Spokanisch Archief

CITATEN: overzicht en bronnen
Terug naar
Talen | Dialecten Submenu
Teksten Submenu
 
Dit bestand
 
1. Ergemip
2. Bijbel
3. Kronieken
4. Sagen
 
5. Literatuur
6. Wetenschap
7. Historisch
 
Status: Dit bestand is voor aanvulling vatbaar. Controleer of alle voor- en achternamen wel
in de lijsten en DICTIO zijn opgenomen.

 

Alle citaten met hun bronnen, vertalingen en vindplaatsen die ergens in DA, ARCHIEF (RGEFF), DICTIO, GRAMMATICA of reisgidsen voorkomen.


Bronnen zijn aangegeven in groen.
Vindplaatsen zijn aangegeven in rood.
Als bronnen of vindplaatsen bovendien onderstreept zijn, kunnen ze aangeklikt worden voor verdere informatie.

SGSpokaanse Grammatica (gevolgd door paragraafnummer)
UIS  Uit in Spokani - Nooit weg (gevolgd door paginanummer)
DOMDominicus Spokani: Berref (gevolgd door paginanummer)

1. Ergemip

????

Tekst nog niet beschikbaar

Kronkel-zwierige zwanen pikken uit de marmeren voederkuip. Zij rekken hun hals in een soepele zwaai. Zij plaatsen n been achterwaarts met een kwakend geluid. De marmeren voederkuipen staan in Helurfes paleis waar thans de goddelijke zwanenhoedster die Iylmeene heet de zalen en zuilengangen beheerst. De eerste zuilengang heeft bronnen voor dorstige vliegvogelen. De tweede zuilengang heeft slingerende gangen met de wachters: zwaansvogelen die over Jeles duintoppen uitturen tot Ergets dienares het paleis van zijn vloek komt verlossen. De derde zuilengang heeft zuilen, zuilen, vele rijen met zuilen. Geen een van nut, geen enkel wezen, want hier wagen de vogelen zich niet. Dit is het dwaalspoor van Helurfe. De vierde zuilengang stijgt omhoog.
Zonnewegen en maantrappen die begaanbaar zullen zijn voor hen die sterven. Voor gestrafte zwaansvogelen. De vijfde zuilengang is bedekt met het dons der jongen. Hier zal Iylmeene haar zwaansvogelen leiden als Ergets dienares het paleis uit zijn vloek komt verlossen.

(Dit fragment is een fyryf, ofwel een korte plastisch-dichterlijke beschrijving van een veel in Spokani voorkomende diersoort, van zijn omgeving en van de plaats die dit dier binnen het Ergynne-geloof inneemt. Deze fyryf vormt een belangrijk thema in de Sage van Helurfe (Helurfex ef Yzlt).

Hym 31

Dlty ki ef dragatjen iemze chorda, t kenjare kura ef lrke wn meane. Do br tiffe, arfinalira ef dragatjen lef eft mduduh, groft poiros efa crootamtilme den kettare nucer tild kletertiyns. Zuf ef dragatjen brte, dus ef chats fes ef otp finne beri mile. Dlty tiffe tanne ef dragatjener kletertiyn tildnelira. Br goe milelira chats melde goe mduh-ucgatjens, kusami eft hfru hfruelira lo ef hfru, goe dragatjens kura eft lrke meldelira goe mduh-holers. Frpj Dlty fraji melde den ef temp melde eft chat-tiyn sv eft kryobiy-c.

Dlty nam plotseling de boodschapper waar, die over de heuveltop aan kwam galopperen. Hij wist dat de boodschapper met een onheilstijding zou komen, want zijn leven was voorbestemd om louter slecht nieuws te ontvangen. Toen de boodschapper naderde begonnen de katten in de schuur te miauwen. Dlty wist toen dat het nieuws van de boodschapper slecht was. Want miauwende katten zijn de voorspellers van slecht nieuws, een zekerheid even zeker als de zekerheid dat boodschappers over een heuvelrug brengers van slecht nieuws zijn. Voor Dlty maakt het geen verschil of de rug van de kat of van de heuvel is.

(Zie ook bij Etymologie van geografische namen.)


