Spokanisch Archief

LEGER
Dit bestand
1. Algemeen
2. Militaire oefengebieden en bases
3. Militaire rangen
4. Militaire rangtekens
 
 
Status: Dit bestand is nog in wording.
 
Aan de noordrand van het stadje Jareuc‚ priemt een bijna 80 meter hoog gevaarte de lucht in. Het lijkt op een fabrieksschoorsteen met bovenop een ouderwetse ronde krantenkiosk, zoals je ze nog wel in de steden tegenkomt. Dit is een uitkijktoren van het Spokanische leger. Deze locatie wordt begrijpelijk als we weten dat de zuidelijke punt van het militaire oefenterrein Opper-Girdes hier zo goed als tegenaan ligt. De precieze functie van de toren is niet duidelijk: officieel heet het een brandtoren te zijn, om in de gaten te houden of de militaire oefeningen niet tot bos- en heidebranden leiden die Jareuc‚ zouden kunnen bedreigen.

1. Algemeen

De officiŽle naam van het Spokanische leger is Kindisiy Verest‚ (Koninklijke Leger). Voor informatie kan men in een aantal grotere steden terecht bij een Verest‚-ofiss ("Legerkantoor"). In het Spokanisch Archief zijn de volgende genoemd:

Hirdo: Fandare-mirra 79 ē 3004-Hirdo ē Tf (010) 2195226
Amahagge: Ef Paj‚sti 1-3 ē 4000-Amahagge ē Tf (040) 2852054 (kantoor is hier sinds 1952 gevestigd, in een voormalige stadswachtkazerne uit ca. 1800, nu een monument) ē

Sinds 1922 kent SpokaniŽ een beroepsleger en bestaan er geen ouderwetse kazernes meer: troosteloze gebouwen met grote zalen waar de rekruten in worden gepropt. Tegenwoordig wonen de lagere militairen (al dan niet met hun gezin) in appartementsgebouwen, terwijl hogere militairen in knusse wijkjes met eengezinswoningen wonen, in de buurt van een militaire basis. Zulke militaire woongebieden worden evenwel nog steeds "kazernes" genoemd. Het Spokanische leger bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Bas-äark (Landmacht): het landmachtpersoneel is geconcentreerd in 10 bases, te vinden in of bij de steden Asjetto, Hirdo, Jatty (LY), Jedenfals, Kanea, Laffenet, Mikentall, Quua, Teujo en Girdes. Deze steden zijn officieel "garnizoensplaatsen", wat onder meer inhoudt dat een van de wethouders in het gemeentebestuur een militair is, die (uiteraard) over "militaire zaken" gaat. In vredestijd is dit een formaliteit, maar in oorlogstijd kan het gemeentelijke beleid geheel ondergeschikt zijn aan de militaire belangen. In de kleinere garnizoensplaatsen vormen de militairen een prominent deel van de bevolking, wat onder meer te merken is aan het grote aantal kroegen en bordelen.
  De bases van Teujo, Quua en Jatty (LY) beheren de oefenterreinen van Gapochiy, Ninker-Krappa en Ef Vlˇs-jak‚ms (zie kaart hieronder).
  Jonge mensen die voor een baan bij de Landmacht kiezen, krijgen allereerst een "verkennende training" op de basis van Jedenfals. Hier bestaat nog een traditioneel soort kazerne, waar onder kostschool-achtige omstandigheden getest wordt of iemand wel geschikt is voor het leger.

 2. Bas-Ayr (Luchtmacht): het luchtmachtpersoneel woont in de buurt van de militaire bases Gralkrich, Meen/Lapo‚, Trondom, Jedenfals en Matarija/Aflif. De eerste drie zijn echte luchtmachtbases met een defensief karakter, terwijl de laatste twee onder de categorie "militaire vliegvelden" vallen, en dus openstaan voor alle soorten militair vliegverkeer, ook van de Landmacht en de Marine.
  Exclusief voor de Luchtmacht zijn de oefenterreinen K‚rty en Opper-Girdes (zie kaart hieronder). De steden Kussik en Jareuc‚ die in de nabijheid van deze terreinen liggen, hebben een garnizoensfunctie, wat wil zeggen dat veel luchtmachtmilitairen hier wonen en dat er een militaire wethouder in het gemeentebestuur is (zie ook bij de Landmacht hierboven).
  In oorlogstijd zijn luchtmachtoperaties ook mogelijk vanuit de "geheime" bases Sinto-Colostiy (bij Qual‚), Moni‚, Girdesef en Jentu; voorts zijn elders in SpokaniŽ nog een stuk of vijf geheime militaire vliegvelden, verscholen in bossen en in "beschermde natuurgebieden". Hier en daar schijnen er ook enorme ondergrondse hangars te bestaan, waar gevechtsvliegtuigen klaarstaan om aan te vallen zodra het land belegerd zou worden.
  Zie regiokaart Ajertaliy voor de basis Sinto-Colostiy.
  Zie regiokaart Girdesef voor de basis Girdesef.

