Woordenboek
Spokaans-Nederlands | Nederlands-Spokaans

SpokaansNederlands     A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

NederlandsSpokaans     A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

 

DICTIO: LEGENDA

 


Dit bestand Algemene opmerkingen
Symbolen en tekens
Afkortingen

Algemene opmerkingen
Update
 
De update van 15 maart 2019, en alle latere updates, zijn in de meest recente Nederlandse spelling. Bovendien is er in de kop (achter "Taalmenu") een extra link naar de Spokaanse Grammatica toegevoegd.
Deze update bevat ca. 58.400 lemma's, waarvan 28.800 stuks Spokaanse trefwoorden behandelen. De overige 29.600 lemma's zijn geografische namen of namen van bedrijven, organisaties en dergelijke die in SPARC worden genoemd of besproken.
 
Upload naar internet: 7 feb 2021


Dit woordenboek bestaat uit 2 delen:
Nederlands-Spokaans: 26 bestanden (NSA.HTM t/m NSZ.HTM)
Spokaans-Nederlands: 26 bestanden (SNA.HTM t/m SNZ.HTM)
 
Deze HTM-bestanden zijn geconverteerde versies van de oorspronkelijke ASCII-bestanden NS*.DIC en SN*.DIC, die gebruikt worden in het speciale woordenboekprogramma DICTIO, waarmee op makkelijke en snelle manier naar trefwoorden gezocht kan worden. Het elektronische woordenboek DICTIO is echter geschreven als MS-DOS-programma, en kan niet in een Windows-omgeving gebruikt worden, laat staan dat een integratie in een HTM-omgeving mogelijk is.
 
De hier gepubliceerde HTM-versie kan daarom alleen geraadpleegd worden met de instrumenten die in Windows voorhanden zijn.
U kunt een woordenboekbestand aanklikken (de letters A t/m Z), en vervolgens kunt u met Ctrl-F een item zoeken. Sluit het item met :: (twee dubbele punten) af indien u expliciet naar een trefwoord wilt zoeken (en niet naar alle vindplaatsen van het item).
 
In dit woordenboek zijn in principe opgenomen:
 1. alle woorden en al het idioom die deel uitmaken van de Spokaanse woordenschat;
 2. alle geografische namen die terug te vinden zijn op de S.A.S.-deelkaarten, of elders in het Spokanisch Archief zijn genoemd;
 3. *alle straatnamen;
 4. *alle voor- en achternamen;
 5. *alle overige eigennamen (van organisaties, instanties, merken, producten, historische feiten ed.);
 6. namen van personen, voor zover ze deel uitmaken van een Spokaanse idiomatische uitdrukking (zoals koning Lotlmensten, die figureert in de uitdrukking lo pl lo Lotlmensten = "zo dom als het achtereind van een varken").

Voor de met * gemerkte categorien geldt: voor zover deze items in het Spokanisch Archief zijn genoemd.
Alle categorien zijn voor uitbreiding vatbaar. De Spokaanse woordenschat beperkt zich tot de meest frequente woorden, plus alle minder frequente woorden die ergens in het Spokanisch Archief zijn gebruikt.
 