2. Bijbel

De Spokaanse bijbelteksten komen uit de herziene versie uit 1815 van de oorspronkelijke Chale-bijbel uit 1648 (meestal aangeduid met Ch2).
De Nederlandse vertalingen zijn uit de Willibrordvertaling (1975), omdat ook de Spokaanstalige Bijbel de rooms-katholieke versie is.

Jnes 6:19

... Jezusex mirros kaf ef ruts n larfinos luft ef kar zerfelije pai ps lo variyn.

... zagen ze Jezus te voet over het meer tot vlak bij de boot komen en zij werden bevreesd.
SG 93.18

Jnes 12:24

Otse ti otse gress reppe n kirnem; me ef hay-skt noi tasse n dote fes ef pazzosti, dus ef tinde mainkelot; tur me ef dote, ef drge pert tobelk.

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen: maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort.
SG 151.107

Matteus 9:17

Frn stus ny tece kleter wein fes liftkar rlots, ef rlots sena piylasilme ur ef wein vendne ur ef rlots cermxle. Tur iftam stus tece kleter wein fes kleter rlots, ur perdrs tinde fes wenct.

Ook doet men geen jonge wijn in oude zakken, anders bersten de zakken, de wijn loopt er uit en de zakken gaan verloren, maar jonge wijn doet men in nieuwe zakken; dan blijven beide behouden.
(Zie ook Spreekwoorden en gezegdes)

Matteus 6:9-13 & Luks 11:2-4

Kult Follus (Onze Vader)

Ef Haioqurex ef priaros.

Kult Follus, t melten fes ef avyros,
den hlelije blul gert quanka;
den arfinte gert Jabrstat;
den gert probaros crchoftte
lo fes ef avyr lo kaf ef idem ciytravint;
kette-grse sefa ef toftiy tjoks n kirro;
ur roiyve-grse kult ftrosz,
lo kerru kirro roiyve n sener ftatjens;
ur lyde uftel noi na prm,
tur iftam otfare-grse l ef mjoa;
janof ef Jabrstat
ur ef gjlen n ef hoggebim,
melde gertiy lf pr-tiyns. Amen.

Duteronomim 5:6-21

Ef Main Cments (De Tien Geboden)

Ja lomks Haioqur chaquinda piti kirnem kaf ef bergo mip ef flecs-lurgiy, reppelira:

  1. Grs noi miffs ber lelperre lelpiru dis zar gress.
  2. Grs noi miffs ber riffe eft fjy oft monumentos, rifo meldelira zillepipfes ef avyro oft zjobakaf ef ciytravint oft fes ef knurfels kelrfes ef ciytravint.
  3. Grs noi miffs ber ue ef Haioqurex ef quanka, Diex ef tiyn, m hc.
  4. Hate-grse ef sbettof, grs hlelira k.
  5. mpe-grse sener follus n sientur.
  6. Grs noi miffs beri njore.
  7. Ur grs noi miffs adulterym-paine.
  8. Ur grs noi miffs beri kuntiyre.
  9. Ur grs noi miffs beri chaquinde rts hajemosz piti sener ksanuters.
  10. Ur grs noi miffs beri grone sener ksanuterer tubs.

Genesiys 3:11

Ur Do reppo: Lomp zeffa n gYrs meldelira xnep?

Maar Hij zei: Wie heeft u verteld dat gij naakt zijt?
SG 130.52

1 Samul 7:12

Tuksof ral ef Rater enn uftel crtire.

De hulp vam Jahwe heeft ons tot hier gebracht.
(Zie bij caf Ef Jl Cress)


3. Kronieken

Alveyro-ftafiy (Alveyro-kroniek, 1590-92)

Lo lpte grs piti sener hozvos, grs lpilme piti sener korda: ur fit priy, miypertiy n pagiyry. Lo priy lbe grs piti dena korda: ur iftam dur ur holfe ins ri'ef zemper melde ef truf upk, quista zjentiy hupster ki tsazi grsex lygbronnos enn frdarosz ur s grsex gvenkos noi enn ef rajiytos n eft jiysts dfos, tur iftam quista zjentiy belt ki tsazi grsex belde beri gjlos enn sener quyrer ur s grsex kobaturos enn sener minuproje.