  De luchtmacht levert ook diensten aan de burgermaatschappij. Zij zet vliegtuigen en helikopters in bij reddingsoperaties (natuurrampen, ongelukken, aanslagen) en verzorgt soms ook het vervoer van belangrijke personen (zoals leden van het koninklijk huis, ministers of buitenlandse staatshoofden). Ook kunnen burgers in principe een beroep doen op de Luchtmacht om vervoerd te worden. Zie verder bij Luchtvaartmaatschappijen.
   
  De overheid heeft er altijd bewust naar gestreefd om het leger ook een maatschappelijke functie te geven, zodat het voor de werknemers aantrekkelijker wordt om er te werken. De neoliberale regering die sinds 2013 aan de macht is en hard bezig is om alle beklijvende maatschappelijke en sociale normen en waarden op zijn kop te zetten, ziet voor het leger alleen een defensieve taak (dus vechttaak) weggelegd. In hoeverre er een einde aan de maatschappelijke taken van het leger zal komen, is nog niet te voorspellen.

 3. Bas-Zee (Marine); er zijn marinehavens in Hildi, Mollefin en Komy; dit zijn ook de plaatsen waar de meeste mariniers gehuisvest zijn: lagere militairen in appartementen, hogere in eengezinswoningen in aparte buitenwijken van deze steden (vergelijk ook de situatie van landmachtmilitairen hierboven). Bij Hildi is ook een belangrijke marineluchthaven. De Marine heeft drie grote oefengebieden op zee: Ef Kr‚g, Hildi-fonis-Wefot en St.¬lb‚n (zie kaart hieronder). Het laatste gebied wordt ook gebruikt door de Land- en Luchtmacht, zodat gezamenlijke oefeningen mogelijk zijn en de drie legereenheden in ťťn operationeel verband effectief leren optreden. Ook op het land heeft de Marine de mogelijkheid om te oefenen, en wel in de gebieden Hildi-fonis-Opper en Prockˇve. Voorts schijnt de Marine nog een of twee geheime duikboothavens te hebben, verscholen in moeilijk toegankelijke rotskusten.

Hoewel de Landmacht, Luchtmacht en Marine elk hun specifieke taken hebben (en elk op hun manier proberen om jongeren aan te trekken, want wat personeelswerving betreft bestaat er een grote concurrentie), wordt algemeen ingezien dat de drie onderdelen niet op eigen houtje kunnen opereren. Het Ministerie van Defensie heeft de taak om de samenwerking tussen de drie legereenheden te coŲrdineren en om een gemeenschappelijk beleid op het gebied van materieelaanschaf en administratie te ontwikkelen en handhaven. De Opperbevelhebber van het leger, generaal Mit‚rt NŰmbary Tjˇrco-Godez heeft dan ook dit ministerie als "baas", en niet een van de legeronderdelen (zo wordt ook de gevoelige vraag vermeden onder welk legeronderdeel de generaal zou moeten vallen).

Gezien de geografische en politieke omstandigheden speelt de Marine de hoofdrol. De Landmacht is feitelijk een ondersteunend onderdeel voor de Marine. De ontwikkeling van een goede Luchtmacht is altijd tegengehouden door de Verenigde Staten: zij hadden immers enkele belangrijke luchtmachtbases op Spokanisch grondgebied, en een eigen Spokanische Luchtmacht werd als overbodige "concurrentie" gezien. Sinds de VS nog maar ťťn bescheiden basis hebben (op het eiland Rurf), staat de weg voor SpokaniŽ open om de eigen Luchtmacht te moderniseren en uit te breiden. Zoals alles op militair gebied, worden ook over deze ontwikkeling weinig officiŽle mededelingen gedaan. Dat de samenwerking met de NAVO en met de EU steeds hechter wordt, is echter een publiek geheim.