Een "trefwoord" kan ook uit meerdere woorden (door spaties gescheiden) bestaan. Het gaat dan altijd om eigennamen (geografische namen, voor- of achternamen, merknamen, boektitels, namen van organisaties, bedrijven, instanties, en dergelijke). Alle trefwoorden zijn strikt gealfabetiseerd. Hierbij gelden de volgende regels:
 1. Als een trefwoord met een getal begint, staat het gealfabetiseerd onder de eerste letter van de Spokaanse uitspraak van dit getal (dus de naam 4S staat onder de F, omdat "4" als fr wordt uitgesproken). Bij getallen wordt het rekenkundige stelsel gehanteerd. Dus 25-reks staat onder de T, omdat "25" in het rekenkundige stelsel uitgesproken wordt als tensa-fr.
  Getallen in trefwoorden komen altijd vr alle andere trefwoorden (dus 4S staat geheel bovenaan de F, en Huron II staat vr Huron Herco).
 2. Los geschreven vormen komen n aaneengeschreven, overigens identieke, vormen, dus Nar Terf staat achter Nar-Terf. Uitzondering: Alle woorden (altijd eigennamen) die met het voorzetsel Rifo of een lidwoord beginnen, staan onmiddellijk achter rifo of dat lidwoord. Het gaat hierbij niet alleen om het Spokaanse lidwoord ef, maar ook om buitenlandse lidwoorden als the of de (het los geschreven Franse voorzetsel de wordt als het Nederlandse lidwoord behandeld). Dus Ef Terder staat achter ef maar vr efa. Voor deze uitzondering is gekozen omdat de grote hoeveelheden namen met Ef of Rifo anders te veel verspreid tussen de overige woorden zouden komen te staan.
  Evenzo komen Nederlandse namen met losgeschreven van of Van vr namen waar dit voorzetsel aaneengeschreven is; dus Van Veen staat vr Vandelft.
 3. Bijzondere tekens (zoals / & +) die soms in eigennamen voorkomen, worden bij de alfabetisering genegeerd (dus Grist & Honnemeg wordt behandeld alsof er "Gristhonnemeg" stond, en komt daarom tussen grister en Grist-mliy).
 4. Als twee trefwoorden alleen verschillen in de aanwezigheid van een diacritisch teken, gaat de vorm zonder dit teken voor: dus albe komt vr lbe, en baek komt vr ba'ek. De gaat voor de , dus lf staat vr lf.
 5. Trefwoorden met een filsto (koppelstreepje) komen achter aan elkaar geschreven, maar identieke, trefwoorden. Dus kafputte staat vr kaf-putte.
 6. Trefwoorden die een prefix of suffix zijn komen achter identieke vormen die dat niet zijn. Dus basc (substantief) staat vr basc (prefix, als zodanig gemarkeerd met een op de aanhechtingsplaats).
 7. Als trefwoorden alleen in hoofdlettergebruik verschillen, komt de vorm zonder hoofdletter eerst. Dus clrseg staat vr Clrseg.
 8. Trefwoorden die leestekens (zoals punten of schuine strepen) bevatten komen altijd na identieke trefwoorden zonder zulke tekens (trefwoorden met leestekens zijn vrijwel altijd afkortingen). Dus .m staat achter m.
 9. Als twee trefwoorden volledig identiek zijn, bepaalt de grammaticale categorie (woordsoort) de volgorde. Zo komt een werkwoord vr een substantief. En een concreet substantief {C} komt vr een abstract substantief {A}.

Bovenstaande regels worden in de genoemde volgorde toegepast. Dit verklaart bijvoorbeeld de volgorde van de reeks trefwoorden: Em - EM - m - .m - .M.:
 1. Em vr EM, omdat m voor M gaat (regel e);
 2. EM vr m omdat E/e voor / gaat (regel b);
 3. m vr .m omdat de laatste een punt bevat (regel f);
 4. .m voor .M. omdat de laatste hoofdletters bevat (regel e), maar ook: omdat de laatste twee punten bevat (nogmaals regel f).

De alfabetisering in het woordenboek is niet consequent volgens deze regels toegepast. Dus nog checken!
 
Blauwe verwijzingen (bovendien gemarkeerd met ) kunnen aangeklikt worden om naar een ander lemma in dit woordenboek te gaan. Als in het Nederlands-Spokaanse deel een verwijzing naar het Spokaans-Nederlandse deel staat, wordt dit aangegeven met: SN. Als een verwijzing eindigt op drie puntjes (bijvoorbeeld verw...) wordt er verwezen naar lle woorden die met de letterreeks beginnen (dus hier: verwijzing naar alle woorden die met "verw" beginnen).
 