"Aan uw geloof zult ge bouwen gelijk ge aan uw kerk bouwt: eeuwig, bedachtzaam en met ontzag. Eeuwig zult ge aan deze kerk bouwen: 3 ins per jaar is de juiste snelheid, groot genoeg om vorderingen op te merken en om de hoop op een volbracht einde niet te doen verwateren, maar klein genoeg om het geduld te leren sterken en om uw nageslacht niet onledig te laten."
UIS 111

Ipana-ftafiy (Ipana-kroniek, ca.1410)

Ef njoros ump Jarskiy
Fes zemper 1348 ef ucgor t hftero. Ef gjortyniy sen croifto lst zemper. Ef nkriy oras lytt pelira Janos Tiros nert dide ef tiyn ur tygtjarupke crxx. Jazy iftams'ter kl Jarskiy arfino helkara Janosex Tirosex ef srt, ur enn groft fronurrp byte rifonniyf. Jarskiy ma rofono armt qu Janos Tiros, qu do noi bladitilme ef bcn. Tej eft raliyatjen rifo Janos Tiros arfino hs Jarskiy lf ef pirtof, ur zirrle idebonaro n idemilo.
Dus ef raliyatjen Jarskiyex ef fronurrp byte tij, ur enn ef nurp paine fesdu r mip ef stents furt ef kleter srt, ef raliyatjen probarelira beri lbe ber Iypiniy.

De moord op Jarskiy.
In het jaar 1348 is het voorspelde gebeurd. Verleden jaar eindigde de opstand. Janos Tiros, de felste aanvoerder, nam hier geen genoegen mee en protesteerde zeer hevig. Maar op een goede nacht kwam Jarskiy naar het huis van Janos Tiros, en sloeg diens kop eraf. Jarskiy was kwaad op Janos Tiros omdat deze geen vrede wenste. Een aanhanger echter van Janos Tiros kwam de volgende dag bij Jarskiy, en ontbeende en ontarmde hem.
Toen sloeg de aanhanger de kop van Jarskiy af, en deed de kop in een der fundamenten van het nieuwe huis dat de aanhanger in Iypiniy ging bouwen.
Ipana: tekst op marmeren plaat, overgenomen uit oude kroniek. De plaat zit aan de gevel van het huis. Iypiniy is de oude, dialectische, naam voor Ipana. Zie ook AMERONNE.DOM


4. Sagen

ldergeenex ef Yzlt (Sage van ldergeene)

Ef marestjer rtmeane lef gyfor gratn ur latriy sluja. Tej, ef husofater revuse beri chaquinde lef do kaf ef es ur rtycare n do den pjle ps fes ef zalas.

De vazal komt met opgeheven speer en wapperende mantel aanrijden. Echter, de kasteelheer weigert met hem op de binnenplaats te spreken en stelt hem voor om in de zaal te gaan praten.
SG 131.45 (25)

ldergeenex ef Yzlt (Sage van ldergeene)

Tekst nog niet beschikbaar

Toen Flortof was opgestaan, zei zijn schone vrouwe tot hem: "Weest u niet bang, gij zijt nog niet geofferd aan de goden."
Waarop Flortof antwoordde: "Maar mijn lichaam zal deze schone dag ten offer gebracht moeten worden, omdat ik Lufanius bedrogen heb. Gij zult mij deze dag voorgoed zien heenspoeden naar de tempel."
Flortof was in de tempel aangekomen en werd geofferd aan de goden. Toen kwam een bode van Lufanius naar Flortof's vrouwe, en zeide tot haar: "De tweede dag van de Volle Maan zult gij uzelf doden."
......

Frinaex ef jesfsecr Yzlt (Sage van Frina's strijd)

Kurame flj, stus di tjestrofilme flajue.

Niets zal er overblijven, als men iets verwoest.
SG 73.4

Fylaex ef een ef koffon blofer Yzlt (De Sage van Fyla en het dode paard)

Poirare n ef mrt-srt, ur eup munke ef bre-derrs fesdu ef flms.