2. Militaire oefengebieden en bases

 
Voorbeeld van een aanduiding van een militair terrein

Alfabetisch overzicht van de militaire oefengebieden en bases (het symbool , gevolgd door een deelkaartnummer, wil zeggen dat op deze deelkaart het militaire instituut staat aangegeven; zie ook de tabel):

 1. Brˇro ē Klein algemeen oefengebied. {K 07}
 2. Ef Eent-äarks ē Algemeen oefengebied. Er is tevens een grote kazerne gevestigd. {L 01}
 3. Ef Kr‚g ē Oefengebied van de marine, met een groot stuk zee waar scheepvaartverkeer verboden is vanwege de frequente schietoefeningen. {C 01}
 4. Ef Vlˇs-jak‚ms ē Oefengebied van de landmacht. {G 12}
 5. Firani-delta ē Algemeen oefengebied. Er is tevens een grote kazerne gevestigd. {I 09}
 6. Gapochiy ē Oefengebied van de landmacht. Er is ook een militair opleidingsinstituut gevestigd. {D 09}
 7. Hekory-nes ē Groot algemeen oefengebied. {H 06}
 8. Hildi-fonis-Opper ē Belangrijk oefengebied van de marine, verbonden aan de marinehaven van Hildi. {C 06}
 9. Hildi-fonis-Wefot ē Oefengebied van de marine, feitelijk een voortzetting van Hildi-fonis-Opper aan de overkant van de inham. {C 06}
 10. Jedenfals ē Grote landmachtbasis; hier is geen afgebakend oefengebied, maar de uitgestrekte heidevlaktes worden wel als zodanig gebruikt. {H 03}
 11. K‚rty ē Oefengebied van luchtmacht; vooral bestemd voor het werpen van bommen en beschietingen van gronddoelen (voor dit laatste zijn er betonnen torens als doelwitten gebouwd). {C 02}
 12. Kjoeplas-fonis ē Algemeen oefengebied. {K 04}
 13. Ninker-Krappa ē Oefengebied van de landmacht. Kwam in mei 1984 in het nieuws toen een groep schoolkinderen onder leiding van een non tegen alle voorschriften in tijdens een wandeling doorgedrongen waren op dit oefenterrein en er een landmijn explodeerde. De non en alle 12 kinderen kwamen hierbij om. {F 04}
 14. Opper-Girdes ē Oefengebied van de luchtmacht. Tevens grote luchtmachtbasis met opleidingsinstituten. {L 07}
 15. Prockˇve ē Gehele eiland met omringende wateren is oefengebied van de marine. Tevens belangrijk opleidingscentrum. {M 04}
 16. Rurf ē Algemeen oefengebied. Tevens een militaire basis waar ook het Amerikaanse leger present is (met eigen barakken en faciliteiten). Er is een uitgebreid kazernecomplex, en verder huisvest het terrein een strafkamp (gevangenis) voor zware criminelen. {G 03} en {G 04}
 17. Sinto-¬lb‚n ē Algemeen oefengebied, voornamelijk voor operaties op zee en in moerasgebieden. {J 12}
 18. ZŻger ē Voormalig dorp aan het Merft-meer op Teujan, sinds 1952 een militair kamp. Hier zijn militairen gehuisvest die het oefengebied Ef Eent-äarks als werkterrein hebben. {L 02}

Het Spokanische leger, luisterend naar de koning die zijn jaarlijkse legertoespraak houdt, op 7 juli 1975 op de legerbasis Ef Eent-äarks (Noord-Teujan).
Dergelijke informele foto's van het leger zijn zeldzaam, omdat de overheid niet wil dat het leger het imago heeft van een gezellige groep padvinders. Maar ook meer formele foto's zijn zeldzaam, omdat de overheid bang is dat zulke foto's militaire geheimen prijsgeven.