Het logo kan aangeklikt worden om de lijst met ideoantoniemen en het bijbehorende idioom te raadplegen.
Het logo kan aangeklikt worden voor nadere informatie met betrekking tot het trefwoord in het Spokanisch Archief.
Het logo kan aangeklikt worden voor een etymologische uitleg m.b.t. het trefwoord, zoals die in het Spokanisch Archief te vinden is. Deze functie bestaat (momenteel) alleen voor geografische namen.
Het logo kan aangeklikt worden om een uitvoerige behandeling van het trefwoord in de Spokaanse Grammatica te lezen. (deze doorverwijzing is nog niet aangebracht.)
 
In het Spokaans-Nederlandse deel kunnen lemma's genummerd worden met 1., 2., enz. indien ze een identiek trefwoord hebben die etymologisch niet verwant zijn of die tot een andere categorie behoren. Elk lemma kan weer onderverdeeld worden met kleine letters a., b. enz. om verschillende beschrijvingen, gebruiksmogelijkheden of betekenissen van elkaar te onderscheiden.
Voorbeeld 1: onder het trefwoord ramiy staan twee lemma's aangeduid met 1. en 2., om aan te geven dat het om twee verschillende, etymologisch niet-verwante, woorden ramiy gaat. Het ene betekent "kozijn" en het andere "ram" (mannelijk schaap).
Voorbeeld 2: onder het trefwoord gaffe staan twee lemma's aangeduid met 1. en 2., om aan te geven dat het om twee verschillende woordsoorten gaffe gaat. Het ene is een transitief werkwoord met de betekenis "aangapen; stom aanstaren" en het andere is een intransitief werkwoord met de betekenis "gapen, geeuwen".
Voorbeeld 3: onder het trefwoord praba staat n lemma, opgedeeld in a. en b., om aan te geven dat het om n trefwoord met twee verschillende betekenissen gaat, namelijk "instructie, aanwijzing" en "richting".
 
In het Nederlands-Spokaanse deel kunnen lemma's genummerd worden met A., B., enz. indien ze een identiek trefwoord hebben die etymologisch niet verwant zijn of die tot een andere categorie behoren. Elk lemma kan weer onderverdeeld worden met de cijfers 1., 2. enz. om verschillende beschrijvingen, gebruiksmogelijkheden of betekenissen van elkaar te onderscheiden.
 
Bij sommige trefwoorden is globale grammaticale informatie in een schema gegeven. Bijvoorbeeld: onder het trefwoord meervoud wordt de Spokaanse vertaling van "meervoud" gegeven, gevolgd door een schema waarin beknopt wordt uitgelegd hoe de meervoudsvorming in het Spokaans plaatsvindt. Ook de vormen en afleidingen van voornaamwoorden en dergelijke staan dikwijls in een schema.
 
Dit woordenboek was oorspronkelijk geschreven in de oude spelling (dus geen vreemde tussen-n in woorden als "ruggengraat" ed.). Dit is allemaal aangepast aan de huidige spelling (anno 2010).
 
Het is in een HTM-omgeving niet mogelijk om alle Spokaanse lettertekens en symbolen op de juiste wijze weer te geven. In onderstaande tabel zien we bij de letters achtereenvolgens: het teken zoals Windows dat weergeeft - de ANSI-code ervan - het juiste Spokaanse teken.
 

 
De meest algemene verkeerd weergegeven tekens zijn:
 
de d/D met een hacek ("v'tje") wordt een IJslandse eth: /
de e/E en o/O met een apostrofje worden / en / (accent aigu)
de n/N met een accent aigu wordt / (tilde)
 
De tekens , , , , , , , , en worden in dit woordenboek wel gebruikt, maar elders in het Spokanisch Archief kunnen ook de volgende conversies gebruikt worden:
 
herco:h (vette h)
toeftos/telefoon:T (vette T)
liytre:L (cursieve L)
myle:m (onderstreepte m)
doorgehaalde y en Y:    en (als variant van en )

ligaturen: (onderstreepte lettergroepen)
 
TC-ligatuur:TC
HR-ligatuur:   HR
R-ligatuur:R

De woordenboekbestanden worden voortdurend aangevuld en verbeterd. De bestanden zijn niet geheel vrij van fouten en inconsistenties, en we stellen het dan ook op prijs als u ons op zulke onvolkomenheden wilt wijzen. Ook zijn we bereid om het woordenboek aan te vullen met trefwoorden die u nog mist. Stuur een e-mailtje naar de redactie van het Spokanisch Woordenboek.
 
