitie in de drie grootste steden (Hirdo, Amahagge en Br) met een groot personeelstekort. De gemeenten vreesden dat er bij ernstige verstoringen van de openbare orde te weinig politieagenten gemobiliseerd zouden kunnen worden om de ongeregeldheden de baas te kunnen (in de jaren zeventig en tachtig waren er herhaaldelijk demonstraties en krakersrellen). Het Ministerie van Defensie heeft toen besloten om in deze steden een detachement van de Lvn te stationeren, die konden samenwerken met de Burgerpolitie. Deze gemeentelijke "dependances" stonden bekend als de Zomarte Lvn Polio (L.P.), maar de samenwerking met de Burgerpolitie is nooit een groot succes geworden omdat de militaire cultuur van de L.P. niet goed paste bij de meer sociale instelling van de Burgerpolitie. In 1988 zijn de drie detachementen L.P. weer opgeheven, nadat de Burgerpolitie meer personeel had kunnen aantrekken. De moeizame samenwerking en het daarmee gepaard gaande ongecontroleerde gedrag van politiemensen heeft er in Amahagge en Hirdo wel toe geleid dat er onafhankelijke klachtencommissies zijn ingesteld waar burgers met klachten over onaanvaardbaar optreden van de politie terechtkunnen. In Amahagge kan men bellen naar (040) 2800280. De L.P. en klachtencommissie zijn genoemd in de Amahko .

De Arnka-polio en Ayrport-polio hebben het Ministerie van Verkeer als werkgever. De Kfs-polio en rnter-polio hebben altijd een bestuurlijke instantie als werkgever, zoals de Eilandsregering, de Districtsregering of de Gemeente. Men spreekt dan ook van "Eilandpolitie" (Ileset-polio), "Districtspolitie" (Distrycc-polio) of "Gemeentepolitie" (Zomar-polio).

Aankomende politieagenten krijgen hun primaire opleiding bij het Politie-opleidingsinstituut (QI) bij Blumarr. Daarnaast bestaan er nog secundaire opleidingen, afhankelijk van het soort politie waar men komt te werken.

Zie ook de boete voor te hard rijden van de Kfs-polio van het district Ziyp.
Adres: Kfs-polio rifo Distrycc Ziyp Rense-lirrotiy 5 3400-Minde Tf (038) 2136969 Ep info@minde.kupo.sp

Ongeacht wie de werkgever is, is de minister van Binnenlandse Zaken is in principe altijd verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Spokanische juristen spreken dan ook van een uitvoerende en controlerende macht, die volgens de Grondwet gescheiden moeten zijn. De werkgever wordt als uitvoerende macht beschouwd, de minister van Binnenlandse Zaken als controlerende macht. Dat "controle" en "verantwoordelijkheid" in dit geval bij n en dezelfde persoon liggen, is het gevolg van een historische ontwikkeling, waarmee niet iedereen even gelukkig is.
Een aparte afdeling van de Luchthavenpolitie is de Medise Crtiros (Medische Assistentie). Zij komen in actie bij alle calamiteiten op de luchthavens of bij het vliegverkeer waarbij er sprake is van doden, zieken of gewonden.

Een "Rijkspolitie" is in Spokani onbekend, maar de verschillende korpsen van de rnter-polio kunnen wel op regionaal niveau samenwerken, waarbij de volgende mogelijkheden bestaan:


En om de bestuurlijke ondoorzichtigheid nog groter te maken, bestaan er diverse mengvormen van de 4 hierboven genoemde principes. Hoe Spokani precies in politieregio's is onderverdeeld, en welke korpsen in zo'n regio samenwerken, dan wel welke korpsen juist in meerdere regio's zijn gesplitst, is in het Bestand Politieregio's te vinden.

Burgers die klachten hebben over de politie kunnen zich wenden tot de Juridische ombudsman.

Van links naar rechts: een soldaat (die in vredestijd ook als politieagent an fungeren); een medewerkster van de I.I. (sociale hulporganisatie die ook de politie assisteert); een agent van de zykrntm; een verkeersagente.
Deze foto is in 1981 gebruikt bij een reclamecampagne om het imago van de geniformeerde diensten op te vijzelen.


2. Douane

De afdeling Douane is binnen de "Koninklijke Wethandhaving" een zelfstandig opererend lichaam, met zijn hoofdkantoor in Amahagge, adres:

Kuvi-mirra 20
4001-Amahagge
Tf (040) 2898362
Ep info@duann.spok.sp

In Spokani heeft de Douane niet alleen de taak om te controleren of de in- en uitvoer van goederen volgens de regels verloopt, maar ook of personen volgens de regels het land binnenkomen en verlaten. Pas als de Douane constateert dat het een en ander niet conform de wet is, kan zij de Zykrntm (zie hierboven) inschakelen, die gemachtigd is om personen aan te houden of te arresteren als zij zich schuldig maken aan illegale activiteiten. De Douane heeft kantoren in alle grotere havens waar schepen uit het buitenland verwacht kunnen worden, en op alle vliegvelden met internationaal vliegverkeer. Iemand die buiten deze havens of vliegvelden Spokani betreedt, en dus de Douane omzeilt, wordt beschuldigd van "illegale immigratie", met alle consequenties van dien. Zie ook het bestand Toegang tot Spokani en verblijf.

In de meeste grotere havens en op de internationale vliegvelden delen de Douane en de Zykrntm n kantoor. Adres in Amahagge:
Buro furt Zykrntm ur ann Pogalo-blufk 4003-Amahagge Tf (040) 2348873

Burgers die klachten hebben over de douane kunnen zich wenden tot de Ombudsman Douanezaken.

Hoewel het terrorisme in Spokani dankzij de isolationistische politiek geen actuele bedreiging vormt, dienen met name op de luchthavens de politie en douane op hun hoede te zijn. De Verenigde Staten hebben in 2004 de Spokanische regering erop gewezen dat zij "vraagtekens zetten" bij de wijze waarop het handhaven van de veiligheid is geregeld. De Amerikaanse regering is van mening dat de Spokanische Douane niet voldoende uitgerust is om calamiteiten het hoofd te bieden en dat daardoor het inschakelen van de politie (lees: Zykrntm) wellicht te laat zal plaatsvinden. Om die reden hebben de Amerikanen geist dat Douane en Politie een hechtere samenwerking aangaan om terroristen te kunnen traceren en hun mogelijke acties te kunnen voorkmen. De Spokanische regering heeft onder druk van de Amerikanen in augustus 2005 de nt-teroresmiy-slees (TS; Antiterrorismebrigade) opgericht, een soort samenwerkingsverband tussen Douane en Politie. Wat de precieze taken en bevoegdheden van de TS zijn, blijft geheim, maar dat de kern van de TS een training in de VS ondergaat en daarom voldoet aan de eisen die de Amerikaanse overheid stelt, is wel bekend.
 
In 2018 heeft president Trump de Spokanische minister van Defensie op de vingers getikt dat de TS niet aan de "Amerikaanse standaard" voldoet en Spokani daarom "terroristgevoelig" is. De minister van Defensie heeft Trumps kritiek naast zich neergelegd, ook al omdat Trump de verkeerde minister op de vingers had getikt. Hij had bij de minister van Binnenlandse Zaken moeten zijn.

© De Twee Hanen v.o.f. Kimswerd The Netherlands

DA 00 SPARC 02 mrt 1999