Amerikanen in SpokaniŽ

Vlak na de Tweede Wereldoorlog beschouwden de Verenigde Staten SpokaniŽ als een handige "springplank" naar Europa. Sinds 1946 hebben Amerikaanse militairen op vijf bases op Spokanische grondgebied geopereerd. Soms gecombineerd met het Spokanische leger op een gemeenschappelijke basis, maar soms ook op een eigen basis. Deze aanwezigheid van Amerikaanse militairen is niet altijd op prijs gesteld door Spokanische burgers, actiegroepen en politici. Om goodwill te kweken heeft de Amerikaanse regering veel geld gestopt in het verbeteren en uitbreiden van de infrastructuur in SpokaniŽ. Vooral het uitgebreide autosnelwegennet is aan de Amerikanen te danken. Je kan je afvragen of al die snelwegen door onherbergzame gebieden wel nuttig zijn, maar de Amerikanen waren van mening dat ook zijzelf baat hadden bij goede wegverbindingen en een ontsluiting van moeilijk toegankelijke berggebieden. Dit vergemakkelijkte een eventuele troepenverplaatsing en vergrootte de bereikbaarheid van de bases die in het hele land verspreid lagen. Kennelijk hielden de Amerikanen rekening met een conflict (met de toenmalige Sovjet-Unie?) dat op Spokanische grondgebied uitgevochten moest worden.

Van de 5 Amerikaanse bases is er sinds 2012 nog ťťn over. Hier een overzicht:

Ef Eent-äarks: Ooit een groot oefengebied met legerbasis waar SpokaniŽ en de VS gezamenlijk optrokken. Sinds 2012 zijn hier alleen nog SpokaniŽrs aanwezig.
Ef Vlˇs-jak‚ms: In 1958 door de Amerikanen ingerichte basis. In 1996 is het gehele complex aan SpokaniŽ overgedaan, en nu is het een oefengebied van de Spokanische landmacht.
Hildi: De Amerikaanse marine had hier enkele schepen en duikboten gestationeerd; men had een eigen haven met de noodzakelijke gebouwen en faciliteiten. Deze basis is in 2005 gesloten, maar Amerikaanse oorlogsschepen zijn nog frequent aanwezig in Hildi.
Opper-Girdes: Oorspronkelijk een basis van de Amerikaanse luchtmacht. Vanaf 1985 waren hier ook SpokaniŽrs met hun vliegtuigen gestationeerd. In 2012 zijn de Amerikanen hier officieel verdwenen, maar instructeurs zijn nog wel aanwezig en er komen ook frequent Amerikaanse vliegtuigen.
Rurf: Op dit eiland bevindt zich een Amerikaanse basis naast de Spokanische basis. In april 2017 liet Donald Trump aan zijn ambassadeur in SpokaniŽ weten dat hij ook deze laatste basis wilde sluiten, omdat hij geen nut zag in "Amerikanen die maar een beetje op een eilandje ergens in de oceaan rondslenterden". Zoals meestal hebben Trumps uitlatingen weinig concrete gevolgen.


3. Militaire rangen

Het is lastig om militaire rangen per land met elkaar te vergelijken. De terminologie en indelingen kunnen sterk verschillen, ook al worden schijnbaar dezelfde woorden gebruikt. Ook bestaan er veel verschillen tussen de Landmacht, Luchtmacht en Marine. De NAVO heeft daarom een rangorde ontwikkeld, waarbinnen de militaire rangen van de verschillende landen een overeenkomstige positie kunnen vinden.
Hoewel SpokaniŽ geen NAVO-lid is, biedt de NAVO-categorisering wel enige houvast om de Spokanische rangen met die in andere landen te vergelijken.

In het schema hieronder vinden we in vette letters de officiŽle naam van de militaire rang, hierachter tussen haakjes in groen de aanspreektitel, en eronder de overeenkomstige Nederlandse rang (gebaseerd op de NAVO-categorisering uit de 1e kolom).