Symbolen en tekens
<Voorbeeld: A < B (etymologische verklaring: woord A is ontstaan/afgeleid uit woord B).
>Voorbeeld: iy {SX.add > c} (het suffix iy komt achter een additief zodat er een concreet zelfst. naamwoord wordt gevormd).
Voorbeeld: daar (zie bij het trefwoord "daar" - blauwe woord kan aangeklikt worden).
~Voorbeeld: tim {C}: kaf ~ dur lees kaf tim dur.
Voorbeeld: are {C; rs= ~t} lees {C; rs= aret} (~ vervangt het trefwoord).
-Voorbeeld: spar (L. Abies); zilverspar (L. A- alba) lees (L. Abies alba) (- vervangt een Latijns woorddeel).
Voorbeeld: in- en uitpakken lees inpakken en uitpakken (- vervangt een Nederlands woorddeel).
=Voorbeeld: chf (= f) (f is een gelijkwaardige variant van het trefwoord chf).
{ }Voorbeeld: srt {C} (achter het trefwoord staat tussen { } grammaticale informatie, zoals woordsoort en syntactische/morfologisch bijzonderheden. Voor de informatie tussen { }, zie hieronder bij Afkortingen).
[ ]Voorbeeld: [m] (letter tussen [ ] is de transcriptie van een Pegrevisch letterteken.
Voorbeeld: st[r]os = stos of stros (letter tussen [ ] kan wel of niet gelezen worden).
Voorbeeld: do [nert] vende: hij komt [niet] = do vende: hij komt of do nert vende: hij komt niet (woord tussen [ ] kan wel of niet gelezen worden).
( )Voorbeeld: barera (brera) (brera is een variant van het trefwoord barera, waarbij barera de voorkeur verdient).
Voorbeeld: Pjnts {N}: (mannelijke personificatie vd Honger en Armoede) (tussen haakjes de omschrijving of verklaring van een Spokaans woord, omdat een Nederlands equivalent ontbreekt).
..Voorbeeld: rganisere |..je| (.. vervangt deel van eerder genoemd woord; lees in dit geval de uitspraak: |rganisje| ).
Voorbeeld: wik-lup {mv= ..-lps} lees {mv= wik-lps} (.. vervangt een deel in een Spokaanse scheidbare samenstelling).
Voorbeeld: ta {PX}: mis (onscheidbaar aan te hechten prefix).
Voorbeeld: ta {SX > rs}; Prio/Priota (onscheidbaar aan te hechten suffix, hier bij de naam Prio).
-Voorbeeld: -no {SX.c/n > n} (scheidbaar aan te hechten suffix, zoals in Gouden-Koets-no).
-Voorbeeld: ns- {PX}: her, re, over, opnieuw (scheidbaar aan te hechten prefix, zoals in ns-are).
...Voorbeeld: amifftros fes ...: veronderstel eens dat ... (... geeft het variabele deel van een idiomatische uitdrukking).
||Voorbeeld: xme {Uid}: stijgen||dalen (|| scheidt beide antonymische betekenissen van een ideoantoniem).
|..|(tussen || staat de uitspraak volgens de Spokaanse spellingregels)
bijv. |Eng.| Engelse uitspraak.
bijv. |mel/m| twee uitspraken mogelijk (mel OF m).
bijv. |M| de m in het trefwoord is syllabisch.
(afwijkende klemtoon wordt weergegeven door de beklemtoonde vocaal als hoofdletter te schrijven)
bijv. |oneusrt| bij de plaatsnaam Oneusrt ligt de klemtoon op de laatste lettergreep.
|ƒ| bilabiale ("aangeblazen") f.
|M|syllabische m.
|N|syllabische n.
|X|x wordt uitgesproken als th (in Eng. three) (indien de uitspraak van x niet is aangegeven, klinkt deze als kth).
|ks| x wordt uitgesproken als ks (indien de uitspraak van x niet is aangegeven, klinkt deze als kth).
|| u wordt uitgesproken als in de combinatie qu.
|| de klank sh in het Engelse ship.
|ŋ| de klank ng in het Nederlandse/Engelse long.
/ Voorbeeld: ef tine eft werviy fes sener/ef motrik lees ef tine eft werviy fes sener motrik of ef tine eft werviy fes ef motrik
(gelijkwaardige keuze tussen twee woorden).
Indien zowel twee Spokaanse woorden als twee Nederlandse woorden door / zijn gescheiden, geldt altijd dat de twee woorden vr / met elkaar overeen komen, en eveneens de twee woorden chter /:
bijv. fes ef publiyc fara/frpj: bekend als/om lees fes ef publiyc fara: bekend als of fes ef publiyc frpj: bekend om.
"Voorbeeld: zvmp-geranym {C}: "zompige ooievaarsbek" (een letterlijke vertaling van een Spokaans woord omdat een Nederlands equivalent ontbreekt).
! tussenwerpsel als groet, uitroep, wens.
?tussenwerpsel met vraag-karakter.
SNin het Nederlands-Spokaanse deel wordt verwezen naar een lemma in het Spokaans-Nederlandse deel.