Ze stookt het haardvuur flink op, en ze hangt de bre-ketel in de vlammen.
SG 131.7 (3)

Rominstraex ef Faleettecr Yzlt (Sage van de Beslissing van Rominstra)

Tekst nog niet beschikbaar

In de tempel van de Heilige Staf was Kralfrich aan het preken, maar plotseling stond er een vrouw op die riep: "Wat gij daar zegt is niet waar; u liegt!" Waarop Kralfrich antwoordde: "Wie heeft u dat ter ore gebracht?" En de vrouw zei toen: "Erget heeft mij dit laten dromen. Daarom weet ik nu dat gij de echte Kralfrich niet zijt, maar een bedrieger." Kralfrich keek verschrikt om zich heen en bekende dat hij bedriegende was. "Maar waar is de echte Kralfrich?" vroeg de vrouw toen. "Die heb ik vermoord. Ik haatte hem vanwege zijn ijdele praat," was het antwoord.
......

Rraex ef koffonaecr Yzlt (Sage van Rra's dood; hoofdstuk VI, hym 23)

Meelfer:
Kostohex ef miyparos melde Poirosex ef ubara.

De gedachte aan de Geest is de spijs van het Leven.
SG 60.24

Rraex ef koffonaecr Yzlt (Sage van Rra's dood; hoofdstuk VII, klaagzang hym 12)

Aftel ps rupke furt ef diser crtiyr?
Aftel ps lve furt ef jftiyer qurtos miyr?
Noft, ps sge zcselira tepazzoste,
gfquare kura sener te jftiy.

Roepen zij de hulp van de goden in?
Bidden zij desondanks om de bepaling van hun lot?
Nee, zij storten jammerend ter aarde
en beklagen zich over hun lot.
SG 133.81

Seniy Prensaer Yzlt (Sage van de moedige Prinses; hoofdstuk III, hym 3)

ef mindefit naurrblufkex ef priy mkestos

de eeuwige dreiging van het rode slagveld
SG 60.38

Ef Tatirosecr Yzlt (Sage van de Mislukte Weddenschap)

Melde doex sterdos kaf ef ager Ricohex ef bladidos.

Het zal Ricoh's wens zijn om te sterven op het strand.
SG 126.57

Uderex ef Walerser Yzlt (Sage van Uders Zonen)

Do ollae ef slaviyser kassos pai Uder.

Hij geniet van de marteling der slaven door Uder.
SG 126.80


5. Literatuur

Bochc Fga: Ef gl vildul (De kale boom, 1876)
Boer (terloops tijdens het hooien):

Ef clalerer sto zlfto ur vende lef ef mirs zlf eft spetsklan.

De dochter van de molenaar is met haar haren in een tandwiel vast blijven zitten.
Boerin (3 dagen later onder het eten):

Aftel eup gle ral?

Is ze nu kaal?
Boer (direct reagerend):

Siy, ur idemut kerru.

Ja, en gevild ook.
SG 130.9

Leffy Gindiroh: (ca. 2000)

Noiyn omelechs chiypare fesducupp ef lestas rifo kost belt-wjos fara kolof melde - ef kbo bure xylem kaf kost jek-plec fara kormond melde. (...) Pntos lango ef flor qugle picsiy ur nemiyper n kost tiffugs, kost brenk melde kjupt ur larefe fes miypsta.

Gure winden wringen zich door de sponningen van mijn ruitjes als het winter is - de zon brandt onbarmhartig op mijn golfplaten dak als het zomer is. (...) Tocht langs de vloer maakt mijn voeten ijzig en gedachteloos, mijn hersens zijn heet en ontbranden in gedachten.

rmyll Jelafoiy-Remehhe: Crpep ur Petroleem (Peper en Petroleum, 1974)

Tur mosjeus Plona-Hndiy nert di lsui paqur joiy kaf ef cristaliy vasa, jek zjc; ef krus belt-notarrs di simuui aingry ki ef vasa kafonn ef krpts, t tlpolit r pai eup enn clajotelira vajiy-rras.