NAVOLandmachtLuchtmachtMarine
Togrupˇ (Manschappen)
OR-1a SuŰreöy (‘reöy)
Soldaat 3e klasse
NefŰreöy (‘reöy)
Soldaat 3e klasse
Sum‚trŰs (M‚trŰs)
Matroos 3e klasse
OR-1b MennŰreöy (‘reöy)
Soldaat 2e klasse
Presˇr Űreöy (‘reöy)
Soldaat 2e klasse
Mennm‚trŰs (M‚trŰs)
Matroos 2e klasse
OR-2 Jiyst-Űreöy (‘reöy)
Soldaat 1e klasse
MennŰreöy (‘reöy)
Soldaat 1e klasse
Jiyst-m‚trŰs (M‚trŰs)
Matroos 1e klasse
OR-3 KŰrprell (KŰrprell)
Korporaal
KŰrprell (KŰrprell)
Korporaal
SukŰrprell (KŰrprell)
Korporaal/Kwartiermeester
OR-4 Seröent (KŰrprell)
Korporaal 1e klasse
Jiyst-kŰrprell (KŰrprell)
Korporaal 1e klasse
--
--
Suofeserrs (Onderofficieren)
OR-5 Eertef seröent (Seröent)
Sergeant/Wachtmeester
Seröent (Seröent)
Sergeant
MennkŰrprell (Seröent)
Sergeant/Bootsman
OR-6 --
Sergeant 1e klasse
--
Sergeant 1e klasse
--
--
OR-7 Mennseröent (Seröent)
Sergeant-majoor/
Opperwachtmeester
Mennseröent (Seröent)
Sergeant-majoor
Karee-seröent (Seröent)
Sergeant-majoor/Schipper
OR-8 Seröent-majoriy (Seröent)
Adjudant-onderofficier
Seröent-majoriy (Seröent)
Adjudant-onderofficier
Ajudent-suofeserr (Ajudent)
Adjudant-onderofficier/
Opperschipper
Ninker ofeserrs (Subalterne officieren)
OF(D) Fanreg (Fanreg)
Vaandrig/Kornet
Fanreg (Fanreg)
Vaandrig
--
--
OF-1a Susˇrtencater (Secater)
2e Luitenant
Tentef sˇrtencater (Secater)
2e Luitenant
Ajudent-mennofeserr (Ajudent)
Luitenant-ter-zee 3e klasse/
Adelborst 1e klasse
OF-1b Mennsˇrtencater (Secater)
1e Luitenant
Eertef sˇrtencater (Secater)
1e Luitenant
Cadett (Ajudent)
Luitenant-ter-zee 2e klasse
OF-2 C‚pytenn (C‚pytenn)
Kapitein/Ritmeester
C‚pytenn (C‚pytenn)
Kapitein
Karee-susˇrtencater (C‚pytenn)
Luitenant-ter-zee 2e klasse
oudste categorie
Mennofeserrs (Hoofdofficieren)
OF-3 Majoriy (Majoriy)
Majoor
Majoriy (Majoriy)
Majoor
Karee-mennsˇrtencater (C‚pytenn)
Luitenant-ter-zee 1e klasse
OF-4 Qufaer (Konell)
Luitenant-kolonel/Overste
Vise-konell (Konell)
Luitenant-kolonel/Overste
C‚pytenn-blaffatjen (C‚pytenn)
Kapitein-luitenant-ter-zee
OF-5 Konell (Konell)
Kolonel
Konell (Konell)
Kolonel
Karee-c‚pytenn (C‚pytenn)
Kapitein-ter-zee
Hardlap ofeserrs (Opper- en vlagofficieren)
OF-6 Slees-generalo (Generalo)
Brigadegeneraal
Slees-generalo (Generalo)
Commodore
Zee-blaffatjen (¬tmerall)
Commandeur
OF-7 Majoriy-generalo (Generalo)
Generaal-majoor
Majoriy-generalo (Generalo)
Generaal-majoor
Su‚tmerall (¬tmerall)
Schout-bij-nacht
OF-8 Qufaer-generalo (Generalo)
Luitenant-generaal
Vise-generalo (Generalo)
Luitenant-generaal
Menn‚tmerall/Vise-‚tmerall (¬tmerall)
Viceadmiraal
OF-9 Generalo (Generalo)
Generaal
Generalo (Generalo)
Generaal
(Jiyst-)‚tmerall (¬tmerall)
Luitenant-admiraal
OF-10 äark-generalo (Blofyrgt‚)
Maarschalk
äark-generalo (Blofyrgt‚)
Maarschalk
¬tmerall-generalo (¬tmerall)
Admiraal

Opmerkingen bij de aanspreektitels

OR-3 en OR-4: De 2 hogere rangen van de manschappen worden aangesproken met KŰrprell, hoewel er bij de Landmacht sprake is van de rang Seröent ("sergeant"). Dit heeft een historische verklaring: evenals de Luchtmacht kende ook de Landmacht de rang van Jiyst-kŰrprell (dus met de aanspreektitel KŰrprell). In 1995 is deze rang opgewaardeerd tot "sergeant", maar werd niet tot de Onderofficieren gerekend. Omdat men de aanspreektitel "sergeant" voor Onderofficieren wilden reserveren, moesten militairen met de rang van "sergeant" dus "korporaal" genoemd blijven worden.
 
OF-1a en OF-1b: De rang Sˇrtencater ("luitenant") wordt als aanspreektitel altijd verkort tot Secater. Bij de Marine worden de Subalterne officieren aangesproken met Ajudent.
 