Afkortingen
I bijvoegelijk naamwoord of bijwoord (additief categorie I).
II bijvoegelijk naamwoord (additief categorie II).
III bijwoord (additief categorie III).
1 eerste persoon (enk/mv).
2 tweede persoon (enk/mv).
3 derde persoon (enk/mv).
a abstract (als categorie van zelfst. naamwoord).
A zelfstandig naamwoord van de categorie "abstract".
abstr abstract (als categorie van zelfst. naamwoord).
add, ADD additief (bijvoeg.naamwoord en/of bijwoord).
afk afkorting.
alg algemeen [gebruik]; de betekenis ve woord waaraan het eerste gedacht wordt bij afwezigheid ve context (zie ook 'ihb').
ambt ambtelijke term.
arch archasch, ouderwets.
aw, AW aanwijzend voornaamwoord.
bel beleefdheidsvorm.
bep bepaald.
beri (infinitief-markeerder) staat achter werkwoord als dit een infinitief-complement kan krijgen.
beri/den (infinitief-markeerder of bijzin) staat achter werkwoord als dit een infinitief-complement kan krijgen of door een den-bijzin gevolgd kan worden.
betr betreffende, wat betreft.
bijv bijvoorbeeld (impliceert dat de opgesomde reeks voorbeelden onbeperkt uitgebreid kan worden; zie dan ook desbetreffende lemma's).
bt, BT betrekkelijk voornaamwoord.
bv, BV bijvoegelijk naamwoord.
bw, BW bijwoord.
bz, BZ bezittelijk voornaamwoord.
c concreet (als categorie van zelfst. naamwoord).
C zelfstandig naamwoord van de categorie "concreet".
ca circa.
caus causatief.
chr, Chr Christelijk; term uit Christendom.
concr concreet (als categorie van zelfst. naamwoord).
cons consonant, medeklinker.
def definitieve [tijd].
den (zie 'beri/den').
dial dialect; dialectische vorm.
div diverse.
dl= dialectische vorm (gevolgd door gebied of naam v dialect waar dit woord [vrnl] voorkomt).
dmv door middel van.
DOM xx verwijzing naar pag.xx in het boek "Spokani: Berref" (Dominicus-reeks)
dt, DT determinant, partikel.
dual dualis.
Dui Duits.
dwz dat wil zeggen.
e, E semi-transitief werkwoord (emmettlelira).
ectrans echo-transitief werkwoord.
ed en dergelijke.
ef (achter categorie-aanduiding) gebruik van lidwoord of lidw.vervangend pronomen verplicht.
eig eigenlijk.
emf emfatisch, met nadruk.
Eng Engeland, Engels, Engelse uitspraak (bij Engelse leenwoorden).
enk enkelvoud; (achter categorie-aanduiding) zelfstandig naamwoord komt (vrijwel) alleen in enkelvoud voor.
1enk eerste persoon enkelvoud (ik).
2enk tweede persoon enkelvoud (jij, u).
3enk derde persoon enkelvoud (hij, zij, het).
enz enzovoort.
Epr semi-transitief, wederkerend, werkwoord (emmettlelira).
erg, Erg Ergynne; term uit de Ergynne-religie; ergynisch.
euf eufemisme.
evtl eventueel.
f, F familienaam, achternaam.
fam familiair, gemeenzaam.
fig figuurlijke, overdrachtelijke betekenis.
flj flaju ("iets").
flje flajue ("iets": resultatief).
Fra Frans, Franse uitspraak.
g, G geografische naam.
Gar Garosisch, Garosische uitspraak.
gen genitief.
gen= genitiefvorm is ...