Maar mevrouw Plona-Hndiy zou niet lang plezier hebben van de wulps gegolfde kristallen vaas; het opgefokte notarisje zou de vaas, die zij zonet met bloeiende mimosatakken had gevuld, nijdig op de plavuizen werpen.
SG 111.78 (12)

rmyll Jelafoiy-Remehhe: Crpep ur Petroleem (Peper en Petroleum, 1974)

Ur ral, ef sientur feldre blef ef aryfa n merre logs-logiys lef eft opliyf-kliqu, fitfara tem cradef lelpiru liftkar mosjeusz, fti kurrelira beri rste sener belt-korsamm-painsta. Saja, goe przafillus tryp-tejnfste, cafer-ur-omi ur mars-TV-s lelperre fti ef kafte-progrm, jazy fes tek liftkasrt, perkelira beri tijprse tukst ef Helten-Deprtemenecr supsiiys.

En nu zit zijn moeder, net zoals al die andere oude vrouwen die hun eigen huishoudinkje niet meer kunnen beredderen, achter de luxaflex met een glaasje chocomel te scrabbelen. Ja, deftige veloursdraperien, koffie-met-gebak en een kleurentelevisie kunnen er niet vanaf, in zo'n bejaardentehuis dat moet soebatten om subsidies van het Ministerie van Gezondheid.
...

rmyll Jelafoiy-Remehhe: Ylsa (Honing, 1973)

Nyj ahoqugme furt ef habilem n kleter cafermjlecr psermt n effekluft wempelira mabys.

Nyj schrikt van het schrille en enigszins zeurderige geluid van de handige nieuwe koffiemolen.
SG 60.39

rmyll Jelafoiy-Remehhe: Ylsa (Honing, 1973)

Eup eft dur ziym eft fr gra, ur enn eft hlfer pnze fes ef telefonos.

Ze draaide een drie in plaats van een vier en kreeg een gek aan de telefoon.
SG 170.x25

Dorteje Jertek: Ef cy-prest (De kroeg-directeur, 1979)

Eup paine-pe meldelira Latroma, meldalira kva belt harbatjen, alt ef toluktos fes ef belt-kul bleffes ef arbe. Kusama, ef ntikiy luktparat farte alt.

Ze liet Latroma, die ooit haar dienstmeisje was, nog steeds de was doen in het schuurtje achterin de tuin. Daar doet de antieke wasmachine het nog steeds.
SG 132.114

Megt Kalis-Fandare: Ef Poiros fes ef Raiys (Het Leven in de Boomtoppen, 1800)

Qunnde-pse ef bukyns! Dryche-pse ef la drms!

Laat de bazuinen schallen! Laat de trommen dreunen!
SG 133.87

Lenne Ladi: Wveta Nunas (Verwijfde nonnen, 1985)

Ur do rajiyto nkriy den tlokko Yndraex ef douba-eit di mjochui mittof graviyn vobarsta, fitfara belt mrca-eits di meldui fti fes ef kurre beri qume eft kt chajelpjevos mip eup, draiy lf belt herteltiy quarderos eup enn ef bent stebe paine fes ef kokmit; riyfain fit flame stus minketec eft belt tst-ilchae, belt-jeps oft nenopa kponfsto, ur Ugen pnze dus pek menvlpiy ef nute-tiyn frpj mittof.

En hij hoopte vurig dat tante Yndra's staar zulke ernstige vormen zou aannemen dat haar haviksogen niet meer in staat waren om haar een snedig commentaar te ontlokken zodra ze bij haar maandelijkse bezoek haar eerste stap in de keuken had gezet; er was altijd wel ergens een stofwebje, spatje of onfrisse handdoek te vinden, en dat moest Ugen dan ook onomwonden horen.
....

Wesi Neee: Ef korda-kler (De kerkversierder, 1912) (uit de bundel Mond-ialef (Herfstoogst))

Ef ihyt prcs, mit tasse crb / hdrgte torp ef ste jlle

De zware (hamer)slagen, die voortdurend vallen /
veroveren ferm het taaie goud
SG 63.35

Jense Pmp-Kumorel: Eft Spooksoliy-tupplip (Een Spokani-reis, 1987)

Ef Krappa toberg melde eft zyrrele-ws rifo sektes ur s paranrmala belt-migmaset, r stus hozve, goe kolinis kurrelira beri tasse kafes.