OF-6 t/m OF-9: De Opperofficieren (Land- en Luchtmacht) heten altijd Generalo, de Vlagofficieren (Marine) altijd ¬tmerall.
 
OF-10: In oorlogstijd kan de regering in overleg met het staatshoofd een landmachtgeneraal, een luchtmachtgeneraal en een marine-admiraal als opperbevelhebbers aanstellen. Zulke generaals worden äark-generalo ("landsgeneraal" ofwel "maarschalk") genoemd, en hun aanspreektitel is Blofyrgt‚, een oud woord voor "maarschalk". De ¬tmerall-generalo wordt evenals alle andere Vlagofficieren bij de marine met ¬tmerall aangesproken.


Aanspreektitels worden in principe zonder verdere toevoegingen gebruikt, maar als niet duidelijk is tot wie het woord wordt gericht, kan de achternaam worden toegevoegd. Toevoeging van de achternaam is algemener als een hogere zich richt tot een lagere in rang. Als een lagere zich tot een hogere richt, wordt het gebruik van de achternaam zo veel mogelijk vermeden.
Militairen van gelijke rang spreken elkaar meestal alleen bij de achternaam aan. Het gebruik van de voornaam wordt in het leger vermeden - dat maakt een aanstellerige of te intieme indruk.
De enige aanspreektitel die altijd door de achternaam wordt gevolgd, is Fanreg (rang OF(D), "vaandrig"). Feitelijk is dit geen "echte" titel, omdat een "vaandrig" nog in opleiding is en eerder als een student dan als een militair wordt beschouwd. Alleen als een groep vaandrigs wordt toegesproken, kunnen achternamen achterwege blijven. Zo kan een Majoor zijn toespraak beginnen met: "Vaandrigs, ik heet u allen van harte welkom op deze bijeenkomst."

Aangezien militaire aanspreektitels voorbehouden blijven aan militairen onderling, gelden er andere regels als militairen contact hebben met burgers. Militairen die niet in uniform zijn, worden altijd als "gewone" burgers beschouwd. Ook militairen in uniform die tot de laagste rangen behoren (de Manschappen), worden in het algemeen als "gewone" burgers benaderd. Onderofficieren en subalterne officieren in uniform kunnen het beste aangesproken worden met Ofeserr, al dan niet gevolgd door de achternaam. Hoofd-, opper- en vlagofficieren kan men bij officiŽlere gelegenheden aanspreken met Morte ("Excellentie"), waarbij nůůit een achternaam volgt. Voor burgers is het daarom goed om te weten dat de aanspreektitel Morte altijd samengaat met een officiersstaf of een lauwerkrans op de epauletten (rangen OF3 en hoger, zie afbeeldingen hieronder).

De titel Morte wordt vooral gebezigd door politici die op hoog niveau met hoge militairen communiceren. Ministers zullen dan aangesproken worden met Eertef Merater, eveneens een equivalent van "Excellentie".

Vrouwelijke vormen

Van alle rangen en aanspreektitels bestaat ook een vrouwelijke variant. Deze wordt in principe op regelmatige wijze gevormd, namelijk door toevoeging van -a (in het meervoud -ˇ), dus c‚pytenna = "vrouwelijke kapitein", meervoud c‚pytennˇ.
Bij een aantal rangen en titels bestaat een onregelmatige vorm, en wel:

Űreöy > Űresta
majoriy > majora (ook de regelmatige vorm majoriya komt voor)
secater > secatra
generalo > generala
blofyrgt‚ > blofyrgtina

Deze onregelmatige vrouwelijke vormen hebben altijd een meervoud op -s (majora > majoras). De vrouwelijke varianten blijven bij afleidingen en samenstellingen onveranderd behouden, dus Űresta > suŰresta, kŰrprella > mennkŰrprella. Bij dubbele rangnamen krijgt alleen het laatste deel de vrouwelijke uitgang: majoriy-generalo > majoriy-generala (en niet majora-generala), ajudent-mennofeserr > ajudent-mennofeserra (en niet ajudenta-mennofeserra).

De titels Morte en Eertef Merater kennen gek genoeg geen vrouwelijke variant. Een vrouw kan dus nooit met Eertef Mosjeus (letterlijk: Eerste Dame) aangesproken worden!4. Militaire rangtekens

De militaire rangen zijn primair te vinden op de epauletten van de uniformen. De Landmacht heeft groene epauletten, de Marine donkerblauw en de Luchtmacht lichtblauw. De manschappen hebben 1, 2 of 3 zilveren strepen; de onderofficieren 1 of 2 zilveren strepen, altijd gecombineerd met 1 of 2 zilveren sterren.