gnp genitief van woord dat aan persoon refereert.
gnp= genitiefvorm bij referentie aan persoon is ...
gnz genitief van woord dat aan zaak of dier refereert.
gnz= genitiefvorm bij referentie aan zaak of dier is ...
gst grammaticale stam.
gst= grammaticale stam is ...
his historische term.
id (achter categorie-aanduiding) ideoantoniem.
ihb in het bijzonder; de betekenis ve woord waaraan pas gedacht wordt als de context hiertoe aanleiding geeft (zie ook 'alg').
IJsl IJslands.
improd improductief.
impr (achter affix-aanduiding) improductief affix.
intrans intransitief werkwoord.
inw inwonertal
ipv in plaats van.
iro ironisch.
Ita Italiaans.
j, J jongensnaam.
jur juridisch; juridische term.
k, K transitief werkwoord (kettelira).
Kpr transitief, wederkerend, werkwoord (kettelira).
L. Latijnse wetenschappelijke naam.
Lat Latijn[s].
lett letterlijke betekenis.
LW lidwoord.
lw lidwoord; (achter categorie-aanduiding) lidwoord of lidwoord-vervangende constructie verplicht.
m, M meisjesnaam.
mbt met betrekking tot.
mbv met behulp van.
mnl uitsluitend refererend aan mannelijk geslacht.
mt minste trap van vergelijking.
mt= minste trap is ...
mv meervoud; (achter categorie-aanduiding) zelfstandig naamwoord/eigennaam komt alleen in meervoud voor.
mv= meervoudsvorm is ...
mv=enk geen speciale meervoudsvorm.
[mv=enk] meervoudsvorm is facultatief.
1mv eerste persoon meervoud (wij).
2mv tweede persoon meervoud (u, jullie).
3mv derde persoon meervoud (zij).
n, N eigennaam.
nav naar aanleiding van.
Ned Nederlands.
neut neutrale [tijd].
1niv eerste niveau (van pers. voornaamwoord).
2niv tweede niveau (van pers. voornaamwoord).
Noo (Oud)Noors.
ntr neutraal (refererend aan zowel mannelijk als vrouwelijk geslacht).
oa onder andere.
obj object, lijdend voorwerp.
obtrans object-transitief werkwoord.
n (echo-markeerder) staat achter werkwoord indien dit een indirect object (echo) kan hebben.
onbep onbepaald.
ong ongeveer (globale vertaling).
onr onregelmatig.
onz onzijdig (onbezield: noch mannelijk noch vrouwelijk).
oorspr oorspronkelijk.
ot overtreffende trap van vergelijking.
ot= overtreffende trap is ...
ov, OV onbepaald voornaamwoord.
p, P persoonsnaam (personen zijn alleen in het woordenboek opgenomen als de naam in een uitdrukking of gezegde voorkomt).
1p eerste persoon (zowel enkelvoud als meervoud).
2p tweede persoon (zowel enkelvoud als meervoud).
3p derde persoon (zowel enkelvoud als meervoud).
Peg Pegrevi; Pegrevisch.
pej pejoratief, scheldwoord, ongunstig.
1pers eerste persoon enk en mv.
2pers tweede persoon enk en mv.
3pers derde persoon enk en mv.
poe potisch taalgebruik.
pop populaire spreektaal.
pr (prap = "zich"; achter categorie-aanduiding) wederkerend werkwoord.
pred predicaat, gezegde.
prod productief.
pv, PV persoonlijk voornaamwoord.
3pv persoonlijk voornaamwoord 3e persoon (enk/mv).