Het Krappa-gebergte is een broedplaats van sekten en paranormale clubjes, waar mensen geloven dat stenen naar boven kunnen vallen.
DOM 143/212

Meche Ploem-Vozjf: Kltarus tiyns (Gedane zaken, 1982)

Dur klt fes belt oltakiymit ur eft glyl-draca fes ef wik lelperrelije pai ki Quly, t melde fes ef publiyc fara eft har ef tork qugei veldur.

Drie apen in haar studeerkamer en een meerval in het bad heeft Quly, die bekend staat als een nogal excentriek mens.
SG 92.30

Prf Quggernees: Tovildul (Geboomte, 1954) (uit de bundel Poitiyns furt ef sompyr veldurs (Gedichten voor de onnozele mensen))

Kost eits blfe, kost fa ti fle.

Mijn ogen zakken, mijn oren klimmen.
SG 133.1/81

Lofjec Quzzt: Grafschrift op grafsteen van Wesi Neee (1922)

Ef tgos tinde / Ef frotiyn frajje tij

De herinnering blijft / Het lichaam draaft ervandoor
......

(In 1922 zijn deze twee regels op de grafsteen van Wesi Neee gezet, zoals de schrijver dat zelf wilde. Algemeen wordt aangenomen dat Lofjec Quzzt deze regels heeft geschreven (omstreeks 1830), maar dat valt niet te bewijzen.)

Nyna Sgyt-Marre: Perocallas (Onderling, 1976)

.. ur lo frfiyn ef grults pai ef ont trtelije.

.. en de kakkerlakken werden door de keukenmeid tot moes getrapt.
SG 93.77

Nyna Sgyt-Marre: Perocallas (Onderling, 1976)

Grelfel n somn slf-qundrs menkerate nt kusamat ef kirenor krur.

Er hangen dikke, kleverige spinnewebben binnen langs de afgebladderde muur.
SG 141.5 (3)

Nyna Sgyt-Marre: Perocallas (Onderling, 1976)

Ef przamiriyn pepln kusamat ef mrve kafes-plajelira erfo helkara ef frumbiyl crsgelira ktagjes hajemjero pert zefa uproje-prutas kaf ef arkn.

De statige populieren langs de zwak stijgende oprijlaan naar het somber oprijzende landhuis zijn getuige geweest van vele diepe familiedrama's op het landgoed.
SG 151.p1D

Toliy Sinto-Trofi: Feelix (1982)

Fitfara ef rozas clajote fes vilt arbe, dus ef rozas s ef kostiy clajots.

Zoals de rozen bloeien in jouw tuin, moeten de rozen in de mijne bloeien.
SG 122.31

Uder Tja Henna-Osagenis: Futtof ef urzg zle (Voordat de mus vliegt, 1970)

Kasmyr: "Gress nert brae htquzy."
Quela: "Ef nert melde htquzy; halac melde!"
Kasmyr: "Gress nert brae halac."

Kasmyr: "Ik lust geen spinazie."
Quela: "Dat is geen spinazie; het is andijvie!"
Kasmyr: "Ik lust geen andijvie."
SG 125.18

Uder Tja Henna-Osagenis: Futtof ef urzg zle (Voordat de mus vliegt, 1970)

Quela rafane upn: "Gress farte fes ef Korda-mirra ur plirtof gress enn ki eft oto zerfe, t che lango ef koerrn ur ufire ef efanty lo quf kestenn. Lo koffon! Ef buter zerfo cratiyn, ur do enn ef polio kre. Tur zfiy gress festjerpe."

