Grammatica van het Spokaans

Een complete Nederlandstalige grammatica van het Spokaans, geschreven vanuit een Nederlands perspectief.

Aan enkele hoofdstukken wordt nog gewerkt.
$ = concept
# = aanvullingen om in andere hoofdstukken te integreren
√ = geheel gecontroleerd; alle paragraafverwijzingen kloppen; nieuwe spelling aangepast

Inhoudsopgave alfabetisch
| Afkortingen en symbolen >>
0. Algemeen   00. Afkortingen en symbolen
  01. Voorwoord

1. Introductie   10. Talen, dialecten en alfabet
  11. Uitspraak en spelling

2. Substantieven   20. CategorieŽn en morfologie van substantieven
  21. Vervolg morfologie van substantieven
  22. Geslachten van substantieven

3. Meervoud   30. Meervoud van nominale elementen
  31. Gebruik van meervoudsvorm en intern vs. extern
         meervoud

4. Additieven   40. CategorieŽn en gebruik van additieven
  41. Morfologie van additieven
  42. Meervoudsvorm van additieven
  43. Trappen van vergelijking
  44. Verbalisering van additieven

5. Lidwoorden en
lidwoordvervangende
voornaamwoorden
  50. Lidwoorden
  51. Bezittelijke voornaamwoorden
  52. Aanwijzende en onbepaalde voornaamwoorden

6. Genitief, resultatief en
reduplicatie
  60. Genitief
  61. Nominale resultatief
  62. Gebruik van de nominale resultatief
  63. Additivische resultatief
  64. Reduplicatie

7. Substantiefvervangende
voornaamwoorden
  70. Persoonlijke voornaamwoorden
  71. Samenstellingen en afleidingen van persoonlijke
         voornaamwoorden

  72. Wederkerende en wederkerige voornaam-
         woorden

  73. Zelfstandige voornaamwoorden

8. Werkwoorden   80. Verbale categorieŽn
  81. Infinitiefconstructies
  82. Verbale stammen
  83. Morfologie van werkwoorden

9. Woordvolgorde   90. Basiszin en basiselementen
  91. Passiefconstructies zonder subject
  92. Gebruik van passiefconstructies
  93. Positie van additieven en additivische bepalingen

10. Deelwoorden en
koppelwerkwoorden
100. Tegenwoordige deelwoorden
101. Voltooide deelwoorden
102. Koppelwerkwoorden

11. Modaliteit, aspecten
en tijden
110. Modaliteit en aspect
111. Werkwoordstijden

12. Samengestelde zinnen 120. Nevenschikking
121. Nevenschikking (vervolg) √
122. Semantische onderschikkingen
123. Grammaticale onderschikkingen
124. Relatieve bijzinnen
125. Performatieve constructies
126. Deverbalisering
127. Promotie en demotie

13. Referentie 130. Pronominalisatie
131. Deleties
132. Sporen
133. Determinanten

14. Voorzetsels en
vergelijkingen
140. Voorzetsels: morfologie en semantiek
141. Voorzetsels: syntaxis
142. Voorzetsel-uitdrukkingen
143. Vergelijkingen
144. Vergelijkingen (vervolg) √

15. Aspectuele zinstypes 150. Vragende en antwoordende zin
151. Ontkenningen
152. Causatief en permissief

16. Idioom 160. Idiomatische uitdrukkingen
161. Ideoantoniemen
162. Spreekwoorden, gezegdes en zegswijzen

17. Antropologische
linguÔstiek
170. Telwoorden en maten
171. Temporele uitdrukkingen, klokkijken en kleuren
172. Namen, titels en familierelaties
173. Dialecten
174. Historisch overzicht $

18. Schrift en tekst 180. Pegrevisch schrift $
181. Tekstvoorbeelden $

19. Appendices 190. Meervouden en Resultatieven
191. Stammen en Voltooide deelwoorden
192. Additieven zonder meervoudsvorm
193. Additieven met -iy afgeleid van een Substantief
194. Tegenwoordige deelwoorden als Additief
195. Voltooide deelwoorden als Additief
196. Doelwerkwoorden
197. Woordvolgorde in een zin
198. Landen, bewoners, talen
199. Ideoantoniemen

20. Registers en Referenties 200. Register van Spokaanse woorden $
201. Register van begrippen $
202. Register van auteurs $
203. Referenties

21. Herstel... 210. Aanvullingen, wijzigingen, verbeteringen #
211. Nawoord

© (2000) Rolandt Tweehuysen, Kimswerd, the Netherlands