px, PX prefix.
PX.c prefix dat voor een zn vd categorie "concreet" geplaatst wordt.
PXimpr improductief prefix.
red reduplicatie.
regelm. regelmatig.
RK rooms-katholieke term; rooms-katholiek.
rs (alg) resultatief; ("resultatief": achter categorie-aanduiding):
bij zelfst. naamwoord: resultatiefvorm is gelijk aan basisvorm;
bij transitief werkw.: werkw. regeert resultatief object;
bij voorzetsel : voorz. regeert resultatief zelfst.naamw.
rs= resultatiefvorm is ...
rsmv resultatief-meervoud.
rsmv= resultatiefvorm in het meervoud is ...
rst rast ("iemand").
rste raste ("iemand": resultatief).
rster raster ("van iemand; iemands": genitief).
Rus Russisch.
S zelfstandig naamwoord van de categorie "stoffelijk".
s stoffelijk (als categorie van zelfst. naamwoord).
SC zelfstandig naamwoord van de categorie "semi-concreet".
sc semi-concreet (als categorie van zelfst. naamwoord).
schr (plechtige) schrijftaal.
semc semi-concreet (als categorie van zelfst. naamwoord).
semtrans semitransitief werkwoord.
Spa Spaans, Spaanse uitspraak.
Spok Spokani, Spokanisch, Spokaans.
spr spreektaal (liever niet schrijven).
sprkw spreekwoord of gezegde.
stoff stoffelijk (als categorie van zelfst. naamwoord).
subj subject, onderwerp.
sx, SX suffix.
SX.c suffix dat achter een zn vd categorie "concreet" geplaatst wordt.
SXimpr improductief suffix.
taalk taalkundige term.
tbv ten behoeve van.
tdw tegenwoordig deelwoord.
tgv ter gelegenheid van.
toek toekomende [tijd].
trad traditioneel.
trans (vol)transitief werkwoord.
tw, TW telwoord.
u, U intransitief werkwoord (ularfelira).
UIS xx verwijzing naar pag.xx in het boek "Uit in Spokani - nooit weg"
uitsl uitsluitend.
Upr intransitief, wederkerend, werkwoord (ularfelira).
v, V voornaam, zowel jongens als meisjes.
v van.
vd van de.
vdw voltooid deelwoord.
vdw= voltooid deelwoord is ...
ve van een.
verg vergelijking.
verl verleden [tijd].
vg, VG voegwoord.
vgl vergelijk.
vh van het.
vlgs volgens.
vk verkleinende trap van vergelijking.
vk= verkleinende trap is ...
vnw voornaamwoord.
voc vocaal, klinker.
volt voltooide [tijd].
vr, VR vragend voornaamwoord.
vrnl voornamelijk.
vrw uitsluitend refererend aan vrouwelijk geslacht.
vt vergrotende trap van vergelijking.
vt= vergrotende trap is ...
vulg vulgair, plat.
vz, VZ voorzetsel.
vz-uitdr voorzetseluitdrukking (idiomatische uitdrukking met het karakter van vz).
VZ2n voorzetsel eist pv 2e niveau.
w, W naam v weg/straat/plein/steeg ed.
wd, WD wederkerig voornaamwoord ("elkaar").
wn, WN wederkerend voornaamwoord ("zich").
wst wortelstam.
wst= wortelstam is ...
ww, WW werkwoord.
zelfst zelfstandig, substantivisch.
zg zogenaamd, zogenoemd.
zkl zakelijk (noch mnl noch vrw).
zn, ZN zelfstandig naamwoord, substantief.
zv, ZV zelfstandig voornaamwoord.
Zwe Zweeds.

© (2000) De Twee Hanen v.o.f. Kimswerd The Netherlands

DICTIO