Quela vertelt opgewonden: "Ik liep in de Kerkstraat en plotseling zag ik een auto die om de hoek kwam scheuren en het kind z omverreed. Dood! De slager had alles gezien, en heeft de politie gebeld. Maar toen viel ik flauw."
SG 125.21

Lt Vurrmen-Oemve: Inscriptie in de grotten van Jajes (1933)

n efantys arfinvelkiy
Mip ef pazzo qummertx
Qun Erget wertl-px
r trt hiyc'ef belkiy

Aan de kinderen de toekomst
Uit de aarde geschapen
Namens Erget wereldvrede (= door Erget die de wereldvrede verkondigt)
Zelf terug tot aan de schoot (= eigenhandig terug tot aan de moederschoot)
UIS 21


6. Wetenschap

Maliy Cofert: Eft vsellarelira wlfa'ecos (Een stagnerende ontwikkeling, 1981)

Ef mntyos melde, goe ekonomers nert kurrelira beri lyde, ur goe quista lydatjens nert unerelira ef prap fos enn ef ekonomiy.
Tenne, ef ekonomers arfine riyfain lef sener nareppsta mintof ef dfos, ur ef lydatjens kltaruse sener cicralosz pip nert ral tur zuf.

Het probleem is dat economen niet kunnen besturen, en goede bestuurders niet snappen hoe de economie in elkaar zit.
Daarom komen economen altijd na afloop met hun aanbevelingen, en hebben bestuurders hun conclusies al bij voorbaat klaar.

Helmut Laider: Grabsteine und Grabhgel in Spokanien (1912)

Diesen Grabhgel krnen ein Mutterstein und ein Vaterstein, die von sieben Kindersteinen umringt werden. Alle ruhen am stlichen Rande eines Kiefernwaldes, der sich den Berghang hinaufzieht, und in dem sich die verwitterte Mauer eines alten Tempels verbirgt.

(Citaat gebruikt naar aanleiding van het vaststellen van de locatie van een grafheuvel die afgebeeld staat op een litho van Peter van Bergeijk.)

Toms Left-Riffertiy: rgeoliy melde wsr (Archeologie is oorlog, 1999)

Gress jazy nert sompec ef tiyns, meldelira sest crzrg rl-drents. Curmel stus nkeste, ef di drelira den ef Ergynne vende-trt quista noi armt ef spooksoliy wufe-pirmer, quista noi melde qus liftkar?
K'mi ur k'ma stus nute ef pretrs, reppelira den mittof religio rgefe kerru jeviy-kriystiyn elements. Fara fit meltt, hm reppe fitaju, blul kafldelije stus nurpel fara eft nemorela fesaquondatjen.

Ik kan het allemaal echt niet volgen, al die verhitte gemoederen. Is men wellicht bang dat vast zal komen te staan dat de ergynne helemaal niet teruggaat tot de Spokanische prehistorie, helemaal niet zo oud is?
Hier en daar hoor je toch wel eens stemmen opgaan dat deze godsdienst ook judeo-christelijke elementen bevat. Hoe het ook zij, wie zoiets zegt wordt direct als een immorele internationalist bestempeld.
DOM 35


7. Historisch

Koning Hacori Festo Zlebano: mondelinge overlevering

Ef tpre-pltsz meldo eft bertertiy, ur ef gtliy-leps idem eft beriteliy - tur ef frart di calijanone fit quista.

Van de lappen stof waren er veel te veel, en van de stukken vis veel te weinig maar het zal wel goed bedoeld zijn.
DOM 130

(De vorst overnachtte in 1599 in de herberg van Kindisrutt, op weg van Ameronne naar de kust. Hier mocht hij slapen in de slaapkamer van de herbergier. De herbergier had de kamer met veel draperien opgeknapt, maar de vismaaltijd die hij de koning voorschotelde was daarentegen karig.)

Nrbert Salomes: uitspraak in tv-programma

Ef rgeoliy jede litel n Veldurosex ef geffal.

"Archeologie draagt weinig bij tot het heil der mensheid."
DOM 35

(Opmerkelijke uitspraak van een katholiek geestelijke in 1989 n.a.v. de discussie in hoeverre archeologie (dus het opgraven van voorwerpen en mensen, en het verstoren van de aarde) verwerpelijk is. Zie ook de Bond tegen de Archeologie)

© De Twee Hanen v.o.f. Kimswerd The Netherlands

DA 00 SPARC 10 mei 1997

persoon - PERSLYST.HTM
titel - PUBLICAT.HTM
sage - SAGENTOV.HTM
jaartal - JAARTALL.HTM
div. items - DICTIO (kronieken ed)