De subalterne officieren dragen 1, 2 of 3 gouden sterren, plus de zogenoemde vlaggeknoop (een rode cirkel met een groene stip, in de kleuren van de Spokanische vlag). Subalterne officieren die nog in opleiding zijn op de Koningsuniversiteit dragen geen sterren maar een rode streep. Ook hoofdofficieren dragen 1, 2 of 3 gouden sterren en de vlaggeknoop, maar bovendien nog de zogenoemde officiersstaf (een gouden streep direct boven de vlaggeknoop).

De opper- en vlagofficieren dragen in plaats van de officiersstaf een lauwerkrans. Verder hebben zij 1, 2, 3 of 4 gouden sterren. Een vlaggeknoop met lauwerkrans en 4 gouden sterren is de hoogste rang: bij de Land- en Luchtmacht is dit een Generaal, bij de Marine een Admiraal. In tijden van oorlog kunnen er 2 generaals (een voor de Landmacht en een voor de Luchtmacht) en een admiraal worden aangewezen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van het gehele koninkrijk. Aan hun rangteken worden dan de zogenoemde gouden ketens toegevoegd. In vredestijd wordt het staatshoofd geacht de hoogste militair te zijn. Hij/zij kan dan bij officiŽle gelegenheden een militair uniform dragen met de generaalsepauletten voorzien van de gouden ketens. Omdat het staatshoofd de gehele legermacht vertegenwoordigt, en niet specifiek Landmacht, Luchtmacht of Marine, zijn zijn/haar epauletten grijs, en niet groen of blauw.

Militaire geestelijken

In het leger werken ook geestelijken. Tot 1966 waren er alleen rooms-katholieke en ergynische geestelijken aanwezig, want zij vertegenwoordigen de twee officiŽle en meestvoorkomende religies in SpokaniŽ. Sinds 1966 erkent de legerleiding ook de steeds groter wordende groep van niet-gelovigen als een categorie die wellicht hulp nodig heeft bij geestelijke en psychische problemen. Daarom zijn er ook "humanistische hulpverleners" aangesteld, voor wie men het in onbruik geraakte woord heden (letterlijk: heidense priester) gebruikt (merk op dat "heidens" in SpokaniŽ geen negatieve bijklank heeft; het drukt op een neutrale manier uit dat iemand geen praktiserend gelovige is). Vanaf 1970 worden bovendien protestantse hulpverleners erkend. Andere religieuze groeperingen (met name joden en moslims) zijn in het leger niet of nauwelijks vertegenwoordigd, zodat er ook geen geestelijken in het leger werkzaam zijn.
Militaire geestelijken hebben per definitie de rang van Konell (Kolonel; Land- en Luchtmacht) of Karee-c‚pytenn (Kapitein-ter-zee; Marine). Het geloof dat zij vertegenwoordigen is te zien aan het gedragen rangteken; zie de tabel hieronder, bij OF-5 (Kolonels).


In onderstaande tabel worden genoemd:
a. naam van de rang bij de Landmacht
b. naam van de rang bij de Marine
c. naam van de rang bij de Luchtmacht

Togrupˇ (Manschappen)
OR-1a
 
a. SuŰreöy (Soldaat 3e kl.)
b. Sum‚trŰs (Matroos 3e kl.)
c. NefŰreöy (Soldaat 3e kl.)
OR-1b
 
a. MennŰreöy (Soldaat 2e kl.)
b. Mennm‚trŰs (Matroos 2e kl.)
c. Presˇr ‘reöy (Soldaat 2e kl.)
OR-2
 
a. Jiyst-Űreöy (Soldaat 1e kl.)
b. Jiyst-m‚trŰs (Matroos 1e kl.)
c. MennŰreöy (Soldaat 1e kl.)
OR-3
 
a. KŰrprell (Korporaal)
b. SukŰrprell (Korporaal)
c. KŰrprell (Korporaal)
OR-4
 
a. Seröent (Korporaal 1e kl.)
b. Deze rang komt bij de Marine niet voor, maar
    er is wel een rangteken voor gereserveerd.

c. Jiyst-kŰrprell (Korporaal 1e l.)
Suofeserrs (Onderofficieren)
OR-5
 
a. Eertef Seröent (Sergeant)
b. MennkŰrprell (Sergeant)
c. Seröent (Sergeant)
OR-6
 
De NAVO-rang OR-6 komt in SpokaniŽ niet voor,
maar er zijn wel rangtekens voor gereserveerd.
OR-7
 
a. Mennseröent (Sergeant-majoor)
b. Karee-seröent (Sergeant-majoor)
c. Mennseröent (Sergeant-majoor)
OR-8
 
a. Seröent-majoriy (Adjudant-onderofficier)
b. Ajudent-suofeserr (Adjudant-onderofficier)
c. Seröent-majoriy (Adjudant-onderofficier)
Ninker ofeserrs (Subalterne officieren)
OF(D)
 
a. Fanreg (Vaandrig)
b. Deze rang komt bij de Marine niet voor, maar
    er is wel een rangteken voor gereserveerd.

c. Fanreg (Vaandrig)
OF-1a
 
a. Susˇrtencater (2e Luitenant)
b. Ajudent-mennofeserr (Luitenant-ter-zee 3e kl.)
c. Tentef sˇrtencater (2e Luitenant)
OF-1b
 
a. Mennsˇrtencater (1e Luitenant)
b. Cadett (Luitenant-ter-zee 2e kl.)
c. Eertef sˇrtencater (1e Luitenant)
OF-2
 
a. C‚pytenn (Kapitein)
b. Karee-susˇrtencater (Luitenant-ter-zee 2e kl.
    oudste cat.)
c. C‚pytenn (Kapitein)
Mennofeserrs (Hoofdofficieren)
OF-3
 
a. Majoriy (Majoor)
b. Karee-mennsˇrtencater (Luitenant-ter-zee 1e kl.)
c. Majoriy (Majoor)
OF-4
 
a. Qufaer (Luitenant-kolonel)
b. C‚pytenn-blaffatjen (Kapitein-luitenant-ter-zee)
c. Vise-konell (Luitenant-kolonel)
OF-5
 
a. Konell (Kolonel)
b. Karee-c‚pytenn (Kapitein-ter-zee)
c. Konell (Kolonel)
Verest‚-sakdos (Ergynische legerpriester) in de
rang van Kolonel of Kapitein-ter-zee. In plaats van
de vlaggeknoop wordt een lichtgroen crana-teken
gedragen.
Voorts is een lichtgroene bies toegevoegd.
Verest‚-pryst (Aalmoezenier) in de rang van
Kolonel of Kapitein-ter-zee. In plaats van
de vlaggeknoop wordt een paars kruis gedragen.
Voorts is een paarse bies toegevoegd.
Zie ook Bisdom Asjetto.
Verest‚-predikent (Legerpredikant) in de rang
van Kolonel of Kapitein-ter-zee. In plaats van
de vlaggeknoop wordt een zwart kruis gedragen.
Voorts is een grijze bies toegevoegd.
Verest‚-heden (Humanistisch hulpverlener) in de
rang van Kolonel of Kapitein-ter-zee. In plaats van
de vlaggeknoop wordt een oranje ster gedragen.
Voorts is een oranje bies toegevoegd.
Hardlap-ofeserrs (Opper- en vlagofficieren)
OF-6
 
a. Slees-generalo (Brigadegeneraal)
b. Zee-blaffatjen (Commandeur)
c. Slees-generalo (Commodore)
OF-7
 
a. Majoriy-generalo (Generaal-majoor)
b. Su‚tmerall (Schout-bij-nacht)
c. Majoriy-generalo (Generaal-majoor)
OF-8
 
a. Qufaer-generalo (Luitenant-generaal)
b. Menn‚tmerall/Vise-‚tmerall (Viceadmiraal)
c. Vise-generalo (Luitenant-generaal)
OF-9
 
a. Generalo (Generaal)
b. (Jiyst-)‚tmerall (Luitenant-admiraal)
c. Generalo (Generaal)
OF-10

Deze rangen met hun tekens komen alleen
in oorlogstijd voor.

a. äark-generalo (Maarschalk)
b. ¬tmerall-generalo (Admiraal)
c. äark-generalo (Maarschalk)

© De Twee Hanen v.o.f. ē Kimswerd ē The Netherlands

DA 00 ē SPARC 06 sept 2001

namen van militaire terreinen - DICTIO {G} - 30.03.06